Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 43

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

877 Пилипенко О.І. Етапи проведення аудиту операцій з власним капіталом / О.І. Пилипенко //
Незалежний аудит в Україні та міжнародний досвід. Збірник тез та текстів доповідей на
міжнародній науково-практичній конференції з аудиту. - Київ, 2003. - 185 с., с. 79-82.

878 Разборська О.О. Облік і аудит формування та руху статутного капіталу відкритих акціонерних
товариств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.06.04 -
бухгалтерський облік, аналіз і аудит / О.О. Разборська. - Київ, 2004. - 26 с.

879 Сахарцеві І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту: [Монографія]. -
Київ: Кондор,
2005. - 374 с.

880 Сметанко О.В. Внутрішній аудит власного капіталу в акціонерних товариствах України /

0.         8. Сметанко // Науковий вісник ЧДІЕУ. - 2010. - № 4 (8). - с. 196-201.

881 Поліщук І.Р. Методика перевірки операцій зі статутним капіталом при проведенні аудиту /

1.          Р. Поліщук // Майбутнє - аудит: матеріали першої спільної науково-практичної конференції спілки
контролерів України і ВУЗів. Тези доповідей. Під редакцією М.Л. Крапивко, В.Я. Нусінов
- 15
жовтня 2004. -Кривий Ріг: Мінерал, 2004. - 170 с., с. 46-48.

882 Разборська О.О. Облік і аудит формування та руху статутного капіталу відкритих акціонерних
товариств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.06.04 -
бухгалтерський облік, аналіз і аудит
/ О.О. Разборська. - Київ, 2004. - 26 с.

883 Сметанко О.В. Внутрішній аудит власного капіталу в акціонерних товариствах України /
О.В. Сметанко
// Науковий вісник ЧДІЕУ. - 2010. - № 4 (8). - с. 196-201.

884        Бралатан В. Методика аудиту статутного капіталу як основної частини власного капіталу
підприємств
/ В. Бралатан, Т. Горобець // Економічний аналіз. - 2010. - Вип. 6. - с. 386-388.проведення аудиту. Таким чином, дані табл. 5.2 свідчать про те, що методика аудиту операцій з власним капіталом є недієвою і потребує ґрунтовного теоретичного удосконалення.

Варто відмітити також думку російського вченого В.І. Подольського, який вважає, що методика аудиту кожної ділянки бухгалтерського обліку повинна містити:

1.    Перелік основних нормативних документів, що включає набір законів, положень з бухгалтерського обліку, методичні вказівки і інструкції податкових органів, якими повинен керуватися контролер під час перевірки відповідного розділу обліку.

2.    Опис альтернативних облікових рішень, вибір яких надається економічному суб'єкту згідно з вимогами чинного законодавства. Такий опис передбачає перелік різних варіантів облікових рішень, що дозволить контролеру за необхідності порівняти їх із варіантом, який використовується замовником, виконати необхідний аналіз або надати рекомендації відносно поліпшення обліку.

3.    Первинні документи ділянки обліку. Даний перелік дозволяє контролеру зробити висновок про стан етапу реєстрації господарських операцій в первинному обліку (чи застосовуються типові форми первинних документів, як оформлені документи та ін.).

4.    Регістри синтетичного і аналітичного обліку, звітність. Наявність опису регістрів для відповідних форм обліку (журнально-ордерної, меморіально-ордерної, журнал-головної, спрощеної, автоматизованої тощо) дає можливість контролеру визначити їх відповідність у замовника загальноприйнятим вимогам, надати відповідні рекомендації.

5.    Класифікатор можливих порушень містить типові порушення за відповідними ділянками обліку [885].

Зазначене вище свідчить про актуальність проблеми розробки методики аудиту операцій з власним капіталом підприємства.

 

 

 

 

885 Подольский В.И. Аудит: [Учебник для вузов] / В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савин и др.; Под ред. проф. В.И. Подольского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 655 с.Враховуючи думки попередників [886, 887, 888, 889, 890, 891],

вважаємо, що метою аудиту операцій з власним капіталом є встановлення правильності відображення у фінансовій звітності підприємства інформації про операції, пов'язані з формуванням та використанням власного капіталу підприємства відповідно до норм чинного законодавства та обраної облікової політики підприємства. Мета аудиту операцій з власним капіталом може формулюватися двома шляхами: 1) визначатися замовником аудиту; 2) визначатися контролером та погоджуватися із замовником.

Предметом аудиту операцій з власним капіталом є процеси та господарські операції, пов'язані зі створенням статутного, пайового, додаткового і резервного капіталу, обліком нерозподілених прибутків (непокритих збитків), формуванням вилученого та неоплаченого капіталу, а також відносини, що виникають при цьому між підприємством та його власниками і працівниками.

В проведенні аудиту операцій з власним капіталом підприємства можуть бути зацікавлені: власники, інвестори, інші користувачі фінансової звітності. Завдання аудиту операцій з власним капіталом визначаються його власниками з метою сприяння раціональному використанню капіталу на всіх стадіях обороту для його збільшення.

На думку Т. Королюка, завдання аудиту операцій з власним капіталом полягають у наступному:

-     ознайомитись з установчими документами підприємства, оцінити відповідність їх змісту вимогам законодавства;

-     оцінити правильність формування статутного капіталу відповідно до установчих документів;

 

886  Аудит і ревізія підприємницької діяльності: [Навч. посіб]. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. -
Житомир: ПП "Рута", 2001. - 416 с.

887  Королюк Т. Інформаційне забезпечення аудиту власного капіталу / Т. Королюк // Вісник
Тернопільської академії народного господарства
- 2002. - Випуск 3. - 268 с., с. 176-179.

888  Орищенко М.М. Облік і аудит резервів капіталу: методологія та організація: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та
аудит (за видами економічної діяльності) / М.М. Орищенко. - Київ, 2009. - 22 с.

889  Пилипенко О.І. Етапи проведення аудиту операцій з власним капіталом / О.І. Пилипенко //
Незалежний аудит в Україні та міжнародний досвід. Збірник тез та текстів доповідей на міжнародній
науково-практичній конференції з аудиту.
- Київ, 2003. - 185 с., с. 79-82.

890  Сахарцеві І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту: [Монографія]. /
І.І Сахарцеві. - Київ: Кондор, 2005. - 374 с.

-    891        Сметанко О.В. Внутрішній аудит власного капіталу в акціонерних товариствах України /
О.В. Сметанко // Науковий вісник ЧДІЕУ. - 2010. - № 4 (8). - с. 196-201.оцінити відповідність обліку статутного капіталу вимогам чинної методики його ведення;

-    перевірити правильність відображення в обліку змін статутного капіталу і змін в установчих документах підприємства;

-    вивчити джерела додаткового капіталу і впевнитись у їх законності;

-    проаналізувати порядок формування і напрями використання резервного капіталу згідно із чинним законодавством і установчими документами;

-    перевірити правильність визначення величини нерозподіленого прибутку;

-    перевірити правильність відображення складових власного капіталу на відповідних рахунках бухгалтерського обліку;

-    впевнитись у порівнянності фінансових показників щодо власного капіталу у відповідних облікових регістрах, Головній книзі та Балансі [892].

Враховуючи порядок формування власного капіталу, можна визначити загальні завдання перевірки операцій з даним об'єктом бухгалтерського обліку (рис. 5.1).

ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ |

—* • Перевірка правильності складання первинних документів з обліку власного капіталу
.           Перевірка правильності ведення аналітичного і синтетичного обліку з

відображення операцій з власним капіталом

Перевірка правильності формування складових власного капіталу і відповідність

законодавчим актам

Перевірка законності здійснення операцій зі зменшення власного капіталу

—►     Перевірка цільового використання раніше створеного резервного капіталу

Перевірка правильності викупу акцій господарським товариством у учасників та своєчасності їх розміщення й анулювання

Перевірка правильності відображення заборгованості засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу

Рис. 5.1. Завдання контролю операцій з власним капіталом підприємства Об'єкти аудиту операцій з власним капіталом визначаються завданнями, поставленими перед контролером. Беручи до уваги завдання, які можуть бути поставлені перед контролером, можна виділити наступні об'єкти аудиту операцій з власним капіталом (табл. 5.3). Поділяємо думку проф. М.С. Пушкара, що "інформацію для контролю до цього часу належним

 

 

892 Королюк Т. Інформаційне забезпечення аудиту власного капіталу / Т. Королюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства - 2002. - Випуск 3. - 268 с., С. 176-179чином не оцінюють, а тому й не досліджують впливу інформаційних витрат на ефективність прийняття рішень" [893, с. 108]. У зв'язку з цим в ході розробки методики контролю операцій з власним капіталом необхідним є визначення джерел інформації, що використовуватимуться при здійсненні контролю відповідно до встановлених об'єктів. Джерела інформації для аудиту операцій з власним капіталом підприємства представлені в табл. 5.3.

Таблиця 5.3. Джерела інформації для контролю операцій з власним капіталомОб'єкти контролю


Складові об'єктів контролю


Джерела інформації40

"Статутний капітал"


Аналітичний облік за видами статутного капіталу, за кожним засновником, учасником, акціонером тощо

Статут, акт приймання-передачі та оцінки, накладна, ПКО, ВКО, рішення власників, розрахунок бухгалтерії, рішення ліквідаційної комісії, реєстрація рішення у державному реєстрі, ф. №1 "Баланс, ф. №3 "Звіт про рух грошових коштів", ф. 4 "Звіт про власний капітал"41 "Пайовий капітал"


Аналітичний облік за видами капіталу

Статут, довідки бухгалтерії, видаткові та прибуткові касові ордери, протоколи зборів акціонерів (засновників), установчі договори, накладні, акти оприбуткування, накази, ф. 4 "Звіт про власний капітал"42

"Додатковий капітал"

 

 

 

43

"Резервний капітал"

 

44

"Нерозподіле ні прибутки (непокриті збитки)" 45

"Вилучений капітал"


Емісійний дохід Інший вкладений капітал Дооцінка активів

Безоплатно одержані необоротні активи Інший додатковий капітал Аналітичний облік за видами та напрямами використання резервного капіталу

 

Прибуток нерозподілений Непокриті збитки Прибуток, використаний у звітному періоді

Вилучені акції Вилучені вклади й паї Інший вилучений капітал


Акти приймання-передачі основних засобів, довідки, бухгалтерії, накладні, виписки банку, накази, установчі договори, протоколи зборів акціонерів та учасників, акти переоцінок необоротних активів, ф. №1 "Баланс, ф. 4 "Звіт про власний капітал"

Довідки бухгалтерії, виписки банку, накази, установчі договори, рішення зборів учасників, ф. №1 "Баланс, ф. 4 "Звіт про власний капітал" Статут, розрахунок, довідка бухгалтерії, рішення власників, протоколи зборів акціонерів, накази, ф. №1 "Баланс, ф. №2 "Звіт про фінансові результати", ф. 4 "Звіт про власний капітал"

Реєстр акціонерів, видаткові та прибуткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, довідки бухгалтерії, ф. № 1 "Баланс, ф. 4 "Звіт про власний капітал"893 Пушкар М.С. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація / М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко. - Тернопіль: Карт-бланш, 2011. - 336 с.Продовження табл. 5.346

"Неоплачений капітал"

 

 

 

47

"Забезпечення майбутніх витрат і платежів"


__________ 2__________

Аналітичний облік за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства Забезпечення виплат відпусток

Додаткове пенсійне забезпечення

Забезпечення гарантійних зобов'язань

 

Статут, довідки бухгалтерії, видаткові та прибуткові касові ордери, протоколи зборів акціонерів (засновників), установчі договори, накладні, акти оприбуткування, накази, ф. № 1 "Баланс, ф. № 4 "Звіт про власний капітал"

Розрахунок бухгалтерії, наказ керівника, видаткові касові ордери, виписки банку, довідки бухгалтерії, ф. № 1 "Баланс, ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"Забезпечення інших витрат і платежів

Забезпечення призового фонду (резерв виплат) Резерв на виплату джек-поту,    не забезпеченого сплатою участі у лотереї Забезпечення матеріального заохочення48 ' іЦільове фінансування і цільові

надходження"


Забезпечення відновлення земельних ділянок Кошти,     вивільнені від оподаткування

Кошти з бюджету та державних цільових фондів Благодійна допомога

 

 

Довідка бухгалтерії, розрахунок бухгалтерії, виписки банку, кошториси, платіжні доручення, Інші кошти цільового фінансування   і цільових

надходжень49 "Страхові резерви"


Технічні резерви

Резерви    із страхування

Довідка бухгалтерії, розрахунок бухгалтерії, журнал 7, життя

Частка перестраховиків у технічних резервах Частка перестраховиків у резервах   із страхування життя

Результат зміни технічних резервів

Результат зміни резервів із страхування життя

Таким чином, об'єктом контролю операцій з власним капіталом виступають всі складові елементи власного капіталу на підприємстві, а джерелами контролю операцій з власним капіталом є вся інформація, щознаходиться у первинних документах, регістрах синтетичного і аналітичного обліку, Головній книзі, управлінській і фінансовій звітності. Вивчення цієї інформації дозволяє зробити висновки про наявність того чи іншого капіталу, про порядок його формування і зменшення. Окрім цього, до джерел аудиту операцій з власним капіталом відносяться законодавчі акти, в яких наведений склад власного капіталу, порядок його створення і зменшення (вилучення).

Процес контролю операцій з власним капіталом представимо за допомогою табл. 5.4.

Оскільки організаційна, підготовча, результативна та інспекційна стадії контролю мають типову послідовність незалежно від об'єкту контролю, то детальніше зупинимось на особливостях контролю операцій з власним капіталом підприємства у розрізі його складових на методичній стадії. При детальному вивченні порядку формування власного капіталу можна застосувати такі прийоми контролю: порівняння, зустрічну перевірку, взаємний контроль, математичне моделювання та ін.

Варто виділити наступні завдання перевірки статутного капіталу підприємства (рис. 5.2).

 

ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ ЗІ СТАТУТНИМ КАПІТАЛОМ

—►                                Перевірка засновницьких документів

—► Перевірка облікових та звітних даних про формування статутного капіталу

—►                  Перевірка наявності та форми установчих документів

—►                                     Перевірка додержання Статуту

^                    Перевірка правильності розрахунків із засновниками

Перевірка наявності і правильності оформлення документів, що підтверджують факти розрахунків із засновниками

—►              Перевірка дотримання строків оплати статутного капіталу

—►          Перевірка обґрунтованості змін величини статутного капіталу
—►          Вивчення рівності сум та узгодженості показників

—►          Вивчення законності змін у складі засновників підприємства

Рис. 5.2. Завдання контролю операцій зі статутним капіталом

 

 

 

 

 

 

 

о

5

S-

л

 

о m

 

.3 л"

 

 

 

 

 

 

 

і-, о

В

 

 

 

 

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі