Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 56

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Таким чином, здійснення аналізу стану пасивів за визначеними етапами та стадіями сприятиме отриманню повної, правдивої і неупередженої інформації про їх стан, що, в свою чергу, дозволить аналітику досягнути мети поставленої на початку аналізу.

 

 

 

Висновки до 5-го розділу

 

Проведене дослідження методико-організаційних засад контролю і аналізу наявності і руху пасивів підприємства дозволило одержати такі висновки:

1.      З впровадженням приватної власності почали розширюватися і різнитися джерела формування капіталу, зростати ризики прийняття неефективних управлінських рішень стосовно них. Це зумовило виникнення потреби в організації дієвої системи внутрішнього контролю на підприємстві та в розробці методики контролю операцій з пасивами задля визначення реального, якісного і кількісного стану об'єктів, що відображаються в фінансовій звітності. Існуючі наукові розробки не в повній мірі розкривають організаційно-методичні аспекти контролю руху операцій з пасивами.

В ході розробки методики аудиту операцій з власним капіталом визначено предмет аудиту (процеси та господарські операції, пов'язані зі створенням, формуванням та використанням власного капіталу, а також відносини, що виникають при цьому між підприємством та його власникамиі працівниками); об'єкти аудиту (всі складові елементи власного капіталу на підприємстві) та джерела аудиту (дані, інформація та показники, що містяться у первинних документах, регістрах синтетичного і аналітичного обліку, Головній книзі, управлінській і фінансовій звітності), а також розкрито процес контролю операцій з власним капіталом.

3.   Зобов'язання є одним із важливих показників фінансового стану господарської діяльності підприємства, проте відсутність комплексної методики контролю операцій із зобов'язаннями призводить до виникнення порушень та неефективних дій контролерів при здійсненні контролю діяльності підприємства. В результаті аналізу різноманітних методик контролю та аудиту зобов'язань запропоновано модель методики контролю операцій із зобов'язаннями (перевірка підстави виникнення зобов'язань; перевірка своєчасності та повноти погашення зобов'язань; встановлення повноти оприбуткування запасів, виконання робіт, надання послуг; проведення зустрічної перевірки стану зобов'язань; перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку зобов'язань, узагальнення переліку порушень, виявлених в ході контролю), що дозволить оперативно і якісно контролювати виникнення, рух і погашення зобов'язань.

4.   Аналіз стану та руху пасивів підприємства сприяє підвищенню ефективності ухвалення управлінських рішень щодо виникнення та сплати зобов'язань, збільшення або зменшення розміру власного капіталу; дозволяє виявити тенденцію зміни власного та залученого капіталу і визначити її вплив на подальше функціонування підприємства, забезпечуючи при цьому можливість здійснення системного та постійного контролю над складовими пасивів, що сприяє прогнозуванню діяльності підприємства шляхом дослідження змін і розвитку економічних явищ, виявлення відхилень фактичних даних від заданих параметрів та встановлення причинно-наслідкових зв'язків, які спровокували ці відхилення. Багатовікове існування аналізу - аналітичного мислення - забезпечило нинішніх суб'єктів господарювання інформаційною базою, яка еволюціонувала віками і, завдяки постійному впровадженню отриманих досягнень на практиці, сформованим принципам, законам, закономірностям, трансформувалась у науку.

Попри великомасштабність проведених досліджень і обґрунтованість отриманих висновків, більшість вчених практично не розглядають проблеми аналізу стану руху пасивів, до цих пір відсутня повна та послідовна методика, натомість, аналізують пасиви шляхом довільного розрахункупевних коефіцієнтів, які визначають фінансовий стан, ділову активність, ліквідність та платоспроможність. Аналіз стану руху пасивів є підґрунтям визначення перерахованих вище аспектів діяльності підприємства, а тому пасиви підлягають всебічному аналізу, здійсненню якого сприятиме розроблена комплексна методика аналізу.

6.   Дослідження структури та динаміки руху пасивів, визначення і аналіз тенденцій зміни розміру їх складових, встановлення причинно-наслідкових зв'язків структурних змін, виявлення оптимального співвідношення між власним та залученим капіталом, структуризація пасивів і визначення питомої ваги їх складових у розділах пасивів та у валюті балансу, є важливими і невід'ємними етапами аналізу господарської діяльності підприємства. Підтвердженням цього факту є встановлення взаємозв'язку етапів аналізу руху пасивів з етапами аналізу складових фінансового стану підприємства. У результаті чого виявлено, що саме капітал (власний та залучений) виступає головним індикатором визначення фінансового стану господарської діяльності підприємства, який підлягає аналізу на всіх стадіях його життєвого циклу, а тому потребує удосконалення методики аналізу руху пасивів.

7.   З метою постійного та безперервного здійснення господарської діяльності керівництво, управлінський персонал та інші зацікавлені користувачі повинні вчасно отримувати достовірну, неупереджену, а головне повну інформацію про стан руху пасивів, яка і є фундаментальною основою прогнозування подальшої діяльності підприємства шляхом виявлення та усунення невирішених питань та причин їх виникнення ще на етапі зародження. Оскільки аналіз руху пасивів виступає підґрунтям проведення аналізу складових фінансового стану, нагальною є потреба в удосконаленні його методики. Аналіз руху пасивів підприємства пропонується здійснювати в три етапи: організаційний, методологічний та завершальний. Враховуючи те, що пасиви - це складний об'єкт аналізу, який вимагає забезпечення інформацією не лише задля аналізу стану та зміни самих пасивів, але й з метою виявлення впливу їх змін на діяльність підприємства в цілому та окремих її аспектів, аналіз руху пасивів можна розглядати у широкому або у вузькому значені, в залежності від поставленої мети та потреби користувачів.

В процесі дослідження особливостей аналізу руху пасивів запропоновано нові класифікаційні ознаки щодо його поділу: за стадіями життєвого циклу пасивів, за напрямом використання інформації, отриманої врезультаті аналізу стану та руху пасивів. Виявлено особливості аналізу окремих складових, зокрема, статутного та додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку і стійких пасивів.

Обґрунтовано недоречність використання терміну кредиторська, довгострокова або поточна заборгованість, адже заборгованість виникає лише після прострочення терміну сплати зобов'язання, тому заборгованістю можна вважати прострочені зобов'язання, які в такому разі слід називати просто заборгованістю. Натомість, решту кредиторської заборгованості, яка виникає в ході здійснення господарської діяльності, до прострочення терміну її сплати, доцільно називати зобов'язаннями підприємства, відповідно, коротко- або довгостроковими. Таким чином, у поняття "заборгованість" пропонуємо вкладати зміст поняття "прострочена заборгованість".

9. При здійсненні аналізу руху пасивів запропоновано враховувати стадію життєвого циклу підприємства, на якій воно знаходиться, адже в залежності від стадії життєвого циклу методика різнитиметься: на стадії зародження аналізу підлягає, здебільшого, власний капітал; на стадії зростання необхідно здійснювати ретельний аналіз використання власного капіталу та його прибутковості (рентабельності); на стадії стабілізації необхідно здійснювати аналіз стану руху пасивів за визначеними нами етапами та алгоритмами; на стадії спаду необхідно аналізувати причини зменшення вартості власного капіталу з метою надання рекомендацій щодо відновлення стабілізації. Знання особливостей методики аналізу стану руху пасивів сприятиме зосередженню уваги аналітиків-практиків на необхідних моментах, та, відповідно, економії часу.

Здійснення аналізу стану руху пасивів за запропонованою методикою сприятиме спрощенню роботи аналітиків-практиків, забезпечить зацікавлених користувачів повною інформацією про стан та рух пасивів підприємства, дозволить встановити причинно-наслідкові зв'язки змін, що відбулися, та передбачити тенденцію змін стану пасивів підприємства у майбутньому.ДОДАТКИДодаток А

1022 Сопко В.В. Концепція бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) в управлінні підприємницькою діяльністю: автореф. дис... на здобуття наук. ступеня док. екон. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)" / В.В. Сопко. - К., 2008. - 33 с.


Дослідження наукових статей, авторефератів з питання пасивів Таблиця А1. Новизна, представлена в авторефератах дисертацій вітчизняних вчених за напрямком "пасиви"

 

з/п

Автор праці

Назва праці

Наукова новизна

1

2

3

4

1

Сопко Валерія Василівна [1022]

Концепція бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) в управлінні підприємницькою діяльністю: автореферат дисертації на здобуття доктора економічних наук,   Київ,   2008 р. (08.00.09)

вперше/здійснене комплексне дослідження проблем бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) як предметної сутності та його об'єкту, що дало змогу максимально повно висвітлити історичний аспект розвитку бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності); сформульована концепція  бухгалтерського  обліку  пасивів  (капіталу,  власності)  в  управлінні діяльністю підприємства на основі дослідження історії розвитку його економіко-правової сутності, що дало змогу уточнити загальноекономічну та правову класифікацію пасивів (капіталу, власності) і визначити методологічні та організаційні основи побудови їх бухгалтерського обліку з метою управління діяльністю підприємства; побудована параметрична модель бухгалтерського обліку пасивів, що інформаційно посилює управління пасивами усіх проявів на всіх його напрямках; удосконалено: запропоновано внести зміни до чинного плану рахунків шляхом вилучення рахунків обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів, цільового фінансування і цільових надходжень та страхових резервів із 4 класу рахунків, що сприятиме удосконаленню управлінської   системи   підприємства;   методику   бухгалтерського   фінансового обліку суспільного  капіталу,  що  тимчасово  використовується на  підприємстві  шляхом його структуризації за ознаками виникнення, що сприятиме більш оперативному контролю та аналізу з метою управління підприємством; класифікацію капіталу як власності на основі його структуризації за різними ознаками, що підсилює можливість одержання аналітичних показників для прийняття управлінських рішень; методику підготовки інформації про об'єкти пасивів для складання фінансової звітності, що сприятиме більш своєчасному та точному складанню звітності; форму фінансової звітності підприємства №1 "Баланс" як інформаційну базу аналізу фінансового стану підприємства, що сприятиме проведенню більш оперативного та деталізованого аналізу як окремих показників, так і системи фінансового аналізу загалом;
1

2                        3 4

 

 

 

економічного відтворення переважно за рахунок власних джерел; технологію визначення здатності суб'єктів господарювання до управління результативним використанням капіталу та ефективним його відтворенням шляхом встановлення розбалансованості економічних інтересів ринкових   агентів   зовнішнього   та   внутрішнього   середовища   підприємства   на підставі багатомірного статистичного аналізу за методом головних компонент; дістали подальший розвиток:

науково-методологічний підхід до визначення комплексного впливу динаміки змін основних параметрів    організаційно-економічного    механізму    підприємств,    зокрема оборотність дебіторської та кредиторської заборгованості,  питомої ваги у виручці від реалізації витрат на відтворення використовуваних ресурсів, на зміни фондовіддачі основних засобів шляхом застосування кореляційно-регресійного аналізу, що дає підставу обґрунтувати особливості впровадження субституційно-логістичної концепції управління капіталом, зумовлені наявним рівнем рентабельності реалізації; систематизовано підходи до визначення складових капіталу підприємства, оптимальності його структури та доведено пріоритетність розробки стратегій управління   наявними у підприємства активами порівняно із оптимізацією позикових джерел формування виробничо-технологічної бази, яка, передусім, має забезпечуватися за рахунок власних ресурсів суб'єктів господарювання

3

Омецінська Ірина Ярославів на [1024]

Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств: методика та організація: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, Тернопіль, 2008 р

(08.00.09)

вперше:   обґрунтовано  доцільність  диференціювання  зобов'язань  підприємства  за двома напрямками формування: пасиви, прирівняні до зобов'язань (забезпечення наступних витрат і платежів, цільове фінансування від юридичних і фізичних осіб), та зобов'язання, які повною мірою відповідають критеріям їхнього визнання (довготермінові й поточні зобов'язання). Доведено, що частину пасивів балансу, яка не відповідає критеріям визнання зобов'язань, слід зараховувати до капіталу, прирівняного до власного (бюджетне фінансування, субсидії, гранти та доходи майбутніх періодів); розроблено систему оцінки ефективності використання коштів цільового фінансування при здійсненні будівельно-монтажних робіт на пайових засадах шляхом використання запропонованих формул розрахунку прибутку від додаткового вкладення 1 грн. цільового фінансування, максимального його рівня, який забезпечує зростання обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт, та впливу такого  фінансування на рентабельність основної діяльності будівельного підприємства;1

2                        3 4

 

 

 

удосконалено:  критерії визнання заборгованості підприємства як зобов'язань; побудовано структурно-логічну схему поетапного процесу визнання зобов'язань, що забезпечить уникнення необгрунтованої  реєстрації   окремих   їхніх   видів   на   рахунках   бухгалтерського обліку; класифікацію зобов'язань на основі таких ознак: мета залучення; форма залучення; вид діяльності; участь в інвестиційній чи поточній діяльності; вид кредиторів; місце виникнення; характер виникнення; вартість; виконання умов погашення; відповідність критеріям визнання; термін погашення (з деталізацією поточних і довготермінових зобов'язань), що забезпечить більш якісне проведення аналізу такого виду пасивів підприємства; порядок відображення інформації про зобов'язання в системі обліку за рахунок перегрупування рахунків, ведення додаткових субрахунків, внесення коригувань до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій в частині змісту операцій, що узагальнюються на субрахунках 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит", удосконалення окремих форм первинних документів та регістрів  обліку зобов'язань  з урахуванням організаційно-технологічних особливостей будівництва; структуру пасиву балансу; дістало подальший розвиток:

дослідження теоретичних положень економічної природи зобов'язань з метою встановлення меж використання цього поняття у правовому і обліковому полі; уточнено формулювання змісту термінів  "зобов'язання",  "довготермінові зобов'язання",  що забезпечує глибше розкриття сутності зобов'язань та усуває нечіткість їх класифікації; методичні підходи до розрахунку коефіцієнтів   ліквідності   з   урахуванням   особливостей   ведення   господарської діяльності підприємствами будівельної галузі

4

Ярощук Олексій Вікторович [1025]

Аналіз формування капіталу підприємства: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

-    поглиблено теоретико-методичні засади дослідження процесу формування капіталу, зокрема уточнено економічну суть поняття "капітал підприємства", під яким слід розуміти сукупність економічних благ у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, що залучаються в економічний процес діяльності суб'єкта господарювання і здатні приносити дохід;

-    розроблено рекомендації з удосконалення інформаційної бази аналізу формування капіталу через перегрупування статей пасиву балансу за порядком зниження терміновості використання1

2                        3 4

 

 

кандидата економічних наук, Тернопіль, 2004 р (08.06.04)

капіталу, що полегшить визначення ліквідності та платоспроможності підприємства;

-    обґрунтовано необхідність доповнення аналізу структури капіталу підприємства аналізом оборотного капіталу, зокрема, запропоновано застосування показника "необхідний рівень оборотного капіталу", який відображає необхідний розмір оборотного капіталу для заданого масштабу діяльності та дозволяє оптимізувати розмір оборотних коштів і виявляти їх дефіцит чи надлишок, прогнозувати величину потреби в них;

-    доповнено методику аналізу формування капіталу підприємства аналізом вартості капіталу та її впливу на платоспроможність підприємства, запропоновано систему показників оцінки впливу амортизаційних виплат позиченого капіталу на розмір прибутку та платоспроможність і показник "межі платоспроможності", за допомогою яких можна виявити вплив обсягу позиченого капіталу та його вартості на розмір прибутку та встановити контроль за розміром короткотермінового позиченого капіталу;

-    вдосконалено методику аналізу оптимальності структури капіталу підприємства шляхом встановлення контролю за максимально допустимим обсягом довготермінового й короткотермінового позиченого капіталу та запропоновано застосування коефіцієнта загальної еластичності, що дозволить максимізувати рівень фінансової рентабельності підприємства залежно від майбутнього обсягу реалізації продукції, і показника "межа байдужості", який дозволяє визначити доцільність використання окремих джерел формування капіталу для фінансування діяльності підприємств;

-    запропоновано методику аналізу потреби підприємства в капіталі й обґрунтовано доцільність розрахунку показників рівнів внутрішнього та стійкого росту, що дозволяють оцінити можливі темпи росту обсягу реалізації за рахунок внутрішніх резервів і при збереженні існуючої структури капіталу

5

Орлов Ігор

Віталійович

[1026]

Теорія та методологія бухгалтерського обліку і контролю зобов'язань суб'єктів господарювання: автореферат

вперше: одержано теоретичну концепцію трансформації зобов'язань та підхід до її відображення в бухгалтерському обліку на основі ідентифікації фактів зміни зобов'язань за їх економіко -правовим змістом, розкрито механізм прояву принципів бухгалтерського обліку в процесі визнання зобов'язань як об'єкта облікового відображення, що забезпечує розвиток методології обліку з урахуванням юридичного підходу до формування зобов'язальних відносин; комплекс організаційно-методичних положень визнання та оцінки умовних зобов'язань за виплатами


1

2                        3 4

 

 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, Житомир,

2011 р. (08.00.09)

працівникам на основі запропонованої їх класифікації для формування системи аналітичного обліку таких розрахунків, що забезпечує створення резервів покриття передбачуваних умовних зобов'язань з оплати праці та інших виплат персоналу підприємства; методологічні положення бухгалтерського обліку операцій з формування забезпечення виплат за облігаціями в частині розвитку елементів його методу (зокрема, визнання, оцінки, відображення в системі рахунків бухгалтерського  обліку  та   звітності   підприємства),   що   створює  дієву  правову основу регулювання відносин при погашенні зобов'язань за облігаціями для підвищення ефективності управління зобов'язаннями підприємства;

удосконалено: оцінку умовних зобов'язань (в частині використання запропонованого способу найкращих оцінок та способу певного набору інтервалів значень), що забезпечує отримання релевантної інформації про величину умовних зобов'язань, їх стан і вплив на результати господарської    діяльності    підприємства;    методологічний    підхід    до    відображення в бухгалтерському обліку й розкриття у фінансовій звітності інформації щодо умовних зобов'язань та забезпечень витрат і платежів за ними на основі запропонованих субрахунків, розрізів аналітичного обліку,  форм внутрішньої звітності,  що сприяє розширенню інформаційної місткості управлінських даних і формує базу оцінки наслідків настання умовних зобов'язань; нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку умовних зобов'язань підприємства шляхом розробки Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Наслідки умовних фактів господарського життя", що забезпечує встановлення єдиних методологічних засад облікового відображення та формування повної, достовірної й неупередженої інформації про зобов'язання суб'єкта    господарювання;    теоретико-методичні    положення    контролю    розрахунків з постачальниками  та  підрядниками  в  частині  запропонованої  методики  їх  перевірки та документального забезпечення, що підвищує дієвість, достовірність й оперативність контрольних заходів щодо наявності та стану зобов'язань суб'єкта господарювання; методичний підхід до аналітичного забезпечення прийняття рішень щодо зобов'язань з оплати праці в частині відтворення людського капіталу в контексті використання системи збалансованих показників з урахуванням економічної доданої вартості (EVA) як основи розробки стратегічних карт господарської діяльності з визначенням комплексу критеріїв її ефективності; організаційні засади бухгалтерського обліку зобов'язань за позиками банків у частині документального забезпечення обліку трансформації зобов'язань та встановлення вимог до побудови системи аналітичних рахунків, що підвищує повноту облікової інформації, необхідної для потреб управління залученим капіталом підприємства;12                        3 4

 

 

 

дістало подальший розвиток: методологічні засади облікового відображення зобов'язань в частині розвитку елементів методу бухгалтерського обліку на базі структуризації життєвого циклу зобов'язань як концептуальної основи розвитку теорії і методології бухгалтерського обліку й контролю в розрізі вирішення методологічних проблем ідентифікації, оцінки та класифікації зобов'язань; теоретичне обґрунтування класифікації зобов'язань на базі системного підходу з урахуванням еволюції економічних та юридичних поглядів на факти виникнення зобов'язань на мікро- та макроекономічному рівнях як основи розвитку системи рахунків бухгалтерського обліку та формування інформації про зобов'язання у необхідних для управління аналітичних розрізах; уточнення економіко-правової сутності бухгалтерських понять (зокрема, зобов'язання, процес придбання, процес постачання, процес закупівлі, постачальник, підрядник, договір постачання, договір купівлі-продажу), що сприяє впорядкуванню та однозначному використанню бухгалтерської термінології; теоретичні положення визнання й оцінки зобов'язань підприємства з урахуванням економіко-правового змісту їх трансформації, що забезпечує гармонізацію вимог національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку щодо визнання зобов'язань та застосування методів оцінки в процесі їх вартісного вимірювання; визначення сутності поняття "умовне зобов'язання" та їх класифікації для цілей бухгалтерського обліку, як основи формування єдиного методологічного підходу до відображення цього об'єкта в системі бухгалтерського обліку; процес визнання умовних зобов'язань за виділеними критеріями (оцінка умовного зобов'язання на звітну дату може бути достовірно визначена; в майбутньому існує висока ймовірність зменшення економічних вигод в результаті виникнення умовного зобов'язання або погашення наслідків його настання) та порядок відображення інформації про умовні зобов'язання у звітності, якщо їх достовірна оцінка є неможливою та існує низька ймовірність настання в майбутньому, що перешкоджає необґрунтованому відображенню умовних зобов'язань в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності суб'єктів господарювання; організація облікового відображення операцій з облігаціями з урахуванням форм зовнішнього (порука) та внутрішнього (неустойка, застава, облігаційне забезпечення) забезпечення виплат за ними, що сприяє уникненню збитків внаслідок зниження платоспроможності підприємства-емітента облігацій

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі