Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 46

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

896 Ардатова М.М. Аудит в вопросах и ответах: учеб. Пособие / М.М. Ардатова, А.Б. Кулешова -
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 272 с.

897 Аренс А. Аудит. / А. Аренс, Дж. Лоббек; Пер. с англ.; Гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов. -
М.: Финансы и статистика, 1995. - 560 с.

898 Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. -
1С.: КНЕУ, 2003. - 628 с.

899    Бондар В.П. Організація і методика обліку та аудиту за міжнародними стандартами: [навч.
посіб.] - К.: Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2006. - 320 с.Продовження табл. 5.7

 

1

2

3

4

_5

6

7

8

9

10

11

12

Бутинець Ф.Ф.,    Усач Б.Ф.,     Виговська Н.Г., Петренко Н.І., Шигун М.М. [901, С. 210-232]

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

Герасимович А.М.,                Кіндрацька Л.М., Кривов'яз Т.В. [902]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Давидов Г.М. [903, С. 164-209]

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Данилевский Ю.А. [904, С. 56]

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дробышевский Н.П. [905, С. 66-81]

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

Егорова С.К., Денисова К.Я. [906, С. 342]

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

Жминько С.И. [907, С. 164-170]

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Загородній А.Г. [908, С. 358]

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Калистратов Л.М. [909, С. 159-171]

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Кочинев Ю.Ю. [910, С. 295-317]

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

Кузьминский А.,  Кужельный Н.,  Петрик Е., Савченко В. [911, С. 143]

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. [912, С. 304-423]

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

Лемеш В.Н. [913, С. 219-270]

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

Мерзликина Е.М., Никольская Ю.П. [914, С. 311]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Миргородская Т.В. [915, С. 178-207]

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

+

Нитецкий В.В.,     Зайнетдинов Ф.В. [916, С. 200-224]

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Аудит і ревізія підприємницької діяльності: [для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"] / Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця -Житомир: ПП "Рута", 2001. - 416 с.

902 Облік і аудит у банках: [підручник] / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов'яз та ін.;
за заг.
ред. проф. А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - 536 с.

903 Давидов Г.М. Аудит: [навч. посіб.] - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 363 с.

904 Данилевский Ю.А. Аудит: Вопросы и ответы / Ю.А. Данилевский - М.: "Бухгалтерский учет",
1993. - 112 с.

905 Дробышевский Н.П. Аудит в строительстве: Справ. пособие / Под общей редакцией
И.П. Дробышевского. - Мн.: ООО "Мисанта", 1999. - 192 с.

906 Основы бухгалтерского учета и аудита в сфере сервиса: [учеб. пособие] / Под. ред. проф.
С.К. Егоровой - М.: Юристь, 2000. - 382 с.

907 Жминько С.И. Внутренний аудит / С.И. Жминько, О.И. Швырева, М.Ф. Сафонова. - Ростов н/Д:

9Ф08еникс, 2008. - 316 с.

908 Загородній А.Г. Аудит: теорія і практика: [навчальний посібник] / Загородній А.Г., Корягін М.В.,
Єлісєєв А.В. та ін.
- 2-е вид., перероб. і доп. - Львів: Видавництво Національного університету
"Львівська політехніка",
2004. - 456 с.

909  Калистратов Л.М. Аудит: [учеб. пособие] / Л.М. Калистратов - М.: Издательско-торговая
корпорация "Дашков и К", 2007. - 256 с.

910  Кочинев Ю.Ю. Аудит: теория и практика / Ю.Ю. Кочинев. - 4-е изд., обновленное и
дополненное. - СПб.: Питер, 2009. - 432 с.

Кузьминский А. Аудит: [практическое пособие] / А. Кузьминсккий, Н. Кужельный, Е. Петрик,

911

В. Савченко и др.; под ред. А. Кузьминского. - К.: "Учетинформ", 1996. - 283 с.

912 Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: [підручник] / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча - К.:
Каравела, 2009. - 544 с.

913 Лемеш В.Н. Ревизия и аудит: [пособие для студентов в эконом] / В.Н. Лемеш - Специальностей
высш. и сред. спец. учеб. заведений. - В 2 ч. Ч. 2 - Минск: Изд-во Гревцова, 2008. - 384 с.

914 Мерзликина Е.М., Никольская Ю.П. Аудит: [учебник] / Е.М. Мерзликина - 3-е изд., перераб. И
доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 386 с.

915 Миргородская Т.В. Аудит: [учебное пособие] / Т.В. Миргородская. - 3-е изд., перераб. И доп. -
М.: КНОРУС, 2011. - 288 с.

916    Нитецкий В.В., Зайнетдинов Ф.В. Практикум общего аудита: [учеб.-практ. пособие.] /
В.В. Нитецкий, Ф.В. Зайнетдинов - М.: Дело, 2000. - 416 с.
Продовження табл. 5.7

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Одегов Ю.Г., Никонова Т.В. [917, С. 136]

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. [918, С. 443-476]

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

Павлович Т.П., Павлович Е.Г. [919, С. 142-161]

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

Пантелєєв В.П. [920, С. 210]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Подольский В.І., Савин А.А., Сотникова Л.В. [921, С. 434-466]

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

Понікаров В.Д., Сєрікова Т.М. [922, С. 101-176]

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Проскуріна Н.М. [923, С. 367-387]

-

-

+

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі