Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 62

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

 

+

3

Додатковий

Сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість; сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу

+

 

+

4

Резервний

Сума резервів, створених відповідно до діючого законодавства або засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

+

 

+

5

Неоплачений

Сума заборгованості власників (учасників) по внескам в статутний капітал

+

 

+

6

Вилучений капітал

Фактична вартість акцій власної емісії і часток, викуплених товариством у його учасників

+

 

+

Бланк И.А. [[37], с. 1261

1

Авансований

Загальна вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, авансованих у формування активів підприємства

+

 

+


Продовження Додатку К

1

2

3

4

5

6

2

Антиципаційний

Створення резервів в обліковій системі, виходячи з методологічних процедур подвійного запису, є прийом зрівноважування вартості майна і розміру капіталу економічної одиниці

+

 

+

3

Прибутковий

Складова власного капіталу; сума прибутку, яка реінвестована у підприємство

+

 

+

Давидюк Т.В. [1087]

1

Нематеріальний

Сукупність ресурсів підприємства, що мають нематеріальну природу та використовуються для створення вартості, у тому числі ті, які юридично не належать підприємству

+

+

 

2

Невідчутний

Потенційні активи і ресурси зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, здатних створювати нову вартість, що не мають відчутної (матеріальної) субстанції (знання, вміння, здібність персоналу, елементи зовнішньої і внутрішньофірмової організації) як прояв сутності підприємства

+

+

 

3

Людський

Сформований або розвинутий у результаті інвестицій та накопичений людиною запас здоров'я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, які дозволяють йому успішно виконувати свою професійну діяльність і які доцільно використовувати для отримання корисного результату, сприяє продуктивності праці й ефективності виробництва та завдяки цьому впливає на зростання доходів його власника, прибутки підприємства і національного доходу країни

 

 

 

4

Організаційний

Систематизована і зібрана разом компетентність, організаційні можливості створення капіталу, а також системи, що дозволяють реалізувати здатність компанії до інновацій (технічне і програмне забезпечення, патенти, товарні знаки, оргструктура)

 

 

 

5

Структурний

Можливість майбутніх доходів з погляду внеску людини, її здібностей постійно створювати вартість (бази даних, списки споживачів, керівництва, торгові марки і організаційні структури)

 

 

 

6

Споживчий

Відносини з клієнтами, інформація про клієнтів, історія взаємовідносин з клієнтами

 

 

 


Додаток Л

Форми капіталу та їх характеристика [1091, с. 111]

 

Стан капіталу, засоби передачі та прийоми вимірювання

Форма капіталу

 

Економічна

Фізична

Культурна

Людська

Соціальна

Адміністратив на

Політична

Символічна

Інкорпоративний стан

Виробництво прибутку. Максимальна ліквідність

Здатність до праці

Знання, навички

Профе­сіональні знання, вміння, навички

Довіра

Регулювання доступу до ресурсів та діяльності

Мобілізація колективної дії

Виробництво поглядів

Об'єктивований стан

Засоби

виробництва,

товари,

грошові

кошти

Фізичні та

психічні якості фізичної особи

Знаки, символи

Тести та

практика,

що

навчають

Соціальні зв'язки

Корпоративні організації

Партії,

громадські

рухи

Програмні, ідеологічні тести

Інституціоналізований стан

Права власності

Медичні висновки

Соціальний статус

Дипломи,

сертифікати,

розряди,

патенти,

ліцензії

Списки контактів

Посадові структури

Структури лідерства

Авторитети із правами номінації

Засоби передачі

Обмін,

безкоштовна

передача

Генетика

Виховання

Освіта

Знайомства

Призначення

Висування

Пояснення

Прийоми виміру

Вартісна оцінка, натуральні та трудові вимірники

Рівень

здоров'я

та

працез­датності

Рівень престижу

Час, який витрачено на здобуття освіти

Належність

до

соціального статусу

Посадовий рівень, масштаб корпорації

Участь у колектив­ному русі, активність

Репутація, оцінка публічності та впливу

 

1091 Теорія бухгалтерського обліку: [монографія / Л.В. Нападовська, М. Добія, Ш. Сандер, Р. Матезіч та ін.; за заг. ред. Л.В. Нападовської. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 735 с.Додаток М

Нормативні документи, які регулюють питання пов'язані з прибутком

 

з/п

Нормативно-правовий документ

1

2

І. Конституція України

1.

Конституція України

ІІ. Кодекси України

2.

Господарський кодекс України від 16.01.2003, № 436-IV (зі змінами та доповненнями)

3.

Податковий кодекс України від 02.12.2010, № 2755-VI

4.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003, № 435-IV (зі змінами та доповненнями)

5.

Кримінальний кодекс від 05.04.2001, № 2341-III

ІІІ. Закони України

6.

Закон України від 19.09.1991 № 1576-XII

Про господарські товариства ( зі змінами та доповненнями від 27.04.2010 р.)

7.

Закон України від 28.12.1994 № 334/94-ВР

Про оподаткування прибутку підприємств (Закон втратив чинність крім підпункту 1.20 пункту 1 на підставі Кодексу 2755-VI (2755-17) від 02.12.2010)

8.

Закон України від 17.09.2008 № 514-VI

Про акціонерні товариства (зі змінами та доповненнями від 27.04.2010 р.)

9.

Закон України від 22.12.2011 № 4282-VI Про Державний бюджет України на 2012 рік

ІУ. Постанови

10.

Порядок, Постанова КМУ від 23.02.2011 № 138

Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

11.

Постанова КМУ від 22.04.2003 № 557

Про норматив і порядок відрахування до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку  (доходу)  державними не  корпоратизованими та корпоратизованими, казенними підприємствами та їх об'єднаннями

12.

Постанова КМУ, Перелік від 28.09.2011 № 1005

Про  затвердження   переліку  товарів  власного  виробництва,   80 відсотків прибутку   підприємств   від   продажу   яких   на   митній   території України звільняється від оподаткування

13.

Постанова КМУ, Порядок від 10.08.2011 №№ 860

Про  затвердження  Порядку  перерахування  до  загального  фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги

14.

Постанова КМУ від 30.03.2004 №№ 405

Про затвердження Порядку і нормативу відрахування до загального фонду Державного  бюджету України  частини  прибутку  (доходу) господарськими організаціями за результатами фінансово-господарської діяльності у 2003 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році

15.

Постанова КМУ від 17.05.2006 №№ 678

Питання  відрахування   господарськими  організаціями  до   загального фонду державного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році

16.

Постанова КМУ від 29.01.2007 №№ 68

Про затвердження Порядку відрахування господарськими організаціями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу)

Продовження Додатку М

 

1

2

17.

Постанова КМУ від 15.01.2005 №№ 50

Про   затвердження   Порядку   і   нормативів   відрахування господарськими організаціями до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2004 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році

18.

Постанова КМУ від 19.03.1998 №№ 335

Про затвердження Порядку визначення суми податку на прибуток підприємств, одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при застосуванні норм амортизації у 1998 році, та спрямування зазначених коштів до Державного бюджету України

19.

Постанова КМУ від 08.04.2009 №№ 315

Про  затвердження  базових  нормативів   відрахування  частки  прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, у 2008 році

20.

Постанова КМУ від 22.03.2010 №№ 274

Про  затвердження  базового  нормативу  відрахування  частки  прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2009 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави

21.

Постанова КМУ від 05.01.2011 №№ 1

Про  затвердження  базового  нормативу  відрахування  частки  прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави

22.

Постанова КМУ, Нормативи від 07.05.2008 > 489

Про  затвердження  базових  нормативів  відрахування  частки  прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських організацій у 2007 році

23.

Порядок, Постанова КМУ від 21.07.2010 > 600

Про   затвердження   Порядку   цільового   використання   коштів,   отриманих від провадження діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і вивільнених у зв'язку з наданням пільги з податку на прибуток підприємств

24.

Постанова КМУ від 26.08.2009 №№ 895

Про врегулювання деяких питань адміністрування податку на прибуток

25.

Постанова КМУ, Порядок від 05.03.2008 №№ 158

Про затвердження Порядку відрахування у 2008 році державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу)

26.

Постанова КМУ, Порядок від 28.02.2011 > 299

Про затвердження Порядку використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17 - 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток підприємств

27.

Постанова КМУ від 19.07.1999 №№ 1282

Про порядок зарахування до Державного бюджету України у 1999 році та використання коштів, що надходять від сплати податку на прибуток підприємств, визначеного із застосуванням понижуючого коефіцієнта до норм амортизації

28.

Постанова КМУ від 17.05.2002 №№ 652

Про затвердження Порядку використання коштів від сплати підприємствами гірничо-металургійного комплексу частини податку на прибуток

Продовження Додатку М

 

1

2

29.

Постанова КМУ від 21.07.2010 №№ 610

Про порядок відрахування у 2010 році державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу)

30.

Постанова КМУ від 21.12.1999 №№ 2335

Про затвердження Положення про порядок обчислення і сплати до Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит природного газу, аміаку через територію України та відрахувань від прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств,    які    здійснюють    транспортування    нафти магістральними нафтопроводами

31.

Постанова КМУ від 25.12.2006 №№ 1793

Питання   відрахування   державним   підприємством   "Укрінвестбуд" частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2006 році

32.

Постанова КМУ від 17.08.1998 №№ 1285

Про внесення змін і доповнень до Порядку визначення суми податку на прибуток підприємств, одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при застосуванні норм амортизації у 1998 році, та спрямування зазначених коштів до Державного бюджету України

33.

Постанова КМУ від 31.12.2004 №№ 1802

Про внесення змін до Порядку і нормативу відрахування до загального фонду Державного  бюджету України  частини  прибутку  (доходу) господарськими організаціями за результатами фінансово-господарської діяльності у 2003 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році

34.

Постанова КМУ від 13.06.2007 №№ 822

Про доповнення пункту 3 Порядку відрахування господарськими організаціями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу)

35.

Постанова КМУ від 07.04.2003 №№ 477

Про внесення змін до Порядку використання коштів від сплати підприємствами гірничо-металургійного комплексу частини податку на прибуток

36.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі