Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 61

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

 

 

 

15

Негативний

Перевищення боргами компанії вартості її майна

+

 

+

16

Несплачений

Частина акціонерного капіталу, не сплачена акціонерами, які придбали акції

+

 

+

17

Номінальний

Сумарна вартість, на яку планують випустити акції засновники акціонерного товариства

+

 

+

18

Облігаційний

Капітал компанії, що формується за рахунок випуску і продажу облігацій

+

 

+

19

Оборотний

Частина продуктивного капіталу, вартість якого повністю переноситься на новостворений продукт (зараховується до витрат виробництва) і повертається підприємцю у грошовій формі після реалізації товару

+

+

 

20

Пайовий

Капітал, утворений із внесених власниками паїв

+

 

+

21

Першого рівня

Базовий капітал, що складається з оплаченого статутного капіталу (крім акцій банку, викуплених в акціонерів), резервного капіталу, нерозподілених прибутків та інших фондів

+

 

+

22

Приватний

Капітал, що належить окремій особі, максимум - сім'ї

 

 

 

23

Промисловий

Сукупність економічних відносин між капіталістами-підприємцями і найманими працівниками у сфері безпосереднього виробництва та частково обігу щодо виробництва, реалізації та привласнення вартості товарів і послуг, передусім втіленої в них додаткової вартості

 

 

 

24

Резервний

Частина власного капіталу компанії, що утворюється за рахунок щорічних відрахувань від прибутку і використовується для збільшення основного капіталу, покриття збитків, виплати дивідендів та інших цілей

+

 

+

25

"Розводнений"

1) акції, власники яких мають право на активи із завищеною вартістю; 2) пакет акцій, який за збереження номінальної вартості має меншу частку в сукупному акціонерному       капіталі внаслідок додаткових випусків акцій

 

 

 


1

Авансований

Грошовий капітал, призначений для придбання основних засобів, реалізації бізнес-проектів, заснування підприємства, які можуть у майбутньому забезпечити прибуток. Є своєрідним авансом, вкладеним у капітал, звідки й походить назва. У бухгалтерському балансі капітал авансовий показують у його пасиві.

+

 

+

2

Активний

Капітал, вільний від боргів і зобов'язань

+

 

+

3

Акціонерний

Основний капітал акціонерного товариства

+

 

+

4

Акціонерний дозволений

Максимальний обсяг акціонерного капіталу, що може бути залучений акціонерним товариством

+

 

+

5

Амортизаційний

Капітал, сформований за рахунок амортизаційних відрахувань і призначений для відтворення основних засобів

+

 

+

6

Банківський

Сукупність грошових капіталів (власних і залучених коштів), якими оперує банк

+

+

+

7

Банку

регулятивний

(власні

кошти)

Один з найважливіших показників діяльності банку. Основним призначенням цього капіталу є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банк бере на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільності банку

+

+

+

8

Блукаючий

Тимчасово вільні кошти (банків, юридичних і фізичних осіб), що стихійно переміщуються з однієї країни в іншу з метою збереження вартості чи отримання спекулятивних доходів

+

+

 

9

Венчурний

Капітал, що використовується для фінансування науково-технічних розробок і винаходів

+

+

 

10

Вкладений

Кошти, вкладені в активи підприємства акціонерами в обмін на акції; становлять частину власного капіталу акціонерного товариства

+

+

 

 

1

2                                      3                                 4           5 6

11

Власний

Фінансові засоби окремого суб'єкта господарювання, які належать йому на правах власності і використовуються для формування певної частини його активів (чистих активів підприємства)

+

 

+

12

Грошовий         Капітал у грошовій формі                          + +

13

Декларований

1) Капітал акціонерного товариства, вказаний у його засновницьких документах; 2) особистий капітал, задекларований у податковій декларації

+

 

+

14

Додатковий

Капітал, одержуваний внаслідок додаткової емісії акцій чи їх продажу за ціною, вищою від номінальної

+

 

+

15

Залучений

Кошти, залучені підприємством зі сторони

+

 

+

16

Іммобілізований

1) Капітал, вкладений у немобільні (малорухомі) цінні папери; 2) капітал, що перейшов із власності акціонерного товариства у приватну власність його членів

+

+

+

17

Інвестиційний

Капітал, вкладений у довготермінові інвестиції

+

+

 

18

Індивідуальний

Частина суспільного капіталу, що перебуває у приватній власності окремого підприємця

 

 

 

19

Лихварський

Самостійна форма капіталу, історичний попередник позикового (банківського) капіталу, який функціонував у сфері обігу і завдяки надвисоким відсотковим ставкам давав лихварям змогу мати значний зиск

+

 

+

20

"Мертвий"

Ще не інвестований або вкладений у недоходні інвестиції капітал

+

+

+

21

Неоплачений

Заборгованість засновників (учасників) господарського товариства із внесків статутного фонду підприємства, зафіксованих у договорі засновників

+

 

+

22

Номінальний

Визначена засновниками акціонерного товариства сума, на яку передбачено випустити акції (паї)

+

 

+

23

Облігаційний

Капітал компанії, сформований унаслідок випуску та продажу облігацій

+

 

+

24

Оборотний

Капітал, інвестований в оборотні (поточні) активи підприємства

+

+

 

25

Операційний

Капітал підприємства, який безпосередньо бере участь у його виробничій діяльності і формує доходи від цієї діяльності

+

+

+

26

Основний

Капітал, інвестований в позаоборотні (довготермінові) активи підприємства

+

+

 

27

Пайовий

Капітал, сформований із внесених учасниками підприємства паїв

+

 

+

28

Пер едплатний (підписний)

Величина капіталу, на яку отримано письмові зобов'язання акціонерів чи пайовиків юридичної особи на внесення коштів за передплатою (підприскою) на акції (паї)

+

 

+

 

1

2                                     3                                 4           5 6

29

Позиковий

Грошовий капітал чи майно, що надається в позику на умовах повернення і плати у формі процента

+

 

+

30

Початковий (стартовий)

Капітал, необхідний підприємцеві для відкриття власної справи, створення підприємства

+

+

+

31

Продуктивний

Капітал, що функціонує у формі засобів виробництва та робочої сили

+

+

 

32

Промисловий

Капітал, що функціонує у сфері матеріального виробництва одночасно у трьох формах: грошовій, продуктивній і товарній

 

 

 

33

Регулятивний

Капітал банку регулятивнивний (власні кошти)

 

 

 

34

Резервний

Частина капіталу підприємства, яка формується внаслідок відрахувань від його прибутку і є джерелом поповнення основного капіталу, покриття можливих збитків, виплати дивідендів у разі, якщо для цього не вистачає поточного прибутку

+

 

+

35

Стартовий        Капітал початковий                                   +          + +

36

Статутний

Сплачена та зареєстрована початкова сума капіталу підприємства, визначена його статутом

+

 

+

37

Фізичний

Один з визначальних чинників виробництва; засоби виробництва -машини, обладнання, будівлі, що беруть участь у виробництві товарів, послуг

+

+

 

38

Фіктивний

Капітал у формі акцій, облігацій, заставних листів тощо

+

 

+

39

Функціональний

Величина власних обігових коштів підприємства, яка характеризує ту частину його власного капіталу, що є джерелом покриття поточних активів підприємства (тобто активів, котрі мають період обороту менший за один рік)

+

+

 

40

Чистий

Величина перевищення активів підприємства над його поточними зобов'язаннями

+

 

+

Юровицкий В. [1082, с.413-4201

1

Виробничий     Засоби виробництва в грошовій оцінці         + +

2

Людський

Виражається у вигляді співробітників підприємства з тими витратами, які вони вносять у виробництво, вираженими у грошовій формі

 

 

 

3

Основний

Цикл обороту - роки; за звітний період не повністю переноситься на ціну товару в процесі виробництва, а лише частково

+

+

 

 

1             2                                      3                                  4           5 6

4

Оборотний

Пов'язаний з матеріальними витратами, включає в себе витрати на сировину, напівфабрикати, поточні виробничі витрати; має складний тимчасовий характер свого обороту

+

+

 

5

Ресурсний

Природні видобувні ресурси, вода, повітря, земля та ін., що використовуються у виробництві. Не належить підприємству, частина ціни виробленого продукту, пов'язана з використанням ресурсного капіталу, називається рентою і належить тому, хто є власником цього ресурсу

+

+

 

6

Генеральний

Авансований капітал - повний вкладений у виробництво капітал; сальдо балансу на кінець року (до виплати заробітної плати і розрахунку з бюджетом), за вирахуванням прибутку

+

 

+

Кондрашова Т.Н., Верига А.В., Петрушевский Ю.Л. [[36], с.135-136]

1

Статутний

Зафіксована в засновницьких документах загальна вартість активів, що є внеском власників (учасників) в капітал підприємства. Відображає власні джерела формування активів і власність підприємства як юридичної особи, а також одночасно відображає колективну власність учасників

+

 

+

2

Пайовий

Сума пайових внесків членів союзів та інших підприємств, передбачена засновницькими документами

+

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі