Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

ліквідності - коефіцієнт

покриття___________

Коефіцієнт швидкої (миттєвої, критичної) ліквідності

_______________ 3_______________

Характеризує спроможність

підприємства погашати свої поточні зобов'язання     за     рахунок усіх

оборотних активів_______________

А1 + А2

П1 + П2

Характеризує спроможність підприємства погашати свої поточні зобов'язання за рахунок оборотних активів за вирахуванням товарно-матеріальних запасів

 

987 Економічний аналіз: [підручник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ] /
С.З. Мошенський, О.В. Олійник / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. - [2-ге вид., доп          і
перероб].
- Житомир: П.П. Рута, 2007. - 704 с.

988           Економічний аналіз: [підручник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ]     /
С.З. Мошенський, О.В. Олійник / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. - [2-ге вид., доп          і
перероб].
- Житомир: П.П. Рута, 2007. - 704 с.
Аналіз ліквідності і платоспроможності характеризується визначенням рівня спроможності здійснювати платежі та оцінкою можливості погасити заборгованість за першою вимогою кредитора, тобто дозволяє проаналізувати здатність підприємства відповідати за своїми зобов'язаннями. Таким чином, аналіз стану пасивів сприяє правильному розподілу елементів їх структури на групи, які передбачає методика, (табл. 5.13) та виявленню моменту переходу складових капіталу з однієї групи в іншу, що, в свою чергу, забезпечує достовірне визначення рівня ліквідності та платоспроможності підприємства.

Коефіцієнтний аналіз ділової активності характеризується розрахунком коефіцієнтів оборотності (табл. 5.14).

Характеристика та порядок розрахунку коефіцієнтів аналізу ділової активності підтверджують необхідність проведення попереднього аналізу стану пасивів задля забезпечення аналітика даними необхідними для розрахунку показників, які потребують застосування інформації про стаскладових пасивів, зокрема: коефіцієнта тривалості обертання дебіторської та кредиторської заборгованостей, коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості та коефіцієнта оборотності власного капіталу.Окрім коефіцієнтного етапу аналіз складових фінансового стану підприємства передбачає здійснення інших етапів (рис. 5.9), однак, в основу проведення кожного з них покладено аналіз стану пасивів, який забезпечує можливість здійснення аналізу структури кредиторської заборгованості, виявлення простроченої заборгованості, аналізу величини та структури пасивів, оцінки ефективності використання активів і пасивів. Це, в свою чергу, підтверджує доречність формування окремого етапу аналізу господарської діяльності підприємства - аналізу стану пасивів - етап, який передбачає забезпечення аналітиків необхідною інформацією про структуру, динаміку руху, співвідношення складових та загальний стан пасивів підприємства, подальше використання якої сприятиме формуванню і розрахунку коефіцієнтної системи окремих аспектів аналізу господарської діяльності підприємства, тобто здійсненню коефіцієнтного етапу аналізу та інших визначених методикою етапів, а також виявленню причин змін складових елементів пасивів та їх впливу на фінансовий стан підприємства.

В результаті проведеного дослідження встановлено, що саме капітал (власний та залучений) виступає головним індикатором визначення фінансового стану господарської діяльності підприємства, який підлягає аналізу на всіх стадіях його життєвого циклу. Для вдалого, постійного та безперервного здійснення господарської діяльності керівництво, управлінський персонал та інші зацікавлені користувачі повинні вчасно отримувати достовірну, неупереджену, а головне повну інформацію про стан пасивів, яка і є фундаментальною основою прогнозування подальшої діяльності підприємства шляхом виявлення та усунення проблемних питань та причин їх виникнення ще на етапі зародження. Місце аналізу стану пасивів в загальній системі фінансового аналізу господарської діяльності підприємства ілюструє рис. 5.10.
Аналіз платоспроможності                                  U-^-<...J Аналіз ділової активності


 

Аналіз ліквідностіРис. 5.10. Місце аналізу стану пасивів в системі фінансового

аналізу підприємстваБеручи до уваги нерозривний зв'язок аналізу стану пасивів з визначенням фінансового стану: фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, кредитоспроможності та ділової активності підприємства, відзначимо нагальну потребу у розробці комплексної методики аналізу пасивів.5.4. Удосконалення методики аналізу стану та руху пасивів

 

 

Під методикою економічного аналізу слід розуміти визначення та застосування сукупності спеціальних методів, способів, прийомів та правил аналітичного дослідження, які дозволяють провести аналіз найбільш ефективно, системно, якісно та у логічній послідовності.

На наш погляд, оптимальна методика аналізу стану пасивів повинна складатися з трьох етапів: організаційного, методологічного та результативного.

Необхідність проведення першого етапу - організаційного -пояснюється тим, що ключовою помилкою при розробці науковцями методики аналізу стану пасивів є нехтування обов'язковими вимогами, які висуваються до організації визначеного процесу. Тому, проведенню якісного і комплексного аналізу стану пасивів сприятиме застосовування алгоритму представленого на рис. 5.11.

Організаційний етап аналізу економічних явищ Постановка мети проведення аналізу Визначення завдань, виконання яких сприятиме досягненню поставленої мети

 

Визначення об'єкту аналізу

Визначення методів та способів, які будуть застосовуватись для виконання завдань

Формування інформаційної бази аналітичних досліджень Розробка системи показників, які підлягають обчисленню і

Рис. 5.11. Стадії організаційного етапу аналізу економічних явищСтадії організаційного етапу аналізу стану економічних явищ, визначені на рис. 5.11 є загальними, однак, враховуючи те, що пасиви - це складний об'єкт аналізу, що підтверджується використанням аналітичної інформації не лише з метою аналізу стану та зміни самих пасивів, але й з метою виявлення впливу їх змін на діяльність підприємства в цілому та окремих її аспектів, адаптуючи загальну методику до методики аналізу стану пасивів, зауважимо, що постановці мети передуватиме визначення виду та напряму аналізу. Таким чином, аналіз пасивів підприємства пропонуємо розглядати у вузькому та у широкому значенні. Деталізацію зазначеного поділу відображено на рис. 5.12.

І Види аналізу стану пасивів підприємства за обсягомУ вузькому значенні (тематичний)


У широкому значенні (комплексний)


За напрямом (тематичний)

 

Задля аналізу фінансового стану:

«-

->

Задля аналізу фінансової стійкості

«-

->

Задля визначення рівня конкурентоспроможності

<-

 

Задля аналізу ділової активності

«-

->

Задля аналізу ліквідності та

 

 

платоспроможності

 

- +-

Задля визначення ймовірності банкрутства

■*-

Рис. 5.12. Види та напрями аналізу стану пасивів підприємства Рис. 5.12 ілюструє структуру двох можливих варіантів (видів) проведення аналізу стану пасивів. Аналіз пасивів у вузькому значенні є складовою аналізу стану пасивів у широкому значенні, який в свою чергу здійснюється відповідно до обраного напряму аналізу або з метою всебічного аналізу фінансового стану підприємства.

Таким чином, методика проведення аналізу стану пасивів у широкому значенні передбачає систематизацію всіх економічних процесів, на які впливає зміна структури пасивів з ціллю розрахунку всіх можливих економічних показників, на які вони мають вплив, і, які у майбутньому будуть використані при проведені експрес-аналізу або поглибленого аналізу. Метою такого аналізу є діагностика стану пасивів заради формування інформаційної бази, вивчення якої сприятиме здійсненню якісного аналізу фінансового стану підприємства та його складових: оцінки ділової активності, платоспроможності, ліквідності і т.д.

У вузькому ж значенні аналіз стану пасивів здійснюється з метою встановлення  відповідності   стану   пасивів   його   цільовим параметрамфункціонування, виявлення його потенційних можливостей, встановлення причинно-наслідкових змін, що відбулися в структурі пасивів та виявлення факторів, які спровокували ці зміни.

Окрім розглянутого поділу аналізу стану пасивів - за обсягом, він підлягає поділу і за іншими класифікаційними ознаками (рис. 5.13).

Класифікація аналізу стану пасивівЗа об'єктом дослідження


аналіз формування капіталу;

аналіз використання капіталу;

аналіз структури пасивівЗа ступенем деталізації


-   аналіз формування та використання капіталу в цілому;

-   аналіз формування та використання капіталу за видами діяльності;

аналіз формування капіталу за структурними підрозділамиЗа організацією проведення


І_ І - внутрішній аналіз стану пасивів;

- зовнішній аналіз стану пасивівЗа обсягом дослідження


-комплексний аналіз (у широкому значенні);

тематичний аналіз (у вузькому значенні)За періодами проведення


попередній аналіз; оперативний аналіз; ретроспективнийЗа швидкістю проведення


-   експрес-аналіз оцінка; поглиблений аналіз
аналіз пасивів на стадії зародження підприємства;

-   аналіз динаміки зростання та зміни складових пасивів на стадії зростання;

-   аналіз стабілізації структури пасивів;

-   аналіз стану пасивів на стадії спаду діяльності підприємства

 

-   аналіз стану пасивів задля розмежування їх на групи, які характеризують стан ліквідності і платоспроможності;

-   задля аналізу стану самих пасивів;

-   задля здійснення коефіцієнтного етапу аналізу:

 

1. фінансової стійкості,

ділової активності, і т.д.(див. Рис.6)Рис. 5.13. Класифікація аналізу стану пасивів (удосконалено на основі класифікації запропонованої В.О. Подольським, О.В. Ярішем [991 , с.205])Відмітимо, що кожний вид аналізу стану пасивів має свою специфіку. Більшість науковців, зокрема В.О. Подольський, О.В. Яріш, вважають, що основними об'єктами аналізу стану пасивів є процес формування і використання капіталу. Однак, оскільки об'єктом аналізу стану підприємства в цілому є його фінансово-господарський стан, цілком логічно, що при проведені аналізу стану пасивів важливу роль відіграє дослідження і аналіз стану та динаміки руху їх складових. Це, в свою чергу, дає змогу вважати структуру пасивів об'єктом їх аналізу, а аналіз структури пасивів окремим видом аналізу стану пасивів, за класифікаційною ознакою - за об'єктами.

Методика аналізу стану пасивів може різнитися в залежності від життєвого циклу аналізуючого підприємства. Тому, пропонуємо виділяти окремі види аналізу стану пасивів за класифікаційною ознакою - за стадіями життєвого циклу: аналіз пасивів на стадії зародження підприємства, аналіз динаміки зростання та зміни складових пасивів на стадії зростання, аналіз стабілізації структури пасивів, аналіз пасивів на стадії спаду діяльності підприємства (негативні зрушення в структурі пасивів). Детальніше особливості аналізу на кожній стадії життєвого циклу пояснимо після закінчення формування загальної методики.

При аналізі стану пасивів, зокрема при формуванні мети і завдань, необхідно знати напрям використання інформації. Цей факт сприяє появі нової класифікаційної ознаки - за напрямом використання інформації, отриманої в результаті аналізу стану пасивів. Таким чином, знаючи напрям використання інформації, аналітик може чітко окреслити коло завдань, які підлягають вирішенню, не виконуючи при цьому зайвих дій. До того ж, розмежування аналізу стану пасивів за напрямами використання інформації допоможе сконцентрувати увагу лише на тих аспектах аналізу, вивчення яких є найбільш доцільним у конкретній ситуації.

Відповідно до встановлених стадій організаційного етапу (рис. 5.11) наступним кроком є формування завдань. Слушною є думка проф. В.О. Шевчука, О.В. Коновалової та В.П. Пантелеєва, які вважають, що основними завданнями аналізу стану пасивів є:

-    аналіз обсягу і динаміки капіталу підприємства;

-    аналіз структури капіталу та її зміни в оцінках до зміни фінансового стану;

-    аналіз складу та структурних змін власного і залученого (довготермінового і короткотермінового) капіталів;

-    пошук резервів збільшення капіталу, підвищення рівня його віддачі та зміцнення фінансової стійкості підприємства;розрахунок необхідних коефіцієнтів та пояснення результатів цих розрахунків. Відмітимо, що визначені завдання характерні здебільшого для визначення аналізу стану пасивів у широкому значенні [992, с. 115].

Тому, пропонуємо доповнити визначений список завданнями, які слід виконувати при здійсненні аналізу стану пасивів підприємства у вузькому значенні:

-    виявлення рівня забезпеченості підприємства власними коштами;

-    встановлення найоптимальнішого співвідношення між власним та залученим капіталом;

-    діагностика стану пасивів, виявлення і встановлення тенденції змін, що відбулися в структурі пасивів, виявлення причин та діагностика факторів цих змін, прогнозування наслідків, які тягнуть за собою виявленні відхилення;

-    оцінка ефективності формування пасивів;

-    оцінка ефективності розміщення капіталу;

-    оцінка ефективності використання капіталу (прибутковість, рентабельність).

При формуванні завдань аналізу стану пасивів підприємства у вузькому

значенні, з метою їх деталізації, слід враховувати поділ пасивів на власний та

залучений капітал (рис. 5.14).

Завдання аналізу стану пасивів у розрізі
Г _______________ його складових                  Л

 

Власного капіталу:

Залученого капіталу:

-   вивчення базових умов функціонування підприємства;

-   виявлення змін та загальна оцінка стану власного капіталу, аналіз його структури і динаміки;

-   пошук  шляхів   накопичення капіталу, підвищення рівня його віддачі;

-   встановлення доцільності та ефективності використання власного капіталу;

-   виявлення резервів збільшення власного капіталу підприємства;

-   оцінка    співвідношення    власного і залученого капіталу;

-   оцінка  рівня  рентабельності власного капіталу підприємства;

-   виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунків їх впливу

-   вивчення           базових умов функціонування підприємства;

-   виявлення змін та загальна оцінка стану залученого капіталу, аналіз його структури та динаміки;

-   обґрунтування      необхідності та доцільності      здійснення операцій залучення      капіталу      та оцінка спроможності в подальшому виконати свої зобов'язання ;

-   виявлення   та   оцінка ефективності способів залучення капіталу;

-   оцінка     варіантів диверсифікації способів залучення капіталу;

-   виявлення простроченої заборгованості;

-   співвідношення      дебіторської і кредиторської заборгованості

Рис. 5.14. Завдання, що підлягають вирішенню при здійснення аналізу пасивів

підприємства у вузькому значенніЗвісно, від виду аналізу, завдання так як і мета підлягають конкретизації, тому на рис. 5.14 відображено найбільш загальні формулювання завдань, які виконує аналітик у процесі здійснення аналізу стану пасивів.

Обов'язковою вимогою при розробці методики аналізу стану пасивів є визначення об'єкту аналізу. На рис. 5.15 проілюстровано можливі об'єкти аналізу стану пасивів підприємства, які є носіями, необхідної для досягнення поставленої мети та виконання завдань, інформації.

 

Об'єкти аналізу стану пасивів

 

Структура капіталу підприємства (стан

Пайового капіталу

Статутного капіталуНерозподіленого прибутку


Додаткового капіталу


Резервного капіталу

Неоплаченого капіталу

 

Вилученого капіталу

Іншого додаткового капіталу

Довгострокових зобов'язань Короткострокових зобов'язань

 

Формування капіталу

 

Використання капіталу

 

Рис. 5.15. Об'єкти аналізу стану пасивів підприємства В залежності від поставленої мети аналітик обирає об'єкт, який підлягає всебічному аналізу. Як бачимо з рис. 5.15, об'єктом аналізу стану пасивів може виступати стан структурних елементів власного та залученого капіталу, а також процес формування та використання капіталу.

Наступним кроком є визначення методів та прийомів, застосування яких сприятиме вирішенню поставлених перед аналітиком завдань. Зауважимо, що в процесі аналізу стану пасивів підприємства використовуються як загальні, так і спеціальні методи, які в свою чергу поділяються на формалізовані та неформалізовані (рис. 5.16).Методи та прийоми проведення аналізу стану пасивів

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі