Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Я.В. Соколов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 638 с.

Бабенко И.П. Курс двойной бухгалтерии / И.П. Бабенко. - СПб.: Изд. В.И. Губинского, 1911. - 1106 с. Бабенко И.П. Курс двойной бухгалтерии / И.П. Бабенко. - СПб.: Изд. В.И. Губинского, 1911. - 1106 с.Проф. А.М. Галаган стверджував: "якщо загальна сума активу більша загальної суми пасиву, то це означає, що господарство має стільки майна, що після сплати господарством всіх його зобов'язань у нього залишиться відомий залишок, що називається чистим капіталом. Чистий капітал, який знаходиться в господарстві, належить власнику, як наслідок, чистий капітал є зобов'язанням господарства по відношенню до його власника, тому чистий капітал розміщується в інвентар у пасиві" [71, с. 32].

Не можна обмежуватися лише тим, що пасив показує джерела утворення ресурсів підприємства. Визначення показника джерел утворення ресурсів підприємства необхідно доповнити ще й вказівкою на те, що в пасиві знаходять відображення організаційно-економічна структура та правовий режим ресурсів підприємства, їх цільове призначення в процесі відтворення. Таким чином, пасив показує, по-перше, яка організаційна структура фондів, який їх порядок утворення та правовий режим, та, по-друге, яким є їх цільове призначення у процесі суспільного відтворення. Разом з тим пасив може показувати і належність господарських засобів двом формам соціалістичної власності: державній (народне надбання) та кооперативно-колгоспній [72, с. 26].

На сьогодні ж актив розглядається як набір цінностей, які підлягають розподілу наведеному в пасиві: актив - це теперішнє, пасив - майбутнє, актив - причина, пасив - наслідок.

Сучасне трактування активу і пасиву [73, с. 38] з об'єктивних причин відрізняється від традиційного радянського, коли перший був "сукупністю речей" [74, с. 42-43], то другий показував "групування коштів підприємства за джерелами утворення і призначенням залежно від ступеня прикріплення за даним підприємством" [75].

 

 

 

 

71 Галаган А.М. Курс счетоведения. Часть 1. Общее счетоведение / А.М. Галаган. - М.: Издание
книжного магазина "Высшая школа", 1918. - 382 с.

72 Гальперин Я.М. Основы балансового учета / Я.М. Гальперин. - Москва: Госфиниздат, 1938. - 360 с.

73 Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета: Учебник. - 2-е изд., перероб. и доп. / В.П. Астахов. -

Ростов-на-Дону: "МарТ", 2000. - 416 с.

74 Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебное пособие для вузов /
Я.В. Соколов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 638 с.

75            Макаров В.Г. Теория бухгалтерского учета: Учебник. - 3-е изд. / В.Г. Макаров. - М.: Финансы и
статистика, 1983. - 271 с.
Серед українських вчених найбільш послідовно правового аспекту в бухгалтерському обліку дотримується проф. В.В. Сопко [76, с. 18]. Так, вчений підкреслює, що бухгалтерський баланс, з одного боку, відображає правовий аспект (пасив), з іншого - майновий (актив). На думку проф. О.М. Петрука [77], такий підхід є дещо вузьким, тому що правовий аспект (якщо під ним розуміти зміну прав власності) існує одночасно і в пасиві, і в активі балансу. Пасив, як і Актив, віддзеркалює не майно, а відносини власності. На відміну від останнього, вони полягають у правах вимоги.

Проф. К.Ю. Циганков [78, с. 76] називає оптимальною формою бухгалтерського балансу, з точки зору її наочності та економічного змісту, баланс капіталу, тобто баланс, підсумком якого стане капітал. У такій формі, на його думку, органічно поєднуються три основні способи досягнення наочності: виділення ключового показника, правильне групування даних і адекватна балансова термінологія.

Отож, підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок про те, що баланс в бухгалтерському обліку слід розглядати з трьох точок зору: 1) як елемент методу; 2) як форму звітності; 3) як основне правило, у вигляді рівності між активом та пасивом.

У балансі як формі бухгалтерської звітності залишається необгрунтованим його смислове навантаження в частині пасиву та мета відображення показників в цій частині. Досить поширеною та більш усталеною є думка про відображення в пасиві джерел утворення активів, проте проведене дослідження показує не однозначність думок вчених з цього приводу. Вагомим, на нашу думку, є дослідження складових пасиву та вивчення їх сутнісного наповнення за умов різних економічних систем задля визначення відмінностей та вибору найоптимальнішого варіанту з врахуванням сучасних потреб розвитку суспільства.

 

 

 

 

 

76 Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник / В.В. Сопко. - К.: КНЕУ, 1998. - 448 с.

77 Петрук О.М. Облік і аналіз договірних відносин: проблеми, теорія і практика / О.М. Петрук. -
Житомир: ЖІТІ,
1999. - 350 с.

78          Цыганков К.Ю. Начала теории бухгалтерского учета, или Баланс, счета и двойная запись /
К.Ю. Цыганков. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 384 с.
1.2. Моделі пасиву бухгалтерського балансу в різних економічних системах: порівняльний аспект

 

 

Кожна країна характеризується своїми особливостями економічного розвитку, проте різна організація суспільного устрою призводить до відмінностей в здійсненні господарських процесів як в масштабах всієї країни, так і на окремих підприємствах. Вивчення та порівняння балансів підприємств в умовах різних економічних систем дозволить виявити основні відмінності та особливості відображення окремих складових його розділів, визначити взаємозв'язок між ними та встановити потреби користувачів бухгалтерської звітності в частині пасиву відповідно до впливу різних факторів сучасного стану вітчизняної економіки.

Економічна система - це форма організації економіки, господарський механізм, завдання якого полягає в тому, щоб знаходити шляхи і методи ефективного використання обмежених (рідкісних) виробничих ресурсів. Функціонує економічна система з допомогою таких економічних інститутів, як власність, грошова система, урядові органи, податки, гроші, дохід, планування, виробництво, прибуток тощо. Таким чином, економічна система трактується як комплекс економічних інститутів, набір яких приблизно однаковий у будь-якій системі.

Розрізняють командно-планову (соціалізм), ринкову економіку (капіталізм), змішану, а також традиційну системи.

Щоб виокремити момент виникнення в бухгалтерському балансі понять "власний" та "залучений" капітал, процитуємо думку Р.Я. Вейцмана: "Назви власний та залучений капітал виникли за капіталістичного ладу і там вони знаходилися в повній відповідності з панівними в цьому ладі майновими відносинами, що базуються на праві власності. Підприємець мав повне і безвідповідальне право розпоряджатися вкладеними в підприємство (авансованими) коштами і всіма приростами, що утворювалися в наслідок господарської діяльності, але він повинен був повертати частину коштів разом з обумовленим їх приростом кредитору. Якщо коштів підприємству не вистачало для задоволення претензій кредиторів, то останні самі ставаливласниками коштів господарства замість попереднього власника" [79, c. 25­26]. Щодо даної проблеми Ю. Верига висловлює власну позицію: "Бухгалтерський облік захищає інтереси власників. У капіталістичному суспільстві превалює приватна власність і, відповідно, вона відображається через систему бухгалтерського обліку в балансі" [80, с. 154]. Отож, в Радянському Союзі, при пануванні державної власності, коли діяло соціалістичне суспільство, поділ на власний та залучений капітал існував, але увага цьому не приділялась стільки уваги, як в період виникнення і існування різних форм власності. Адже в Радянському Союзі власні і залучені кошти часто мали одне і те ж джерело формування. Вони були державними, хоча формально і належали підприємствам, але в порівнянні із сучасною чіткістю у юридичних відносинах власності щодо майна підприємства на той час вона була умовною.

Шатохіна М. зазначає, що "дані бухгалтерського балансу дають можливість контролювати правильність використання коштів цільового призначення" [81, c. 174]. Уточнимо, що мова в цитаті йде про структуру сучасного вітчизняного балансу. У зв'язку з цим не погоджуємось із позицією М. Шатохіної, оскільки баланс, який використовується сьогодні для надання інформації користувачам, повністю відрізняється від колишніх балансів, що існували в 1937-1948-х роках. Якщо порівняти їх, то теперішній баланс не дає можливості отримати інформацію щодо цільового призначення використання коштів. Сьогодні розділи активу балансу не відповідають розділам пасиву балансу, тому важко встановити джерела утворення окремих активів. За сучасних умов розвитку суспільно-виробничих відносин, встановити відповідність розділів активу балансу розділам пасиву, на нашу думку, можливо, але недоцільно. Таке відображення зробить баланс занадто перенасиченим інформацією про активи, які відображатимуться не систематизовано.

 

 

 

 

79 Вейцман Р.Я. Курс счетоводства двойная бухгалтерия в ее применении к различным видам
хозяйств / Р.Я. Вейцман - [Изд. семнадцатое перераб.]. - М.: ОГИЗ, 1931. - 513 с.

80 Верига Ю. Історичний аспект розвитку Балансу та використання його в аудиті / Ю. Верига //
Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2002. - № 3. - С. 152-156.

81            Шатохина М. Значение и важность баланса в бухгалтерском учете / М. Шатохина //Матеріали
міжнародної науково-практичної студентської конференції ["Облік і аудит: теорія, практика,
перрспективи"].
- Мелітополь, 2005. - С. 170-174.Командно-планова економіка, або адміністративно-господарська система має такі характерні риси:

1.   Суспільна власність на фактори виробництва.

2.   Панування централізованого планування і розподілу економічних ресурсів.

3.   Колективне прийняття господарських рішень шляхом централізації планування економічної діяльності.

4.   Відсутність будь-якої конкуренції і монополізм виробників.

5.   Відсутність ринкової системи стимулювання і мотивації виробників.

6.   Панування виробника над споживачем. На ринках при такій системі купується тільки те, що виробляється. Вибору у споживача немає.

Планові економіки існують в таких країнах, як Куба, Лівія, Саудівська Аравія, Іран, Північна Корея та М'янма.

Кіпарісов Н.А. звертав увагу на те, що "радянський баланс принципово протилежний капіталістичному балансу. В ньому чітко відображена інша природа об'єкту радянського балансового обліку, - суспільна соціалістична власність" [82, с. 32].

82 Кипарисов Н.А. Краткий курс основ советского балансового учета / Н.А. Кипарисов. -
М.: ВСЕККЗО,
1937. - 120 с.

83 Сальдовий баланс // Донецький кооператор - 1924. - № 1. - 112 с. - С. 71.


За умов командно-планової економіки були поширені як оборотні, так і сальдові баланси, а в окремих випадках баланси складалися не тільки в грошових одиницях, але й в натуральних одиницях виміру. Наприклад, в журналі "Донецький кооператор" за 1924 р. наведено оригінальний баланс, який складали в житніх пудах і фунтах (табл. 1.5).подавалося з урахування ліквідності, дозволяв не тільки отримати інформацію про наявність засобів та їх джерел, але і стан змін, які відбулися за звітний період.

Слід зазначити, що форма балансу в різні періоди часу мінялася і залежала не тільки від форми власності, але й від виду діяльності підприємств.

Кіпарісов Н.А. в 1937 році надає форму балансу (табл. 1.6).

Таблиця 1.6. Форма балансу з позиції Н.А. Кіпарісова [84, с. 29]

 

1. Засоби в сфері виробництва

1. Засоби закріплені за підприємством

а) засоби праці

2. Засоби тимчасово надані

б) предмети праці

Позики

2. Засоби у сфері обігу

Кредитори

Товари

3. Соцнакопичення

Грошові кошти

 

і т.д.

 

Звернемо увагу на те, що в балансі 1937 року передбачається окремий розділ "Соціальні накопичення", даний розділ кардинально відрізняє соціалістичний облік від капіталістичного.

На погляд Н.А. Кіпарісова, "зміст капіталістичного балансу можна представити звужено (табл. 1.7).

Таблиця 1.7. Капіталістичний баланс

Актив ПасивВідображення застосування окремих частин індивідуального капіталу в сфері виробництва та обігу

Відображення розмірів участі в окремому
підприємстві власного і залученого
капіталу
          Отже, в наведеній формі балансу чітко відображається приватна власність, що є об'єктом капіталістичного бухгалтерського обліку. З цього приводу Н.А. Кіпарісов наголошує, що "Радянський баланс принципово протилежний капіталістичному балансу. В ньому чітко відображена інша природа об'єкту радянського балансового обліку, - суспільна соціалістична власність" [85, с. 32]. В цьому балансі чітко відображається приватна власність, як об'єкт капіталістичного бухгалтерського обліку.

Основні відмінності капіталістичного балансу від соціалістичного наведені проф. Ю.А Веригою: "В період дії соціалістичного суспільства (СРСР) бухгалтерський баланс було реформовано, змінилося розташування статей балансу, він став дзеркальним відображенням балансів капіталістичних

 

84  Кипарисов Н.А. Краткий            курс основ советского балансового учета / Н.А. Кипарисов.
М.: ВСЕККЗО,
1937. - 120 с.

85          Кипарисов Н.А. Краткий    курс основ советского балансового учета / Н.А. Кипарисов.
М.: ВСЕККЗО,
1937. - 120 с.країн. З категорій балансу зникли поняття земля, надра, нематеріальні активи, рахунки і векселі до отримання та оплати, капітал тощо, натомість з'явилися такі поняття як "статутний фонд", "фінансування з бюджету", оскільки основна маса коштів соціалістичних підприємств формувалися у плановому порядку за рахунок загальнодержавних ресурсів. З метою контролю за станом товарно-матеріальних цінностей, поряд з фактичними залишками, з'явився показник -норматив запасів" [86, с. 155]. Отже, із балансу можна було чітко побачити напроти кожного розділу активів джерела їх утворення, що спрощувало проведення економічного аналізу фінансового стану підприємства.

Харчик О.П. відмічає, що "в умовах командно-адміністративної системи звітність була широкою і всебічною. Сьогодні дедалі більшого визначення отримують скорочені форми звітності, тому що підприємець не бажає витрачати кошти на їх отримання, обробку та аналіз" [87, с. 95].

[88, с. 551]Структура балансу підприємств споживчої кооперації в 1966р. була наступною (табл. 1.8).

Із наведеної інформації бачимо, що в 60- роках XX століття баланси підприємств споживчої кооперації мали властиву тільки їм структуру, розділи нумерувалися буквами, а на останній сторінці балансу наводилися залишки позабалансовим статтям.

 

86 Верига Ю. Історичний аспект розвитку Балансу та використання його в аудиті / Ю. Верига //
Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2002. - № 3. - С. 152-156.

87 Харчик О.П. Баланс, як центральний елемент методу обліку / О.П. Харчик // Міжнародна науково-
практична конференція ["Реформування обліку, звітності та аудиту в системі
АПК України: стан та
перспективи"].
- Київ, 2003. - Частина І - С. 95-96.

88            Ильин Н.И. Бухгалтерский учет в потребительской кооперации: [учебник для студентов учетно-
экономических специальностей
кооперативних институтов] / Н.И. Ильин. - М.: Экономика, 1966. - 560 с.Отож, форма балансу може бути створена окремо по різним галузям народного господарства країни. Проте створення таких балансів ускладнить роботу органів статистики, які є одними з користувачів бухгалтерської звітності. До того ж, з метою забезпечення аналітичною інформацією внутрішнього управлінського персоналу, на підприємстві може бути створена власна внутрішня балансова звітність, залежно від потреб суб'єкта господарювання.

В Радянському Союзі в 1969 році всі джерела засобів (пасив балансу) поділялися на п'ять груп: у кожній групі зазначалися джерела цільового призначення. "Навпроти кожної групи джерел в активі записані ті засоби, в які кошти цих джерел повинні бути розміщені. Таким чином, засоби господарства (актив балансу) також поділяються на п'ять груп відповідно до цільового призначення джерел" [89, с. 44].

[90, с. 369]Для порівняння розглянемо структуру балансів колгоспів і радгоспів за 1982 р. (табл. 1.9).

89 Грабовська Н.М. Бухгалтерський облік і економічний аналіз у районних об'єднаннях і відділенях
"Сільгосптехніка"
/ Н.М. Грабовська, С.А. Дідковський, П.П. Німчинов. - К.: Урожай, 1969. - 818 с.

90            Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве :[учебник]. / М.З. Пизенгольц,
А.П. Варава.
- М.: Финансы и статистика, 1982. - Част. ІІ - 415с.В 1990 р. баланс основної діяльності державного підприємства (об'єднання) мав таку форму (табл. 1.10).

Таким чином, баланс в період радянських часів (1917-1991 pp.) був різним як за формою, так і за порядком групування даних в них, але він був однаковим для кожної галузі народного господарства на всій території СРСР.

Характерними рисами та особливостями ринкової економіки (капіталізму) є:

1.   Приватна власність на фактори виробництва.

2.   Ринкова система координації і управління господарської діяльності людей.

3.   Свобода підприємництва і вибору діяльності.

4.   Мета господарюючих суб'єктів - отримання максимального прибутку і діючи на свій страх і ризик.

5.   Банкрутство чи прихід окремих нових виробників суттєвого значення для ринку немає.

6.   Діє чиста або досконала конкуренція і отримується максимум прибутку при мінімумі витрат.

7.   Забезпечується панування споживачів над виробниками, тобто виробляється тільки те, що купується.

 

 

 

91 Кузьминский А.Н. Теория бухгалтерского учета: [учебник] / А.Н. Кузьминский. - К.: Выща школа, 1990. - 311 с.В Україні, починаючи з 1991 р. була прийнята Програма реформування системи обліку та статистики до міжнародних стандартів. За цією програмою Міністерство фінансів України та методологічна рада з бухгалтерського обліку провели надзвичайно велику роботу і на сьогоднішній день діє Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, за якими визначено бухгалтерську фінансову звітність, її склад і структуру.

За цими нормативно-правовими актами "Баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал [92, с. 3]. Як бачимо, у цьому визначенні відсутнє поняття "пасив", проте у самій формі звітності воно застосовується.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі