Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 58

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

з/п

Назва історичного періоду

Характеристика

1

Меркантилізм (XVI-XVIII ст.)

Людство вперше достатньо широко звернуло увагу на джерела появи життєвих благ. Меркантилізм джерелом багатства вважав гроші, представлені у вигляді дорогоцінного металу, а сферою їх приросту вважав зовнішню торгівлю. Грошовий капітал виступав в якості вимірника, здатного оцінювати нову, "додаткову" вартість. Йому відводилась більш значна роль, яку виконувати він був не здатен: не просто оцінювати нову, "додаткову" вартість, а й створювати її. Ідеї меркантилізму в деякій мірі перекликаються з ідеями монетаризму, який відводить грошам роль не тільки джерела і виразника багатства, але й суспільного регулятора. Хоча і в суттєво викривленому вигляді, але одну із складових капіталу, людство усвідомило, і в майбутньому саме в такому розумінні капіталу базувались більшість економічних напрямів. Так чи інакше, але меркантилізм можна розглядати як перший крок на шляху пізнання поняття "капітал"

2

Фізіократи (XVIII ст.)

Фізіократи вважали багатством не гроші, а "витвори" землі. А з галузей приорітет віддавали сільському господарству, вважаючи, що багатства створюються тільки у сфері сільського господарства, а не в торгівлі чи промисловості. В такому підході проявлялись однобічність і обмеженість. Але одночасно їх підхід, отримай він подальший розвиток, міг стати найбільш правильним. Щоправда, вибраний ними фактор (земля) представляв собою дуже важливий, але пасивний фактор. А невичерпне джерело енергії, яке надає нам природа, виявилось ними до кінця неусвідомленим

3

Класична школа (XVIII-ХІХ ст.)

Представники класичної школи дійсно зрозуміли і показали важливість ролі, що належить майновому і грошовому капіталу. Класична школа вперше показала роль людини як учасника трудової діяльності, хоча далеко не в тій, яка йому належить насправді. Людині як учаснику трудової діяльності відводилась роль деякого "засобу виробництва". Нерозуміння ролі інтелекту людини призвело до нерозуміння ролі людини в системі виробничих відносин. Було чітке нерозуміння ролі природної енергії. В результаті трудові здібності людини були враховані, хоча і неправильно, а інтелектуальні здібності залишились в якомусь невизначеному стані


оші, основн

Провідною формою капіталу є торговельний капітал


У "Чорновому рукописі" 1858 р. Маркс трактує гроші як форму руху капіталу. У І томі "Капіталу" 1867 р. демонструється, як гроші виходять із товарної форми і стають першою формою прояву капіталу. Однак ці два поняття не ототожнюються. Капітал визначається як вартість, що самозростає. Запроваджуються та аналізуються, також поняття органічної будови капіталу, його концентрації й централізації.

У II томі "Капіталу" визначається категорія обороту капіталу:
кругообіг капіталу, взятий не як окремий факт, а як періодичний
процес. Також детально розглянуто проблему морального і
фізичного зношування капіталу в процесі виробництва, вплив цих
чинників на нагромадження та відтворювальні процеси.
У
III томі цієї ж праці досліджуються чотири форми капіталу, які
дають проценти: позиковий, банківський, фіктивний та
лихварський. Банківський капітал він аналізує у зв'язку з
розглядом кредитної форми позикового капіталу, що має свої
особливості й виступає у вигляді комерційного і банківського
кредитів. Логічним наслідком розвитку кредиту є виникнення
акціонерного капіталу, що об'єднує кілька капіталів
________ 

ною формою яких є лише1034           Гуляев А. Курсы бухгалтерии: [пособие для учеников коммерческих учебных заведений] - М.,

11093506. - 260 с.


Продовження Додатку В

 

1

2

3

11

Фрідріх Ліст (1789-1846)

Капітал - це матеріальне багатство, природні та набуті здібності людей

12

Е. Бем-Баверк (1889)

У праці "Капітал і прибуток" запропонував теорію, згідно з якою капітал є результатом непрямих методів у виробництві, які неминуче стають причиною того, що споживання переноситься на майбутнє

13

Альфред

Маршалл

(1842-1924)

Капіталом вважав освіту, фахову підготовку, навички та здібності. Ввів поняття "людського капіталу"

14

Джон Бейтс Кларк(1847­1938)

Капітал розглядав не як один фактор виробництва, а як два -грошовий капітал і капітальні блага

15

Кнут Вікссель

(1851-1926)

Запропонував "речове" трактування капіталу як суперечності всіх одиниць заощадженої праці та зекономленої землі, помножених на тривалість періоду заощаджень. Тобто процес нагромадження капіталу розглядався як нагромадження дедалі більшої кількості інвестиційних благ певного виду внаслідок відмови від повсякденного споживання факторів виробництва

16

Степанов Т.Ф. (1795-1847)

Капіталом стають продукти залежно від вживання, якщо вони дають прибуток, а не використовуються для власного вжитку

17

Людоговський А. [[1], с. 13], 1875

Капіталом називаються всі продукти праці, що зберігаються для подальшого виробництва

18

Чернишевський М. Г. (1828­1889)

Капітал - це продукт праці, який служить виробництву

19

Левік В.І. [[2], с. 58], 1897

Капіталом називається сукупність різноманітних економічних, тобто грошових і майнових засобів, які знаходяться в обороті в даному господарстві

20

Бруннер В.О. [6, с. 100], 1901

Капіталом називаються всі засоби, як грошові, так і майнові, на які відкривається торговельне чи промислове підприємство

21

Відеман К.І. [[3],

с. 5], 1904

Капітал - всі багатства, які в більшості випадків є результатом людської праці і мають економічну корисність, тобто задовольняють наші бажання і потреби

22

Лунський М.С. [[4], с. 1], 1905

Будь-яке підприємство має право розпоряджатись відомими майновими засобами, які складають його актив; борги підприємства називаються його пасивом; різниця, отримана після вирахування пасиву з активу, називається чистим капіталом підприємства або просто капіталом

23

г             Л г1034

Гуляєв А. [ , с. 36], 1906

Капітал - сума цінностей, що вноситься самим господарем підприємства для здійснення торгових оборотів

24

Ліхачьов В.І. [[5], с. 2], 1908

Під капіталом, в широкому розумінні цього слова, розуміються взагалі будь-які цінності, створені попередньою працею і

призначені для нового виробництва___________________

Продовження Додатку В

 

25

Бабенко І.П. [[6], с. 14], 1911

Капітал - накопичена кристалізована праця, призначена для виготовлення нових цінностей і зосереджена в руках не виробника, а підприємця

26

Мохов Н.І. [[7], с. 40], 1911

Капітал - це всі цінності, в тому числі і гроші, накопичені від минулої діяльності

27

Вейцман Р.Я.

[[8],     с. 4],

1912

Капітал - майнові засоби, які є результатом минулої господарської діяльності і служать для подальшого виробництва [с. 4]

28

Філімонов Н.Г. [[9], с. 1058], 1924

Під капіталами ... слід розуміти зобов'язання господарства по відношенню до власника

29

Борисович Г.М. [[10],         с. 78], с. 1925

У загальному комплексі капітали підприємства складаються з усіх вкладених в нього цінностей і відносяться до пасиву балансу

30

Боголєпов С.І. [[11], с. 17], 1926

Капітал - це так звана частина пасиву, яка показує, яка сума цінностей, що знаходяться в розпорядженні підприємства, належить самому господарю підприємства (державі, кооперативу, акціонерному товариству або приватній особі)

31

Сіверс Є.Є. [[12], с. 5], 1926

Капіталом називається сукупність всіх цінностей, вкладених в дане підприємство. До таких цінностей відносяться: готівкові кошти, товари, нерухоме майно, предмети обстановки, відсоткові папери, борги різних осіб тощо. З капіталом в цьому широкому розумінні слова не слід плутати капітал в більш вузькому розумінні цього слова або те, що під капіталом у звичайному житті, тобто одну тільки відому більш або менш солідних розмірів суму готівковими грошами або відсотковими паперами, - такий капітал інакше називають готівковим

32

Пол А. Самуельсон (нар. 1915)

Капітал - це багатство, яке є результатом минулої праці, перебуває у приватній власності і дає прибуток. Якщо капітал не відповідає цим вимогам, то перестає забезпечувати стабільне зростання економіки

Додаток Д

Юровицкий В. Эволюция денег: денежное обращение в эпоху изменений / В. Юровицкий. - М.: ГроссМедиа, 2004. - 496 с.

1044       Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк. - К.: "Ника-Центр", 1998. -
480 с.


1051 Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н. Азрильяна. - М.: Институт новой экономики,
1999. - 574 с.


Визначення поняття "капітал" в різних наукових джерелах

 

з/п 1

Автор

Визначення

 

2

3

1

Юровицкий В. Г3, с. 413]

1)  повна сукупність всього багатства, оціненого в грошових
категоріях;

2)  засоби виробництва в грошовій оцінці

2

Бланк И.А.

г1044  п

[    , с. 126]

Загальна вартість засобів в грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, авансованих на формування активів підприємства

3

Сигел Дж., Шим Дж. [[13], с. 51]

Частка власника в засобах підприємства, яка складає собою різницю між активами і зобов'язаннями

4

Козлова Г.А., Первушина С. П. [[14], с. 109]

Вартість, що приносить шляхом експлуатації найманих працівників додаткову вартість. Капітал не річ, а суспільні відносини. Гроші, засоби виробництва (будівлі, споруди, машини, обладнання, сировина), що слугують капіталістам для експлуатації найманих працівників, які створюють додаткову вартість, становлять собою капітал

5

Ожерельев О.И. [[15], с. 187]

Сукупність економічних відносин, основу яких складає експлуатація найманих працівників

6

Э. Дж. Долан, Домненко Б. [[16], с. 13]

Один з чотирьох факторів виробництва, представлений всіма засобами виробництва, які створені людьми для того, щоб за їх допомогою створювати інші товари та послуги

7

Бакаев С.А. [[17], с. 54]

Інвестиції власників і прибуток, накопичений за весь час діяльності організації

8

Благодатин А. А. [[18], с. 133]

Все, що здатне приносити дохід, або ресурси, створені людьми для виробництва товарів і послуг

9

Азрилиян А.Н. Н, с. 157]

1)    вартість, що приносить додану вартість;

2)    загальна вартість активів якоїсь особи за вирахуванням її
зобов'язань;

3)    виражені в грошах частки участі в активах підприємства за
вирахуванням зобов'язань учасників;

4)    в економічній теорії фактор виробництва, представлений
машинами, обладнанням і виробничими будівлями (фізичний капітал)
і грошима (фінансовий капітал). Однак ця концепція може
застосовуватись і до інших активів (наприклад, до людського
капіталу);


Продовження Додатку Д

 

12 3

17

Дем'яненко М.Я. та ін. [[19], с. 229]

Економічна категорія: як вартість, яка внаслідок підприємницької діяльності збільшує авансову вартість; як створені людиною ресурси, які використовуються для виробництва товарів і послуг, або товари, які безпосередньо задовольняють потреби людини, включаючи інвестиційні товари, засоби виробництва; як активи компанії за мінусом її боргових зобов'язань

18

Людоговський А. [[20], с. 13]

Всі продукти праці, що зберігаються для подальшого виробництва

19

Левік В.І. [[21], с. 58]

Сукупність різноманітних економічних, тобто грошових і майнових засобів, які знаходяться в обороті в даному господарстві

20

Бруннер В.О. [[22], с. 100]

Всі засоби, як грошові, так і майнові, на які відкривається торговельне чи промислове підприємство

21

Відеман К.І. [[23], с. 5]

Всі багатства, які в більшості випадків є результатом людської праці і мають економічну корисність, тобто задовольняють наші бажання і потреби

22

Лунський М.С. [[24], с. 1]

Будь-яке підприємство має право розпоряджатись відомими майновими засобами, які складають його актив; борги підприємства називаються його пасивом; різниця, отримана після вирахування пасиву з активу, називається чистим капіталом підприємства або просто капіталом

23

Ліхачьов В.І.

[[25], с. 2]

Будь-які цінності, створені попередньою працею і призначені для нового виробництва

24

Бабенко І.П. [[26], с. 14]

Накопичена кристалізована праця, призначена для виготовлення нових цінностей і зосереджена в руках не виробника, а підприємця

25

Мохов Н.І. [[27], с.40]

Всі цінності, в тому числі і гроші, накопичені від минулої діяльності

26

Вейцман Р.Я.

[[28], с. 4]

Майнові засоби, які є результатом минулої господарської діяльності і служать для подальшого виробництва

27

Філімонов Н.Г. [[29], с. 1058]

Зобов'язання господарства по відношенню до власника

1072       Блатов Н.А. Балансоведение / Н.А. Блатов. - Ленинград: Изд-во "Экономическое образование",
1928. - 283 с.


Продовження Додатку Д

 

1

2 3

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі