Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 47

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

-

+

+

-

-

-

-

-

Рудченко А.Ю. [924, С. 236-277]

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

Савченко В.Я. [925, С. 250-254]

-

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

Усач Б.Ф. [926, С. 121-128]

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

Утенкова К.О. [927, С. 206-234]

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

Чекин В.Д. [928, С. 82]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. [929, С. 148]

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Шахбазова И.Т. [930, С. 120-122]

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

Шкіря Н.Л., Нікульникова Т.Г., Залізняк Н.В. [931]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

Всього:

12

13

24

~6

12

4

1

1

3

4

6

На підставі табл. 5.7 можна зробити висновок, що найбільше уваги приділяється методиці контролю розрахунків з оплати праці, з бюджетом та розрахункам з постачальниками та підрядниками, при цьому лише деякі автори розкривають методику розрахунку кредитних та розрахункових

 

917 Одегов Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала: [учебное пособие] / Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова.
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство "Экзамен", 2004. - 544 с.

918 Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика [навч. посібник] / М.Ф. Огійчук , І.Т. Новіков,
І.І. Рагуліна
- 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Алерта, 2012. - 664 с.

919 Павлович Т.П. Ревизия и аудит: ответы на экзаменац. вопр. / Т.П. Павлович, Е.Г. Павлович.

920

Минск: Тетра Системс, 2009. - 240 с.

Пантелєєв В.П.   Аудит:   [навчальний  посібник]  / В.П. Пантелєєв  - К.:   видавничий дім

Подольский В.И. Аудит: учебник для вузов / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и др., Под

"Професоінал", 2008. - 400 с.

921

Понікаров В.Д.,  Сєрікова Т.М.  Аудит:  [навчальний посібник для самостійного вивчення

ред. проф. В.И. Подольского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Аудит, 2006. - 583 с.

922

923

дисципліни] / В.Д. Понікаров, Т.М. Сєрікова - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. - 212 с.

Проскуріна Н.М.  Процедурне забезпечення аудиту.  Теорія та практика:  монографія /

Н.М. Проскуріна. - К.: ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2011. - 739 с.

924 Рудченко А.Ю. Аудит: [учебное пособие] / Под ред. проф. А.Ю. Рудченко. - Донецк: ООО "Юго-

Восток, Лтд", 2005. - 395 с.

925 Савченко В.Я. Аудит: [навч. посібник] / В.Я. Савченко - Вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2009. - 324 с.

926 Усач Б.Ф. Аудит: навчальний посібник / Б.Ф. Усач - К.: Знання-Прес, 2002. - 223 с.

927 Утенкова К.О. Аудит: [навч. посібник] / К.О. Утенкова - К.: Алерта, 2011. - 408 с.

928 Чекин В.Д. Курс лекций по аудиту / В.Д. Чекин - М.: "Финстатинформ", 1997. - 190 с.

929 Чернелевський Л.М. Аудит: [навч. посібник] / Л.М. Чернелевський, Н.І. Беренда - К.: Міленіум,

2002. - 446 с.

930

931операцій. В літературних джерелах не достатньо повно розкрито методику контролю як поточних, так і довгострокових зобов'язань, зокрема ряд авторів не виділяють аудиту таких об'єктів бухгалтерського обліку як зобов'язання, розглядаючи при цьому контроль інших об'єктів обліку. Це зумовлює відсутність комплексної методики аудиту зобов'язань, що призводить до виникнення порушень та неефективності дій контролерів при проведенні контролю діяльності підприємства.

Питання контролю операцій із зобов'язаннями не висвітлюються у працях з аудиту та контролю таких авторів: В.І. Подольського, Н.В. Савіної [932], В.П. Пантелєєва, М.Д. Корінька [933], С.Н. Петренко, І.М. Бєлоусової [934], А.П. Курило, С.Л. Зефирова, В.Б. Голованова [935], В.Д. Кольги, М.Д. Парпалиги [936], А.В. Касьянової [937], В.В. Немченко, О.Ю. Редька [938], И.А. Филь [939], П.А. Соколова [940], С.П. Лозовицького [941], А.Ж. Пшеничної [942], Л.П. Кулаковської [943], М.Т. Білухи [944], А.А. Терехова [945], О.А. Миронової, М.А. Азарскої [946], Н.Т. Лабинцева, О.В. Ковалевої     [947],     М.Л. Макальскої,     Н.А. Пірожкової [948],932     Подольский В.И. Аудит в строительстве: [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] / В.И. Подольский,
Н.В.
Савина; под. ред. В.И. Подольского. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 256 с.

933 Пантелєєв В.П. Внутрішній аудит: [навч. посіб.] / В.П. Пантелєєв, М.Д. Корінько / За ред. Д.е.н.,
проф. В.О. Шевчука. Державна
академія статистики обліку та аудиту Державного комітету
статистики України. - К., 2006. - 247 с.

934 Петренко С.Н. Аудит: теорія і практика застосування міжнародних стандартів: [навч. посібник] /
С.Н. Петренко,
І.М. Бєлоусова - Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. - 506 с.

935 Курило А.П. Аудит информационной безопасности / А.П. Курило, С.Л. Зефиров,
В.Б. Голованов - М.: Издательская группа "БДЦ-пресс", 2006. - 304 с.

937

936 Кольга В.Д. Аудит в Україні / В.Д. Кольга, М.Д. Парпалига - К.: Літера, 1998. - 384 с.
Касьянов А.В. Основы аудита: [учеб.-практ. пособие] / под ред. А.В. Касьянова. - М.: Гросс-

Медиа, 2006. - 240 с.

938        Немченко В.В. Аудит. (Основи державного незалежного професійного та внутрішнього аудиту)
[підручник] / За ред. проф. В.В. Немченко, О.Ю. Редько - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 540 с.

939        Филь И.А. Аудит (конспект лекций) / И.А. Филь - М.: Приор-издат, 2004. - 144 с.

940        Соколов П.А. Аудит в строительстве / П.А. Соколов - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Современная
экономика и право, 2001. - 168 с.

941        Лозовицький С.П. Аудит. [навч. посіб.] / С.П. Лозовицький - Львів: "Магнолія 2006", 2011. - 466 с.

942        Пшенична А.Ж. Аудит. [навч. посіб.]/ А.Ж. Пшенична - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

943        Кулаковська Л.П. Основи аудиту: курс лекцій: [навчальний посібник для студентів спеціальності
7.050106 "Облік і аудит"] / Л.П. Кулаковська - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.

944        Білуха М.Т. Аудит у бізнесі: [посібник для бізнесменів] / М.Т. Білуха - Дніпропетровськ, фірма
"Преском",
1994. - 240 с.

945        Терехов А.А. Аудит: перспективы развития / А.А. терехова - М.: Финансы и статистика, 2001. - 560 с.

946  Миронова О.А. Аудит: теория и методология: [учеб. пособие: для чтения курсов "аудит",
студентам и магистрам специальностей "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет и аудит", "Налоги
и налогообложение"] / О.А. Миронова, М.А. Азарская. - 2-е изд., испр. - М.: Омега-л, 2006. - 176 с.

A. 947    Лабынцев Н.Т. Аудит: теорія и практика: [учебное пособие] / Н.Т. Лабынцев, О.В. Ковалева - М.,
"Изд-во ПРИОР", 1999. - 208 с.
К. Макальскої [949], Г.Б. Полисюк [950], В. Рудницького [951], Дж. Робертсона   [952],   А.Г. Загороднього   [953],   В.Д. Андрєєва [954],

B. В. Дряхлова [955], Н.І. Дорош [956], Ю.Н. Гузової [957], З.В. Гуцайлюка, Я.В. Меха, М.Т. Щирби [958], Ю.А. Данилевского, С.М. Шапигузова, Н.А. Ремизова, Е.В. Старовойтової [959], В.А. Дерія, А.Я. Кізими [960], Л.Т. Гіляровської, В.А. Ситнікової [961] та ін.

Головною причиною такої незахищеності підприємств від негативного впливу зростаючих ризиків є невідповідність власного капіталу обсягам та структурі сформованих активів, його недостатність для забезпечення стійкого функціонування. В результаті аналізу даних оприлюднених Державною службою статистики України про структуру балансу вітчизняних підприємств за видами економічної діяльності [962] визначено відсоткове співвідношення розділів пасиву балансу за роками (рис. 5.4).

 

 

 

 

948 Макальская М.Л., Пирожкова Н.А. Основы аудита: курс лекций с ситуационными задачами /
М.Л. Макальская, Н.А. Пирожкова - М.: Издательство "Дело и Сервис", 2000. - 160 с.

949 Внутренний аудит: [учебно-практическое пособие] / А.К. Макальская - 2 изд., перераб. и доп. -
М.: Издательство "Дело и Сервис", 2001. - 112 с.

950 Полисюк Г.Б. Аудит предприятия. Организация контролерских проверок и комплексный анализ
финансовых результатов деятельности предприятия: [учебное пособие] / Г.Б. Полисюк,
Ю.Д. Кузьмина, Г.И. Суханова - М. "Экзамен", 2001 г. - 352 с.

951 Рудницький В. Внутрішній аудит: методологія, організація / В. Рудницький - Тернопіль
"Економічні
науки", 2000. - 104 с.

952 Робертсон Дж. Аудит: [перев. с англ.] / Дж. Робертсон - М.: KPMG Контролерская фирма
"Контакт", 1993. - 496 с.

953 Аудит: теорія і практика: [навчальний посібник] / А.Г. Загородній та ін. - Львів: Видавництво

Національного університету "Львівська політехніка", 2003. - 364 с.

954

955

Андреев В.Д. Практический аудит: Справочное пособие / В.Д. Андреев - М., "Экономика", 1994. - 366 с. Дряхлов В.В. Основы аудита: курс лекций / В.В. Дряхлов - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: "Издательство Гном и Д", 2001. - 272 с.

956 Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація / Н.І. Дорош - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 402 с.

957 Гузова Ю.Н. Аудит / Под. ред. Ю.Н. Гузова - СПб: ГОУД По ЦПКС СПб "Региональный центр
оценки качества образования и
информационных технологий", 2008. - 169 с.

958   Гуцайлюк З.В. Аудит (теорія, методика, збірник завдань) / З.В. Гуцайлюк, Я.В. Мех,
М.Т. Щирба - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 190 с.

959    Аудит: [учебное пособие] / Ю.А. Данилевский, С.М. Шапигузов, Н.А. Ремизов,
Е.В. Старовойтова - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 1999. - 544 с.

960 Дерій В.А. Аудит: курс лекцій / В.А. Дерій, А.Я. Кізима - Тернопіль: Дркура, 2002. - 86 с.

961 Гиляровская Л.Т., Ситникова В.А. Аудит собственного капитала коммерческих организаций:
практ.
пособие / Л.Т. Гиляровская, В.А. Ситникова - Под ред. проф. В.И. Подольского. -
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 96 с.

962        Діяльність суб'єктів господарювання. Статистичний збірник 2010 / Державна служба статистики
України. - К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2011. - 454 с.100 80 60 40 20

0


III!

11111


Власний капітал

 

Забезпечення наступних витрат і платежів

Довгострокові зобов'язання

Поточні зобов'язання Доходи майбутніх періодів2006       2007       2008       2009 2010

Рис. 5.4. Структура пасиву бухгалтерського балансу підприємств України за даними Державної служби статистики України

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі