Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 9

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

171Соболь Л.В. Розвиток фінансового лізингу в аграрних підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК)" / Л.В. Соболь. - Сімферополь, 2008. - 20 с. [Електронний ресурс] -Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

172Шиндирук І.П. Управління борговими зобов'язаннями сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК)" / І.П. Шиндирук. - Київ, 2007. - 22 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

173Петрова Н.В. Формування оборотних коштів промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 ""Економіка та управління підприємствами" (за видами економічної діяльності)" / Н.В. Петрова. - Одеса, 2007. - 18 с. [Електронний ресурс] -Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

174                    Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг: теорія, методологія, організація: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня д.е.н.: спец. 08.06.02 "Підприємництво, менеджмент та маркетинг" /
Л.Ф. Романенко.
- Київ, 2002. - 33 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.
1       І         2          І   3   I       4       І ~

08.02.03

Організація управління, планування і регулювання економікою

3

4,41

В.О. Дмитрук [177],       С.С. Коба [178], Є.А. Тарнай [179]

08.00.03

Економіка та управління національним господарством

1

1,47

О.В. Шапошніков [180]

08.01.01

Економічна теорія

1

1,47

Н.А. Навроцька [181]

08.00.09 (08.06.04)

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

15

22,06

Л.О. Примостка [182],   В.П. Бондар [183], О.В. Ярощук [184],  М.С. Федорець [185], О.Б. Ретюнських [186], О.М. Петрук [187], В.В. Сопко [188],           І.В. Капля [189], О.О. Канцуров [190],

0.   1. Степаненко [191],

1. Я. Омецінська [192],   І.О. Власова [193],
О.І. Пилипенко [194],   І.В. Орлов [195],
К.С. Сурніна [196], Е.А. Гуторова [197]

 

175 Виноградський С.Б. Організація системи адаптивного менеджменту фірми: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.06.02 "Підприємництво, менеджмент та
маркетинг"
/ С.Б. Виноградський. - Донецьк, 2001. - 19 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

176 Медянік В.Ю. Розвиток компенсаторних можливостей підприємств малого бізнесу: автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.06.02 "Підприємництво, менеджмент та
маркетинг"
/ В.Ю. Медянік. - Луганськ, 2002. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

177 Дмитрук В.О. Маркетинг в системі державного регулювання АПК: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.02.03 "Організація управління, планування і регулювання
економікою" / В.О. Дмитрук. - Львів, 2002. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

178 Коба С.С. Управління державним боргом України (регулювання діяльності із здійснення
запозичень): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.02.03 "Організація
управління, планування і регулювання економікою"
/ С.С. Коба. - Львів, 2002. - 19 с. [Електронний
ресурс]
- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

79 Тарнай Є.А. Управління процентними активами і пасивами комерційних банків (на матеріалах
банківського сектора Закарпатської області): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук:
спец.
08.02.03 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / Є.А. Тарнай. - Ужгород, 2004. - 20 с. [Електронний
ресурс]
- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

80 Шапошніков О.В. Механізми фінансового планування в системі управління національною
економікою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.00.03 "Економіка та
управління національним господарством" / О.В. Шапошніков. - Донецьк, 2008. - 20 с. [Електронний
ресурс]
- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

81 Навроцька Н.А. Економічні закономірності розвитку середнього класу: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.01.01 "Економічна теорія" / Н.А. Навроцька. - Донецьк,
2004. - 16 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

182 Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: теорія і практика: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня д.е.н.: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / Л.О. Примостка. - Київ,
2002. - 33 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

183 Бондар В.П. Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства
(на матеріалах хлібокомбінатів м. Києва): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук:
спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" / В.П. Бондар. - Київ, 2001. - 19 с. [Електронний
ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.


Продовження табл. 1.16

1

2

3

4

5

08.00.11

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

1

1,47

Л.П. Якимова [198],

 

184 Ярощук О.В. Аналіз формування капіталу підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / О.В. Ярощук. - Тернопіль,
2004. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

185 Федорець М.С. Бухгалтерський облік у кредитних спілках: організація і методика: автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за
видами економічної діяльності)"
/ М.С. Федорець. - Київ, 2009. - 22 с. [Електронний ресурс] -
Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

186 Ретюнських О.Б. Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" /
О.Б. Ретюнських.
- Харків, 2004. - 19 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

187 Петрук О.М. Договірні зобов'язання і права в бухгалтерському обліку (на матеріалах підприємств
Житомирської області): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук:
спец.
08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / О.М. Петрук. - Київ, 2000. - 20 с. [Електронний
1р8е8сурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

188 Сопко В.В. Концепція бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) в управлінні
підприємницькою діяльністю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.н.е.:
спец.
08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / В.В. Сопко - Київ, 2008. - 31 с. [Електронний
1р8е9сурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

89 Капля І.В. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / І.В. Капля. - Київ, 2006. -20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

190      Канцуров О.О. Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" /
О.О. Канцуров.
- Київ, 2000. - 21 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-
nrjuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

191 Степаненко О.І. Облік і аналіз експортно-імпортних операцій (на прикладі суб'єктів підприємницької
діяльності України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук:
спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / О.І. Степаненко. - Київ, 2005. - 19 с.
[Електронний ресурс]
- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

192 Омецінська І.Я. Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств: методика та організація: автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за
видами економічної діяльності)"[Електронний ресурс] / І.Я. Омецінська. - Тернопіль, 2008. - 20 с. -
Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

193 Власова І.О. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / І.О. Власова. -
Київ, 2005. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

194 Пилипенко О.І. Облік та аналіз власного капіталу: теорія і практика: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" /
О.І. Пилипенко. - Київ, 2005. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

195 Орлов І.В. Теорія та методологія бухгалтерського обліку і контролю зобов'язань суб'єктів
господарювання: дис...
канд. економ. наук: 08.00.09 / І.В. Орлов. - Ж., 2011. - 572 с.

196 Сурніна К.С. Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових
підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський
облік, аналіз та аудит"
/ К.С. Сурніна. - Луганськ, 2002. - 19 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

197 Гуторова Е.А. Удосконалення обліку і контролю цінних паперів на підприємствах: автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" /
Е.А. Гуторова.
- Луганськ, 2003. - 18 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

198        Якимова Л.П. Економіко-математичне моделювання системи актуарного оцінювання
недержавних пенсійних фондів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук:

08.05.01

Світове

господарство і міжнародні економічні відносини

2

2,94

В.Г. Черепенко [199], А.О. Олефір [200]

08.09.01 (08.00.07)

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

3

4,41

М.В. Ніколайчук [201],

О.Б. Демуш [202], Л.С. Лісогор [203],

08.03.01    Статистика           1 1,47

Д.Л. Єрін [204]

Всього               65 100

 

В результаті аналізу тематики дисертаційних робіт, виконаних в межах

економічного напряму встановлено, що найбільше дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук захищено за спеціальністю 08.00.08 (08.04.01) "Гроші, фінанси і кредит" - 18 робіт, що становить 26,47 % від загальної кількості робіт із зазначеної проблематики. Зокрема, до питань, що піднімалися дослідниками за цією спеціальністю належать: власний капітал банку та проблеми капіталізації банківської системи України; система контролю в управлінні діяльністю комерційних банків; забезпечення фінансової стійкості комерційних банків на основі підвищення рівня капіталізації; комерційні банки у забезпеченні фінансової стабільності держави;   природа   і   механізм   трансформації   банківських ресурсів;

 

спец. 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці" / Л.П. Якимова. - Харків, 2008. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

199 Черепенко В.Г. Інноваційні аспекти боргової стратегії держави: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.05.01 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" /
В.Г. Черепенко. - Київ, 2005. - 18 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

200 Олефір А.О. Реалізація національних економічних інтересів у регуляторній системі СОТ:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.05.01
"Світове господарство і
міжнародні економічні відносини"
/ А.О. Олефір. - Київ, 2005. - 19 с. [Електронний ресурс] -
2Р0е1жим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

201 Ніколайчук М.В. Механізм регулювання міграційних процесів сільського населення: автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.09.01 "Демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика" / М.В. Ніколайчук. - Львів, 2005. - 20 с. [Електронний ресурс] -
Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

202 Демуш О.Б. Розвиток ринку праці в умовах трансформації' економіки: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і
політика" / О.Б. Демуш. - Львів, 2007. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

203 Лісогор Л.С. Формування конкурентного середовища на ринку праці: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня д.е.н.: спец. 08.09.01 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика" /
Л.С. Лісогор. - Київ, 2006. - 35 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgurbis_64.exe.

204        Єрін Д.Л. Статистичне оцінювання рівноваги платіжного балансу: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.03.01 " Статистика " / Д.Л. Єрін. - Київ, 2005. - 20 с. [Електронний
ресурс]
- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.реорганізація та реструктуризація комерційних банків; становлення ринку боргових зобов'язань України; удосконалення платіжно-розрахункових відносин між суб'єктами ринку як фактор забезпечення економічного зростання; фінансовий механізм підвищення ефективності функціонування комерційних банків; фінансові ризики в системі банківських ризиків; формування ресурсів комерційних банків.

Виконано також дисертації в частині управління, зокрема: активами і пасивами комерційного банку в умовах ринкової трансформації економіки; кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки; ліквідністю як складової конкурентоспроможності банку; недоходними активами банку на основі удосконалення їх оцінки; поточними пасивами банку; ресурсним потенціалом банку; фінансами комерційних банків.

За спеціальністю 08.00.09 (08.06.04) "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"- 15 робіт (тобто 22,06 % від загальної сукупності). Дисертаційні дослідження за спеціальністю "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" виконували В.П. Бондар [205], І.О. Власова [206], Е.А. Гуторова [207], І.В. Капля [208], О.О. Канцуров [209], І.Я. Омецінська [210], І.В. Орлов [211],

 

 

 

205 Бондар В.П. Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах
хлібокомбінатів м. Києва): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук:
спец.
08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" / В.П. Бондар. - Київ, 2001. - 19 с. [Електронний
ресурс] - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

206 Власова І.О. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / І.О. Власова. -
Київ, 2005. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

207 Гуторова Е.А. Удосконалення обліку і контролю цінних паперів на підприємствах: автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук: спец. 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит" /
Е.А. Гуторова. - Луганськ, 2003. - 18 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

208 Капля І.В. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. екон. наук: спец.
08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" / І.В. Капля. -
Київ, 2006. - 20 с. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі