Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

З рис. 5.4 бачимо, що питома вага зобов'язань в пасиві бухгалтерського балансу значно більша, ніж інші розділи, та перевищує 60 % по відношенню до валюти бухгалтерського балансу.

Поділяємо думку О.В. Ярощука [963, с. 1], що сьогодні зростає потреба підприємств в капіталі, у зв'язку з чим розгортається конкурентна боротьба за обмежені ресурси фінансового ринку, постає необхідність їх здешевлення для підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання, зниження рівня ризиків актуалізували розширення сфер застосування аналітичного обґрунтування рішень в управлінні капіталом підприємства. В той же час ефективне управління капіталом не можливе без контролю за його рухом, хоча питанням організації, методології та методики контролю стану зобов'язань підприємства у літературі приділяється недостатня увага. У зв'язку з цим зростає роль теоретичних та методичних розробок щодо удосконалення контролю операцій із зобов'язаннями.

Однією з облікових проблем, що існують у господарській практиці роботи вітчизняних підприємств у нових економічних умовах, є проблема визначення предмету та об'єктів контролю операцій. Поділяємо точку зору доц. Т.А. Бутинець, що "первинним є об'єкт дослідження (ширше поняття), вторинним - предмет дослідження, в якому передбачено поділ властивостей об'єкту дослідження" [964, с. 110]. Не ставимо за мету дослідити сутність

 

 

963        Ярощук О.В. Аналіз формування капіталу підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04
[Електронний ресурс] / О.В. Ярощук; Терноп. акад. нар. госп-ва. - Т., 2004. - 20 с.

964        Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики: дис. на
здобуття наук. ступ. доктора екон. наук: спец.
08.00.09 / Т.А. Бутинець. - Житомир, 2012. - 408 с.об'єкту та предмету господарського контролю, вважаємо що вони в повному обсязі розкриті у дисертаційній роботі доц. Т.А. Бутинець, де зазначено: "Об'єктом господарського контролю на мікрорівні є суб'єкти господарювання, економічні результати їх діяльності, фінансовий стан, платоспроможність, ліквідність, фінансові результати (прибуток, рентабельність), обсяг продажу і виробництва, собівартість і ресурси, але зі своєї сторони - відсутності порушень і відхилень" [965, с. 112]. "Предметом господарського контролю є причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ, процесів, ситуацій, що розкривають механізм досягнення поставлених цілей, завдань у виробничій та іншій діяльності. Змістом господарського контролю є всебічне і глибоке вивчення економічної інформації про функціонування об'єкту контролю з метою прийняття оптимальних управлінських рішень, з виконання програм випуску і реалізації продукції (робіт, послуг), виявлення чинників, причин зміни і резервів зростання" [966, с. 112].

Отже, у зв'язку з вищезазначеними теоретичними положеннями необхідним є визначення об'єктів контролю операцій з зобов'язаннями, зокрема довгостроковими та поточними. Створення методики контролю формування та відображення руху зобов'язань адекватного потребам ринку, повинно сприяти вирішенню багатьох проблем управління підприємством. Адже успішність і конкурентоспроможність бізнесу залежить від якості, своєчасності та змістовності отриманої інформації з бухгалтерської звітності для прийняття рішень.

Згідно з П(С)БО 11 "Зобов'язання", зобов'язаннями визначаються, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Ведення бухгалтерського обліку та здійснення контролю за рухом зобов'язань за цим стандартом передбачає такі групи зобов'язань: довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачені зобов'язання, доходи майбутніх періодів.

Одним із видів зобов'язань є довгострокові зобов'язання. Під поняттям "довгостркові зобов'язання" розуміють: зобов'язання з терміном погашення більше одного року; зобов'язання, що не є поточними; зобов'язання на які

 

965        Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики: дис. на
здобуття наук. ступ. доктора екон. наук: спец. 08.00.09 / Т.А. Бутинець. - Житомир, 2012. - 408 с.

966        Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики: дис. на
здобуття наук. ступ. доктора екон. наук: спец. 08.00.09 / Т.А. Бутинець. - Житомир, 2012. - 408 с.
нараховуються відсотки та не підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу; позикові кошти підприємства з терміном погашення основної суми більше одного року; статтю пасиву балансу підприємства; кредиторську заборгованість, яку не планується погашати протягом одного року тощо. На основі проведених досліджень пропонуємо під довгостроковими зобов'язаннями розуміти зобов'язання, з терміном погашення більше 12 місяців.

На підставі аналізу наведених вище літературних джерел можна визначити об'єкти контролю операцій із довгостроковими зобов'язаннями (табл. 5.8).

Джерела інформації

контролю

Таблиця 5.8.   Джерела   інформації   для   контролю   операцій із довгостроковими зобов'язаннями Об'єкти

Складові об'єктів контролюДовгострокові

позики


Довгострокові кредити банків у національній валюті Довгострокові  кредити  банків в іноземній валюті

Відстрочені довгострокові кредити банків в національній валюті

Кредитні договори, виписки банку, розрахунки бухгалтерії, платіжні доручення, договори про відстрочення кредитів, договори позик, ПКО, ВКО, звіти касира, регістри обліку, Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті Інші    довгострокові    позики в національній валютіДовгострокові векселі видані


позики

Інші довгострокові іноземній валюті

Довгострокові  векселі,  видані в національній валюті Довгострокові   векселі,   видані в

іноземній валюті

 

 

Господарські договори, векселі, розрахунки бухгалтерії, накладні, акти, рахунки, ВКО, звіти касира, платіжні доручення, виписки банку, регістри обліку, Довгострокові зобов'язання за облігаціями

 

 

Довгострокові зобов'язання з оренди


Зобов'язання за облігаціями

за

Премія облігаціями

за

Дисконт облігаціями

Зобов'язання з фінансової оренди Зобов'язання  з  оренди цілісних майнових комплексів

Договори, довідки бухгалтерії, ВКО, звіти касира, платіжні доручення, виписки банку, регістри обліку, ф. № 1 "Баланс"

 

Договори фінансової оренди, договори лізингу, рахунки, акти оприбуткування необоротних активів, технічна документація, розрахунки бухгалтерії, платіжне доручення, виписки банку, регістри обліку, Відстрочені

податкові

зобов'язання


_____________ 2____________

Формування податку на прибуток Виникнення тимчасової різниці

Продовження табл. 5.8 3

Розрахунки бухгалтерії, платіжні доручення, податкові накладні, виписки банку, регістри обліку,Інші

довгострокові зобов'язання


Розрахунки з іншими кредиторами | Господарські
та за іншими операціями
Відстрочена    заборгованість з
податків,    зборів (обов'язкових
платежів)
  Фінансова допомога на зворотній основі

Розкриємо особливості контролю операцій із зобов'язаннями в розрізі наведених об'єктів.

Під час перевірки одержання довгострокових позик вивчають кореспондуючі бухгалтерські рахунки, на яких відображаються дебетові записи. За цими даними можна встановити обсяг одержання довгострокових позик. Так, наприклад, розглядають записи за рахунками: довгострокові фінансові інвестиції, капітальні інвестиції, каса, рахунки в банках, інші кошти, та ін.

Перевірки використання довгострокових позик проводять у взаємозв'язку з записами на бухгалтерських рахунках: капітальні інвестиції, каса, рахунки в банках, інші кошти, короткострокові векселі одержані та ін.

Під час перевірки довгострокових векселів виданих беруть до уваги, що вони використовуються для розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями. Таким чином, у завдання перевірки довгострокових векселів виданих включають:

-    законність видачі векселів;

-    обґрунтування суми заборгованості за векселем;

-    реальність документації на відвантаження товарно-матеріальних цінностей (наданих послуг);

-    своєчасність сплати за векселем;

-  правильність складання бухгалтерських записів при видачі векселя. Методичні етапи контролю довгострокових векселів виданих наведені

на рис. 5.5.Методичні етапи контролю операцій з довгостроковими векселями виданими:Перевірити наявність необхідних реквізитів (підпис керівника та головного бухгалтера або уповноважених ними осіб; печатки, дати тощо)

 

 

Вивчити інформацію про векселі, наявні на підприємстві (вивчити реєстр векселів)

 

 

Перевірити правильність класифікації та відображення векселів на рахунках

бухгалтерського обліку

1

Перевірити своєчасність погашення зобов'язань за векселем

 

 

Перевірити операції з купівлі-продажу векселів

 

 

Перевірити залишки у регістрах обліку та в Головній книзі

 

 

Сформувати перелік порушень, виявлених у ході контролю

Рис. 5.5. Методичні етапи контролю операцій з довгостроковими

векселями виданими

Аналізуючи дані рис. 5.5 варто відмітити, що виконання завдань за довгостроковими векселями виданими дозволить контролеру ефективно перевірити даний об'єкт бухгалтерського обліку і сформувати неупереджену думку.

Перевірку довгострокових зобов'язань за облігаціями здійснюють за даними аналітичного обліку, а також за даними балансу. До складу зобов'язань за облігаціями входить номінальна вартість облігацій; до складу премій за випущеними облігаціями - одержані премії (перевищення вартості продажу облігацій над їх номінальною вартістю) за випущеними облігаціями; до складу дисконту за випущеними облігаціями - наданий дисконт (перевищення номінальної вартості облігації над вартістю її продажу) за випущеними облігаціями. Джерелами інформації для перевірки даного об'єкту можуть виступати: Журнали 2, 3, Відомості 3, 4 або інші регістри обліку залежно від форми ведення бухгалтерського обліку, фінансова звітність - форма 1 ("Баланс"), форма 2 ("Звіт профінансові результати"), форма 3 ("Звіт про рух грошових коштів") та форма 5 ("Примітки до річної фінансової звітності"). Контроль операцій з облігаціями проводиться для підтвердження достовірності та повноти інформації щодо операцій з цінними паперами наведеної у фінансовій звітності суб'єкта господарювання.

Під час перевірки довгострокових зобов'язань з оренди передусім необхідно встановити їх склад. У даний об'єкт включають: зобов'язання з фінансової оренди; зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів.

Джерелом інформації для перевірки довгострокових зобов'язань з оренди можуть виступати: розрахунки та довідки бухгалтерії, платіжні доручення, виписки банку, акти приймання-передачі основних засобів, видатковий касовий ордер тощо. Разом з тим, для проведення якісного контролю необхідно перевірити правильність оформлення договорів оренди суб'єкта господарювання.

Контроль суми відстроченого податкового зобов'язання здійснюється згідно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Перевірка відстрочених податкових зобов'язань полягає у вивченні формування податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування.

Під час контролю операцій з іншими довгостроковими зобов'язаннями інформацію отримують з відомостей аналітичного обліку за рахунком 55 "Інші довгострокові зобов'язання", регістрів обліку, первинних документів, Головної книги, балансу. На рахунку 55 "Інші довгострокові зобов'язання" обліковують:

-    розрахунки з іншими кредиторами та за іншими операціями;

-    відстрочену заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів);

-    фінансову допомогу на зворотній основі.

Для встановлення законності виникнення інших довгострокових зобов'язань встановлюють:

-    правильність записів у первинних документах;

правильність записів на кореспондуючих бухгалтерських рахунках за дебетом: 30 "Каса", 31 "Рахунки в банку", 50 "Довгострокові позики", 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 64 "Розрахунки за податками і платежами", 65 "Розрахунки за страхуванням", 68 "Розрахункиза іншими операціями"; кореспондуючих бухгалтерських рахунках за кредитом: 30 "Каса", 31 "Рахунки в банку", 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", 74 "Інші доходи".

Короткотермінові зобов'язання є важливим елементом фінансової звітності суб'єкта господарювання. Згідно чинного вітчизняного законодавства до поточних зобов'язань належать ті зобов'язання, які будуть погашені при звичайному ході операційного циклу підприємства, або повинні бути погашені протягом 12-ти місяців, починаючи з дати балансу. На основі проведеного огляду дефініцій поточних зобов'язань та дослідження довідкової літератури встановлено, що доцільно використовувати поняття не поточні зобов'язання, а короткотермінові зобов'язання, під якими слід розуміти суму заборгованостей підприємства юридичним, фізичним особам або державі, що виникає внаслідок господарських відносин між ними та має бути погашена протягом короткого терміну часу, зазвичай протягом одного року чи операційного циклу, якщо він триває більше ніж один рік. Встановлено, що короткотермінові зобов'язання є поняттям, яке входить до складу категорії зобов'язань.     Об'єкти     контролю     операцій     з короткотерміновимиКороткострокові векселі видані


 

Поточна  заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті

 

 

Короткострокові векселі, видані в національній валюті

Продовження табл. 5.9

3 І Господарські договори, розрахунки бухгалтерії, ПКО, звіти касира, виписки банку, ВКО, платіжні доручення, ф. № 1 "Баланс", ф. № 2 "Звіт про фінансові результати", ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" Господарські договори, векселі, розрахунки бухгалтерії, накладні, акти, рахунки, ВКО, звіти касира, платіжні доручення, виписки банку, Відомість 3.4 або Журнал 6, ф. № 1 "Баланс", ф. № 2 "Звіт про фінансові результати", ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті

Господарські договори, векселі,
розрахунки бухгалтерії, накладні, акти,
рахунки, ВКО, звіти касира, платіжні
доручення, виписки банку, Відомість
3.4 або Журнал 6, Журнал 5, 5А, ф. № 1
"Баланс", ф. № 2 "Звіт про фінансові
результати", ф. № 5 "Примітки до
річної фінансової звітності"
Розрахунки з постачальниками і підрядниками


Розрахунки з вітчизняними постачальниками Розрахунки   з іноземними постачальниками Розрахунки   з учасниками ПФГ

Договори, накладні, рахунки-фактури, рахунки, акти прийнятих робіт, послуг, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу, вантажно-митні декларації, акти експертизи торговельно-промислової палати, комерційні документи (рахунки-фактури, інвойси, що підтверджують митну вартість товару); транспортні накладні (СМК, залізничні накладні, авіа накладні, коносаменти, товарно-транспортні накладні, пакувальні листи, Відомість 3.3 або Журнал 6, Журнал 5, 5А; ф. №№ 1 "Баланс", ф. № 2 "Звіт про фінансові результати", ф. №№ 5 "Примітки до річної фінансової звітності"Розрахунки

податками

платежами

 

 

Розрахунки страхуванням


за і

 

 

 

за


Розрахунки за податками Розрахунки за обов'язковими платежами

Податкові зобов'язання Податковий кредит За пенсійним забезпеченням За соціальним страхуванням

За страхуванням на випадок

безробіття_____________

За індивідуальним

страхуванням

За страхуванням майна

Розрахунки бухгалтерії, платіжні доручення, податкові накладні, вантажно-митні декларації, Відомість 3.6, ф. № 1 "Баланс", ф. № 2 "Звіт про фінансові результати"

Платіжні доручення, виписки банку, розрахунково-платіжні відомості, лікарняні листи, ф. № 1 "Баланс", ф. №№ "Звіт про фінансові результати", ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів"Продовження табл. 5.9        1

Розрахунки

виплатами

працівникам


за


___________ 2___________

Розрахунки за заробітною

платою________________

Розрахунки з депонентами Розрахунки     за іншими виплатами

3

Розрахунково-платіжні відомості, платіжні відомості, табелі обліку робочого часу, накопичувальні картки виробітку і заробітної плати, накопичувальні картки обліку заробітної плати, особові рахунки, листки обліку простоїв, відомості обліку дивідендів, чеки, платіжні доручення, ВКО, виписки банку, Журнал 5, 5 А, ф. № 1 "Баланс", ф. № 2 "Звіт про фінансові результати"з

Розрахунки учасниками

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за

іншими

операціями


Розрахунки за нарахованими дивідендами Розрахунки     за іншими

виплатами

 

 

 

 

Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу Розрахунки за авансами одержаними

Внутрішні розрахунки___

Внутрішньогосподарські

розрахунки____________

іншими

з

Розрахунки за нарахованими відсотками

Розрахунки

Договори, розрахунки та довідки бухгалтерії, рішення власників, протоколи зборів акціонерів, накази, відомості обліку дивідендів, ВКО, платіжні доручення, Журнал 3, ф. №№ 1 "Баланс", ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів", ф. № 4 "Звіт про власний капітал"

Господарські договори, розрахунки бухгалтерії, ПКО, звіти касира, виписки банку, ВКО, платіжне доручення, Журнал 3  відомість 3.5,

ф. № 1 "Баланс"

 

Журнал  3   відомість   3.5,   ф.  № П "Баланс", ф. № 2 "Звіт про фінансові результати", ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів", ф. № 5 Примітки до річної фінансової звітностіДоходи

майбутніх

періодів


кредиторами___________

Авансові орендні платежі Передплата     на газети, журнали,    періодичні та довідкові видання Виручка     від продажу квитків    транспортних і театрально-видовищних підприємств

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі