Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 8

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Виявлення найбільш актуальних та невирішених проблем організації та методології бухгалтерського обліку операцій з власним капіталом та зобов'язаннями може забезпечити систематизація наукових надбань вітчизняних та зарубіжних дослідників шляхом проведення бібліометричного аналізу наукових праць за останні роки.Актуальність обраної тематики дослідження підтверджує зацікавленість нею науковців різних галузей науки. Так, протягом 2000-2010 рр. в Україні захищено 74 дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, в назві яких міститься слова "пасиви", "пасивні рахунки", з них 68 робіт економічного напряму, 6 робіт - юридичного напряму.

Проблеми методики, теоретичного і практичного обґрунтування
необхідності формування, використання та контролю складових пасиву
балансу присвятили наукові дослідження вітчизняні вчені та науковці:
Ф.Ф. Бутинець
[124],                     С.М. Дячек [125],                     М.О. Козлова [126],

Л.М. Кіндрацька [127],        Я.Д. Крупка [128],                  В.М. Пархоменко [129],

В.В. Сопко [130], В.С. Терещенко [131], І.Й. Яремко [132] та зарубіжні вчені: Б.І. Валуєв [133], Я.М. Гальперін [134]  І.А. Кошкін [135],  В.Ф. Палій [136],

 

 

124 Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник для студентів вузів спеціальності
7.050106 "Облік і аудит"] / Ф.Ф. Бутинець - [2-е вид.]. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 640 с.

125 Дячек С.М. Відображення в бухгалтерському обліку та аналіз резервів молокопереробних
підприємств
АПК: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09
"Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" / С.М. Дячек. - Київ,
2008. - 21 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

126 Козлова М.О. Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових
підприємств України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.06.04
"Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / М.О. Козлова. - Київ, 2006. - 21 с. [Електронний ресурс] -
Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

127  Кіндрацька Л.М. Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та
практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік,
аналіз та аудит" / Л.М. Кіндрацька. - Київ, 2002. - 32 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

128      Крупка Я.Д. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит" / Я.Д. Крупка. - Тернопіль, 2002. - 32 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

129 Пархоменко В.М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні: методологічне та нормативне
забезпечення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04
"Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / В.М. Пархоменко. - Київ, 2002. - 19 с. [Електронний
ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

130   Сопко В.В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів) [Текст]:
монографія
/ Сопко В.В. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 312 с.

131 Терещенко В.С. Бухгалтерський облік забезпечень майбутніх витрат і платежів: теорія та методика:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит (за видами економічної діяльності)"
/ В.С. Терещенко. - Київ, 2008. - 19 с. [Електронний ресурс] -
Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

132 Яремко І.Й. Оцінювання та формування вартості машинобудівних підприємств: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня д.е.н.: спец. 08.00.04. "Економіка та управління підприємствами
(машинобудування та приладобудування)"
/ І.Й. Яремко. - Львів, 2010. - 35 с. [Електронний
ресурс]
- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

133 Валуєв Б.І. Проблеми розвитку обліку в промисловості / Б.І. Валуєв. - М.: Фінанси і статистика,
1984. - 215 с.

134 Гальперин Я.М. Основы балансового учета / Я.М. Гальперин. - Москва: Госфиниздат, 1938. - 360 с.

135        Кошкин И.А. Оперативно-балансовый учет / И.А. Кошкин. - Ленинград: ЛЕНОБЛИЗДАТ, 1933. - 404 c.Я.В. Соколов [137] та інші. У зв'язку з цим настала нагальна необхідність узагальнити існуючі досягнення в частині пасивних рахунків та відображення їх в пасиві бухгалтерського балансу для визначення перспективних напрямків та сучасних проблем.

Щоб дослідити питання з проблем обліку складових пасиву балансу підприємства, що піднімаються авторами, вченими та їх критичні оцінки і пропозиції щодо вирішення певних питань, нами, перш за все, здійснено аналіз праць наукового характеру (Додаток А, табл. А1).

Основними напрямами здійснення бібліометричного аналізу наукових досліджень за ключовими словами "пасиви", "пасивні рахунки", в Україні є динаміка захищених дисертацій за роками захисту, а також групування за спеціальностями захисту. Об'єктом аналізу є суцільна вибірка дисертацій вітчизняних науковців в період з 2000 по 2011 роки за ключовими словами "пасиви", "пасивні рахунки" за даними системи каталогів авторефератів та дисертацій Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (Додаток А, табл. А 2).

В результаті проведеного дослідження встановлено, що в економічному напрямі дисертаційні роботи за тематикою операції з пасивами виконувалися в межах спеціальностей, що зазначені в табл. 1.16.

08.00.08 (08.04.01)

Гроші, фінанси і кредит

18

26,47

H.  М. Ткачук   [145],   С.Л. Коваль [146],
В.В. Салтинський [147],

A. І. Жилінський [148],

Т.В. Корнієнко [149],   А.П. Вожжов [150],

I.  М. Вядрова [151],    С.В. Омельчук [152],

B. В. Баліцька [153],    Я.Я. Благодир [154],
М.В. Марущак [155],      Р.М. Набок [156],
О.О. Грищенко [157],    І.М. Федосік [158],
М.Г. Дмитренко [159], О.О. Солодка [160],
О.Б. Фінкельштейн [161],      С.М. Павлюк
[162]

 

 

 

140 Стадник Ю.А. Економіко-математичне моделювання формування основних показників діяльності банківських установ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.03.02 "Економіко-математичне моделювання" / Ю.А. Стадник. - Львів, 2004. - 20 с. [Електронний 1р4е1сурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe. 41 Стасюк В.П. Моделі адаптивного управління підприємством у нестабільному економічному середовищі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.: спец. 08.03.02 "Економіко-математичне моделювання" / В.П. Стасюк. - Донецьк. 2003. - 35 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

142 Інденбаум Ф.Б. Моделювання процесів управління конкурентоздатністю комерційного банку:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.03.02 "Економіко-математичне
моделювання" / Ф.Б. Інденбаум. - Донецьк, 2006. - 16 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

143 Редич О.В. Моделювання та комп'ютеризовані засоби підтримки прийняття рішень при
адмініструванні податків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.03.02
"Економіко-математичне моделювання" / О.В. Редич. - Київ, 2003. - 21 с. [Електронний ресурс] -
Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

144 Добровольський О.А. Розробка динамічної моделі банку та її використання в стратегічному
плануванні і управлінні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.03.02
"Економіко-математичне моделювання" / О.А. Добровольський. - Дніпропетровськ, 2002. - 18 с.
[Електронний ресурс]
- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

145 Ткачук Н.М. Власний капітал банку та проблеми капіталізації банківської системи України:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" /
Н.М. Ткачук. - Тернопіль, 2008. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

146 Коваль С.Л. Система контролю в управлінні діяльністю комерційних банків: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец.
08.06.02 "Підприємництво, менеджмент та маркетинг" /
Л.С. Коваль. - Київ, 1998. - 19 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

147 Салтинський В.В. Забезпечення фінансової стійкості комерційних банків на основі підвищення
рівня капіталізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 "Фінанси,
грошовий обіг і кредит" / В.В. Салтинський. - Суми, 2004. - 19 с. [Електронний ресурс] - Режим
доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

148 Жилінський А.І. Комерційні банки у забезпеченні фінансової стабільності держави: автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" /
А.І. Жилінський. - Київ, 2002. - 20 с. "[Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

149 Корнієнко Т.В. Комплексне управління активами і пасивами комерційного банку в
умовах ринкової трансформації економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:
спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / Т.В. Корнієнко. - Суми, 2004. - 20 с.
[Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.


Продовження табл. 1.16

1

2

3

4

5

08.06.01

Економіка, організація і управління підприємствами

6

8,82

В.П. Полуянов [163],

О.В. Шевченко [164],

В.І. Звершховський [165],

Н.М. Кругла [166],        С.М. Войт [167],

Г.О. Куденко [168],

 

150 Вожжов А.П. Природа і механізм трансформації банківських ресурсів: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня д.е.н: .спец.
08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / А.П. Вожжов. - Суми, 2007. - 37 с.
[Електронний ресурс]
- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

151 Вядрова І.М. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.04.01 ' 'Фінанси, грошовий обіг і кредит" / І.М. Вядрова. - Суми,
2001. - 18 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

152 Омельчук С.В. Становлення ринку боргових зобов'язань України: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.00.08 /"Гроші, фінанси і кредит" С.В. Омельчук. - Київ, 2008. - 20 с.
[Електронний ресурс]
- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

53 Баліцька В.В. Удосконалення платіжно-розрахункових відносин між суб'єктами ринку як фактор
забезпечення економічного зростання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:
спец.
08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / В.В. Баліцька. - Київ, 2000. - 20 с. [Електронний
1р5е4сурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

54 Благодир Я.Я. Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки: автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" /
Я.Я. Благодир.
- Львів, 2006. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

155 Марущак М.В. Управління ліквідністю як складова конкурентноспроможності банку: автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" /
М.В. Марущак; Київ,
2009. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

156 Набок Р.М. Управління недохідними активами банку на основі удосконалення їх оцінки: автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" /
Р.М.
Набок. - Суми, 2008. - 19 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

157 Грищенко О.О. Управління поточними пасивами банку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
екон. наук: спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / О.О. Грищенко. - Суми, 2007. - 21 с. [Електронний
ресурс]
- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

158 Федосік І.М. Управління ресурсним потенціалом банку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / І.М. Федосік. - Харків, 2003. —
20
с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

159 Дмитренко М.Г. Управління фінансами комерційних банків: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит"[Електронний ресурс] /
М.Г. Дмитренко.
- Суми, 2001. - 19 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

160 Солодка О.О. Фінансовий механізм підвищення ефективності функціонування комерційних
банків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий
обіг і кредит"
/ О.О. Солодка. - Київ, 2004. - 18 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

161      Фінкельштейн О.Б. Фінансові ризики в системі банківських ризиків: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" /
О.Б. Фінкельштейн.
- Київ, 2001. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

162 Павлюк С.М. Формування ресурсів комерційних банків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
екон. наук: спец. 08.04.01
"Фінанси, грошовий обіг і кредит" / С.М. Павлюк. - Київ, 2005. - 20 с.
[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

163                    Полуянов В.П. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності підприємств житлово-
комунального господарства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.: спец.
08.06.01 "Економіка,
організація і управління підприємствами"/ В.П. Полуянов. - Донецьк, 2005. - 29 с. [Електронний
ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.1       І          2                       І   3   I       4       I ~5

08.00.04

Економіка та

управління

підприємствами

(за видами

економічної

діяльності)

5

7,35

І.М. Кулінич [169],     О.М. Жовна [170], Л.В. Соболь [171], І.П. Шиндирук [172], Н.В. Петрова [173]

08.06.02

Підприємництво, менеджмент і маркетинг

3

4,41

Л.Ф. Романенко [174], С.Б. Виноградський [175], В.Ю. Медянік [176],

 

164 Шевченко О.В. Організаційно-економічний механізм управління податковими зобов'язаннями підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" / О.В. Шевченко. - Донецьк, 2006. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe. 65 Звершховський В.І. Організаційно-економічний механізм формування капіталу промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 "Економіка, організація управління підприємствами" / В.І. Звершховський. - Київ, 2006. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

166Кругла Н.М. Оцінка економічних результатів діяльності гірничо-збагачувальних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" / Н.М. Кругла. - Кривий Ріг, 2005. - 20 с. [Електронний ресурс] -Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

167Войт С.М. Синтез системи маркетингово-орієнтованого управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств промисловості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" / С.М. Войт. -Дніпропетровськ, 2003. - 21 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

168Куденко Г.О. Удосконалення механізму зниження заборгованості за електроенергію електропостачальних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" / Г.О. Куденко. -Дніпропетровськ, 2004. - 18 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

169Кулінич І.М. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств (на прикладі легкої промисловості): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (легка промисловість)" / І.М. Кулінич. -Київ, 2008. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

170Жовна О.М. Оцінка економічних результатів діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів з урахуванням економії витрат: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствам (за видами економічної діяльності)" / О.М. Жовна. - Кривий Ріг, 2010. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі