Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 59

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

28

Боголєпов С.І. [[30], с. 17]

Так звана частина пасиву, яка показує, яка сума цінностей, що знаходяться в розпорядженні підприємства, належить самому господарю підприємства (державі, кооперативу, акціонерному товариству або приватній особі)

29

Палатніков І.Ф. [[31], с.17]

Сума цінностей, вкладених в підприємство для ведення операцій з метою отримання прибутку

30

Блатов М.О.

г1072  -го-.

[   , с. 63]

Капітал власника - це сукупність внесених у господарство зовні і призначених для його загальних цілей цінностей або їх еквівалентів; як поняття облікове - капітал представляє пасивне, відвернене вираження активних цінностей, внесених власником у підприємство зовні і призначене для загальних цілей

31

Мочерний С. В. [[32], с. 292]

Є однією з найважливіших категорій економічної науки, обов'язковий елемент ринкової економіки, необхідний фактор і ресурс виробництва, головний об'єкт ринку капіталу

32

Борисович Г.М.

[[33], с. 78]

Всі вкладені в підприємство цінності, що відносяться до пасиву балансу

33

Гуляєв А. [[34], с. 36]

Сума цінностей, що вноситься самим господарем підприємства для здійснення торгових оборотів

34

Бочкаров В.В.

[[35], с. 13]

Джерела власних і позикових засобів, необхідних для формування активів

Додаток Ж

Характеристика деяких відомих праць вчених-філософів

 

з/п 1

Вчений / головна праця та роки

Характеристика праці / основні думки

 

Закони царя Хаммурапі (1792-1750 рр.)

Багато статтей захищає приватну власність, в тому числі і малих виробників, які складали основну масу населення, давали левову частину податків в казну, і як наслідок забезпечували воєнну міць держави. Однією з головних задач Законів - захист прав населення, яке сплачує податки

2

Архашастра (IV-ІІІ   ст. до н.е.)

Земля була головним багатством. Цар давав частини земель, що приносили певний дохід, оточуючим його людям. Інша частина багатств царя формувалась за рахунок податків у натуральній формі

3

Гунь сун Ян, або Вей Ян, або Шан Ян (390­338 рр. до н.е.)

Виступає за укріплення приватної власності на землю і захист цієї власності. Головною метою вважає повернення більшої частини населення до заняття землеробством.

У розділі 26 "Закріплення прав та обов'язків" Книги правителя області Шан, свитку першому зазначено: "Коли сто людей намагаються впіймати одного зайця, вони роблять це зовсім не через бажання розділити його на сто частин, а лише через те, що [ніхто] не встановив своїх прав [на цього зайця]. [І навпаки], якщо навіть весь ринок буде наповнений продавцями зайців, то і тоді грабіжник не посміє вкрасти зайця, бо право [власності] на нього вже встановлено"

4

Гуань-цзи (FV ст. до н.е.)

Розділ 73. Про накопичення в державі

Бувають роки скудні і багаті, через це зернові можуть бути дорогі або дешеві. Розпорядження можуть здійснювати повільний і швидкий вплив, тому речі можуть бути дешеві або дорогі. Тому купці-багачі, використовуючи недостатність засобів у населення, примножують у сотні разів свій добробут.

Коли вони ділять землю, то ті, хто сильніші, можуть втримати її в своїх руках. Коли вони розділяють багатство, то ті, хто розумніші, можуть накопичувати: ці більш кмітливі присвоюють продукт праці десятку людей. А ті, хто дурніші, [часто] можуть не повернути навіть своїх основних затрат

5

Ксенофонт(430-356(5) рр. до н.е.)

Все, що людина має, навіть якщо воно знаходиться не в одному місті з власником, складає частину господарства. Господарство людини - те ж саме, що і власність.

Господарство - це те, що людина має хороше; але якщо вона має щось погане - те називається майном.

Майно - речі, що приносять користь; те що шкодить - швидше збиток, аніж цінність.

Одні й ті ж речі для людини, яка вміє користуватися ними - цінність, а

для того, хто не вміє - не цінність.

Цінність - те, з чого можно отримувати користь

6

Арістотель (384­322 рр. до н.е.)

Виділяв два види господарської діяльності - економіку і хрематистику. Економіка - природній вид діяльності для забезпечення себе необхідними матеріальними благами. Хрематистика - штучна діяльність, спрямована на накопичення багатства. Ціль господарської діяльності -задоволення потреб, тому будь-яка дія, спрямована на досягнення цієї цілі природна. Ціль хрематистики - гроші, які слугують лише засобом для реалізації природних економічних цілей. Перетворення грошей в ціль робить процес їх накопичення безкінечним

7

Марк Порцій

Катон (234-149

рр. до н.е.)

Першим серед представників економічної думки поставив проблему ефективності рабовласницького господарства, пов'язавши його з організацією виробництва та обміну. Своє господарство, на його думку, власник повинен облаштувати так, за допомогою оптимальної пропорції "елементів", щоб воно було найбільш прибутковим

8

Марк Теренций Варрон (116-27 рр. до н.е.)

Вважав, що землеробники мають прагнути до двох цілей: до користі та задоволенню. Проте користь потребує того, що приносить дохід; а задоволення - того, що приємно. Тому на першому місці, на його думку, стоїть корисне

Додаток К

Капітал як об'єкт бухгалтерського обліку

 

з/п

Капітал

Визначення

Об 'єкт

бух. обліку

Розділ балансу

 

 

 

 

Актив

Пасив

1

2

3

4

5

6

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. [10", с.280-284]

1

Авансовий

Грошовий капітал, призначений для придбання основних засобів, реалізації бізнес-проектів, заснування підприємства, які можуть у майбутньому забезпечити прибуток. Є своєрідним авансом, вкладеним у капітал, звідки й походить назва. У бухгалтерському балансі капітал авансовий показують у його пасиві.

+

 

+

2

Акціонерний

Основний капітал акціонерного товариства. Величина його визначається статутом товариства і формується за рахунок емісії акцій. Розрізняють: статутний капітал (сума, визначена у статуті акціонерного товариства); передплатний (залучається шляхом реалізації акцій); оплачений (внесений після реалізації акцій)

+

 

+

3

Амортизаційний

Капітал, сформований за рахунок амортизаційних відрахувань і призначений для відтворення основних засобів

+

 

+

4

Венчурний (ризиковий)

Капітал, що використовується для фінансування науково-технічних розробок і винаходів

+

+

 

5

Вкладений

Кошти, вкладені в активи підприємства акціонерами в обмін на акції; складають частину власного капіталу акціонерного товариства

+

 

+

6

Власний

Фінансові засоби окремого об'єкта господарювання, які належать йому на правах власності і використовуються для формування певної частини його активів (чистих активів підприємства)

+

 

+

7

Грошовий         Капітал у грошовій формі +

8

Декларований

Капітал акціонерного товариства, вказаний у його засновницьких документах; Особистий капітал, задекларований у податковій декларації

+

 

+

9

Додатковий

Капітал, одержуваний внаслідок додаткової емісії акцій чи їх продажу за ціною, вищою від номінальної

+

 

+

10

Залучений

Кошти, залучені підприємством зі сторони

+

 

+

 

1

11

2

3

4

5

6

 

Інвестиційний

Капітал, вкладений у довготермінові інвестиції

+

+

 

12

"Мертвий"

Ще не інвестований або вкладений у недохідні інвестиції капітал

+

+

 

13

Неоплачений

Заявлена частина основного (акціонерного) капіталу, якої ще не внесли акціонери

+

 

+

14

Номінальний

Визначена засновниками акціонерного товариства сума, на яку передбачено випустити акції (паї)

+

 

+

15

Облігаційний

Капітал компанії, сформований унаслідок випуску та продажу облігацій

+

 

+

16

Оборотний

Капітал, інвестований в оборотні (поточні активи) підприємства

+

+

 

17

Основний

Капітал, інвестований в позаоборотні, довготермінові активи підприємства

+

+

 

18

Пайовий

Капітал, сформований із внесених учасниками підприємства паїв

+

 

+

19

Позиковий

Грошовий капітал чи майно, що надається в позику на умовах повернення і оплати у формі процента

+

 

+

20

Початковий (стартовий)

Капітал, необхідний підприємцеві для відкриття власної справи, створення підприємства

+

 

+

21

Промисловий

Капітал, що функціонує у сфері матеріального виробництва одночасно в трьох формах: грошовій, продуктивній і товарній

 

 

 

22

Резервний

Частина капіталу підприємства, яка формується внаслідок відрахувань від його прибутку і є джерелом поповнення основного капіталу, покриття можливих збитків, виплати дивідендів у разі, якщо для цього не вистачає поточного прибутку

+

 

+

23

Статутний

Початкова сума капіталу підприємства, визначена його статутом

+

 

+

24

Фіктивний

Капітал у формі акцій, облігацій, заставних листів тощо

+

 

+

25

Чистий

Величина перевищення активів підприємства над його поточними зобов'язаннями

+

 

+

Медведев М.Ю. [1078, с.195]

1

Авансовий

Капітал вкладений, в тій його частині, яка ще не окупилась

+

 

+

2

Активний

Капітал, за відсутності боргів (не обтяжений кредиторською заборгованістю)

+

 

+

3

Амортизаційний

Капітал, нарахований за рахунок амортизації, дозволяє регулювати

+

 

+

 

1

2

3

4

5

6

 

 

відновлення засобів праці, отриманих від вищестоящих органів

 

 

 

4

Брутто

Сукупність майна і дебіторської заборгованості

+

+

 

5

Вкладений

Відображає розмір вкладених інвестицій

+

+

 

6

Додатковий

Один з видів власного капіталу, що відображається на рахунку "Додатковий капітал"

+

 

+

7

Позичковий

Капітал, створений за рахунок кредиторської заборгованості

+

 

+

8

Книжковий

Власний капітал (розподілений на звичайні акції) після очікуваного викупу привілейованих акцій

+

 

+

9

Початковий

Капітал, призначений для початку підприємницької діяльності

+

 

+

10 11

Оборотний

Капітал у виляді предметів праці (виробничого призначення)

+

+

 

 

Кінцевий

Капітал на кінець періоду

 

 

 

12

Основний

Капітал у вигляді засобів праці (виробничого призначення)

+

+

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі