Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 44

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

л

R Ш

Я"

л с

о


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fr И И ° а а

 

 

a I I

4

m о


«і Siі J Є* В і

о й m

л m л яі-,


ч:

о
Перевірка засновницьких документів, облікових та звітних даних про формування статутного капіталу здійснюється в наступному порядку:

-    перевірка наявності і форми установчих документів;

-    встановлення відповідності змісту установчих документів вимогам законодавчих і нормативних актів;

-    вивчення повноти і дотримання строків внесення статутного капіталу;

-    перевірка грошової оцінки вартості майна, внесеного засновниками в рахунок оплати акцій при створенні акціонерного товариства;

-    перевірка правильності оподаткування коштів, переданих до статутного капіталу організації її засновниками;

-    встановлення законності видів діяльності;

-    визначення відповідності розміру статутного капіталу даним установчих документів та діючому законодавству;

-    перевірка повноти і правильності формування статутного капіталу;

-    визначення факту дотримання законодавчо встановлених строків для кінцевих розрахунків з формування статутного капіталу;

-    оцінка правильності відображення в обліку формування статутного капіталу;

-    встановлення реальності внесення сум до статутного капіталу;

визначення обґрунтованості змін величини статутного капіталу. Перевірка наявності  і  форми установчих документів полягає у

встановленні фактичного права підприємства на проведення основної та інших видів діяльності.

В ході такої перевірки необхідно встановити:

-     наявність статуту та установчого договору;

-    наявність свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або патент для суб'єктів малого підприємництва;

-    предмет діяльності підприємства;

-    наявність ліцензії, якщо окремі види діяльності у відповідності з чинним законодавством підлягають ліцензуванню;

-    чи передбачено статутом здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

-    органи управління товариством;

-    чи має право підприємство створювати на території даної країни та за кордоном філії та інші структурні підрозділи, виділені на самостійний баланс;

-    організаційно-правову форму підприємства;хто є засновниками підприємства;

-    розмір статутного капіталу та часток кожного засновника, які вони повинні внести до статутного капіталу;

-    види рахунків, які має право відкривати підприємство в установах банків;

-    чи передбачено статутом створення резервного та інших видів капіталу;

-    порядок розподілу прибутку підприємства;

чи своєчасно вносилися зміни до установчих документів, якщо такі були. За видами діяльності, що підлягають ліцензуванню, перевіряється

наявність ліцензій та строки їх дії, так як право підприємства здійснювати такі види діяльності виникає з моменту отримання ліцензії або у зазначеній в ній термін і зупиняється при завершенні строку її дії. Діяльність, що здійснюється без відповідних ліцензій, вважається незаконною.

Якщо підприємство створювалось декількома засновниками, то повинен бути укладений установчий договір, а статут повинен бути затверджений засновниками.

Контролеру необхідно встановити наявність відповідних документів і дотримання процедури затвердження та державної реєстрації суб'єкта господарювання. Оскільки юридична особа вважається створеною не з моменту прийняття засновниками рішення про її створення, а з моменту її державної реєстрації, потрібно перевірити наявність свідоцтва про державну реєстрацію та перереєстрацію, якщо до засновницьких документів вносились зміни.

Вивчення дотримання умов установчого договору. При ознайомленні з установчим договором, встановлюються умови передачі майна, участі в діяльності, розподілу між учасниками прибутків та збитків, управління діяльністю юридичної особи, виходу засновників (учасників) з його складу тощо. При цьому контролер повинен дослідити дотримання підприємством кожної з таких умов.

Перевірка додержання вимог Статуту. Статут підприємства є обов'язковим не лише для членів підприємства, а й для всіх установ, організацій, підприємств і осіб, що вступають у відносини з таким підприємством. Статут, як правовий документ, регламентує основні питання діяльності підприємства і має юридичну силу підзаконного акту.

При перевірці додержання Статуту підприємства контролери головну увагу звертають на наступні питання:

-    чи не порушується порядок прийняття і реєстрації Статуту підприємства;чи не порушуються основні принципи членства на підприємстві, права і обов'язки членів підприємства (перевірку здійснюють на підставі протоколів загальних зборів учасників і засідань правління);

-    чи не порушуються статутні вимоги про обрання і діяльність ревізійної комісії підприємства;

-    чи правильно виконується на підприємстві порядок призначення головного бухгалтера та спеціалістів;

-    чи вчасно проводяться загальні збори і засідання правління та їх правомірність (перевірка здійснюється за даними протоколів);

-    чи правильно розподіляють прибуток за результатами діяльності за рік;

-    як дотримуються на підприємстві основні положення з організації оплати праці і трудової дисципліни;

-    чи не порушуються на підприємстві принципи соціального забезпечення працівників (при перевірці контролери керуються чинним законодавством);

-    яких заходів вживає керівництво щодо підвищення культури, поліпшення побуту і добробуту на підприємстві (при перевірці використовують дані бухгалтерського обліку, виробничо-фінансового плану, протоколів загальних зборів учасників і засідань правління).

Під час перевірки необхідно враховувати організаційно-правову форму підприємства. Наприклад, в статуті акціонерного товариства, затвердженому засновниками, крім відомостей про розмір статутного капіталу повинна міститись інформація про категорії акцій, що випускаються товариством, їх номінальну вартість та кількість, права акціонерів тощо.

При перевірці розміру статутного капіталу підприємства контролер враховує, що мінімальний розмір статутного капіталу визначається законом для кожного виду юридичних осіб. При цьому, якщо в ході перевірки встановлюється, що величина чистих активів відповідно до даних річного звіту стала меншою, ніж зареєстрований власний капітал, необхідно перевірити, чи проводилось підприємством зменшення статутного капіталу до величини, що не перевищує вартості його чистих активів.

Перевірка правильності розрахунків із засновниками. Перевірка операцій по розрахунках із засновниками передбачає вивчення наступних питань:

-    чи своєчасно і в якому розмірі засновники внесли свою частку до статутного капіталу підприємства;

-    в якому вигляді внесено частки учасників до статутного капіталу і чи правильно оформлено документи на ці операції;чи дотримується відповідність записів в первинних документах записам у журналі № 7 за рахунком 46 "Неоплачений капітал" і Головній книзі (при журнальній формі обліку).

Перевірка наявності і правильності оформлення документів, що підтверджують факти розрахунків із засновниками. Реальність внесків до статутного капіталу контролер встановлює шляхом дослідження наявності та правильності оформлення документів, що підтверджують факти розрахунків із засновниками. В підтверджувальних документах повинно бути посилання на формування статутного капіталу, що важливо не тільки для потреб бухгалтерського обліку, але і для потреб оподаткування - обґрунтування правильності застосування пільг з оподаткування.

При перевірці надходження основних засобів і нематеріальних активів в якості внеску до статутного капіталу слід обов'язково проаналізувати договори про внесення необоротних активів, впевнитись у тому, що вартість, яка відображена по необоротних активах відповідає вартості, яка зазначена у договорі.

За деякими видами засобів, що вносяться в рахунок внесків до статутного капіталу, необхідна наявність документів, що підтверджують право власності на таке майно (нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби інтелектуальна власність тощо).

Перевірка правильності формування статутного капіталу в акціонерних товариствах полягає у вивченні дотримання наступних вимог:

-    яка номінальна вартість акцій, що формують статутний капітал товариства, придбаних акціонерами;

-    чи однакова номінальна вартість усіх звичайних акцій;

-    чи дотримуються умови внесення коштів засновниками при створенні АТ;

-    чи поширюються акції ПрАТ лише між учасниками і чи не поширюються вони шляхом підписки і купівлі-продажу на біржі;

-    чи відповідає форма оплати договору про створення товариства статуту (грошовими коштами, цінними паперами, іншим майном чи майновими правами, що мають грошову оцінку тощо);

-    чи проведена реєстрація випусків акцій акціонерним товариством;

-    чи дозволяє аналітичний облік отримувати інформацію про засновників, стадії формування капіталу, види акцій тощо.

Аналізуючи правильність оплати акцій, контролер звертає увагу на те, чи не допускається оплата акцій (частки) шляхом заліку коштів, отриманих в кредит, засобів, отриманих під заставу, бюджетних коштів, векселів тощо.При перевірці формування статутного капіталу необхідно встановити правильність оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати акцій (вкладів). Грошова оцінка такого майна повинна відбуватись за згодою між засновниками (учасниками), а у випадках, передбачених законодавством, підлягає незалежній експертній оцінці.

Перевірка дотримання строків оплати статутного капіталу. Фактичне надходження внесків засновників перевіряється на підставі первинних документів і записів в регістрах по рахунку 46 "Неоплачений капітал". Дебетове сальдо по цьому рахунку показує заборгованість, яка обліковується за акціонерами (учасниками) з оплати підписки на акції (внесків до статутного капіталу). При цьому необхідно перевірити своєчасність погашення заборгованості по внесках до статутного капіталу і реальність дебетового сальдо. Результати доцільно оформлювати у вигляді таблиці (табл. 5.5).

Для перевірки дотримання строків оплати доцільно встановити дати реєстрації товариства та розміщення додаткових акцій, строки погашення заборгованості по оплаті акцій, що визначаються статутом або рішенням про розміщення додаткових акцій, наявністю заборгованості засновників по оплаті акцій.

Окрім первинних даних, обов'язковою є перевірка достовірності даних, відображених в облікових регістрах. Для цього необхідно порівняти облікові дані з даними журналу № 7 (за кредитом рахунку 46), Головної та Касової книги, а також з документами, що підтверджують факт оплати акцій (випискою банку, заявою на переказ готівки, прибутковими касовими ордерами, актами оприбуткування майна тощо).Доцільно також виявити відповідність дат і сум, відображених в прибуткових касових ордерах та Касовій книзі по грошових коштах, що надійшли в рахунок оплати акцій; дат і сум, відображених в облікових регістрах на відповідних рахунках бухгалтерського обліку та первинних документах, які підтверджують фактичне надходження грошових коштів та майна в рахунок оплати акцій. При цьому, поряд з перевіркою достовірності інформації, встановлюється правильність оформлення первинних документів.

Перевірка обґрунтованості змін величини статутного капіталу. Якщо протягом звітного періоду у суб'єкта господарювання мали місце зміни у величині статутного капіталу, то такі операції підлягають детальному вивченню. Контролер при цьому повинен встановити правомірність таких змін, а також правильність та своєчасність записів в бухгалтерському обліку. Слід також враховувати, що зміни можуть проводитись в добровільному і в примусовому порядку. Збільшення статутного капіталу здійснюється, як правило, на добровільній основі з метою додаткового залучення капіталу або інших активів.

Під час перевірки виявляються джерела збільшення статутного капіталу, які можливі тільки за рахунок:

-    засобів, отриманих акціонерним товариством від продажу своїх акцій понад їх номінальну вартість (емісійний дохід);

-    нерозподіленого прибутку за результатами попереднього року;

-    дивідендів.

Контролеру слід враховувати, що статутний капітал акціонерного товариства може бути збільшений шляхом випуску нових акцій або підвищення номінальної вартості раніше випущених акцій, збільшення статутного капіталу для покриття понесених підприємством збитків не допускається.

У випадку, якщо контролером встановлено, що відбувалась зміна розміру статутного капіталу, необхідно перевірити правомірність прийняття такого рішення, а також обґрунтованість зміни. Рішення приймається вищим органом управління - загальними зборами акціонерів. Якщо рішення було прийнято Радою директорів, то необхідно впевнитися в тому, що їй належить таке право відповідно до Статуту або рішення загальних зборів акціонерів.

Перевірка обґрунтованості змін статутного капіталу здійснюється за даними записів по рахунку 40 "Статутний капітал" з використанням статуту товариства, зареєстрованих змін і доповнень до нього, протоколів загальних зборів акціонерів та виписок з них, виписок з рішень Ради директорів, а також звітності товариства.Оскільки зміни капіталу завжди пов'язані з внесенням відповідних змін до Статуту, який набуває сили для третіх осіб з моменту його державної реєстрації, необхідно прослідкувати, щоб бухгалтерські записи на рахунках були проведені не раніше цього моменту і, відповідно, у звітності була відображена сума капіталу, яка відповідає Статуту.

При збільшенні капіталу шляхом додаткового розміщення акцій необхідно прослідкувати, щоб їх випуск відбувався в межах встановленої Статутом кількості оголошених акцій. Якщо додаткове розміщення здійснюється не вперше, то можлива до розміщення кількість буде визначатися як різниця між числом оголошених в статуті акцій певних категорій і видів та розміщених раніше додаткових акцій тих же категорій і видів. Випуск акцій в більшій кількості дозволяється лише в тому випадку, якщо загальними зборами акціонерів, поряд з прийнятим рішенням про зміну величини статутного капіталу, було прийнято рішення про збільшення кількості оголошених акцій, тобто були внесені зміни до Статуту товариства. Так як рішення про збільшення кількості оголошених акцій може бути прийняте тільки загальними зборами акціонерів, то контролеру доцільно уточнити підсумки голосування.

Якщо товариство в звітному періоді зменшило статутний капітал, необхідно вияснити причину прийняття такого рішення. В будь-якому випадку, слід перевірити наявність фактів, які вимагають згідно Закону України "Про господарські товариства" зменшення статутного капіталу. При цьому необхідно пам'ятати, що загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення про зменшення статутного капіталу, якщо його величина менше встановленої законодавством. Зменшення статутного капіталу може проводитись у випадках анулювання частини акцій, зниження їх номінальної вартості при вилученні внесків засновників, при перерахуванні частини засобів статутного капіталу до резервного капіталу (відповідно до установчих документів чи вимог законодавства).

Якщо причиною зменшення статутного капіталу є несвоєчасність реалізації акцій, неоплачених у встановлений строк, то необхідно перевірити: чи проводився запис в реєстрі акціонерів; чи поверталось майно або інші кошти, внесені в оплату акцій до закінчення встановленого терміну; чи діяло товариство   відповідно   до   Статуту,   вимагаючи   оплати   неустойки заневиконання зобов'язань по оплаті акцій. При зменшенні статутного капіталу внаслідок несвоєчасної реалізації акцій, викуплених у акціонерів, слід впевнитися в тому, що товариство дійсно мало право їх викупати.

Вивчення рівності сум та узгодженості показників. Здійснюючи перевірку, контролер повинен впевнитися в рівності суми, що відображена господарюючим суб'єктом в звітності форма № 1 "Баланс" по статті "Статутний капітал" (рядок 300), розміру капіталу, зафіксованому в Статуті. Така відповідність є контрольною, а її необхідність випливає з діючого порядку обліку.

Згідно з даними встановленого порядку, після державної реєстрації

статутний капітал, в сумі здійсненої підписки на акції, зафіксованої в статуті,

відображається за кредитом рахунку 40 в кореспонденції з рахунком 46. Таким

чином, одразу ж після реєстрації товариства, за кредитом рахунку 40 повинна

бути відображена сума, яка відповідає розміру капіталу, передбаченому

Статутом. Порівняння даних відбувається за схемою (рис. 5.3).

Баланс стаття "Статутний капітал"

\

І        Статут розмір статутного капіталу І

Рис. 5.3. Порядок порівняння показників статутного капіталу Слід також перевірити дотримання інших тотожностей. Так, повинна бути забезпечена узгодженість показників в наданих формах звітності. Розмір статутного капіталу на початок і кінець року, що відображається в Балансі, повинен відповідати сумі по статті "Статутний капітал" Звіту про власний капітал. Оскільки підприємства складають звіт на підставі даних бухгалтерського обліку, то суми за зазначеними рядками повинні співпадати з кредитовим сальдо по рахунку 40 за станом на відповідні дати, інформація щодо яких міститься в журналі № 7.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі