Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 72

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

66

Розрахунки за

виплатами

працівникам

Розрахунково-платіжні відомості, платіжні відомості, табелі обліку робочого часу, накопичувальні картки виробітку і заробітної плати, накопичувальні картки обліку заробітної плати, особові рахунки, листки обліку простоїв, відомості обліку дивідендів, чеки, платіжні доручення, ВКО, виписки банку

67

Розрахунки з учасниками

Договори, розрахунки та довідки бухгалтерії, рішення власників, протоколи зборів акціонерів, накази, відомості обліку дивідендів, ВКО, платіжні доручення

68

Розрахунки за

іншими

операціями

Господарські договори, розрахунки бухгалтерії, ПКО, звіти касира, виписки банку, ВКО, платіжне доручення

69

Доходи

майбутніх

періодів

Договори, виписки банку, ПКО, довідки бухгалтерії

Додаток Х

Систематизація документів щодо підтвердження господарських операцій з пасивами з урахуванням

стадій їх життєвого циклу

 

Рахунок

Господарська операція (стадія зародження пасивного рахунку)

Первинні документи

Господарська операція (стадія зростання та стабілізації пасивного рахунку)

Первинні документи

Господарська операція (стадія спаду пасивного рахунку)

Первинні документи

1                      2                       3                           4                                 5                              6 7

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

40

"Статутний капітал"

Оголошено

статутний

капітал

Установчі

документи,

Статут

Отримано внески у формі грошових коштів, основних засобів тощо

ПКО, виписка банку, акт приймання передачі, накладна, інвентаризаційний опис

Банкрутство

підприємства

(ліквідація)

Рішення

ліквідаційної

комісії,

Статут, інші

установчі

документи

41

"Пайовий капітал"

Оприбутковано внески членів кооперативу

ПКО,

виписка

банку,

довідка

бухгалтерії

Поповнено пайовий капітал за рахунок доходу пайовиків

Протоколи зборів акціонерів (засновників), установчі договори

Направлено пайові внески на формування статутного капіталу

Установчі

документи,

Статут,

довідка

бухгалтерії

42

"Додаткови й капітал"

Відображено емісійний дохід від продажу акцій

Виписка банку, довідка бухгалтерії

Відображено суму уцінки основних засобів

Розрахунок бухгалтерії

Відображено збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу

Довідка бухгалтерії

43

"Резервний капітал"

Частину

прибутку

направлено на

поповнення

резервного

капіталу

Довідка бухгалтерії

Відображено збільшення резервного капіталу за рахунок зменшення додаткового капіталу

Довідка бухгалтерії

Списано кошти з резервного фонду на погашення збитків

Довідка бухгалтерії

1        І             2               І            3            І                    4                    І                   5                   І                 6     І 7

44

"Нерозподі лені

прибутки

(непокриті

збитки)"

Визначено фінансовий результат (прибуток)

Розрахунок бухгалтерії, довідка бухгалтерії

Направлено частину прибутку на виплату дивідендів

Рішення зборів засновників, протоколи зборів акціонерів, довідка бухгалтерії

Покрито збиток минулих років за рахунок прибутку

Довідка бухгалтерії

45

"Вилучений капітал"

Викуплено акції у акціонерів

ВКО, виписка банку, довідка бухгалтерії

Здійснено перепродаж викуплених акцій

Виписка банку, ПКО, довідка бухгалтерії

Анульовано акції

Довідка бухгалтерії, рішення засновників

46

"Неоплачений капітал"

Зареєстровано статутний капітал і здійснено випуск акцій

Статут,

установчі

документи,

рішення

власників

Учасники оплатили вартість акції грошовими коштами

ПКО, виписка банку

Відображено заборгованість за одним із учасників

Установчі документи, довідка бухгалтерії


Журнал 7, ф. № 1 "Баланс", ф. № 4 "Звіт про власний капітал", ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"
1        І              2          І             3                  І                     4                  I                     5                I                            6               I 7

51

"Довгостро­кові векселі видані"

Видано

постачальнику

довгостроковий

вексель

Вексель

Заміна зобов'язань з довгострокового векселя зобов'язанням з позики (оформлено позику під вексель)

Довідка бухгалтерії

Погашення векселя готівкою або в порядку безготівкових розрахунків

ВКО, виписка банку

52

"Довгостро­кові зобов'я­зання за облігаціями"

Здійснено викуп акцій за рахунок випущених облігацій (обмін акцій на облігації)

Договір,

довідка

бухгалтерії,

ВКО, звіт

касира,

платіжне

доручення,

виписка

банку

Погашення

заборгованості

постачальникам

шляхом передачі в їх

розпорядження

облігацій

Договір, довідка бухгалтерії

Списано

заборгованість за

непогашеними

облігаціями

Довідка бухгалтерії

55 "Інші довгостро­кові

зобов'я­зання"

Господарські договори, розрахунок бухгалтерії, ПКО, звіт касира, виписка банку, ВКО, платіжне доручення, виписка банку


Журнал 2 і 3 та відомості до них, ф. № 1 "Баланс", ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"
 _5_

Розрахунок бухгалтерії, довідка бухгалтерії

 

 

 

 

 

Накладна, податкова накладна, рахунок

 

 

 

 

Розрахунок бухгалтерії

 

 

 

 

Розрахунок бухгалтерії

 

 

 

 

Розрахунок бухгалтерії (або довідка бухгалтерії)

 

Погашено поточну заборгованість

 

 

 

 

 

 

Погашено заборгованість за весь товар (50%)

 

 

 

Нараховано податок на прибуток підприємства

 

Вся нарахована сума перерахована органами державної служби зайнятості

Виплачено заробітну плату

7_

Платіжне доручення, виписка банку, розрахунок бухгалтерії,

ВКО

 

 

Виписка

банку, ВКО

 

 

 

 

Розрахунок бухгалтерії

 

 

 

Платіжне доручення, виписка банку

 

 

Рахунок, чек, платіжне доручення, ВКО, виписка банку

5_

Розрахунок бухгалтерії, довідка бухгалтерії

 

 

 

 

 

 

 

Податкова

накладна, рахунок, рахунок-фактура

 

 

 

Довідка бухгалтерії


Продовження Додатку Х
6                І 7

Виписка

банку, ВКО

ВКО, платіжне доручення, виписка банку

 

 

 

 

 

 

Погашено

заборгованість

перед

комунальним підприємством

Довідка бухгалтерії

 

Відображено списання доходів майбутніх періодів та включення їх до складу доходів звітного періодуРегістри Звітність


Журнал 2 (рах.60), Журнал 3 розділ 1(рах. 62, 63, 68), розділ 2 (рах.61, 64, 67, 69), Журнал 5,5А (рах. 65,66)

Ф.№1 "Баланс", ф.№2 "Звіт про фінансові результати", ф.№4 "Звіт про власний капітал", ф.№5 "Примітки до річної фінансової звітності"Додаток Ц

Основні стадії життєвого циклу підприємства (в розрізі пасивів підприємства) та їх документальне оформлення

 

Ста­дія

Пасив

 

Власний капітал

Документи

Довгострокові зобов 'язання

Документи

Поточні зобов'язання

Документи

1

2

3

4

5

6

7

Зародження (створення)

Формування статутного капіталу. Якщо мова ведеться про акціонерне товариство, тоді підприємство здійснює емісію акцій   на суму, рівну розміру статутного капіталу

Статут,

інвентаризаційний опис, акт приймання-передачі та оцінки, накладка, ПКО, ВКО, рішення власників, реєстрація рішення у державному реєстрі тощо

Отримання довгострокових кредитів (рахунок 50 "Довгострокові позики" з відповідними субрахунками)

Кредитний договір, виписка банку, розрахунок бухгалтерії, інвентаризаційний опис, акт приймання-передачі та оцінки, накладна тощо

Отримання короткострокових кредитів - має місце тоді, коли мова йде про незначні суми грошових  коштів, які можна   отримати без застави

Кредитний    договір, виписка банку,   розрахунок бухгалтерії, платіжне    доручення, договір позики, ПКО, ВКО, звіт касира тощо

Зростання (становлення)

Збільшення або зменшення статутного капіталу

(додаткова емісія акцій або анулювання вже випущених акцій)

Рішення власників, протоколи зборів акціонерів, накази, виписка банку

Отримання довго-, кор откостроков ої позики, виплата відсотків, комісійних тощо

Розрахунок бухгалтерії, виписка

банку, ВКО,

платіжне доручення, кредитний договір,

ПКО,   ВКО, звіт

касира

На      даній стадії підприємство починає відносини з найманими працівниками, відповідно, виникає заборгованість з оплати праці.     Даний етап також  передбачає те, що підприємство починає здійснювати безпосередньо ту діяльність, заради якої було   створене, тому починають виникати відносини з постачальниками, відповідно, виникає

Розрахунково-платіжна відомість,   платіжна відомість, табель   обліку  робочого часу, накопичувальна картка виробітку і           заробітної плати, накопичувальна   картка обліку заробітної     плати, особовий рахунок, листок обліку простоїв, відомість обліку дивідендів, чек, платіжне     доручення, ВКО, виписка      банку, договори, рахунки-фактури, рахунки, акти прийнятих      робіт, послуг, податкові    накладні, товарно-транспортні накладні, зовнішньоекономічний договір, договір купівлі-продажу,

1    І            2              І              3             І              4              І                5                І                  6                  І 7

 

 

 

 

 

кредиторська заборгованість за товари,     роботи та послуги     і поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів. В процесі здійснення операцій з постачальниками, виникає заборгованість за      податками і платежами

вантажно-митні декларації, приймальні     акти     і акти експертизи торговельно-промислової палати, комерційні документи, господарські договори, розрахунок бухгалтерії, ПКО,  звіт касира, виписка банку, ВКО, платіжне доручення,     вантажна митна декларація

Стабілізація (пік діяльності)

На даному етапі підприємство стає прибутковим, і зазвичай досягає максимального рівня прибутку за весь період життєвого циклу

Розрахунок

бухгалтерії,

довідка

бухгалтерії,

рішення

власників,

протоколи зборів

акціонерів,

накази

Підприємство, яке отримало довгостроковий кредит на початку своєї діяльності, вже має достатньо грошових коштів для погашення тіла даного кредиту, або основної його частини, та переведення довгострокового кредиту до поточних зобов'язань

ВКО, виписка банку, довідка бухгалтерії, розрахунок бухгалтерії, звіт касира

На     даному етапі підприємство має велику кількість поточних зобов'язань, оскільки    воно веде свою   діяльність вже достатню кількість часу, і вже налагодило весь механізм функціонування; підприємство має стабільні  відносини з постачальниками з приводу закупівлі сировини та матеріалів, найманими

працівниками з приводу виплати заробітної    плати, з державою тощо

Накладні, рахунки-фактури, рахунки, акти прийнятих робіт, послуг,     податкові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахунки бухгалтерії, платіжні доручення, податкова накладна, вантажна    митна декларація, розрахунково-платіжна відомість,   платіжна відомість, табель   обліку  робочого часу, накопичувальна картка виробітку і           заробітної плати, накопичувальна   картка обліку заробітної плати, ВКО, виписка банку


1

2

3

4

5

6

7

 

На даному етапі

Статут, рішення

На стадії занепаду

Установчі

Поточні зобов'язання

Виписки      банку, договори,

 

життєвого циклу

власників,

(банкрутства)

документи,

зазвичай стають

накладна,    рахунок, рахунок-

 

підприємство

протоколи зборів

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі