Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 50

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Під час здійснення перевірки контролеру необхідно уточнити правильність формування оборотів і сальдо за кожним видом податків і платежів на кінець звітного періоду. Якщо виявлено неточності у розрахунках, слід вжити заходів щодо їх усунення і з'ясувати чи підприємство заплатило штрафи, пеню в бюджет за неправильне визначення розміру платежу або його прострочення. Штрафи і пеню слід стягувати з посадової особи, винної у простроченні або у неправильному обчисленні платежу в бюджет.

До функцій контролера відноситься з'ясування податків і зборів, за якими організація веде розрахунок з бюджетом (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО тощо), а також перегляд результатів попередніх податкових перевірок. Це дозволить визначити характер помилок і визначити об'єкти для контролю.

Контролер повинен ознайомитися з обліковою політикою для цілей оподаткування та встановити:

-    з метою обчислення ПДВ - порядок визначення дати реалізації (передачі) товарів (робіт, послуг);

-    з метою обчислення податку на прибуток - порядок визнання доходів і витрат, порядок визначення дати реалізації товарів (робіт, послуг) та інші моменти, що визначають формування податкової бази.

На початку перевірки контролер, шляхом усного опитування встановлює, за якими платежами і податками підприємство веде розрахунки з бюджетом. Після чого за кожним видом розрахунків з бюджетом перевіряється стан внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом, правильність визначення бази оподаткування з використанням прийомів прослідковування, звірки документів та регістрів бухгалтерського обліку. Разом з тим, контролер перевіряє правильність кореспонденції в обліку розрахунків з бюджетом.

Зокрема, внески з прибутку до бюджету відображають щомісяця таким записом: дебет рахунка 98 "Податок на прибуток", кредит рахунка 641 "Розрахунки за податками". Сума ПДВ, що підлягає внесенню до бюджету, оформляється записом: дебет рахунка 70 "Дохід від реалізації", кредит рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами".На суму податків, утриманих із заробітної плати робітників і службовців, здійснюють запис: дебет рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці", кредит рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами". Слід мати на увазі, що у балансі сальдо за рахунком 64 "Розрахунки за податками і платежами" показують в активі дебіторську, у пасиві - кредиторську заборгованість.

У процесі перевірки вивчають акти перевірок, проведених державною податковою службою, Пенсійним фондом тощо. Крім того, з'ясовують причини прострочення платежів, за чий рахунок віднесена пеня, яких заходів вжито до винних осіб за несвоєчасне перерахування коштів.

Загальну перевірку операцій з бюджетом проводять в наступній послідовності:

1.   Встановлення правильності застосування ставок, визначення бази оподаткування, законності і обґрунтованості пільг з нарахування податків і платежів до бюджету.

2.   Перевірка правильності ведення обліку по рахунку 64, відповідності записів аналітичного обліку записам в Головній книзі і формах бухгалтерської звітності.

3.   Перевірка правильності, повноти та своєчасності перерахування (сплати) податків, зборів, платежів до бюджету.

4.   Перевірка правильності обліку податків та зборів.

Правильність нарахування даного податку визначається за даними Головної книги шляхом перевірки правильності нарахування матеріальних витрат та перевірки розрахунків.

Аналогічно перевіряються й інші податки, які сплачуються до бюджету. У всіх випадках необхідно переконатись в достовірності показників за об'єктом оподаткування, точності розрахунків бази оподаткування і дотримання ставок податку, для чого використовуються діючі нормативні документи з нарахування різних податків.

Контролер повинен висловити думку: про правомірність визнання об'єкта оподаткування; правильності визначення податкової бази; безпомилковості застосування податкових ставок і пільг при розрахунку податків і зборів; вірності розрахунку сум податків і зборів; віднесення сум податків і зборів на відповідні джерела їх сплати (за рахунок виручки, собівартості, прибутку, доходів фізичних осіб); дотримання порядку та строків сплати податків і зборів; законності складання та своєчасності подання до податкових органів звітностіза видами податків і зборів; правильності ведення синтетичного і аналітичного обліку за рахунком 64 "Розрахунки за податками і платежами"; відповідності даних аналітичного обліку записам у регістрах синтетичного обліку, бухгалтерському балансі. Якщо організації пред'явлено фінансові санкції, то слід встановити їх обґрунтованість.

Основними видами викривлень фінансової звітності можуть бути:

-    заниження прибутку внаслідок необґрунтованого завищення суми матеріальних витрат, включених у собівартість продукції (робіт, послуг), неправильна оцінка залишків незавершеного виробництва, витрат обігу і торговельної націнки на залишок відвантажених товарів (виконаних робіт, послуг), нестач товарно-матеріальних цінностей, відшкодування матеріальних збитків тощо;

-    включення у витрати виробництва (обігу) витрат, які покриваються відповідно до чинного законодавства за рахунок спеціальних джерел, а також завищення або заниження на кінець звітного періоду величини залишків резервів, створюваних за рахунок витрат за основною діяльністю;

-    неправильне визначення фінансового результату фінансово -господарської діяльності, що приймається для визначення платежів у бюджет;

-    приховування доходів шляхом зарахування виручки від реалізації продукції на інші балансові рахунки тощо.

Розрахунки за страхуванням: метою контролю даних розрахунків є перевірка правильності, повноти і своєчасності здійснення відрахувань за всіма видами оплати праці за відповідний період та перевірка своєчасності перерахувань внесків і законності використання коштів Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування.

Перевірку розрахунків доцільно починати зі встановлення чи є підприємство платником перелічених платежів за чинним законодавством. Перевіряється, чи зареєстрований суб'єкт господарювання як платник страхових внесків за місцем свого знаходження уповноваженими особами Пенсійного фонду, відділенням Фонду соціального страхування.

У сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування зловживання, зазвичай, полягають у зменшенні суми внесків на соціальне страхування до фондів соціального страхування і їх наслідком є недостатність коштів для здійснення соціального захисту населення, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі тимчасової непрацездатності, звільнення, виходу на пенсію тощо.Розглядаючи класифікацію економічних порушень у сфері соціального страхування, відмітимо, що вони переважно є внутрішніми, оскільки здійснюються або головним управлінським персоналом або управлінським персоналом нижчого рівня. Порушення у сфері соціального страхування можуть бути як разові (не несуть значної загрози, оскільки здійснюється один раз, не є завчасно спланованими та умисними, як правило виникають при відсутності знань з того чи іншого питання); так і постійні, (носять системний характер, є спланованими та умисними порушеннями законодавчих норм). Постійні правопорушення здійснюються досить тривалий час та завдають збитків в особливо великих розмірах, що призводить до недофінансування загальнообов'язкового державного соціального страхування.

На рівні управління підприємством правопорушення в сфері соціального страхування, як правило, здійснюються безпосередньо керівниками та довіреними особами, що працюють з бухгалтерськими документами із соціального страхування та надають неправдиву інформацію про реальні витрати на заробітну плату працівників з метою зменшення відрахувань до фондів соціального страхування. На виконавчому рівні, як правило, такі маніпуляції не можливі, оскільки працівник самостійно без узгодження з бухгалтером не може вплинути на оподаткування свого доходу внесками на соціальне страхування.

Об'єктами внутрішнього контролю під час дослідження операцій з соціального страхування є дотримання трудового законодавства; розрахунки з оплати праці; розрахунки зі страхування; первинна документація з обліку розрахунків із соціального страхування; дані бухгалтерського обліку і звітності; нанесені збитки в результаті правопорушень з розрахунків з соціального страхування; регістри аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з соціального страхування (записи в Головній книзі за рахунками 65, 66 та ін.).

Із введенням в дію в 2011 році Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" слід враховувати його вимоги при побудові методики внутрішнього контролю розрахунків зі соціального страхування.

Контроль розрахунків за страхуванням доцільно здійснювати за такими позиціями: база оподаткування (нарахована основна і додаткова заробітна плата та інші виплати); ставки платежів; джерела фінансування нарахованої заробітної плати та нарахованих платежів; правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку і у звітності.Здійснюючи перевірку розрахунків із загальнообов'язкового державного соціального страхування, контролер зобов'язаний перевірити:

-    правильність визначення бази нарахування та утримання єдиного соціального внеску;

-    законність і правильність нарахування внесків і визначення страхових тарифів;

-    законність використання пільг із загальнообов'язкового державного соціального страхування;

-    облік чисельності працівників та їх руху, зіставивши первинні документи: накази (про прийом та звільнення основних робітників та сумісників, про відпустки і т.д.);

-    використання робочого часу. Згідно з Конституцією, Цивільним кодексом, Кодексом законів про працю і т.д. проводиться перерахунок кількості відпрацьованих днів (табелі обліку) і порівняння цих даних з робочими листками, розрахунковими та платіжними відомостями. Перевіряється наявність та оформлення цих документів. Якщо оплата проводиться за договорами (контрактами), то з'ясовуються наявність та умови цих договорів, оформлення трудових відносин осіб, внесених у табель обліку робочого часу;

-    тарифні ставки та посадові оклади. Встановлюється належне призначення посадових окладів і ставок за тарифними кваліфікаційними довідниками, галузевими угодами, тарифними сітками: наказів, договорів, штатних розписів, фактичних ставок і належних за документами, розрахункових листків та відомостей;

-    розрахунки з оплати праці. Переглядаються та перераховуються всі види оплати праці та визначаються їх розміри. Документи: листки непрацездатності, табелі, заяви на відпустки, розрахункові відомості;

-    правильність відображення в обліку операцій з нарахування і сплати єдиного соціального внеску;

-    своєчасність та повноту перерахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду України;

-    правильність складання та своєчасність подання звітів за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

-    правильність відображення в обліку штрафів та пені за неправильне визначення чи несвоєчасне перерахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;показники поточної і річної звітності з даними аналітичного і синтетичного обліку соціального страхування.

В ході внутрішнього контролю операцій зі страхування можна виявити наступні типові відхилення від норм чинного законодавства:

-    невідповідність суми нарахованих та перерахованих внесків до Пенсійного фонду України даним облікових регістрів (журналів, Головної книги);

-    невідповідність сальдо по рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" за даними Головної книги даним балансу;

-    заниження суми страхових внесків внаслідок неправильного розрахунку бази нарахування єдиного соціального внеску або неправильного застосування ставки;

-    витрачання коштів із соціального страхування в бухгалтерському обліку підприємства не підтверджене документами, необхідними для виплати допомоги, відповідно до діючого законодавства тощо.

Отже, запропоновані методичні підходи із визначення й класифікації економічних правопорушень в сфері соціального страхування сприятимуть виявленню негативних впливів зовнішнього й внутрішнього характеру прямої і непрямої дії, що дозволить впровадити відповідні заходи протидії порушенням в сучасних умовах ринкових відносин в Україні.

Для ефективної організації внутрішнього контролю на підприємстві щодо виявлення типових відхилень від норм чинного законодавства слід розробити методики внутрішнього контролю операцій зі соціального страхування та робочі документи внутрішнього контролера, що може бути перспективою подальших досліджень.

Розрахунки за виплатами працівникам. Перевірка розрахунків з оплати праці відіграє важливу роль у системі як внутрішнього, так і зовнішнього контролю. Це пов'язано з тим, що облік праці і заробітної плати є трудомістким, потребує уваги і сконцентрованості, оскільки пов'язаний з обробкою великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу.

Під час проведення перевірки розрахунків з оплати праці слід використовувати такі джерела інформації: трудове законодавство, Кодекс законів про працю, законодавчі акти про підприємство і підприємництво, розрахунково-платіжну відомість (форма П-49, розрахункову відомість(форма № П-51), платіжну відомість (форма № П-53), особистий рахунок, нормативно-довідкову інформацію до обліку праці і заробітної плати, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, акти перевірок, накази, картки, особисті справи робітників, трудові договори і контракти, відомості обліку, нормативні документи для нарахування заробітної плати, відпускних та інші документи стосовно об'єкта дослідження, табелі, наряди, баланс, Головну книгу. Вивчаються всі документи, які додаються до журналу, відомості, на основі яких складається бухгалтерське проведення як за дебетом, так і за кредитом рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці".

Для перевірки правильності нарахування і виплати заробітної плати контролеру, насамперед, слід ретельно ознайомитися зі встановленими нормами для різних видів оплат. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, розміри надбавок, доплат, премій підприємства встановлюють самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством і угодами. Конкретні розміри ставок, окладів, розцінок, надбавок, премій власник встановлює з урахуванням закону. Особи, що працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Робота в надурочний час оплачується у подвійному розмірі годинної ставки.

Основними завданнями контролю розрахунків з оплати праці є:

-    підтвердження достовірності нарахувань та виплат робітникам та службовцям, відображення їх в обліку;

-    з'ясування законності та повноти утримань із заробітної плати та інших виплат працівникам на користь підприємства, інших суб'єктів;

-    перевірка організації аналітичного обліку розрахунків з виплат працівникам та взаємозв'язку аналітичного та синтетичного обліку;

-    оцінка заходів, яких вживає адміністрація з метою своєчасного стягнення заборгованості з працівників.

Під час здійснення контролю використовуються різні методи й методичні прийоми: перерахунок, перегляд, оцінка фактичної наявності, зіставлення, оцінка. Так, для перевірки розрахунків з оплати праці застосовують методи зіставлення даних бухгалтерського обліку з первинними документами (оклади, затверджені в штатному розкладі, і фактичні нарахування, табель обліку робочого часу і розрахунок зарплати), перерахунки (контролер перераховує суми, які були утримані, і порівнює знормами чинного законодавства) тощо. Також існують певні способи перевірки документів. Наприклад, первинні документи, які є основою для нарахування і виплати заробітної плати (табелі, розрахунково-платіжні відомості), вивчаються комбіновано, тобто суцільним і вибірковим способом (якщо контролер перевірив деяку кількість однотипних первинних документів і не знайшов помилок, то він може вважати, що документи з цієї пачки всі без помилок).

Розпочинаючи перевірку розрахунків з виплат працівникам, контролер повинен з'ясувати, які форми та системи оплати праці застосовуються на даному підприємстві, чи має підприємство внутрішні положення про оплату праці робітників, колективний трудовий договір, списковий та середньообліковий склад їх, як організовано облік розрахунків з оплати праці (зміст та кваліфікація бухгалтерів, забезпеченість нормативними матеріалами, хто здійснює контроль за їх роботою, чи автоматизовані ці ділянки), чи обмежено склад працівників, які отримують готівку на господарські та інші витрати, чи здійснюється на підприємстві видача позик робітникам, продаж товарів у кредит, і як оформлені ці операції. Це необхідно для того, щоб контролер зміг визначити контролерський ризик (побоювання того, що деякі помилки чи порушення можуть залишитися невиявленими). Для визначення ступеня ризику контролер проводить загальне дослідження об'єкта за допомогою тесту і за результатами такого тестування контролер може відмовитись від проведення перевірки або вжити заходів щодо зменшення ризику. Для того, щоб отримати загальну картину та відповіді на ці запитання, можна провести тестування внутрішнього контролю й обліку з даного розділу перевірки.

Послідовність вивчення господарських операцій щодо нарахування й утримання заробітної плати можна відобразити так: особові картки, договори, контракти. Документи обліку особового складу, записи на рахунках бухгалтерського обліку, розпорядження, накази про прийняття на роботу, звільнення, відпустки, документи з обліку виробітку та відхилень, звітність з праці.

Важливими показниками, які досліджує контролер, є продуктивність праці, рівень та сума заробітної плати. З початку проведення контролерської перевірки вивчаються організація та ефективність праці, правильне застосування   нових   умов   оплати   праці   робітникам,   контроль завикористанням фонду оплати праці, економічна обґрунтованість норм виробітку і зацікавленість працівників у збільшенні випуску продукції і зростанні продуктивності праці.

Кожен суб'єкт господарювання в умовах ринкових відносин може застосовувати різні форми оплати праці та матеріальної винагороди. Тому контролер визначає, яка оплата праці застосовується на підприємстві, і відповідно вибирає шлях перевірки. За погодинної оплати праці з'ясовується обґрунтованість застосування тарифних ставок та дотримання умов контрактів, а за відрядної - виконання кількісних та якісних показників, правильність використання норм та розцінок.

Під час перевірки первинних документів встановлюється повнота заповнення усіх реквізитів, наявність відповідних підписів уповноважених осіб, які відповідають за облік виконаних робіт, відсутність у документах виправлень, чи є внутрішнє положення про оплату праці персоналу та колективний трудовий договір; перевіряється списковий та середньосписковий склад працівників, прийнятих на роботу з дня зарахування.

Аналізуючи наряди на відрядну роботу за датами їх видачі, потрібно зіставити прізвища робітників у нарядах та в табелях обліку робочого часу з даними обліку особового складу. Контролер визначає, чи немає випадків включення до них підставних осіб, повторного нарахування сум раніше оплачених за первинними документами. За допомогою арифметичної перевірки встановлюються помилки в підрахунках у первинних документах або у розрахункових відомостях.

В сучасних умовах функціонування суб'єкта господарювання звертається увага на правильність оформлення та нарахування різних виплат робітникам. До них відносять виплати стимулюючого характеру (премії, винагороди за підсумками роботи за рік), виплати компенсаційного характеру (надбавки та доплати за роботу в нічний час, понадурочні), виплати за невідпрацьований час (оплата чергових і додаткових відпусток, тимчасової непрацездатності тощо), оплата простоїв, браку. Контролер повинен враховувати, що нарахування премій має бути затверджено наказом керівника та обумовлено в колективному договорі, контракті. Простій не з вини робітника оформляється листком про простої й оплачується не нижче 2/3 тарифної ставки.Доплати у зв'язку з відхиленням від нормальних умов праці оформлюються нарядами на відрядну роботу, в яких показують додаткові технологічні операції, не передбачені технологічним процесом. Повний (невиправний) або частковий (виправний) брак на виробництві не з вини робітника затверджується актом і оплачується.

Під час перевірки правильності виплат допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю необхідно звернути увагу на лікарняний листок, який є основою для нарахування такої виплати. Листок обов'язково повинен бути оформлений підписами і печаткою лікарні. Також необхідно перевірити стаж роботи працівника (відсоток від основної заробітної плати, згідно з яким визначають розмір допомоги, який розраховується виходячи зі стажу роботи).

Приділяється увага перевірці виплат за договорами підряду та іншими договорами цивільно-правового характеру (комісії, доручення, оренди майна у фізичних осіб тощо). Необхідно з'ясувати, чи справді виконувалась така робота, і чи виконувалась вона саме цією людиною. Установлюється правильність оформлення договорів, економічна цілеспрямованість та правильність їх укладення, правильність розрахунків за договорами, відрахування податків (обов'язкові виплати до пенсійного фонду у відповідному розмірі відсотка від суми винагороди) та відображення в обліку.

Перевіряючи правильність розрахунку середньої заробітної плати, необхідно визначити період, за який нараховується заробітна плата, виплати, які включаються до середньої заробітної плати, порядок розрахунку виплат за всіма випадками збереження заробітної плати і для надання допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі