Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 57

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

6

Пилипенко Олексій Іванович [10271

Корпоративні права в системі

бухгалтерського обліку: теорія,

вперше: одержано комплексний підхід до відображення в бухгалтерському обліку операцій з корпоративними правами (зважаючи на те, що необхідність контрактів обумовлена завданням забезпечення поведінки агентів, яка б найменшою мірою відхилялася від інтересів принципалів) на основі застосування неоінституційних теорій (агентська теорія, теорія фірми, теорія трансакційних


1

2                        3 4

 

 

методологія, організація: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, Житомир, 2010 р. (08.00.09)

витрат), що дозволило розробити методологію бухгалтерського відображення корпоративних прав; ідентифікацію  системи  об'єктів  бухгалтерського  обліку,  пов'язаних з  процесами придбання, використання та відчуження корпоративних прав (фінансові інвестиції, статутний (акціонерний) капітал, операції з дивідендами, розрахунки з учасниками, фонд нарахування дивідендів, операції з розподілу прибутку), що сприяє створенню інформаційно-аналітичного забезпечення корпоративного управління; теоретичне обґрунтування методологічних засад аналізу інвестиційної привабливості корпорації, яке охоплює всі рівні економічної системи та відповідає сучасним потребам інвесторів щодо захисту власних інвестиційних ресурсів і дозволяє врахувати зовнішні та внутрішні фактори, які можуть вплинути на результат інвестування;

удосконалено: склад критеріїв відбору для проведення статистичного дослідження діяльності корпоративних структур, що дозволить їх ідентифікувати в структурі інституційних одиниць; зміст обліково-аналітичної інформації для забезпечення системи корпоративного управління на основі класифікації корпоративних прав для цілей бухгалтерського обліку (за ознаками майнового змісту та повноти); організаційні положення формування єдиної облікової політики корпорацій шляхом встановлення відповідного порядку її здійснення, дотримання якого сприятиме єдності інтерпретації даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності в межах корпорації; елементи облікової політики корпорацій за основними її об'єктами - корпоративні цінні папери (способи надходження, напрями аналітичного обліку, порядок формування та виплати відсотків), похідні цінні папери (розрізи аналітики, порядок переоцінки, механізм виконання контрактів) і дивіденди (порядок нарахування та виплати, визначення бази для нарахування), що забезпечує належну організацію бухгалтерського обліку операцій з корпоративними правами; теоретичні засади облікової політики корпоративного підприємства в частині включення способів збільшення вартості чистих активів у разі їх невідповідності розміру статутного капіталу для забезпечення безперервності діяльності та порядку розрахунку компенсації у разі виходу учасника; методологію бухгалтерського обліку операцій з корпоративними правами, що полягає в науковому обґрунтуванні методологічних принципів, покладених в основу розробки методичного підходу до бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з: поверненням корпоративних прав учасникам при ліквідації юридичної особи, що дозволяє об'єктивно розраховувати суми, що належать засновникам за їх корпоративними правами; передачею майна та зобов'язань (без створення дочірнього підприємства), а також збільшення розміру статутного капіталу новоствореного підприємства при реорганізації шляхом виділення; відчуженням корпоративних прав у майні юридичних осіб, в частині розробки методик обліку процесів купівлі-продажу корпоративних


12                        3 4

 

 

 

прав, порядку розподілу номінальної вартості викуплених корпоративних прав між його учасниками і подальшого їх "наповнення" за рахунок власних джерел товариства або додаткових внесків учасників; комплекс методичних заходів з удосконалення бухгалтерського обліку грошового забезпечення створення та використання фонду нарахування дивідендів акціонерам за рахунок нерозподіленого

 

 

 

прибутку через резервування коштів на спеціальному поточному рахунку, на який буде надходити виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); звітність підприємств, що реорганізуються, в частині збереженості балансу підприємства-правопопередника, шляхом доповнення його записами, які стосуються його коригування (збільшення статутного капіталу, зміна в аналітичному обліку складу засновників),   що   дозволяє   спростити   формування   інформаційного   забезпечення процедури реорганізації та уникнення проблем її практичної реалізації; складові організації економічного аналізу в корпорації через дотримання технічного, методичного, кадрового та інформаційного забезпечень з метою формування адекватної облікової політики корпорацій, що реалізується шляхом вивчення її організаційної структури, особливостей діяльності в цілому та кожного члена окремо з метою досягнення конкурентних переваг;

дістало подальший розвиток: перелік класифікаційних ознак ідентифікації корпорацій в структурі інституційних одиниць (зокрема за ознаками: правовий статус, економічні цілі, соціальні цілі, інституційне підгрунття); теоретико-методичні підходи до бухгалтерського обліку операцій з придбання корпоративних прав у юридичних і фізичних осіб, що враховує вимоги й усуває суперечності окремих норм чинного законодавства та відповідає економічній сутності здійснених операцій; організаційні положення щодо формування та представлення інформації про корпоративні права суб'єкта господарювання через його бухгалтерську звітність в частині розробки форм внутрішньої звітності, які розкривають питання взаємозв'язку статутного капіталу з часткою корпоративних прав і розміром нарахованих дивідендів, що сприяє забезпеченню достовірності, аналітичності  та   прозорості   інформації   щодо   розрахунків   з   учасниками   в корпоративних підприємствах;  сутність  поняття  "інвестиційна  привабливість"  як  сукупності перспективних можливостей вкладення коштів з метою отримання економічних вигід у майбутньому як наслідок результатів  минулої господарської діяльності  потенційного  об'єкта  інвестування, суб'єктивно оцінюваною інвестором

Таблиця А2. Дослідження дисертацій з питань "пасивів "

 

Шифр

Назва спеціальності

Назва дисертації

Автор

1

2

3

4

08.00.09 (08.06.04)

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Концепція бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) в управлінні підприємницькою діяльністю

Сопко В.В.

 

 

Договірні зобов'язання і права в бухгалтерському обліку (на матеріалах підприємств Житомирської області)

Петрук О.М.

 

 

Організаційно-економічний   механізм   формування   капіталу промислових підприємств

Зверховський В.І.

 

 

Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств:методика та організація

Омецінська І.Я.

 

 

Аналіз формування капіталу підприємства

Ярощук О.В.

 

 

Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м. Києва)

Бондар В.П.

 

 

Аналіз банківської діяльності: теорія і практика

Примостка Л.О.

 

 

Бухгалтерський облік у кредитних спілках: організація і методика

Федорець М.С.

 

 

Внутрішній аудит операцій з пасивами банку

Ретюнських О.Б.

 

 

Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК

Капля І.В.

 

 

Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах

Канцуров О.О.

 

 

Облік   і   аналіз   експортно-імпортних   операцій   (на   прикладі суб'єктів підприємницької діяльності України)

Степаненко О.І.

 

 

Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств: методика та організація

Омецінська І.Я.

 

 

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами

Власова І.О.

 

 

Облік та аналіз власного капіталу: теорія і практика

Пилипенко О.І.

 

 

Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств

Сурніна К.С.

08.00.03

Економіка та управління національним господарством

Механізми  фінансового  планування  в  системі  управління національною економікою

Шапошніков О.В.

08.01.01

Економічна теорія

Економічні закономірності розвитку активних та пасивних суб'єктів підприємства

Навроцька Н.А.

08.02.03

Організація управління, планування і

Маркетинг в системі державного регулювання АПК

Дмитрук В.О.

 

 

Управління державним боргом України (регулювання діяльності із здійснення запозичень)

Коба С.С.


1

2

3

4

 

регулювання економікою

Управління  процентними  активами  і  пасивами  комерційних  банків (на матеріалах банківського сектора Закарпатської області)

Тарнай Є.А.

08.06.02

Підприємництво, менеджмент і маркетинг

Банківський маркетинг: теорія, методологія, організація

Романенко Л.Ф.

 

 

Організація системи адаптивного менеджменту фірми

Виноградський С.Б.

 

 

Розвиток компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу

Медянік В.Ю.

08.00.04

Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств (на прикладі легкої промисловості)

Кулінич І.М.

 

 

Оцінка економічних результатів діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів з урахуванням економії витрат

Жовна О.М.

 

 

Розвиток фінансового лізингу в аграрних підприємствах

Соболь Л.В.

 

 

Управління борговими зобов'язаннями сільськогосподарських підприємств

Шиндирук І. П.

 

 

Формування оборотних коштів промислових підприємств

Петрова Н.В.

08.06.01

Економіка, організація і управління підприємствами

Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності підприємств житлово-комунального господарства

Полуянов В.П.

 

 

Організаційно-економічний механізм управління податковими зобов'язаннями підприємства

Шевченко О.В.

 

 

Організаційно-економічний механізм формування капіталу промислових підприємств

Звершховський В.І.

 

 

Оцінка економічних результатів діяльності гірничо-збагачувальних підприємств

Кругла Н.М.

 

 

Синтез системи маркетингово-орієнтованого управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств промисловості

Войт С.М.

 

 

Удосконалення   механізму   зниження   заборгованості   за електроенергію електропостачальних підприємств

Куденко Г.О.

08.00.11

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Економіко-математичне    моделювання    системи    актуарного оцінювання недержавних пенсійних фондів

Якимова Л.П.

08.00.08 (08.04.01)

Гроші, фінанси і кредит

Власний капітал банку та проблеми капіталізації банківської системи України

Ткачук Н.М.

 

 

Система контролю в управлінні діяльністю комерційних банків

Коваль С.Л.

 

 

Забезпечення фінансової стійкості комерційних банків на основі підвищення рівня капіталізації

Салтинський В.В.

 

 

Комерційні банки у забезпеченні фінансової стабільності держави

Жилінський А.І.

 

 

Комплексне управління активами і пасивами комерційного банку в умовах ринкової трансформації економіки

Корнієнко Т.В.


1

2

3

4

 

 

Природа і механізм трансформації банківських ресурсів

Вожжов А.П.

 

 

Реорганізація та реструктуризація комерційних банків

Вядрова І.М.

 

 

Становлення ринку боргових зобов'язань України

Омельчук С.В.

 

 

Удосконалення платіжно-розрахункових відносин між суб'єктами ринку як фактор забезпечення економічного зростання

Баліцька В.В.

 

 

Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки

Благодир Я.Я.

 

 

Управління ліквідністю як складова конкурентоспроможності банку

Марущак М.В.

 

 

Управління не дохідними пасивами банку на основі удосконалення їх оцінки

Набок Р.М.

 

 

Управління поточними пасивами банку

Грищенко О.О.

 

 

Управління ресурсним потенціалом банку

Федосік І.М.

 

 

Управління фінансами комерційних банків

Дмитренко М.Г.

 

 

Фінансовий механізм підвищення ефективності функціонування комерційних банків

Солодка О.О.

 

 

Фінансові ризики в системі банківських ризиків

Фінкельштейн О.Б.

 

 

Формування ресурсів комерційних банків

Павлюк С.М.

08.03.01

Статистика

Статистичне оцінювання рівноваги платіжного балансу

Єрін Д.Л.

08.03.02

Економіко-математичне моделювання

Економіко-математичне    моделювання    ефективної    взаємодії    банків з підприємствами

Дурицький І.М.

 

 

Економіко-математичне моделювання ліквідності комерційних банків в Україні

Колесніченко Н.О.

 

 

Економіко-математичне   моделювання   формування   основних показників діяльності банківських установ

Стадник Ю.А.

 

 

Моделі адаптивного управління підприємством у нестабільному економічному середовищі

Стасюк В.П.

 

 

Моделювання процесів управління конкурентоздатністю комерційного банку

Інденбаум Ф.Б.

 

 

Моделювання та комп'ютеризовані засоби підтримки прийняття рішень при адмініструванні податків

Редич О.В.

 

 

Розробка динамічної  моделі  банку та  її використання  в стратегічному плануванні і управлінні

Добровольський О.А.

08.05.01

Світове господарство

і міжнародні економічні відносини

Інноваційні аспекти боргової стратегії держави

Черепенко В.Г.

 

 

Реалізація національних економічних інтересів у регуляторній системі СОТ

Олефір А.О.

08.09.01 (08.00.07)

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Механізм регулювання міграційних процесів сільського населення

Ніколайчук М.В.

 

 

Розвиток ринку праці в умовах трансформації економіки

Демуш О.Б.

 

 

Формування конкурентного середовища на ринку праці

Лісогор Л.С.

Додаток Б

Розвиток поняття "капітал" в різні історичні періоди [1028, с. 37-39]

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі