Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 65

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Визначає правові засади регулювання організації ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності, в тому числі й довгострокових зобов'язань

2

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [11211

Визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів, в тому числі й довгострокових зобов'язань

3

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" [11221

Визначає зміст і форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей. Наводиться поняття терміну "довгострокові зобов'язання"

4

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" [1123]

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності. П. 7-9 розкриває інформацію про довгострокові зобов'язання в частині їх класифікації, оцінки та визнання

Нормативно-правові документи, які регулюють бухгалтерський облік та контроль

довгострокових позик банку в Україні

5

Цивільний кодекс

України [11241

Розглянуто основні положення понять "позики" та "кредит". Визначено обов'язки позичальника щодо повернення кредиту. Вказано вимоги до форми і порядку укладання кредитного та позикового договору, наслідки його порушення

6

Господарський кодекс України [11251

Статті 345-349 глави 35 присвячені правовим основам кредитних операцій банків, в тому числі оформленню кредитних відносин з клієнтами. Вказані вимоги до кредитного договору і документи, на основі яких банк приймає рішення про видачу кредиту

 

1120 Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 996-XIV від 16
липня 1999 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://zako№.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=996-14.

1121 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",
затверджене наказом Міністерства фінансів України
№ 87 від 31.01.99 р.

1122 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" затверджене Наказом Міністерства
фінансів України
№ 87 від 31.03.1999 із змінами та доповненнями № 1213 від 19.12.2006
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zako№.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws.

123 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" атверджене Наказом Міністерства фінансів України № 85 від 11.12.2000 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zako№.rada.gov.ua/cgibi№/laws/mai№.cgi?№regz0725-99.http://zako№.rada.gov.ua/cgibi№/laws/

1m12a4i№.cgi?№reg=z0085-00.

1124 Цивільний Кодекс України 435-IV від 16.01.2003 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zako№1.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=435-15. 125 Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]: закон / Закон від 16.01.2003 № 436 - IV із змінами   та   доповненнями   №   1070   -   VI(1070-17)   від   05.03.2009.   -   Режим доступу: http://zako№1.rada.gov.ua/cgibi№/ laws.Продовження Додатку Р

 

12 3

7

Закон України "Про банки та банківську діяльність в Україні" [1126]

Дано загальне юридичне трактування кредитних операцій. Розглянуто загальні норми, що стосуються інституту захисту прав та інтересів кредиторів. Містяться основні обмеження у сфері кредитування

8

Закон України "Про заставу" [1127]

Регулює основні моменти оформлення майна в заставу з метою одержання кредиту, а права банку щодо заставного майна. Визначено перелік майна і майнових прав, які можуть надаватися під заставу

9

Закон   України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"[1128]

Регулює договірні правовідносини між платниками та одержувачами грошових коштів щодо відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань

10

Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" [1129]

Визначає правовий режим регулювання обтяжень рухомого майна, встановлених з метою забезпечення виконання зобов'язань, а також правовий режим виникнення, оприлюднення та реалізації інших прав юридичних і фізичних осіб стосовно рухомого майна

11

Закон   України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним   боргом та іпотечні сертифікати" [1130]

Регулює відносини у системі іпотечного кредитування. Визначено порядок та особливості укладання кредитного договору субєктами даних відносин

12

Положення "Про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам" [1131]

Визначено основні вимоги, які повинні бути дотримані при наданні або отриманні нерезидентом кредиту від підприємства України. Зазаначено перелік документів, які мають бути оформлені при даних кредитних відносинах. Регламентує процедури документального оформлення таких операцій: реєстрація договорів, отримання реєстраційного свідоцтва, видача індивідуальних ліцензій НБУ на перерахування іноземної валюти за кордон

 

 

 

 

 

1126 Закон України "Про банки та банківську діяльність в Україні" [Електронний ресурс]. - Режим
доступу:
http://www.lici№fo.com.ua/zako№o-ukrai№yi-o-ba№kah-i-ba№kovskoy-deyatel№osti-rus.html]
2000 рік 2121-III.

1127     Закон України "Про заставу" [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/T265400.html.

112 Закон України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/Z960543.html] 10.01.2002 № 2921-III.

1129 Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" [Електронний
1р1е3с0урс].
- Режим доступу: http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/T031255.html.

1130 Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та
іпотечні        сертифікати"       [Електронний     ресурс].       
-          Режим доступу:
http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/t030979.html 20.01.2005 № 2378-VI.

1131      Положення "Про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від
нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам" [Електронний ресурс].
-
Режим доступу: http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/Reg9484.html 17.06.2004 № 270.Продовження Додатку Р

 

12 3

13

Постанова НБУ "Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту"[1132]

Визначено необхідність здійснення інформування клієнта перед видачею кредиту про вартість усіх послуг, які він повинен сплатити, та про реальну банківську ставку

14

Лист ДПА "Щодо відображення в податковому обліку операцій з одержання та повернення поворотної фінансової допомоги (позики)" [1133]

Визначено сутність поворотної фінансової допомоги (безпроцентної позики), порядок її оподаткування у кредитора і позичальника відповідно до їх статусів

15

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" [1134]

Визначено вид витрат, які несе підприємство при сплаті відсотків за користування кредитами та позиками

Нормативно-правові документи бухгалтерського обліку та контролю довгострокових векселів виданих

16

Закон України "Про цінні папери і фондову

ринок" [1135]

Згідно ст. 3 вексель відносять до цінних паперів. Законом визначено, що вексель - це цінний папір, який посвідчує безумовні грошові зобов'язання векселедавця сплатити після настання терміну певну суму грошових коштів власнику векселя (векселедержателю). Векселі застосовують у випадках, коли необхідно провести відстрочку платежу, або коли є потреба оперативно провести фінансову операцію

17

Женевська конвенція від 07.06.1930 р. Дата набуття чинності в Україні - 06.01.2000 р. [1136]

Запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі. Вимагає, щоб Україна ввела його в дію на своїй території або мовою одного з його оригінальних текстів (тобто англійською чи французькою), або національною мовою (тобто українською)

18

Постанова ВРУ "Про застосування векселів у господарському обороті України" [1137]

Визначає, що вексель введено для полегшення розрахунків між суб'єктами господарської діяльності

1132 Постанова НБУ "Правила надання банками України інформації споживачу про умови
кредитування та сукупну вартість кредиту" [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/re13808.html.

1133 Лист ДПА "Щодо відображення в податковому обліку операцій з одержання та повернення
поворотної фінансової допомоги (позики)" [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/GDPI5436.html.

1134 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" [Електронний ресурс]. - Режим
доступу:
http://www.№ibu.factor.ua/ukr/i№fo/i№strbuh/psbu16/ 19.01.2000 №27/4248.

1135 Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок" [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/T063480.html.

1136 Женевська конвенція від 07.06.1930 р. Дата набуття чинності в Україні - 06.01.2000 р.
[Електронний ресурс].
- Режим доступу: http://oblik.i№.ua/load/zhe№evska_ko№ve№cija_
07_06_1930_r_jakoju_zaprovadzhe№o_u№ifikova№ij_zako№_pro_perekaz№i_vekseli_ta_prosti_vekseli/

111-317-0-53.19


_________ 2_________

Наказ Президента України "Про розширення сфери обігу векселів" [1138]


Продовження Додатку Р 3 І

Наказ виданий з метою розширення сфери обігу векселів, який передбачав скасування обмежень стосовно розміру суми зобов'язань на один вексель. Розмір зобов'язань встановлювався за згодою суб'єктів підприємницької діяльності20

Постанова КМУ "Про затвердження правил виготовлення і використання бланків"

[1139]

 

21    Наказ Президента
України  "Про сплату
державного   мита за
вексельними
бланками"
[1140]____

22  J Лист Мінфіну України
"Про бухгалтерський
облік вексельного

обігу" [1141]________

23

Закон України "Про обіг векселів в Україні" [1142]


Визначено порядок випуску і обігу векселів. Згідно до діючого законодавства бланки простого і переказного векселя придбаються підприємствами в установах банку. Виготовлення таких бланків підприємствами не допускається. При їх придбанні покупець сплачує вартість самого бланка, державне мито і ПДВ Під час придбання вексельних бланків покупці в обов'язковому порядку сплачують державне мито на кожний бланк в розмірі 10 % від неоподаткованого мінімуму громадян (НМДГ) (17 грн.)

 

Визначає загальні засади бухгалтерського обліку вексельних операцій в Україні

 

 

Визначає особливості обігу векселів в Україні, який полягає у видачі переказних та простих векселів, здійсненні операцій з векселями та виконанні вексельних зобов'язань у господарській діяльності, відповідно до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі, з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції, та відповідно до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі, Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів24


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" [1143]


Визначено вид витрат, які несе підприємство при сплаті відсотків за векселями1138   Наказ Президента України "Про розширення сфери обігу векселів" [Електронний ресурс]. - Режим
доступу:
http://jurco№sult.№et.ua/zako№y/zako№_show.php?zako№_id=3638&db№ame=laws_uk_1995].

1139 Постанова КМУ "Про затвердження правил виготовлення і використання бланків" від

10.09.1992р.        №528         [Електронний      ресурс].         -           Режим доступу:
http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/528-92-%D0%BF.

1140 Наказ Президента України "Про сплату державного мита за вексельними бланками" від

02.01.1993р. № 504/93              [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://pravo.levo№evsky.org/bazaua09/ukaz/sbor01/text01302.htm].

1141 Лист МФУ "Про бухгалтерський облік вексельного обігу" від 17.08.1992р. № 18 - 4116
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/MF92007.html.

1142 Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 05.04.2001 р. № 3374 [Електронний ресурс]. -
Режим доступу: http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/MF92007.html.

1143      Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затверджене Наказом Міністерства
фінансів        України          [Електронний           ресурс].          
-           Режим доступу:
http://www.№ibu.factor.ua/ukr/i№fo/i№strbuh/psbu16/ 19.01.2000 №27/4248.Продовження Додатку Р

 

12 3

Нормативно-правові документи, які регулюють облік та контроль довгострокових

зобов'язань за облігаціями

25

Положення "Про порядок здійснення емісії облігацій та їх обігу" Мінюст України [1144]

Це Положення установлює порядок здійснення емісії, обігу облігацій підприємств, реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуску облігацій підприємств та проспекту їх емісії, звіту про результати розміщення облігацій, звіту про наслідки погашення та скасування реєстрації випуску цих облігацій

26

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" [1145]

Визначено вид витрат, які несе підприємство при сплаті відсотків за облігаціями

Нормативно-правове регулювання обліку та контролю довгострокових зобов'язань

з оренди

27

Цивільний кодекс України. Кн. 5-6. Коментар основних положень [1146]

Передбачає оренду майна різних форм власності, порядок укладання договорів оренди, основні принципи здійснення операцій з оренди, порядок передачі об'єкта оренди орендарю, підтримання у робочому стоні об'єкта оренди, порядок розірвання договору оренди

28

Закон України "Про оренду землі" [1147]

Визначає суб'єктів та об'єкт оренди землі, орендну плату за землю, порядок укладання договору оренди землі, а також істотні умови такого договору

29

Закон України "Про оренду державного і комунального майна" [1148]

Розкриває поняття оренди, а також визначає, що об'єктом оренди можуть бути як цілісні майнові комплекси або інші структурні підрозділи, так і окреме індивідуально визначене майно, яке у свою чергу поділяється на нерухоме (будівлі, споруди, приміщення) і рухоме або інше окреме індивідуально визначене майно. Регулює передачу в оренду майна державних підприємств і організацій, а також підприємств, заснованих на майні, що належить АРК або перебуває у комунальній власності.

30

Закон України "Про лізинг" [1149]

Визначає поняття, об'єкт та суб'єкта лізингу, право власності на об'єкт лізингу, права та обов'язки сторін, істотні умови та строки договору лізингу, ризики та втрати на утримання лізингового майна, лізингові платежі, розв'язання спорів, що виникають з договорів

 

 

 

1144  Положення "Про порядок здійснення емісії облігацій та їх обігу" Мінюст України від
13.08.2003 р.№ 706/8027     [Електронний      ресурс].         -           Режим доступу:
http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z0706-03.

1145       Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України [Текст]: в 3 т. / кол. авторів [заг.
редакція, М.Я. Азарова].
- К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС
України,
2010. - 2389 с.

1146       Цивільний Кодекс України 435-IV від 16.01.2003 зі змінами та доповненнями [Електронний
ресурс].
- Режим доступу: http://zako№1.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=435-15.

1147       Закон України "Про оренду землі" від 06.10.98 р. 161-XIV [Електронний ресурс] - Режим
доступу:
http://zako№.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=161-14.

1148       Закон України "Про оренду державного і комунального майна" в редакції від 23.12.97 р. XIV від
14 жовтня 1998 р., № 685 -
XIV від 20 травня 1999 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://zako№.№au.ua/doc/?code=2269-12.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі