Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 49

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Абонентна плата за користування засобами зв'язку

 

Договори, виписки банку, ПКО, довідки бухгалтерії, регістри обліку,Розкриємо методику контролю кожного наведеного об'єкту операцій з короткотерміновими зобов'язаннями.

Під час перевірки короткострокових позик контролер здійснює аналіз фінансового стану суб'єкта господарювання. Разом з тим, головним завданням контролера на підставі документів,  облікових регістрів єперевірити законність одержання і використання кредитів за цільовим призначенням, своєчасність їх погашення. До основних завдань перевірки кредитів відносять:

-    дослідження необхідності одержання кредитів;

-    оцінка правильності оформлення укладених господарських договорів;

-    встановлення правильності класифікації кредитів;

-    перевірка своєчасності і повноти сплати кредитів;

-    визначення повноти погашення відсотків за кредит;

-    перевірка даних реєстрів обліку кредитів і позик, звіряння їх з рахунками Головної книги;

-    перевірка цільового використання кредитів та позик, повноти і своєчасності розрахунків за ними, правильності обліку процентів за використання позикових коштів для цілей оподаткування;

-    перевірка правильності кореспонденції рахунків з обліку кредитів і позик та відсотків за ними.

Перевіряючи записи у Головній книзі й балансі, контролер з'ясовує, якими видами позик користувалось підприємство. За даними балансу і записами в реєстрі аналітичного обліку контролер встановлює, чи використовувалася позика за цільовим призначенням та перевіряє правильність складання відомостей про забезпечення виданих позик, наявність власних оборотних коштів. Крім того, контролер перевіряє існування прострочених заборгованостей за позиковими зобов'язаннями, при цьому встановлюють причини порушення термінів повернення позик, заходи, що вживаються для погашення заборгованостей. За наявності прострочених кредитів видача нових не допускається.

Контроль за виконанням умов укладеного з позичальником кредитного договору здійснює банк. Під час контролю кредитів банків перевіряється повнота і правильність використання кредитів, ефективність та своєчасність їх повернення. Кредити надаються, як правило, безготівкові через оплату розрахунково-грошових документів. Процентні ставки за користування кредитом, в кредитному договорі, нараховуються банком і сплачуються позичальником не рідше як один раз у квартал платіжним дорученням. У разі відмови від сплати боргів за позиками банк стягує борги у претензійно-позовному порядку.Типові порушення, які виявляються в ході контролю наступні: відсутність договору позики або складання його з порушеннями, відсутність договору з банком про пролонгацію кредиту; недотримання принципів кредитування; неналежне ведення обліку (неправильна кореспонденція рахунків, відсутність аналітичного обліку); неправильний облік витрат щодо сплати відсотків за кредитами та позиками під час включення їх до собівартості; нецільове використання наданих кредитних коштів; несвоєчасне погашення позик та неправильне відображення їх в обліку; помилки під час списання з балансу кредиторської заборгованості, строк позовної давності по якій минув тощо.

Контролер повинен проаналізувати ефективність укладених кредитних договорів: визначити, наскільки вигідний для суб'єкта господарювання кожен конкретний договір та які використовуються джерела покриття кредиту, ефективність використання кредиту. Потреба в кредиті виявляється на основі аналізу балансу організації, техніко-економічного обґрунтування та бізнес-плану. Контролер проводить оцінку ефективності вкладених коштів за тими заходами, на які вони призначалися; визначає, який економічний ефект отримало підприємство в цілому від їх використання, або, навпаки, розраховує збитки, які може понести підприємство у випадку нецільового використання кредитів або несвоєчасного їх повернення. Поділяємо точку зору В.Н. Лемеш щодо методичних етапів контролю операцій з кредитами (рис. 5.5).

Методичні етапи контролю операцій за кредитами

Контроль інвентаризації залишків з отриманих кредитів

,                             .                    »                                   ... [

Контроль договорів на отримання кредиту з метою встановлення відповідності чинному

законодавству за формою та змістом Перевірка відображення в бухгалтерському обліку операцій з отриманих кредитів

:                                                         т :

Перевірка достовірності, повноти і своєчасності сплати кредитів

____________________________ І_______________________________________

Перевірка термінів повернення кредитів т

Перевірка цільового характеру використання кредиту

.____________________________ ж______________________________________ .

Перевірка правильності і обґрунтованості віднесення витрат, пов'язаних з обслуговуванням кредитів, за джерелами їх покриття Т

Відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного та бухгалтерській звітності Рис. 5.5. Методичні етапи контролю операцій за кредитами [967, c. 239]Аналізуючи дані рис. 5.5 можна стверджувати, що виокремлення даних методичних етапів дозволить контролеру своєчасно виявити порушення з метою подальшого їх усунення. Так як вивчення претензійних сум починається з аналізу й зустрічної перевірки заборгованості за кожною сумою, то необхідно перевірити в кредиторів виписки з особових рахунків про стан розрахунків із підприємством та встановити:

-    чи проводилися зустрічні звірки розрахунків;

-    чи подавалися штрафні санкції постачальникам у разі порушення договірних зобов'язань, а також обґрунтованість нарахованих або сплачених сум штрафних санкцій.

За необхідності можна провести контрольні зустрічні перевірки розрахунків, документів і регістрів обліку на підприємстві, що перевіряється, й у постачальника, усне опитування спеціалістів і матеріально-відповідальних осіб щодо зазначених питань.

Під час перевірки кредиторської заборгованості на початок і кінець року розраховують коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості. Він вважається одним з показників, що характеризує платоспроможність підприємства і розраховується як відношення розрахунків з дебіторами до розрахунків з кредиторами. На підставі цього контролер має змогу встановити не лише загальну суму заборгованості, а й простежувати її динаміку з окремих напрямів, наприклад, заборгованість за розрахунками з бюджетом, з оплати праці, заборгованість органам страхування тощо. Зазначені види кредиторської заборгованості не пов'язані з виробничою діяльністю підприємства і не можуть мати стійкого характеру, тому контролер повинен перевіряти їх у хронологічному порядку виникнення заборгованості.

Контролеру необхідно перевірити кореспонденції рахунків. Потім за даними аналітичного обліку необхідно перевірити документальне підтвердження заборгованостей.

Отже, завданнями контролю кредиторської заборгованості є:

-    встановлення документального обґрунтування зобов'язань;

-    порівняння вказаних в обліковому регістрі сум та місяців, до яких дані зобов'язання відносяться;

-    перевірка всіх реквізитів у первинних документах (договорах, рахунках, транспортних накладних) з метою запобігання неузгодженості сторін;перевірка охайності записів (відсутність арифметичних та інших помилок);

-    встановлення відповідності записів синтетичного й аналітичного обліку записам у Головній книзі, звітності.

До типових помилок можна віднести наступні: арифметична помилка щодо точності показників первинних документів стосовно обліку зобов'язань; помилка щодо правильності ведення обліку зобов'язань та його відповідності прийнятій обліковій політиці; фальсифікація договорів; несвоєчасність відображення зобов'язань в обліку; недосконала організація внутрішнього контролю за зобов'язаннями; не поновлення нормативно-правової бази на підприємстві, відповідно, не знання змін законодавства.

Отже, для ефективного проведення контролю зобов'язань слід застосувати фактичну і документальну перевірку з метою якісної перевірки зобов'язань. Також слід застосувати перевірку за змістом з метою встановлення достовірності і законності господарських операцій; формальну перевірку з метою виявлення підробки підписів у документах; та арифметичну перевірку, зокрема, застосовується для того, щоб перевірити правильність відображення розрахунків.

В сучасних умовах розвитку економічних відносин окремо перевіряють поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями. Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями виникає за рахунок переведення довгострокових зобов'язань.

Основними завданнями перевірки виникнення поточної заборгованості є: встановлення законності формування заборгованості; виявлення своєчасності погашення поточної заборгованості; перевірка правильності визначення її розміру.

Під час перевірки поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями контролеру необхідно перевірити причини виникнення заборгованості, правильність відображення у системі бухгалтерського обліку шляхом перевірки первинних документів, регістрів обліку та звітності і відповідність сум заборгованості у них.

-    На сьогодні перевірку правильності обігу короткострокових векселів виданих контролеру необхідно розпочати з визначення виду векселя: короткостроковий чи довгостроковий. Разом з тим, необхідно перевірити:строк на який видано вексель;

-    можливість своєчасної оплати за векселем;

-    повноту і якість отриманого від постачальника вантажу;

-    правильність оприбуткування продукції покупцем.

Методичні етапи контролю операцій з короткостроковими векселями виданими систематизовано на рис. 5.6.

Методичні етапи перевірки короткострокових векселів виданих:

т

Перевірка витрат, понесених на придбання бланків векселів і правильність відображення даних витрат на рахунках бухгалтерського обліку

ч______________________________ . __________________________________ J

 

Перевірка формування заборгованості, що забезпечена векселями

____________________  І

Проведення інвентаризації векселів (у разі необхідності)

і

Узагальнення виявлених відхилень і формування висновків

Рис. 5.6. Методичні етапи контролю операцій з короткостроковими

векселями виданими Особливу увагу необхідно приділити перевірці стану розрахунків, для чого рекомендується провести аналіз матеріалів звірок взаєморозрахунків.

Зустрічна перевірка розрахунків полягає у виявленні за відповідними документами залишків, ретельній перевірці їх достовірності та обґрунтованості. Варто провести звірку розрахунків із дебіторами та кредиторами зі складанням актів звірок. До проведення даних перевірок контролер може залучити працівників бухгалтерії суб'єкта господарювання, що перевіряється. Результати зустрічних перевірок визначаються порівнянням фактичних даних з описами, що ведуться в бухгалтерії. Якщо підприємство зберігає векселі в банку, то контролер повинен за необхідності отримати підтвердження даних, одержаних на підприємстві, від банку через запит. Разом з тим, простежуються витрати підприємства за послуги щодо зберігання векселів, які повинні підтверджуватися угодами з банком, документами про нарахування винагороди та записами про віднесення на витрати операційної діяльності.На сьогодні особлива увага приділяється випадкам реалізації векселів з відстроченням платежів, дисконту, визначенню сум відсотків, умов та наслідків операцій з переказними, дисконтними, простими відсотковими векселями.

В сучасних умовах господарювання перевірка вексельних розрахунків повинна підтвердити наступні умови: вексельні операції здійснюються у відповідності з чинним законодавством; усі операції з векселями санкціоновані відповідною особою; усі операції з векселями відображені на рахунках бухгалтерського обліку.

Значну питому вагу в складі джерел коштів підприємства мають позикові кошти, у тому числі й розрахунки з постачальниками і підрядниками. Під час перевірки необхідно з'ясувати, чи існують договори за проведеними операціями з постачальниками та підрядниками, чи правильно вони оформлені; за наявності заборгованості необхідно встановити дату та причину виникнення простроченої заборгованості, чому не проведені своєчасно розрахунки, чи немає штучної заборгованості, повторного оприбуткування матеріалів та послуг.

На думку Я.В. Савченко [968] кредиторська заборгованість - це найвагоміша частина зобов'язань підприємства, до яких включаються довгострокові і поточні зобов'язання.

Перевірку кредиторської заборгованості починають з визначення основних завдань:

-    виявлення законності укладання господарських договорів за різними господарськими операціями;

-    встановлення фактичних термінів виникнення заборгованості;

-    виявлення реальності кредиторської заборгованості - як довгострокової, так і поточної;

-    встановлення причин несвоєчасного повернення кредиторської заборгованості;

-    встановлення наявності первинних документів, на підставі яких виникла кредиторська заборгованість.

-    встановлення реальності кредиторів і сум заборгованості;

-    встановлення причин і строків утворення заборгованості;

-    перевірка наявності простроченої кредиторської заборгованості;з'ясування правильності списання заборгованості, строк позовної давності якої минув, перевірка достовірності відображення за відповідними статтями балансу сум кредиторської заборгованості;

-    перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості та оформлення і відображення в обліку заборгованості за одержаними авансами.

Джерелами інформації для перевірки кредиторської заборгованості є: договори поставки продукції (робіт, послуг), акти звірки розрахунків, протоколи про залік взаємних вимог, векселі, копії платіжних документів, книга купівлі, книга продажу, облікові регістри (відомості, журнали, машинограми), Головна книга, звітність, а також первинні документи й облікові регістри з обліку розрахунків із постачальниками, різними кредиторами, розрахунки за претензіями, з відшкодування матеріального збитку.

Під час контролю розрахунків із постачальниками необхідно встановити наявність договорів поставки товарів, перевірити доцільність придбання, дотримання встановлених договором розрахунків. Для того щоб встановити повноту оприбуткування матеріальних цінностей, слід зіставити дані про їх кількість і вартість за платіжними документами (платіжним дорученням і вимогами-дорученнями) з даними документів на їх оприбуткування (рахунків, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних) і показниками аналітичного обліку розрахунків з постачальниками (реєстрів операцій за рахунками з постачальниками), книгами, картками складського обліку, звітами руху товарів. Звертається увага на правильність застосування постачальниками цін, тарифів за послуги. Подібні факти виявляють зіставленням цін, вказаних у рахунках постачальників, з цінами, вказаними в договорах.

Під час перевірки розрахунків з підрядниками встановлюють:

-    чи включено об'єкти, що будуються, до титульного списку;

-    чи забезпечені вони відповідними джерелами фінансування;

-    чи є проектно-кошторисна документація на будівельні об'єкти;

-    чи укладені договори з підрядниками і які умови розрахунків (за об'єкт у цілому чи за етапи робіт);

-    правильність застосування цін, розцінок, чи немає дописок обсягів виконаних робіт;

достовірність поданих до оплати рахунків із доданими до них актами про виконані роботи.Якщо буде виявлено факти завищення обсягів виконаних робіт, неправильного застосування цін, включення в рахунки витрат, непередбачених кошторисом, необхідно провести контрольний обмір виконаних обсягів будівельно-монтажних робіт.

В ході перевірки розрахунків з постачальниками та підрядниками контролер повинен встановити наявність укладених з партнерами договорів на поставку матеріальних цінностей (виконаних робіт, наданих послуг). При цьому слід звернути увагу на законність здійснення операції і правильність оформлення договорів. Далі необхідно перевірити розрахункові операції за даними розрахунково-платіжних документів та облікових регістрів. У процесі перевірки контролер з'ясовує: дату виникнення і характер операції; узгодженість цін на товарно-матеріальні цінності, зазначених в розрахункових документах, з цінами, наведеними в договорах поставки; правильність оцінки отриманих матеріальних цінностей при бартерних угодах; повноту і своєчасність оприбуткування отриманих матеріальних цінностей.

Типові порушення, які контролер виявляє в ході перевірки: арифметичні помилки при фіксуванні факту господарського життя; несвоєчасна реєстрація факту господарського життя; відсутність всіх необхідних реквізитів на документах, що мають юридичну силу; несвоєчасне та необґрунтоване виставлення претензії постачальникам; прострочена кредиторська заборгованість, по закінченню строку позовної давності продовжує обліковуватися на балансових рахунках розрахунків; облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, що здійснюються в іноземній валюті, ведеться в обліку тільки в гривнях; здійснення необґрунтованого кредитування іноземного постачальника, завищення витрат виробництва.

Важливим моментом є перевірка розрахунків за невідфактуровані поставки. Якщо було виявлено відсутність рахунків-фактур, необхідно встановити за допомогою усного опитування, чи були затребувані рахунки-фактури чи ні. У випадку, якщо запити проводилися, слід переглянути відповіді на них. При відсутності запитів можна виконати звірку з таким постачальником і встановити обґрунтованість відшкодування податку на додану вартість (ПДВ); чи реєструються отримані рахунки-фактури в книзі покупок; чи дотримується повнота та своєчасність виконання зобов'язань; чи своєчасно пред'являються штрафні санкції до постачальників при порушенні договірних зобов'язань, обґрунтованість нарахування сум штрафних санкцій;законність і документальне оформлення списання заборгованості, за якою минули строки позовної давності (з'ясувати причини її виникнення); правильність оформлення і відображення в обліку виданих авансів, операцій з використанням векселів, розрахунків в іноземній валюті; правильність ведення аналітичного обліку і кореспонденції рахунків, зазначених в облікових регістрах за рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"; відповідність даних регістрів і звітності.

Загальну методику перевірки розрахункових операцій з постачальниками і підрядниками проводять в наступній послідовності:

1)   визначення переважаючого порядку розрахунків з постачальниками і підрядниками;

2)   перевірка попередньо проведених зустрічних перевірок кредиторської заборгованості;

3)   оцінка правильності відображення в обліку зобов'язань;

4)   перевірка діючих форм розрахунків з постачальниками і підрядниками;

5)   перевірка правильності відображення за статтями балансу відповідних залишків заборгованості;

6)   перевірка повноти і правильності оприбуткування отриманих від постачальника запасів, дотримання діючих цін і тарифів.

Повнота оприбуткування запасів встановлюється шляхом порівняння даних платіжних документів, які надійшли від матеріально відповідальних осіб, книг складського обліку, регістрів аналітичного обліку з розрахунків з постачальниками.

Розрахунки з бюджетом. В сучасних умовах господарювання підприємства сплачують до бюджету велику кількість податків і платежів. Завдання контролера полягає у своєчасному та обґрунтованому консультуванні з питань оподаткування з метою своєчасного і правильного розрахунку з бюджетом, а також для уникнення переплати та попередження фінансових санкцій. При перевірці розрахунків з бюджетом необхідно враховувати, що податкове законодавство досить часто змінюється, тому слід застосовувати закони та інструкції, що діяли в звітному (податковому) періоді, який перевіряється.

Основними джерелами інформації для перевірки розрахунків з бюджетом є: довідки і розрахунки, декларації за окремими видами платежів, виписки банків і додані до них документи про перерахуванняналежних сум у бюджет; регістри синтетичного і аналітичного обліку, баланс та інші види фінансової звітності.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі