Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 51

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Правильність нарахування заробітної плати визначають так:

-    перевіряється правильність застосування розцінок шляхом зіставлення з документом, де вони передбачені, а також уточнюється, чи відповідає стаж працівника, його розряд, тип підприємства, сезон, асортимент продукції застосовуваним розцінкам;

-    уточнюється, чи правильно визначено обсяг виконаної роботи і кількість відпрацьованого часу шляхом їхнього зіставлення з обліковими листками, подорожніми листками, табелем виходу на роботу, системами приймання виконаних робіт за актами приймання-здавання робіт;

арифметично перевіряється правильність нарахування суми шляхом множення розцінки на кількість днів роботи, на суму товарообороту, на кількість виробленої продукції тощо.Разом з тим, контролер вивчає, чи відповідає порядок нарахування середньої заробітної плати на час надання працівникам щорічної і додаткової відпустки або оплати їм компенсації за невикористану відпустку, надання працівникам, які навчаються без відриву від виробництва, відпусток у зв'язку з навчанням, виконанням ними державних громадських завдань у робочий час, переведенням працівників на іншу, легшу та нижче оплачувану роботу за станом здоров'я, у разі надання жінкам службових відряджень, тимчасового переведення працівника у зв'язку з виробничою потребою на іншу, нижче оплачувану посаду і в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати здійснюються виходячи із середньої заробітної плати.

Досліджуючи правильність розрахунку середнього заробітку, слід враховувати, що в його суму включаються всі види оплат, крім оплати за роботу, яка виконувалась у понаднормовий час, у святкові дні, працівниками, які працюють за сумісництвом, за час, який фактично не було відпрацьовано, премії, які не входять до фонду оплати праці, та інші виплати, які мають тимчасовий характер.

Перевіряючи правильність нарахування оплати за поточну відпустку, важливо встановити, чи правильно визначено наказом підприємства тривалість відпустки і розрахована сума заробітку працівника до відпустки, а також середньомісячний і середньоденний заробіток, який є підставою для розрахунку. Необхідно з'ясувати причини ненадання відпустки в установлений термін, особливо матеріально відповідальним особам. Важливо вивчити вплив факторів щодо порушення законодавства на результати діяльності підприємства. Так, ненадання відпустки працівникові і заміна її грошовою компенсацією є порушенням законодавства і призводить до перевитрачання фонду оплати праці і споживання, а також до зловживань.

За даними договорів страхування, які укладаються зі страховими компаніями, платіжних доручень та особистих рахунків працівників визначаються факти перерахувань грошових коштів з рахунків підприємства на користь працівника за договорами добровільного страхування. Суми страхового відшкодування оподатковуються податком з доходів фізичних осіб під час їх виплати.

Утримання за виконавчими листами повинні здійснюватися тільки у разі їх наявності або особистої заяви працівника. Утримання за товари, які продані в кредит, і за позиками здійснюються на основі доручення­зобов'язання або договорів. Далі встановлюється правильність вказаної в облікових реєстрах кореспонденції рахунків та суми нарахованої заробітної плати та утримань з неї в обліковому періоді.

Досліджується відповідність аналітичного обліку по заробітній платі синтетичному обліку за рахунком 66 "Розрахунки з оплати праці". При цьому порівнюється залишок, який відображається в балансі за рахунком на 1-ше число місяця, з даними розрахунково-платіжної відомості, а сума заборгованості за розрахунковою відомістю - з сумами платіжної відомості, за якою заробітна плата виплачена працівникам. Причинами розходжень можуть бути: перекручення даних внаслідок зловживань (виключень виплат, утримань); неповного утримання авансів; повторного списання грошових документів із віднесенням виплат у дебет рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці"; зменшення дебіторської заборгованості або збільшення кредиторської заборгованості під час перенесення сальдо з однієї розрахункової відомості в іншу тощо. Потім слід перевірити достовірність первинних документів (табелів обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати, особових рахунків, розрахункових і розрахунково-платіжних відомостей). На практиці мають місце випадки підроблення документів при виплатах заробітної плати робітникам. Контролер повинен упевнитись, чи отримали насправді зазначену суму грошей особи, які вказані в платіжній відомості. Під час виплати заробітної плати за одноразову роботу за трудовою угодою необхідно з'ясувати, чи дійсно виконувалась та чи інша робота. Крім того, слід перевірити правильність підрахунку загальних сум до видачі отримувачам як по вертикалі так і по горизонталі.

Вивчаються всі документи, які додаються до журналів 5 і 5 а. Необхідно перевірити відомість, за якою нараховувалася заробітна плата. При цьому звертається увага на загальні суми за кожним рядком як по горизонталі, так і по вертикалі. Під час такої перевірки можна виявити різні порушення, які спричинені підробленням сум у розрахунково-платіжних відомостях. Наприклад, механічно збільшували підсумкову суму нарахування та суму до видачі, і в такий спосіб нараховували і списували більше, ніж фактично видано. Під час дослідження правильності нарахування заробітної плати виявлялися помилки, які були допущені обліковими працівниками, котрі недостатньо оволоділи нормативними актами і не врахували внесені до них зміни.Перевіряючи виплату премій та інших заохочень, незалежно від виду діяльності підприємства необхідно з'ясувати, чи виконані всі умови, за яких може бути виплачена премія, оскільки були відомі випадки коли під видом виплати премій гроші були використані на інші цілі (матеріальну допомогу, прийоми).

Типові порушення, які контролер виявляє в ході перевірки: відсутність колективного договору; невідповідність суми нарахованої заробітної плати за даними первинних документів даним облікових регістрів; необґрунтованість утримання із заробітної плати працівників; несвоєчасність виплати заробітної плати; необґрунтованість включення для цілей оподаткування до собівартості продукції (робіт, послуг); завищення собівартості продукції, заниження оподатковуваного прибутку.

Окрім цього доцільно встановити, хто веде облік розрахунків з персоналом з оплати праці, посаду, освіту, бухгалтерський стаж цієї особи, якими нормативними документами користується бухгалтер даного відділу, його підпорядкування, хто перевіряє якість його роботи.

Розрахунки з учасниками: під час перевірки інформації про розрахунки з учасниками й засновниками підприємства, що пов'язані з розподілом прибутку, контролеру слід використовувати рахунок 67 "Розрахунки з учасниками", за кредитом якого відображається збільшення заборгованості підприємства перед учасниками, а за дебетом - її зменшення, в тому числі реінвестування доходів.

В сучасних умовах господарювання особливо ретельно перевіряють нарахування і виплату дивідендів. Дивіденди - платіж, який провадиться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих такою юридичною особою, у зв'язку з розподілом частини її прибутку. До дивідендів не включаються виплати юридичної особи, пов'язані із зворотним викупом акцій, раніше емітованих такою юридичною особою. Контролер перевіряє правильність нарахування та сплати всіх податків щодо операцій за розрахунками з учасниками.

Розрахунки за іншими операціями: об'єктом перевірки поточної заборгованості за розрахунками з одержаних авансів є записи на рахунку 681 "Розрахунки за авансами одержаними", а також первинні документи. Характер даної операції відповідає відображенню одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також сумпопередньої оплати покупцями і замовниками, розрахунків постачальника за продукцію і виконані роботи. За результатами дослідження можна зробити висновок, що напрямки перевірки будуть аналогічними записам, що відображають кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги.

Внутрішньогосподарські розрахунки. Внутрішньогосподарські розрахунки - це система взаємовідносин між підрозділами суб'єкта господарювання. Метою перевірки даних розрахунків є попередження виявлення відхилень від норм чинного законодавства. Тому контролеру необхідно детально проаналізувати операції з внутрішньогосподарських розрахунків у первинних документах та оцінити належний їх стан.

За результатами аналізу різноманітних методик аудиту та контрою зобов'язань пропонуємо власну, що дозволить оперативно і якісно проконтролювати виникнення, рух і погашення зобов'язань (рис. 5.7).

Застосування необхідних прийомів, процедур та способів контролю на кожному етапі запропонованої послідовності контролю дозволить отримати всю необхідну інформацію в повному обсязі про стан зобов'язань суб'єкта господарювання, сформувати необхідні висновки про відповідність і законність здійсненних господарських операцій підприємства.

До форм використання бухгалтерських знань при розкритті правопорушень належать судово-слідчі дії, ревізія на вимогу судово-слідчих органів, аудит, судово-бухгалтерська експертиза. Всі ці форми мають свої особливості, на них зупинимось детальніше. Так, спеціальні бухгалтерські знання використовуються суддями та слідчими в нескладних спорах чи нескладних випадках розслідувань, коли необхідно отримати відповіді на деякі питання, що не вимагають будь-яких досліджень. Слідчий повинен досліджувати документи бухгалтерського обліку підприємства, оскільки він має достатньо високий рівень знань у галузі криміналістики в порівнянні з ревізором, контролером чи експертом-бухгалтером щодо виявлення формальних невідповідностей в документі, таких як підробки, підчистки, помітки на полях та на звороті документу. Слідчий повинен вжити заходів щодо забезпечення збереженості документів, які можуть бути використані при проведенні ревізії і які можуть бути знищені зацікавленими особами, а також необхідне вживання термінових заходів щодо виявлення та вилучення неофіційної облікової документації.г-4

1. Перевірка підстави виникнення зобов'язань1.2. Наявність всіх реквізитів у договорах, первинних документах

1.3. Доцільність

1.4. Реальність

1.5. Встановлення фактичних термінів виникнення зобов'язань і заборгованості

\—^2. Перевірка своєчасності та повноти погашення зобов'язань

2.1. З'ясування наявності простроченої заборгованості

2.2. Встановлення причин несвоєчасних розрахунків

2.3. Перевірка наявності виявлення штучної заборгованості, повторного| оприбуткування ТМЦ тощо

2.4. Перевірка наявності виявлення обґрунтованості нарахованих та сплачених сум штрафних санкцій

\►З. Встановлення повноти прибуткування запасів, виконання робіт, надання послуг

3.1. Зіставлення даних про їх кількість і вартість за платіжними документами з документами на їх оприбуткування

3.2. Перевірка правильності застосування цін та тарифів за послуги. Зіставлення ціни в рахунках на оплату з цінами вказаними в договорах

3.3. Визначення наявності штучної заборгованості, повторного оприбуткування

ТМЦ тощо

3.4. Перевірка обґрунтованості нарахованих та сплачених сум штрафних санкцій

 

—►  4. Проведення інвентаризації залишків зобов'язань

4.1. Надсилання контрагентам запитів з метою взаємозвірки

4.2. Збір аналізу інформації, отриманої від контрагентів, складання інвентаризаційних описів

4.3. Вирішення спірних питань, скласти протокол, передати документацію суб'єкту, що призначив інвентаризацію

4.4. Прийняття остаточних рішень та складання акту інвентаризації

 

—►  5. Перевірка правильність ведення бухгалтерського обліку зобов'язань

5.1. Перевірка правильність класифікації зобов'язань

5.2. Перевірка правильність відображення зобов'язань на рахунках бухгалтерського обліку

5.3. Перевірка відповідність записів у регістрах бухгалтерського обліку, Головній книзі, звітності

5.4. Перевірка ведення бухгалтерського обліку на відсутність арифметичних, формальних та інших помилок

5.5. Перевірка ведення бухгалтерського обліку зобов'язань відповідно до принципів ведення обліку: автономності, періодичності, грошового вимірника, превалювання сутності над формою, повноти тощо

♦  6. Узагальнення переліку порушень, виявлених в ході контролю

Рис. 5.7. Запропонована модель методики контролю операцій із зобов'язаннями В судово-слідчій практиці часто виникає необхідність у поглибленій перевірці господарської діяльності підприємств, під час якої застосовується як оперативна інформація, отримана слідчим шляхом, так і результати використання методів господарського контролю. В цих випадках звертаються до таких методів господарського контролю як аудит, первинна та додатковаревізії, які вимагають застосування спеціальних знань. Сам слідчий чи суддя не може виконувати цю роботу. Оскільки вона є громіздкою і трудомісткою, вона відволікає їх на тривалий час від основної діяльності: суддів від судочинства, а слідчого від збору та перевірки доказів. Крім того, що є найголовнішим, для застосування спеціальних методів господарського контролю необхідні поглиблені знання з бухгалтерського обліку.

Ревізія на вимогу судово-слідчих органів є цілеспрямованою перевіркою господарської і фінансової діяльності підприємств та окремих посадових осіб, вона є способом збору доказів, пов'язаних з використанням знань з бухгалтерського обліку. Така ревізія, як правило, не передбачає вивчення всієї діяльності підприємства, завдання ревізій на вимогу судово-слідчих органів є індивідуальним і залежить від характеру порушеної справи, вона, як правило, передбачає виявлення нових фактів зловживань та порушень, що не містяться у справі. Ревізія на вимогу судово-слідчих органів призначається лише тоді, коли у справі є дані, що свідчать про можливість виявлення шляхом проведення ревізії злочинних фактів, або коли виникає необхідність перевірки схожих фактів. Крім того, слід звернути увагу на те, що методики ревізій на вимогу судово-слідчих органів є індивідуальними відповідно до поставлених завдань, але можливе використання методик планових ревізій.

Вивчаючи ревізію як форму використання бухгалтерських знань при розкритті правопорушень, слід відмітити, що під час її здійснення встановлюється законність, доцільність та достовірність здійснених операцій у цілому по підприємству з метою виявлення зловживань. Як правило, ревізор керується програмою ревізії і йому не ставляться спеціальні завдання. Щодо методик ревізій, то вони є, як правило, типовими, та розробленими заздалегідь. Ревізор під час планової ревізії не має можливості перевірити досконало всі документи, через неможливість проведення суцільної перевірки всіх бухгалтерських записів за досліджуваний період.

Під час контролю встановлюється достовірність фінансової звітності підприємства і виявляються відхилення в даних бухгалтерського обліку суб'єкта господарювання, про які контролер повідомляє клієнта. Методики аудиту розробляються на рівні контролерських фірм. Основною відмінністю застосування контролерами бухгалтерських знань є те, що їх діяльність є підприємницькою, метою якої є отримання прибутку.Судово-бухгалтерська експертиза є формою отримання нових і перевірки вже наявних речових доказів. Це процесуальна дія, що вимагає від експерта спеціальних знань з бухгалтерського обліку. Експерт повинен вміти розпізнавати в бухгалтерській інформації ознаки протиправних дій. Методики судово-бухгалтерських експертиз індивідуальні і повинні забезпечувати виконання завдань, що ставляться експерту. Застосування спеціальних знань у формі судово-бухгалтерської експертизи не може відбуватися на підприємницьких засадах.

Таким чином, форми використання бухгалтерських знань при розкритті правопорушень відрізняються за такими ознаками як: чи досліджується вся діяльність підприємства, чи є результат застосування певної форми використання бухгалтерських знань доказом у суді, чи наявні типові методики досліджень бухгалтерських даних, чи є підприємницькою діяльністю. Розглянуті відмінності сприятимуть подальшому удосконаленню теоретичних та методичних положень, форм використання спеціальних знань з бухгалтерського обліку.

Запропонована методика контролю операцій із власним капіталом та зобов'язаннями суб'єктів господарювання надасть можливість звести до мінімуму ризик прийняття неефективних управлінських рішень на підставі фінансової звітності її користувачами, що надалі дозволить уникати появи істотних помилок та реальніше оцінювати фінансовий стан підприємства.

 

 

5.3. Комплексна методика аналізу стану пасивів підприємства: теоретичні основи побудови

 

 

Аналіз господарської діяльності є важливим етапом в діяльності підприємства, він сприяє підвищенню ефективності прийняття управлінських рішень, контролю та прогнозуванню діяльності підприємства шляхом дослідження змін і розвитку економічних явищ, виявлення відхилень фактичних даних від заданих параметрів та встановлення причинно-наслідкових зв'язків, які спровокували ці відхилення.Досі тривають дискусії щодо встановлення дати зародження аналізу діяльності підприємства. Одні вчені вважають, що його виникнення як практичної діяльності пов'язано з появою праць Карла Маркса, а інші пов'язують його зародження з появою аналітичної функції мозку, однак, однозначно можна стверджувати, що його історичні витоки сягають давнини, адже ще Лука Пачолі [969] зауважив, що зародження фінансового аналізу історики відзначають вже в XV ст.

В дослідженнях, проведених нами раніше [970], розкрито історичні аспекти процесу розвитку та удосконалення економічного аналізу у стародавні часи, визначено місце та роль економічного мислення у формуванні економічного аналізу. Досліджуючи значення економічного аналізу Стародавнього світу, яке проявлялось у здатності аналітично мислити, виявлено, що у значенні практичної діяльності він з'явився разом із зародженням цивілізації і мав значний вплив на її розвиток. У якості загальновизнаного методу пізнання економічний аналіз почав застосовуватись у Стародавній Греції. За допомогою економічного аналізу вчені Стародавнього Риму вже намагалися приймати певні рішення, змінювати та реформувати економіку. Економічний аналіз застосовувався цілеспрямовано як спосіб пізнання та подальшого вдосконалення економіки. Однак, мови про появу економічного аналізу як науки в стародавні часи не велося, адже примітивні методи сучасного економічного аналізу застосовувались не усвідомлюючи, вони не досліджувались і, відповідно, не удосконалювались.

В цілому розвиток економіки, зокрема економічної думки стародавніх часів, завдячує економіко-аналітичному типу мислення тодішнього населення, який і був прототипом сучасного економічного аналізу. Проте, незважаючи на багаторічну історію аналізу господарської діяльності, нині все ще не всі ніші його системи заповнені. Одним з малодосліджених і, відповідно, фрагментарно розкритих питань є методика аналізу стану пасивів, що обґрунтовується відсутністю єдиного повного та логічно вибудуваного алгоритму його проведення.

 

 

969

Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 368 с. 970 Петренко Н.І. Генезис економічного аналізу у стародавні часи / Н.І. Петренко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. / Серія: Економічні науки - № 4(229). - С. 139-142.Мета дослідження полягає в аналізі існуючих підходів до аналізу стану пасивів, визначенні місця та ролі аналізу стану пасивів в системі аналізу фінансового стану підприємства, що сприятиме удосконаленню методики аналізу стану пасивів.

Вагомий внесок у розкриття питань щодо формування та вдосконалення методики аналізу стану пасивів здійснили Г.М. Давидов, В.М. Малахова [971], М.В. Мельник, В.Г. Когденко [972], Л.Н. Чечевіцина [973] та інші. Виявлено також ряд праць, автори яких не акцентують уваги на особливостях методики аналізу пасивів, зокрема: С.Б. Брангольц, І.А. Белобжецький, В.Г. Ветчінін, І.А. Ламикін, Ф.А. Лоскутов, Б.І. Майданчик, В.В. Панков, Г.М. Тацій [974], Л.С. Васильєва, М.В. Петровська [975], І.П. Житна, І.В. Тацій, Є.П. Житний [976], Є.В. Мних, П.Ю. Буряк [977], Є.В. Мних, І.Д. Ференц [978], В.В. Осмоловський, Л.І. Кравченко, Н.А. Русак, [979], Д.А. Панков, Л.В. Пашковська, О.М. Єзерська, Т.Н. Рибак [980], В.Е. Рибалкін, В.М. Грібаніч, А.В. Дриночкін, М.Е. Казачкова, В.М. Кутовой, Б.Б. Логінов, В.Б. Мантусов, В.А. Соловйов, С.В. Фролов, Ю.А. Щербанін [981], Т.М. Сєрікова, В.Д. Понікаров, Є.П. Кожанова, І.П. Отенко [982].

 

971 Давидов Г.М. Стратегічний аналіз : [навчальний посібник] / Г.М. Давидов , В.М. Малахова,
О.А. Маготець. - К.: Знання, 2011. - 389 с.

972 Мельник М.В. Экономический анализ в аудите учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" /
М.В. Мельник, В.Г. Когденко. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. - 543 с.

973 Чечевицына Л.Н. Экономический анализ: учебное пособие / Л.Н. Чечевицына. - Ростов н/Д: изд-
во "Феникс", 2001. - 448 с.

974 Брангольц С.Б. Экономический аналіз хозяйственной деятельности предприятий и объединений:
[учебник] / С.Б. Брангольц, И.А. Белобжецкий, В.Г. Ветчинин, И.А. Ламыкин, Ф.А. Лоскутов,
Б.И.
Майданчик, В.В. Панков, Г.М. Таций. - [3-е изд., перераб. и доп]. - М.: Финансы и статистика,
1986. - 407 с.

975 Васильева Л.С.   Финансовый   анализ:   [учебник]   /   Л.С. Васильева,   М.В. Петровская. -

9М76.: КНОРУС, 2006. - 544 с

976 Житна І.П. Теорія економічного аналізу: [навчальний посібник] / І.П. Житна, І.В. Тацій,
Є.П. Житний.
- Луганськ: вир-во СНУ ім. В. Даля, 2004. - 336 с

977 Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві: [навчальний посібник] /
Є.В. Мних, П.Ю. Буряк. -Львів: Світ, 1998. - 208 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі