Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 60

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

 

13

Залишковий

Капітал, що залишається після погашення заборгованості

+

 

+

14

Негативний

Власний капітал у негативному значенні (у тому випадку, коли кредиторська заборгованість перевищує активи)

 

 

 

15

Пасивний

Капітал при наявності боргів (тобто обтяжений кредиторською заборгованістю)

+

 

+

16

Позитивний

Власний капітал в позитивному значенні (тобто у випадку, коли активи перевищують кредитоську заборгованість)

 

 

 

17

Підприємни­цький

Капітал, задіяний в підприємницькій діяльності

 

 

 

18

Резервний

Один з видів власного капіталу, призначений для покриття збитків, перебачуваних в майбутньому, або для інших схожих цілей

+

 

+

19

Власний

Умовна величина, що дорівнює різниці між об'єктами позитивними і негативними

+

 

+

20

Статутний

Капітал у вигляді засобів, внесених при створенні юридичної особи в розмірі встановленому засновницькими документами

+

 

+

21    Чистий            Власний капітал

+ +

Благодатин А.А., Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. [1079, с.2,

[34-137,188, 241, 257]

1

Авансований (advanced

Капітал у вигляді грошових засобів або майнових цінностей, вкладений,

+

 

+

 

1

2

3

4

5

6

 

capital)

інвестований у справу, до того як бізнес став приносити дохід

 

 

 

2

Активний

Капітал, вільний від заборгованостей і боргів

+

 

+

3

Акціонерний (stock capital of a company)

Частина власного капіталу акціонерного товариства, створена за рахунок продажу акцій

+

 

+

4

Амортизаційний

Капітал, призначений для відновлення основних засобів, створений за рахунок амортизаційних відрахувань

+

 

+

5

Венчурний / ризиковий (venture capital)

Капіталовкладення в країни, галузі, регіони, види діяльності, угоди, що характеризуються високим рівнем ризику, наприклад, фінансуванню! заново створюваних галузей, заново освоюваних видів діяльності, нових технологій, капіталоємких програм, проектів, ризикових угод

+

+

 

6

Гнучкий

Капітал, що легко піддається заміні, здатний до зміни форм і способів внесення і використання

 

 

 

7

Декларований (stated capital)

Капітал акціонерного товариства, вказаний в його засновницьких документах; може не відображати дійсний розмір капіталу, якщо з тих або інших причин акціонерна компінія приховує розмір свого реального капіталу

+

 

+

8

Грошовий

(moneyed

capital)

Капітал у грошовій формі; грошовий вимір вартості капіталу; частіше за все це першочергова форма вкладення капіталу, надалі перетворюваний у фізичний основний капітал, матеріальні активи або вкладений у фінансові активи

+

+

 

9

Довгостроковий

(permanent

capital)

Сума довгострокових зобов'язань і капіталу підприємства. Джерело такого виду капіталу - позичковий капітал, що підлягає поверненню, отриманий за допомогою облігацій, зобов'язань з оплати і власний капітал - результат інвестицій з боку співвласників підприємства, який не включається в її зобов'язання

+

 

+

10

Додатковий

Капітал, отриманий за рахунок додаткової емісії акцій або продажу акцій по ціні, що перевищує їх номінальну вартість

+

 

+

11

Позичковий

(borrowed

capital)

Грошовий капітал, створюваний за рахунок отримання кредитів, позик на визначений строк і за плату у вигляды позичкового відсотку, випуску і продажу облігацій, отримання засобів з інших видів грошових зобов'язань

+

 

+

 

1

2                                     3                                 4           5 6

12

Закріплений (nonshifteble capital)

Нерухомий капітал, чітко закріплений в першопочатковій формі свого вкладення, протилежність гнучкому капіталу

+

+

 

13

Іммобілізова­ний

1) капітал, що перейшов із власності акціонерної компанії в приватну власність підприємців; 2) капітал, вкладений в немобільні, малорухомі активи

+

+

+

14

Короткостро­ковий (short-term capital)

Капітал, мобілізований на короткостроковий період з ціллю задоволення додаткового попиту на грошові засоби; прикладом може бути банківська позика

+

 

+

15

Негативний

Перевищення заборгованості підприємства над вартістю його майна

+

 

+

16

Неоплачений

Частина акціонерного капіталу, ще неоплачена акціонерами, які придбають акції

+

 

+

17

Номінальний

Встановлена засновниками сумарна вартість випущених акцій підприємства

+

 

+

18

Облігаційний

Капітал, створюваний за рахунок випуску і продажу облігацій

+

 

+

19

Оборотний

(floating

capital)

Найбільш рухома частина капіталу підприємства, яка на відмінно від основних засобів є більш "плинною" і легко трансформованою в грошові засоби; частина засобів виробництва, що повністю споживається в процесі виробничого циклу

+

+

 

20

Оголошений (stated capital)

Капітал акціонерного товариства, вказаний в його засновницьких та інших документах, що відображає кількість і вартість акцій, які товариство відповідно до прийнятого зборами акціонерів рішення може розмістити на первинному ринку цінних паперів

+

 

+

21

Оплачений

Акціонерний капітал, створюваний в результаті часткової або повної оплати акціонерами куплених ними акцій

+

 

+

22

Основний (fixed capital)

Узагальнюючий показник, що характеризує в грошовому вираженні весь капітал підприємства як фізичний, так і грошовий; частина виробничого капіталу, яка багаторазово бере участь у виробництві товару, переносить свою вартість на новий продукт частинами, протягом ряду періодів; та частина авансового капіталу, яка витрачена на побудову будівель, споруд, на прибання машин, обладнання, інструмента, майна.

+

+

 

 

1

2                                      3                                 4           5 6

23

Підприємни­цький

Капітал, що включає прямі інвестиції, в тому числі на придбання і будівництво підприємств в країні та за кордоном, і портфельні інвестиції - придбання цінних паперів підприємства, включаючи акції в кількості меншій контрольного пакету

 

 

 

24

Дозволений (Санкціонований)

Акціонерний капітал, зафіксований в засновницьких документах акціонерного товариства

+

 

+

25

Резервний

Частина власного капіталу підприємства, створювана з прибутку і використовувана в якості резерву для покриття можливих втрат, поповнення основного капіталу, виплат дивідендів при недостатності інших джерел цих витрат

+

 

+

26

Власний

Капітал, вкладений в справу власником підприємства; чистий, що належить самому підприємству капітал. Розраховується як різниця між сукупними активами підприємства і його зобов'язаннями

+

 

+

27

Позиковий

Грошовий капітал, що надається у вигляді позики на умовах поверненості з виплатою позикового відсотку

+

 

+

28

Тіньовий

Сукупність основних і оборотних засобів, використовуваних в тіньовій економіці; частина функціонуючого капіталу підприємства, який воно не відображає в офіційній звітності, приховує від державних органів

+

+

 

29

Засновницький / Статутний

Зафіксований в статуті капітал підприємства, створений за рахунок внесків його співвласників; частина власного капіталу підприємства

+

 

+

30

Фізичний

Капітал у формі матеріальних активів: машини і обладнання, будівлі і споруди, земля - все те, що може бути використано для виробництва товарів і послуг

+

+

 

Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. [1080, с.301]

1

Активний

Капітал, не обтяжений зобов'язаннями і боргами

+

 

+

2

Використову­ваний

Сума вкладеного власного капіталу й довготермінової заборгованості

+

 

+

3

Вкладений

Кошти, вкладені акціонерами в активи компанії в обмін на акції, які утворюють частину власного капіталу акціонерної компанії і на які нараховуються відсотки в

+

 

+

 

1

2

3

4

5

6

 

 

процесі розподілу прибутків. Капітал вкладений є початковими інвестиціями

 

 

 

4

Власний

Капітал, вкладений власником підприємства, фірми або компанії (для акціонерного товариства - акціонерний капітал), який є різницею між сукупними активами фірми та її зобов'язаннями

+

 

+

5

Декларований

1) капітал акціонерного товариства, зазначений у його засновницьких та інших документах; 2) особистий капітал, зазначений у податковій декларації

+

 

+

6

Державно-монополісти­чний

Поєднання і зрощування державного капіталу з монополістичним, у процесі якого на державно-монополістичному ступені вищої стадії капіталізму відбувається їх діалектична взаємодія (взаємозумовленість, взаємопроникнення, взаємозаперечення) і на основі експлуатації найманої праці формується та розвивається якісно нова форма капіталу в інтересах насамперед державно-фінансової олігархії

 

 

 

7

Додатковий

Капітал, отриманий шляхом додаткової емісії акцій або продажу акцій понад їх номінальну вартість

+

 

+

8

Залучений

Капітал, отриманий за рахунок кредитів, випуску і продажу облігацій

+

 

+

9

Змінний

Частина витрат капіталіста, авансована на придбання робочої сили, яка змінює свою вартість у процесі виробництва, тобто не тільки відтворює власний еквівалент, а й створює надлишок - додаткову вартість

+

 

+

10

Іммобілізований

1) капітал, який перейшов із власності акціонерної компанії у приватну власність підприємців; 2) капітал, вкладений у немобільні цінні папери, які не котируються на біржі

+

+

+

11

Інвестиційний

Капітал, вкладений у довготермінові інвестиції

+

+

 

12

Індивідуальний (приватний)

Сукупність відносин економічної власності між найманими працівниками та власниками малих, частини середніх і окремих великих капіталістичних підприємств у всіх сферах суспільного виробництва, реалізацією яких (відносин) є виробництво й привласнення додаткової вартості у формі середнього прибутку

 

 

 

13

Іноземний

Різноманітні форми капіталу (приватний, акціонерний, державний, банківський, промисловий, фінансовий, капітал міжнародни фінансово-кедитних організацій та ін.), який належить закордонним власникам

 

 

 

 

1             2                                      3                                 4           5 6

14

Монополістичний

Сукупність відносин економічної власності між монополістичною буржуазією і найманими працівниками, з одного боку, та власниками монополізованих і немонополізованих підприємств (які прямо або опосередковано підпорядковані монополіям) - з іншого, в усіх сферах суспільного відтворення, спрямованих на привласнення монопольно високих прибутків

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі