О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови - страница 23

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

striking of material bodies

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-/- air currents

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-/- parts of mechanism

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

opposition of characters and forces (work of drama)

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

Ядро (9 словників) імені концепту КОНФЛІКТ в англійській мові складає ядерна лексема disagreement, fight(ing), opposing ideas.

Периферію 1 8 словниках) складає лексема opposing interests.

Периферію 2 6 словниках) складають лексеми opposition, prolonged conflict, war.

Периферію 3 5 словниках) імені концепту КОНФЛІКТ в англійській мові складають наступні лексичні оди­ниці: clash, incompatibility, (armed) struggle, (armed) battle, opposing/incompatible feelings, opposition of characters and forces (work of drama).

Периферію 4 4 словниках): argument, opposing needs, opposing groups, opposing countries.

Периферію 5 3 словниках): open clash/fighting, strife, antagonism, opposing principles, opposing wishes, opposing individuals, opposing military forces, opposing/incompatible persons, incompatible events, inner conflict, striking.

Периферію 6 2 словниках): collision of interests, interference, contest, struggling, controversy, opposing opinions, divergent / antithetical persons, incompatible dates, a clash in two appointments, a state of mind, emotional tension, mental struggle, opposing impulses, opposing demands, incompatible drives, collision of substances.

Периферію 7 1 словнику): striving to oppose, striving to overcome, opposing operations, countervailing action, desperate conflict, hostile meeting, violent situation, combat, warfare, engagement, contention, quarrel, discord, opposing wills, opposing qualities, opposing desires, opposing influences, divergent ideas, divergent interests, discord of action, discord offeeling, discord of effect, difficult existence together, opposing forces, opposing people, opposing armies, men under arm, emotional state, psychic struggle, struggle of mind, emotional disturbance, mutually exclusive impulses, mutually exclusive desires, mutually exclusive tendencies, incompatible needs, indecision, restlessness, uncertainty, distress, anxiety, disharmony, agony, conflict with death, dashing, collision of moving bodies, conflict of elements, , conflict of waves, , conflict ofparticles in ebullition, striking of material bodies, striking of air currents, striking ofparts of mechanism.

Домінантною лексемою, яка репрезентує концепт КОНФЛІКТ є лексична одиниця CONFLICT. Згідно з ре­зультатами нашого дослідження дана лексема найістотніше вміщує у своєму змісті два поняття 1) "розходжен­ня, розбіжність, невідповідність; суперечність" - disagreement, що включає в себе ядерну сему opposing ideas "конфронтуючі ідеї" та першу периферійну сему opposing interests "конфронтуючі інтереси"; 2)"бій, битва" - fight(ing).

Зупинимося детальніше на вищезазначених компонентах ядра імені концепту КОНФЛІКТ та узагальнимо отримані дані для кращого розуміння понятійно-ціннісного змісту досліджуваного концепту.

Згідно з аналізом тлумачних словників ядерний компонент fight(ing) зображається як hostile meeting, violent situation, характеризується такими ознаками як prolonged, desperate conflict, open clash /fighting і відбувається між opposing countries, opposing military forces, opposing forces, opposing people, opposing armies, men under arm. Fight(ing) можна розглядати як узагальнене поняття, що включає в себе виділені нами компоненти, що виража­ються наступними лексемами war, (armed) struggle, (armed) battle, combat, warfare, engagement.

Disagreement - розходження в ідеях, інтересах, почуттях, потребах, принципах, бажаннях, думках та іншому. Лексичні одиниці ideas, interests, feelings, needs, principles, wishes, opinions сполучаються з наступними прикмет­никами opposing " конфронтуючі", incompatible " несумісні", divergent " розбіжні" і доповнюють понятійно-цін­нісний зміст концепту КОНФЛІКТ. Розходження відбувається між opposing groups, opposing individuals, opposing/ incompatible persons, divergent /antithetical "прямо протилежні" persons. Disagreement характеризується такими ознаками, як angry, tense.

Важливу роль у розумінні концепту КОНФЛІКТ окрім disagreement відіграють такі компоненти як opposition "опір, протидія", incompatibility "несумісність, невідповідність", clash "зіткнення, сутичка; конфлікт; розбіж­ність ", collision "зіткнення, протиріччя (інтересів)", argument "суперечка, дискусія".

Домінанта аrgument "суперечка, дискусія" об'єднана нами у групу з наступних компонентів contention "роз­брат, розбіжність; суперечка", controversy " суперечка, дискусія, полеміка, розбіжність у думках; сварка, супер­ечка", strife " суперечка; сварка; незгода", quarrel " суперечка; сварка; незлагода, розбрат".

Розглянемо лексему CONFLICT у значенні психічної боротьби psychic struggle, розумової боротьби mental struggle, емоційного стану emotional state, внутрішнього конфлікту inner conflict, що виникає внаслідок протидії між двома одночасними, але несумісними побажаннями чи стимулами opposition between two simultaneous but incompatible wishes or drives, потребами чи поривами demands or impulses, між взаємовиключними спонукання­ми та бажаннями mutually exclusive impulses, desires, що веде до емоційної напруги leading to a state of emotional tension, і супроводжується нерішучістю, стурбованістю/занепокоєнням, невпевненістю, стражданням та триво­гою indecision, restlessness, uncertainty, distress and anxiety.

Шляхом аналізу словникових тлумачень та компонентного аналізу значень імені концепту лексеми conflict ми з'ясовували понятійно-ціннісний зміст концепту КОНФЛІКТ.

Таким чином, можна зробити висновок, що в основі компонентної структури концепту КОНФЛІКТ лежать як ядерні так і периферійні компоненти, що актуалізують поняттєво-ціннісний зміст концепту КОНФЛІКТ.

Перспективним вважаємо провести дослідження суміжних концептів disagreement - opposition - incompatibility - clash - collision - argument на матеріалі художніх чи публіцистичних творів.

Література:

1.Кубрякова Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. - М. : МГУ, 1996. - 245 с.

2.Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми : підручник / О. О. Селіванова. - Полтава : Довкілля-К, 2008. - 712 с.

3.Cambridge Dictionary Online. Free English Dictionary and Thesaurus [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://dictionary.cambridge.org/

4.Longman Dictionary of Contemporary English [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ldoceonline. com/dictionary/conflict_1

5.MacMillan [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/ conflict

6.Merriam-Webster's Online Dictionary 11th Edition [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.merriam-webster.com/

7.Online Etymology Dictionary [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.etymonline.com/

8.Oxford Advanced Learner's [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/ dictionary/conflict

Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913 + 1828) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://machaut. uchicago.edu/?action=search&word=conflict&resource=Webster%27s&quicksearch=onУДК 811.112.2'371

Заполовський М. В.,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ЗМІНИ БІБЛІЙНИХ ІНАКОМОВЛЕНЬ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

(на матеріалі лексикографічних джерелї)

У статті на матеріалі лексикографічних джерел представлено особливості структурних та семантичних змін біблійних інакомовлень, яких вони зазнали при переході з біблійного тексту до складу сучасної німецької мови. Ключові слова: інакомовлення, значення, структура, семантичні зміни, модифікації, компоненти.

В статье на основании лексикографических источников предложено особенности структурных и семанти­ческих изменений библейских иносказаний, которые произошли при их переходе из библейского текста в состав современного немецкого языка.

Ключевые слова: иносказание, значение, структура, семантические изменения, модификации, компоненты.

This article provides a lexicographical research of structural and semantic changes in biblical parables, which oc-cured because of their move from Scripture text into modern German.

Key words: parable, meaning, structure, semantic changes, modifications, components.

Багато мовознавців проводили дослідження з виявлення та систематизації у мові біблійних одиниць різ­них рівнів: порівнянь та метафор, символів, притч і т.п. Варто згадати імена таких вчених як І.Б. Дубровська, В.М. Мокієнко, З.І. Семенова, А.В. Кунін, І. Харазінська, С.І. Гужанов, Л.Г. Мягкова, Н.Б. Бахіліна, С.А. Хаха-лова, Г. Вебер, Г. Мозер, Г.-Л. Ловенбург, Р. Кобурн, Й. Кноблох, М. Соскіс, Г. Майстерскі та ін. У працях цих лінгвістів розглядаються, зазвичай, їхні основні ознаки - семантичні, етимологічні, стилістичні, ономасіологіч-ні, структурні, лексичні, граматичні, функціональні та когнітивні. Однак метою нашої статті є пошук біблійних інакомовлень (а точніше - їхніх модифікацій) у деяких німецькомовних лексикографічних джерелах [7; 8; 9; 11] з ціллю подальшого дослідження їхнього функціонування у текстовому матеріалі німецькомовної публіцистики. Основним завданням виступає спроба встановити зміни у структурі та значенні, що їх зазнали інакомовлення при переході з біблійного тексту до словникового складу німецької мови. У цьому полягає актуальність статті, оскіль­ки досі вченими не акцентувалась увага на структурно-семантичних змінах саме цих одиниць.

Такі лінгвісти як О.О. Потебня та В.В. Виноградов зауважували, що стабільність зовнішньої оболонки мовних одиниць не є абсолютною. Власне семантичними вважаються такі зміни мовних одиниць, які спричинюють зміну традиційного значення різного ступеня. Такі зміни сягають від збільшення абстрактного елемента в семантиці до появи додаткових смислових і стилістичних відтінків аж до розвитку нового значення, до перетворення мов­ної одиниці в полісемічний [4, с. 2]. Так, структурно-семантичні зміни, яких зазнають біблійні інакомовлення в процесі свого розвитку, зумовлюють появу нових одиниць у мові. Окрім того, у процесі історичного розвитку компонентів інакомовлень спостерігаються семантичні звуження або розширення значення [1]. Серед інших, у сучасних дослідженнях зазначається, що семантична зміна відбувається, як правило, не з одним словом, а з рядом слів як компонентами великих об'єднань, внаслідок чого перегруповуються як поля, так і менші парадигматичні угрупування. Напрямок семантичного розвитку, за спостереженнями дослідників, має спіральну направленість, а системно-структурні відношення мовних одиниць переоформляються щоразу на новому рівні, у нових умо­вах. Другим фактором, що зумовлює напрямок семантичних змін є етимологічний чи етимологічне значення [3, с. 206]. Цей самий принцип (етимологічний) ми застосовуємо щодо структурно-семантичних модифікацій іна-комовлень, узятих із біблійного тексту і які функціонують у німецькомовних лексикографічних джерелах. Отже, для повнішої структурно-семантичної характеристики біблійних інакомовлень та їх компонентів необхідно брати не лише зміни, які відбулися у структурній та семантичній формі тієї чи іншої одиниці, закріпленої в сучасному словнику німецької мови, але й їхній зв'язок із прототипом [2, с. 81-85]. Виявити другорядне значення біблійного інакомовлення у сучасній німецькій мові допомагає контекст його вживання, що також можна супроводити по­шуком його відповідника в українській мові [5; 6]. У нашому дослідженні, при пошуку компонентів біблійних інакомовлень у німецькомовних лексикографічних джерелах, ми послуговувались зробленою нами суцільною вибіркою іносказань із німецьких перекладів тексту Святого Письма (332 одиниці - серед бл. 34746 слів). Нам вдалося виявити 53 одиниці, що становить 16 % від кількості виявлених нами інакомовлень у Біблії (повтори до уваги не брались). Їх умовно можна розподілити на дві групи з чотирма підгрупами.

До першої групи (бл. 66 %) ми відносимо інакомовлення, що набули метафоричного значення вже в тексті Біблії. Їх, у свою чергу, можна розподілити на такі підгрупи:

I. Вислови, запозичені з контексту без суттєвих змін, або цитати (24,63 % від загальної вибірки). Наприклад, Wes das sat, das wird er ernten (Фрагмент інакомовлення з тексту Galater 6:7-8 в українському відповіднику - "Що посієш, те й пожнеш", тобто, за стандартним тлумаченням, кожен має відповідати за наслідки своїх вчинків). У цих прикладах спостерігаємо явище вторинної номінації. Це можуть бути прислів'я та приказки, запозичені з Біблії. Запозичені інакомовлення можуть мати форму окремо запозичених слів або словосполучень (Наприклад, Ein boser Mann ist ein Teufel, ein boses Weib ist die Holle).

II.Модифікації, які зустрічаються в контексті у формі порівняння (20,18 %). Наприклад, Wie ubertunchte Gra-ber (Ubertunchte Graber - фрагмент із Mt 23:27) - Смисл вислову "побілені гроби" позначає людей, які ззовні справляють добре враження, однак є зіпсованими);

 

III.© Заполовський М. В., 2012Метафоричні модифікації біблійних інакомовлень, які зустрічаються в Біблії як у прямому, так і в пере­носному значенні (10,21 %), напр., sein Kreuz tragen ("нести свого хреста", тобто мати відповідальність за щось);

IV.Компоненти інакомовлень, утворені шляхом третинної номінації (бл. 11 %). Наприклад, Wer Sturm sat, wird den Wind ernten - у розділі Galater 6:7 - "... wird den Tod ernten", "... wird Leben ernten": фрагмент із Hosea 8:7-8 зі смислом "посієш вітер, пожнеш бурю". Вираз вживається на позначення справ, які можуть набути непередба-чуваного характеру.

Біблійні інакомовлення переходять у лексикографічний склад сучасної німецької мови шляхом окремих лек­сичних та граматичних перетворень:

a) редукція або розширення лексичного складу, напр., Wer sein Leben findet, der wird es verlieren (sein Leben fin-den (verlieren) - фрагмент із тексту Lukas 9:23-24, далі Lk) - "знайти (занапастити) життя"). Якщо у Біблії вислів позначає готовність іти на жертви заради християнського служіння, то у стандартній німецькій мові характеризує якесь досягнення;

b)редукція модальних або допоміжних дієслів, напр., Euer Perlen sollt ihr nicht vor die Saue werfen (Perlen vor die Saue werfen - фрагмент із тексту Matthaus 7:6, далі Mt) - досл. "розсипати перла перед свинями". У Біблії - не давати цінного правдивого знання тим, хто цього не цінує. В стандартній німецькій мові може означати віддавати щось тому, хто цього не заслуговує);

c) зміна форм числа, напр., zu Dornen in euren Augen sein чи Der Splitter im Auge des Nachsten - der Balken im eigenen Auge (фрагмент із Mt 7:3-5) - досл. "у чужому оці бачити скалку, а у своєму колоди не помічати", іншими словами, помилки іншої людини видаються більшими за власні;

d)зміна видів речень (питальне розповідне), напр., Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? (Steine statt Brot geben - фрагмент із Lk 11:11-13) - досл. "давати камінь замість хліба". Означає не давати того, що люди сподіваються отримати. Також цей вислів може означати відповіді і по­вчання, які в дійсності не здатні допомогти;

e) зміна відмінків, вербалізації іменників, прикметників, напр., Niemandfullt neuen Wein in alte Schlauche (neuer Wein in alten Schlauchen - фрагмент із Markus 2:19-22, далі Mk) - Дослівний переклад "молоде вино в старих бур­дюках" засвідчує нове вчення, яке не можна узгодити із старими традиціями).

До другої групи (бл. 34 %) відносимо компоненти інакомовлень, які:

I.     Мають у біблійному тексті пряме значення, а в сучасній мові - метафоричне (10,34 % від загальної вибірки).
Приміром:
Ої in die Wunden giefien - фрагмент із Lukas 10:30-37 - "утішати когось" (У час, коли писалась Біблія,
олію та вино використовували як лікарські засоби для дезинфікації та зцілення ран);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 


Похожие статьи

О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови