Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 71

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

82.

Реінвестований прибуток

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

83.

Розподілений прибуток

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

85.

Розрахунковий прибуток

30,0

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

86.

Санаційний прибуток

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

87.

Соціалістичний прибуток (прибуток   при   соціалізмі, за соціалізму, прибуток в

20,0

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-


1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

соціалістичних     країнах, в соціалістичному господарстві)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.

Спекулятивний прибуток

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

89.

Споживаний прибуток

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

90.

Спожитий прибуток

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

91.

Чистий      прибуток, чистий прибуток банків

60,0

+

 

 

 

 

 

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

 

+

+

Раз ом видів, шг.

6

3

2

2

1

3

2

3

6

17

4

14

56

15

14

7

5

12

4

4

 

1 Внешнеэкономический толковый словарь / [под ред. И Л. Фаминского]. - М.: ИНФРА -М, 2000. - 512 с. u Краткий экономический словарь / [ред. Белик Ю.А. и др.]. - [2-е изд., доп.] - М.: Политиздат, 1989. - 399 с.

™ Краткий экономический словарь: пятилетки эффективности и качества / [ред. Панкин Ю .И. и др.]. - К.: Издательств о политической литературы Украинь; 1978.-260 с.

ш Банківська енциклопедія / [підредакцією д.е.н. A.M. Мороза]. - К.: Епьтон,1993. - 328 с.

т Корнієнко Г.В. Словник для підприємців і бізнесменів / Г.В. Корнієнко, Г.А. Горошков, М.Г. Бепьський. - К.: Києво-Могилянська академія, 1992. - 52 с. ті Басков Л.П. Маркетинг, рынок, финансы: [терминологический словарь-справ очник] / Л Л. Басков - К.: "Имэкс", 1992. —184 с.

™ Рыночная экономика: понятия, термины, механизмы рыночной экономики: [словарь-справ очник]. Кн. 2 / А.А. Зайцев, Ю.Г. Одегов, Г.П. Елисеев, B.C. Бабий. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991. - 168 с.

П опупярна юридична енциклопедія / В .К. Г іжев ський, В.В.Гоповченко, B.C. Ков эль сь кий таін. - К.: Хрінкомінтер, 2002. —522 с. ^КиперманГ.Я. Реализация, прибыль, рентабельность / Г.Я. Киперман-М.: Статистика, 1968. — 223 с.

кБялковская B.C. Рабочему об экономике: [справочное пособие] /В.С. Бялковская, А.З. Дадашев, В.А. Пеньков. - Москва: Экономика, 1987. - 255 с.

^Дьяченко В.П. Финансов о-кредитный словарь /В.П. Дьяченко. - [Т. II]. -М.: Финансы, 1964. — 688 с.

™- Финансов о-кредитный сповар / [гл. редактор В.Ф. Гарбузов]. - Т. 2. [К-П]. - М.: Статистика и финансы, 1986. — 511 с.

^Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник/ А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання, 2007. — 1072 с.

™ Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. -М.: Книяшыймир, 1999. - 295 с.

^ Бухгалтерський словник / [Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, С.В. Івахненков]; за ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2001.-224 с.

х** Завадський Й.С. Словник економічних термінів: менедналент, маркетинг, підприємництво: [навчально-методичний посібник] / Й.С. Завадський,

Г.В. Осовська, О.О. Юркевич. - Житомир: ЖІТІ, 1999.-444 с.

^Лукаш С.И. Банковская энциклопедия/ С.И. Лукаш, Л.А. Малютина.-Днепропетровск: Баланс-Аудит, 1994. —249 с. мгіііЗагородній А.Г. Інвестиційний словник: [навч. посібник] / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. - Львів: Бескид Біт, 2005. - 512 с. ^Копорулина В.Н. Русско-украинский финансов о-банковский словарь /В.Н. Копорулина, Л.В. Копорулина. - X.: Фортуна-Пресс, Консул, 1997. - 2008 с. 301 Амуряіуев О.В. Словарь делового человека/О.В. Амуря<уев.-Москва: Экономика, 1992.-236 с.Додаток Ф

Документи обліку пасивів підприємства

 

Код рахунку

Назва рахунку

Первинні документи

1

2

3

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

40

Статутний капітал

Статут, акт приймання-передачі та оцінки, накладна, ПКО, ВКО, рішення власників, розрахунок бухгалтерії, рішення ліквідаційної комісії, реєстрація рішення у державному реєстрі

41

Пайовий капітал

Статут, довідки бухгалтерії, видаткові та прибуткові касові ордери, протоколи зборів акціонерів (засновників), установчі договори, накладні, акти оприбуткування, накази

42

Додатковий капітал

Акти приймання-передачі основних засобів, довідки, бухгалтерії, накладні, виписки банку, накази, установчі договори, протоколи зборів акціонерів та учасників, акти переоцінок необоротних активів

43

Резервний капітал

Довідки бухгалтерії, виписки банку, накази, установчі договори, рішення зборів учасників

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

Статут, розрахунок, довідка бухгалтерії, рішення власників, протоколи зборів акціонерів, накази

45

Вилучений капітал

Реєстр акціонерів, ВКО, ПКО, платіжні доручення, виписки банку, довідки бухгалтерії

46

Неоплачений капітал

Статут, довідки бухгалтерії, видаткові та прибуткові касові ордери, протоколи зборів акціонерів (засновників), установчі договори, накладні, акти оприбуткування, накази

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Розрахунок бухгалтерії, наказ керівника, ВКО, виписки банку, довідки бухгалтерії

48

Цільове фінансування і цільові надходження

Довідки бухгалтерії, розрахунки бухгалтерії, виписки банку, кошториси, платіжні доручення

49

Страхові резерви

Довідки бухгалтерії, розрахунки бухгалтерії тощо

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

50

Довгострокові позики

Кредитні договори, виписки банку, розрахунки бухгалтерії, платіжні доручення, договори про відстрочення кредитів, договори позик, ПКО, ВКО, звіти касира

51

Довгострокові векселі видані

Господарські договори, векселі, розрахунки бухгалтерії, накладні, акти, рахунки, ВКО, звіти касира, платіжні доручення, виписки банку

52

Довгострокові зобов'язання за облігаціями

Договори, довідки бухгалтерії, ВКО, звіти касира, платіжні доручення, виписки банку

53

Довгострокові зобов'язання з оренди

Договори фінансової оренди, договори лізингу, рахунки, акти оприбуткування необоротних активів, технічна документація, розрахунки бухгалтерії, платіжне доручення, виписки банку

Продовження Додатку Ф

 

12 3

54

Відстрочені

податкові

зобов'язання

Розрахунки бухгалтерії, платіжні доручення, податкові накладні, виписки банку тощо

55

Інші

довгострокові зобов'язання

Господарські договори, розрахунки бухгалтерії, ПКО, звіти касира, виписки банку, ВКО, платіжні доручення

Клас 6. Поточні зобов'язання

60

Короткострокові позики

Кредитні договори, виписки банку, розрахунки бухгалтерії, платіжні доручення, договори позики, ПКО, ВКО, звіти касира

61

Поточна

заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

Господарські договори, розрахунки бухгалтерії, ПКО, звіти касира, виписки банку, ВКО, платіжні доручення

62

Короткострокові векселі видані

Господарські договори, векселі, розрахунки бухгалтерії, накладні, акти, рахунки, ВКО, звіти касира, платіжні доручення, виписки банку

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Договори, накладні, рахунки-фактури, рахунки, акти прийнятих робіт (послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу, вантажно-митні декларації, приймальні акти і акти експертизи торговельно-промислової палати, комерційні документи (рахунки-фактури, ІНВОЙСИ, що підтверджують митну вартість товару); транспортні накладні (СМК, залізничні накладні, авіа накладні, коносаменти, товарно-транспортні накладні, пакувальні листи)

64

Розрахунки за податками й платежами

Розрахунки бухгалтерії, платіжні доручення, податкові накладні, вантажні митні декларації

65

Розрахунки за страхування

Платіжні доручення, виписки банку, розрахунково-платіжні відомості, лікарняні листи тощо

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі