Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 66

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

1149       Закон України "Про лізинг" 723/97-ВР від 16 грудня 1997 р. (зі змінами та доповненнями,
внесеними Законом України
№ 394- XIV від 14 січня 1999 р.) [Електронний ресурс]. - Режим
доступу
http://zako№.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=1381-15Продовження Додатку Ф

 

12 3

 

 

лізингу, порядок реєстрації об'єкта лізингу та договорів лізингу, амортизаційні відрахування, бухгалтерський облік та звітність, а також порядок сплати мита, ПДВ та акцизного збору при ввезенні об'єктів лізингу на митну територію України

31

Роз'яснення Фонду державного майна

України [1150]

Регулює необхідність отримання дозволу на здійснення орендних операцій, пов'язаних з державним майном. Тому, необхідним є: 1. Надіслати листа до регіонального відділу Фонду державного майна про дозвіл на укладання договору оренди нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства; 2. До листа додати проект договору, дозвіл органів управління (міністерства, відомства тощо) на оренду приміщення, звіт про експертну оцінку об'єкта та розрахунок орендної плати за перший місяць оренди

32

Закон України "Про податок на додану вартість" [1151]

Регулює виникнення податкового кредиту та податкового зобов'язання за операціями з оренди

33

Постанова КМУ "Методика розрахунку і порядку використання плати за орендою майна" [1152]

Регулює правильність та своєчасність здійснення орендних платежів, а також регулює порядок використання орендної плати

34

П(С)БО 14 "Оренда" [1153]

Визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності

35

Лист ДПАУ "Стосовно порядку проведення розрахункових операцій при здавання в оренду приміщень" [1154]

Регулює орендні відносини та порядок здійснення орендних платежів при оренді приміщень

36

Лист ДПАУ "Про орендну плату за землю" [1155]

Регулює порядок нарахування та сплату орендних платежів за землю

37

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. [1156]

За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської

 

1150 Роз'яснення Фонду державного майна України № 10-22-8412 від 05.12.95 р. [Електронний
ресурс]. - джерело доступу:
http://zako№.№au.ua/doc/?uid=1009.52.0

1151 Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР [Електронний
ресурс].
- Режим доступу: http://zako№.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=168%2F97%E2%F0.

1152 Методика розрахунку і порядку використання плати за орендою майна, затвердженою
постановою КМУ
№ 786 від 04.10.95 р. (зі змінами та доповненнями, внесеними КМУ № 699 від
18.05.98 р.)            [Електронний          ресурс].             -               Режим доступу:
http://www.uazako№o.com/docume№t/spart07/i№x07973.htm.

1153 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" затверджене наказом Міністерства
фінансів України № 181 від 28.07.2000 р. [Електронний ресурс]. -Режим доступу:
http://search.ligazako№.ua/l_doc2.№sf/li№k1/a№/153748/REG4708№.html#153748.

1154 Лист ДПАУ "Стосовно порядку проведення розрахункових операцій при здавання в оренду
приміщень" [Електронний ресурс].
- Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/show/2bid02854.html.

1155 Лист ДПАУ "Про орендну плату за землю" [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
htt_p://www.i№vest№avigator.com.ua/ViewPereche№Ukrai№e.aspx.

115 Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]: закон / Закон від 16.01.2003 № 436 - IV із змінами та доповненнями № 1070 - VI(1070-17) від 05.03.2009. - Режим доступу: http://zako№1.rada.gov.ua/cgibi№/ laws._________________________ діяльності (ст. 283)______________________________

Продовження Додатку Ф

11                      2   І 3

38

Наказ "Про затвердження Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні" [1157]

Оренда повітряного судна - засноване на договорі строкове платне користування повітряним судном, необхідним орендареві для здійснення господарської чи іншої діяльності

39

Основи законодавства СРСР і союзних республік про оренду [1158]

Оренда являє собою засноване на договорі строкове платне володіння і користування землею, іншими природними ресурсами, підприємствами, або іншими майновими комплексами, а також іншим майном, необхідним орендареві для самостійного впровадження господарської чи іншої діяльності (ст. 1)

40

Закон України "Про авторське право і суміжні права" [1159]

Здавання у майновий найм - передача права користування і (або) володіння оригіналом чи примірником твору, фонограми, відеограми на певний строк з метою одержання прямої чи опосередкованої комерційної вигоди (ст. 1)

Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку та контролю відстрочених податкових зобов'язань

41

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" [1160]

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності. Трактує поняття відстрочених податкових зобов'язань

42

Податковий кодекс України [1161]

Визначено поняття терміну податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк) (ст. 14). В частині відстрочених податкових зобов'язань визначає віднесення тих чи інших статей бухгалтерського обліку до доходів чи витрат до оподаткування з метою визначення податку на прибуток за звітний період

43

Положення

бухгалтерського обліку "Податкові різниці" [1162]

Визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності. Визначає порядок відображення тимчасових податкових різниць, необхідних при визначенні податкового прибутку (збитку)

Додаток С

 

1157 Наказ "Про затвердження Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні" від
07.09.1999        № 434.         [Електронний      ресурс].         -           Режим доступу:
1h1t5t8p://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z0637-99.

1158 Основи законодавства СРСР і союзних республік про оренду від 23.11.1989 р. № 810 [Електронний
1р1е5с9урс]. - Режим доступу:
http://zako№.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=v0810400-89.

159 Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 р. 3792-ХІІ (зі змінами доповненнями) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zako№.rada.gov.ua/cgibi№/ laws/mai№.cgi?№reg=379212&pass=4/UMfPEGz№hha2y.ZitFkFUdHI4wYs80msh8Ie6.

1160       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок На Прибуток" [Електронний Ресурс].
- Режим Доступу: http://Zako№2.Rada.Gov.Ua/Laws/Show/Z0047-01.

1161    Податковий кодекс України від [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
1h1t6t2p://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

1162 Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці" [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://zako№2.rada.gov.ua/laws/show/z0212-11] 21.02.2011 №212/18950.Види підприємств, передбачені Господарським кодексом УкраїниВиди
підприємств
______ 1

 

Приватне підприємство

 

 

Підприємство

колективної

власності

 

 

 

 

Комунальне підприємство


Поняття

Організаційно-правові
______ форми______

3

____________ _____________ і_______

_________ Залежно від форм власності:

Діє    на    основі приватної

власності      громадян чи

суб'єкта господарювання

(юридичної особи)________

Корпоративне   або унітарне

підприємство, що діє на основі колективної власності

Виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, підприємства громадських та релігійних організацій, інші підприємства,

передбачені законом___

Діє на основі комунальної власності територіальної

громади

Комунальні унітарні підприємства: комунальне комерційне підприємство, комунальне некомерційне підприємство


Діють/ не діють* 4

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державне підприємство


Утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління На базі об'єднання майна різних форм власності

Державні комерційні підприємства, казенні підприємстваУнітарне


Створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства

Унітарними підприємства: комунальні, підприємства,

засновані

на власності об'єднання

громадян, організації приватній засновника


+


12                                       3 4

Корпоративне

Утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства

Корпоративними є: кооперативні підприємства, підприємства, що створюються    у формі господарського товариства (АТ,ТОВ) інші підприємства, в тому числі      засновані на приватній власності двох або більше осіб

+

 

Господарські товариства

Підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку

Акціонерні товариства

(ЗАТ, ВАТ, ПАТ, ПрАТ),

товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства

(ЗАТ,

ВАТ)

Інші види підприємств

Фермерське господарство

Форма підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції

 

+

Підприємство з

іноземними

інвестиціями

Створене відповідно до вимог цього Кодексу, в статутному капіталі якого не менш як десять відсотків становить іноземна інвестиція

 

+

Іноземне підприємство

Діє виключно на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб

Не можуть створюватися в галузях, визначених законом, що мають стратегічне значення для безпеки держави

+

Об'єднання підприємств залежно від порядку заснування

Господарське об'єднання

Утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність

Асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом

+

Державне (комунальне) господарське об'єднання

Утворене державними (комунальними) підприємствами за рішенням Кабінету  Міністрів України або, у визначених законом

Корпорації, концерни

+

1     І            2     І            3     I 4Додаток Т


Порівняльна характеристика публічного та приватного акціонерних товариствДодаток У

Види прибутку в довідковій літературі

 

 

 

 

Автори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cd

 

зіп

Види прибутку

Кількість авторів, %

d

& я

as

Q

и к

£ ш

Козлов Г.А, Первушин С.П. [*]

о о. о

Корнієнко Г. В., Горошков Г.А., Бельський М.Г. И

d

m

о И

Ы

d^

йч

я CQ

Р

ч: te О w

^d

и S3 fO го

cd

о И И

(D

S

О ,---- ,

£^

cd

й

§ 2 л

й а s s * g с ^

к; d

&

G й

Бялковская B.C., ДадашевА.З., Пеньков В.А Н

d

cd

о И Я

(D

Є

л

О cd

m

о

U к

го о

CQ d

я ч:

о &.

-<

m

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі