О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови - страница 24

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

II.Мають у біблійному тексті як пряме, так і переносне значення або виявляють тенденцію до метафоризації (8,37%). Наприклад: sein Pfund (Talent) vergraben або Sein Talent vergraben (фрагмент притчі з тексту Lk 19:11-27) -"закопувати талант в землю" у значенні "не використовувати своїх здібностей (можливостей)";

III.Компоненти інакомовлень, утворені на основі перемінних словосполучень біблійного тексту (5,29 %). По­дібні компоненти виявляють тенденцію до стяжіння форми первинного біблійного інакомовлення, від якого вони походять, напр., Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fallt und erstirbt (das Weizenkorn, das stirbt) або Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln; aber die Spreu wird er verbrennen mit unausloschlichem Feuer" (die Spreu vom Weizen sondern (trennen) - фрагмент із Mt 3:10-12). Це інакомовлення вказує на здатність відрізняти добро (добру людину) від зла (злої людини).

ІУ Зміна значення при вживанні компонентів багатьох інакомовлень у німецькій мові може також зумов­люватись вибором контексту, який їх детермінує (бл. 10%) [10, c. 101]. Вони можуть також детермінізуватись загальним значенням біблійного контексту. Наприклад: Uberlegen, bevor man einen Turm baut (фрагмент із Lk 14:28) - актуалізує необхідність розмірковувати над виконанням якоїсь справи (завдання).

Крім того, було встановлено, що різні за структурою модифікації біблійних інакомовлень виявляють певні за­кономірності у лексико-граматичному відношенні, які охоплюють:

i.  Предметну предикативність (Subjekt + Pradikat + Objekt; Pradikat + Proposition + Objekt; Praposition + Ob-jekt + Pradikat) для характеристики людського стану (за допомогою дієслів haben/sein), позначення абстрактних понять, певної діяльності (за допомогою дієслів ernten, sahen, bauen і т.п.), вираження процесів мислення (бл. 47 %). Наприклад: Auf guten (steinigen)Boden fallen (фрагмент із Mt 13:3-8) - досл. "упасти на добрий (кам'янистий) ґрунт". У Біблії характеризує позитивний (негативний) відгук людей на звістку про Боже Царство, а у стандарт­ній німецькій мові - мати успіх або невдачу у навчанні. Або, Die Schafe von den Bocken scheiden (фрагмент із Mt 25:32) - досл. "відділяти овець від козлів". У Біблії означає відділяти правдивих підданих Христа від тих, хто не виконує Божої волі, у німецькій мові - відрізняти добрих від поганих людей.

ii.Предметну атрибутивність (Adj. + Subj.; Prap. + Adj. + Obj. + Prad.) представлена словами, що позначають абстрактні поняття (33,21%). Приміром: Ein sanftes Joch (фрагмент із Mt 11:30) - приємне ярмо - християнське служіння хоча непросте, але повне Божих благословень (легка робота або заняття). Іншим прикладом може по­служити Durch enge Pforte gehen (фрагмент із Mt 7:13-14) - "йти через тісні ворота". У Святому Письмі означає, що правдивий християнський шлях не є простим, у мові - труднощі, завдяки яким можна досягнути бажаної мети.

iii.   Словосполучення, представлені антропонімами, соматизмами, назвами тварин, рослин, які позначають
окремі поняття, пов'язані безпосередньо із людиною (бл.
19 %). Їх можна зобразити за такою схемою: Subj.; Subj.
+ Prap. + Subj. Наприклад: Samariter (фрагмент із Lk 10:30-37) - "самаритянин" - позначає людину, яка піклується
про хворих та немічних чи відповідну службу
(Samariterdienst). Також, Ein Muhlstein am Hals (фрагмент із Mt
18:6) - досл. "повісити на шию млинове жорно". У німецькій мові цією метафорою позначають річ або особу, що
заважає при виконанні якогось завдання чи роботи.
Отже, основу даного дослідження склали модифікації біблійних інакомовлень, які відображені у словниках сучасної німецької мови. Аналіз інакомовлень за типом зв'язку із текстом Біблії виявив, що їхня більша частина (бл. 66 %) увійшла в мову шляхом окремих лексичних або граматичних перетворень (редукції або розширення лексичного складу, редукції модальних або допоміжних дієслів, зміни форм числа, зміни видів речень, зміни від­мінків, вербалізації іменників, прикметників). Деякі компоненти проявлялися у біблійному тексті за прямим зна­ченням, а в сучасній мові - за метафоричним (10,34 %). У ряді випадків інакомовлення мають у біблійному тексті як пряме, так і переносне значення чи виявляють тенденцію до метафоризації (8,37 %). Ми виявили, що найбільш типовими видами перетворень біблійних інакомовлень є редукція або додавання окремих слів та тенденція до трансформації окремих форм часових груп в інфінітивні форми. Результат свідчить про упорядкованість ком­понентів інакомовлень, які входять до загальної системи біблеїзмів сучасної німецької мови. За дослідженим матеріалом, чим більшою є одиниця (а розмір об'єкту нашого дослідження може сягати від одного речення у ко­роткій притчі-приповідці - до довгої притчі-алегорії), тим більше вона може зазнавати перетворень. Однак варто зауважити, що отримані результати охоплюють лише деяку їхню частину, що функціонує в сучасній німецькій мові. Перспективу подальших пошуків ми вбачаємо у дослідженні інакомовлень та їх модифікацій безпосередньо на текстовому матеріалі німецькомовної публіцистики.

Література:

1.Виноградов В. В. Русский язык. (Грамматическое учение о слове). М. : Высшая школа, 1972. - 614 с.

2.Дубровська І. Б. Біблійно-християнська метафора в німецькій мові: номінативний аспект : Дис. ... канд. філол. Наук : 10.02.04 / КНЛУ - Київ, 2001. - 250 с.

3.Огуй О. Д. Полісемія в синхронії, діахронії та панхронії : Системно-квантитативні аспекти полісемії в німець­кій мові та мовах Європи - Чернівці : "Золоті литаври", 1998. - 370 с.

4.Потебня А. А. Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка // Потебня А. А. Теоретическая поэтика. - М. : Высш. шк., 1990 // Режим доступу : http://philologos.narod.ru/potebnja/poteb_lect4-5.htm // Дата пере­гляду 09.12.2011.

5.Етимолого-семантичний словник української мови : В 2-ох т. / Укл. І. Огієнко. - Вінніпег : Канада, 1979. -Т. 1-2. - 988 с.

6.Крилаті вислови в українській літературній мові. 2-е вид. доп. і перер. / Укл. А. П. Коваль, В. В. Коптілов. -К. : Вища школа, 1975. - 335 с.

7.  Buchman G. Geflugelte Worte. Das Zitatenschatz des deutschen Volkes. - Berlin : Haude. Spehersche
Verlagsbuchhandlung,
1991. - 30. Aufl. - 990 S.

8.Die deutschen Sprichworter / gesammelt von Karl Simrock. - Stuttgart : Philipp Reclam, 1995. - 630 c.

9.Duden. Redewendungen und Sprichwortliche Redensarten. Worterbuch der deutschen Idiomatik / bearb. von G. Drosdowski und W. Scholze Schubenrecht. - Berlin : Dudenverlag, 1992. - 864 S.

 

10.Erlemann K. Gleichnisauslegung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. - Tubingen : Basel Francke, 1999. - 320.

Krauss H. Geflugelte Bibelworte. - Munchen : Verlag C.H. Beck, 1993.-276 S.УДК 811.161.2'373.2

Зимовець Г. В.,

Інститут мовознавства НАН України, м. Київ

РОЛЬ АНТИЧНИХ ПРЕЦЕДЕНТНИХ НАЗВ У КОМЕРЦІЙНІЙ СФЕРІ

Предметом розгляду в статті є перенесення античних міфонімів до класу ергонімів. Автор, зокрема, з'ясовує специфіку трансонімізації цього типу, мотиви використання античних прецедентних назв в ергономіконі. Ключові слова: ергонім, міфонім, прецедентність, мотивація.

Предметом рассмотрения в статье является перенос античных мифонимом в класс эргонимов. Автор, в частности, устанавливает специфику трансонимизации данного типа, мотивы использования античных преце­дентных названий в эргономиконе.

Ключевые слова: эргоним, мифоним, прецедентность, мотивация.

The article deals with transfer of mythological proper names to the business names class. The author researches pe­culiarities of semantic shift within the proper names class, as well as groundі for use of ancient mythology in the business names area.

Key words: business name, mythological proper name, precedent texts, motivation.

Власні назви організацій та підприємств різного профілю, так звані ергоніми, викликають дедалі більший ін­терес дослідників, про що свідчить поява останнім часом низки праць, у яких цей клас онімів виступає об'єктом до­слідження. У цьому контексті слід відзначити праці таких українських мовознавців, як О.О. Белей, Ю.О. Карпенко, Н.В. Кутуза, Н.М. Лєсовець, Л.Н. Соколова, М.М Цілина, С.О. Шестакова, у яких розглядаються питання мотивації ергонімів, їхніх структурних та семантичних типів. Предметом нашого зацікавлення виступає проблема прецедент-ності та її роль в ерогономіконі. Даний термін був запропонований Ю.М. Карауловим, який відносив до прецедент них такі тексти: "(1) значимі для тої або іншої особи в пізнавальному та емоційному відношеннях, (2) такі, які ма­ють надособистісний характер, тобто добре відомі широкому оточенню цієї особи, включаючи її попередників та сучасників, і нарешті, такі, (3) звернення до яких відтворюється багаторазово в дискурсі певної мовної особистості" [2, с. 216]. Антична міфологія впродовж віків здійснювала фундаментальний вплив на європейську цивілізацію, знайшовши своє відображення в численних мистецьких творах, що свідчить про її прецедентність для культур згаданого регіону. Не є винятком і українська культура, в якій античні теми були відображені в численних творах (про роль міфонімів в українській літературі дивись [5; 6]). Тому, на нашу думку, науковий інтерес представляє питання про глибину впливу античної міфології на сучасний український ергономікон. У цій статті ми ставимо за мету простежити кореляції між античними міфами та ергонімами, утвореними шляхом трансонімізації міфонімів. Матеріал було зібрано в довіднику "Жовті сторінки України 2006", загальна кількість випадків становить 471 із 40 тисяч. За нашими даними, трансонімізація міфонімів має місце як на рівні зміни семантики окремого слова, так і композитного утворення. Даний спосіб утворення ергонімів загалом належить до продуктивних, зокрема в літературі вказується на роль теонімів як основи творення прагматонімів і хрематонімів [8, с. 47].

Трансонімізація міфонімів в одних випадках відбувається на підставі метонімії, а саме опосередкованої мі­фом вказівки на сферу діяльності компанії (105 випадків). Утворені в такий спосіб ергоніми виконують, поряд з іншими, інформативну функцію. В ряді випадків мотивуючою основою для утворення ергонімів виступає сиг-ніфікативний символічний компонент власних назв, їхнє використання пов'язане з належністю до прецедентних текстів, які мають ореол старовини та традиційності. Мотивом для вибору таких символічних імен є їхня впізна-ваність у культурі, що полегшує процес запам'ятовування завдяки включенню ергоніма в уже готову мережу па­радигматичних зв'язків. Такі ергоніми виконують функцію привернення уваги до назви (182 випадки). Підвидом символічного типу номінації є назви естетичного типу, насамперед жіночі імена, які досить широко представлені в ергономіконі. Таким ергонімам притаманний супровідний компонент естетичної оцінки. Зустрічаємо також ви­падки іншої аксіологічної мотивації ергонімів, зокрема, параметричної, телеологічної та нормативної (138 ерго-німів). Крім того, у 49 випадках міфоніми набули вторинних значень в інших моделюючих системах (космічні назви, ідеологічна сфера), які і визначають використання лексеми в ергономіконі.

До метонімічного використання міфонімів відносимо ті випадки, коли існує зв'язок між міфом або сутнісни-ми характеристиками міфічних створінь та фреймом діяльності відповідного підприємства. У деяких випадках такий зв'язок має дуже загальний характер. Ідеться про назв богів, які в античних пантеонах опікувалися сферою торгівлі та обміну. Ступінь прозорості назви є різним у залежності від конкретного предмета діяльності. Мето­німічний характер має використання в ергономіконі міфоніма Гермес (14 прикладів): "вісник богів, покровитель дотепності, гімнастики, мандрівників, доріг, торгівлі, провідник душ померлих" [7, с. 67]. Цю назву отримують підприємства, які здійснюють продаж різноманітної продукції. Крім того, засвідчений один випадок використан­ня усталеного епітета цього бога: "Трісмегіст". Популярним в ергономіконі є також трансонімізація імені рим­ського бога торгівлі Меркурія (23 випадки). Назва використовується як в українській формі ("Меркурій" ), так і в транслітерованій англійській ("Меркурі" ).

В інших ергонімах зв'язок із діяльністю компанії має більш конкретизований характер. Назва компанії, яка надає похоронно-ритуальні послуги, "Анубіс", походить від імені давньоєгипетського бога, шанування якого було тісно пов'язане з культом мертвих [7, с. 34]. Цей зв'язок ще більше посилюється використанням в оформленні сайту зображення Анубіса та інших давньоєгипетських символів. Використання назви підземної річки Стікс є метонімічно мотивованим у разі компанії, яка видобуває торф.

 

© Зимовець Г. В., 2012Зв'язок із відповідними міфами простежуємо в назвах сільськогосподарських виробників: "Апіс" (агроком-панія), "Астарта" (сільськогосподарська компанія), "Митра-агро" (сільськогосподарська продукція). Викорис­тання імені Геї, богині врожаю, є мотивованим у разі назви агрофірми "Гея" . Подібну мотивацію спостерігаємо також при трансонімізації назви богині родючості, хліборобства та шлюбу Деметри в ергонім на позначення сільськогосподарських компаній та фірм, які займаються продажем продуктів харчування, ландшафтним дизай­ном, саджанцями, сільськогосподарською технікою. Використання міфоніма Діоніс, як бога виноградарства та виноробства, є цілком прозорим у разі виноробного підприємства. Кореляція з міфом також спостерігається в назві туристичної фірми "Діоніс-тур" . Використання імені німфи-покровительки дерев Дріади є прозорим у разі найменування товариства "Дріада" , яке займається продажем насіння та саджанців. Мотив простежується також щодо компаній, які займаються переробкою дерева, оздоблювальними будівельними роботами та виробництвом меблів. Назва римського бога родючості Сатурна лише в одному випадку з п'ятнадцяти представлених у корпусі ергонімів позначає сільгоспвиробника, що свідчить про переважний зв'язок оніма не з міфологічною, а з косміч­ною сферою.

Назва римського бога вогню Вулкана знаходить застосування в ергокоміконі, вірогідно, через похідний від неї термін вулканізація, який позначає істотний процес у виробництві гуми. Серед назв підприємств міфонім за­свідчений у складі композитів: "Вулкан-правекс" (виробництво різних матеріалів, взуття) та "Вулкан-сервіс" (2 випадки - виробництво та продаж шин). Трансонімізація міфоніма Гефест, позначення грецького бога вогню та ковальства, у деяких випадках є мотивованою за сферою діяльності: зварювання, ковальські роботи, автосервіс. Зв'язок із міфом в разі компанії "Гефест СВ" увиразнюється логотипом, на якому зображено вогонь. Символом вогню виступає також назва міфічного птаха Фенікса: "Альфа-фенікс" (теплопостачання та опалення).

Назва "Гіппократ" на позначення журналу та медичної клініки є мотивованою за предметом діяльності. Ін­шим міфом, дотичним до сфери охорони здоров'я, виявився єгипетський міф про Озіріса, який є символом від­родження: оздоровчий центр "Озіріс". Ім'я богині Леди, асоціюється із жіночністю, тому вважаємо, що в разі називання цим міфонімом гінекологічної клініки простежується зв'язок із адресантом діяльності. При цьому не виключена паронімічна атракція зі слов'янською міфічною назвою Лада.

Використання міфоніма Дедал, який був будівничим і винахідником, є метонімічно мотивованим у разі під­приємств, які працюють у галузі техніки, зокрема виробляють технологічне обладнання, розробляють будівельні проекти. Міфічний герой Ікар, як відомо, асоціюється із повітроплавством, з огляду на що констатуємо метоні­мічний характер трансонімізації у випадку назви авіаклубу та компанії, яка займається ремонтом авіатехніки.

Істотними асоціаціями з античною міфологію відзначається морська тема та мандрівки. Ім'я легендарного грецького мандрівника Одіссея зустрічаємо в назві книжкового інтернет-магазину та туристичного бюро. В обох випадках чітко простежується мотив, пов'язаний з міфом - фізичні або духовні мандрівки. Асоціації з міфічним образом мандрівників простежуються в назві агентства з працевлаштування моряків "Аякс" та "Арістей компа-ні" (транспортно-експедиційні послуги). Віддалений зв'язок з діяльністю наявний у назві туристичного підпри­ємства "Аріадна" та "Паллада" (риба та морепродукти, через референцію до Афін як морської держави). Тема міфічних мандрівок також знаходить відлуння в ергонімі "Арго" (2 випадки, туристичні компанії). Головний бог моря Посейдон дав назву судноплавній компанії "Посейдон". Використання імені Каліпсо в назві готелю корелює з деякими моментами відповідного міфу, зокрема з гостинною зустріччю, яку німфа надала Одіссею на острові Огігія. Використання на позначення компанії назви римського божества хмар, дощу та вод Нептуна зумовлене сферою діяльності в таких випадках: "Нептун" (безалкогольні напої) та "Нептун-групп" (судна: будівництво, ремонт).

Певний зв'язок із атрибутами римського бога Януса (ключі) простежуємо в сфері діяльності однойменного агентство з нерухомого майна. Ця асоціація посилюється зображенням бога на логотипі компанії. Юридична га­лузь асоціюється з такими міфонімами, як: "Астрея" та "Феміда".

Зв'язок із міфом може мати і топографічну прив'язку. Назву представників дикого племені велетнів-людо-жерів має готель "Лістрігон", розташований у Балаклаві, де побутує місцева легенда, не підкріплена науковими джерелами, що лістригони мешкали в Балаклавській бухті.

Назва "Фаетон" корелює не безпосередньо із міфом, а із апелятивом на позначення транспортного засобу (підприємство із виробництва підйомно-транспортного обладнання, техніки; будівельна організація). Хоча мотив номінації в даному випадку підсилюється також належністю оніма до прецедентної античної міфології.

Загальна символічна мотивація, яка полягає у використанні назв прецедентного характеру, притаманна значній кількості ергонімів. У цьому випадку процес номінації не пов'язаний із окресленням певної сфери діяльності, а радше із пошуком для підприємств таких назв, які б відзначалися певною впізнаваністю (навіть мінімальною) та екзотичністю, що забезпечує виконання ергонімами апелятивної та експресивної функції. У разі поширених жіно­чих імен додається також естетична функція. У нашому корпусі представлені такі випадки: "Алфея" (спецодяг), "Амон-Ра" (мультимедійні презентації), "Апіс" (скловироби), "Арго" (упаковка, продукти харчування, виробни­цтво шпалер, готель, продаж комп'ютерів, реклама, автопокришки, молочні продукти), "Аріадна" (нерухомість, канцелярські товари, харчові добавки), "Астарта" (автосервіс, будівництво, страхування, телекомунікації), "Астрея" (комп'ютери, канцелярські товари), "Атена" (будівельні матеріали), "Паллада" (консервний завод, морепродукти, сільськогосподарська техніка, виробництво доків), "Паріс" (електронне обладнання), "Галатея" (спортклуб, продаж лічильників, деревини, виробів з хутра), "Геліос" (телекомунікаційне обладнання), "Гера" (деревообробка, м'ясна продукція), "Гефест" (пиво), "Гея" (лаки), "Гєя" (консалтингові послуги), "Гіппократ" (продаж цукру), "Даная" (взуття), "Дафна" (мережі зв'язку, хімічна продукція), "Деметра" (упаковка, канце­лярські товари), "Діана" (будівельні матеріали, продаж одягу, кондитерські та хлібобулочні вироби, м'ясна про­дукція, системи та обладнання для водоочищення), "Діоніс" (вікна, виготовлення зовнішньої реклами), "Дріада"(ветеринарна фірм, машинобудівне підприємство), "Еол" (металургія, сировина), "Ізіда" (лакофарбова продук­ція), "Ікар" (автосервіс, турбаза, спецодяг), "Калісто" (особиста охорона), "Каллісто" (канцелярські товари та приладдя), "Кентавр" (обладнання для харчової промисловості), "Центавр-плаза" (бізнес-центр), "Кліо" (тран­спортно-експедиційні послуги, устаткування), "Кронос" (аудиторські послуги, лізинг нерухомості, реклама, про­даж мастильних матеріалів, проектно-технологічні роботи, будівельні роботи), "Купідон" (обладнання для граль­ного бізнесу), "Леда" (консервний комбінат), "Лікург" (продаж кабелів), "Марс" (тара, інформаційна безпека, безалкогольні напої, соки, води, рекламні послуги), "Мітра" (продавець взуття), "Наяда" (будівництво суден, продаж окулярів та контактних лінз, полімерні вироби), "Нептун" (продаж нафтопродуктів, телекомунікаційне обладнання), "Німфа" (навчання), "Осіріс" (електротехнічне обладнання), "Орфей" (оренда нерухомості, книж­ковий супермаркет), "Ортей" (холодильне обладнання), "Плеяда-М" (технології та новітні розробки), "Плутон" (спорядження для електротранспорту), "Прозерпіна" (продаж тютюнової продукції), "Прометей" (газопоста­чання, побутова техніка, туристичні послуги, страхування, виробництво меблів, швейна фабрика, виробництво кабелю), "Псіхєя" (продаж нафтопродуктів), "Селена" (продаж одягу, насіння, саджанці, пластмасові вироби, метали, продукти харчування, дитячі товари), "Сфінкс" (борошно, крупи, оренда), "Тесей" (віконні конструкції), "Феміда" (санаторій), "Фенікс" (взуття, нерухомість, страхування, будівництво, продукти харчування, реклама), "Хірон" (прокат кольорових металів), "Ясон" (виготовлення меблів).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 


Похожие статьи

О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови