О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови - страница 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

2)Faith like a child/child-like faith (context: Matthew 18:3 And said, Verily I say unto you, Except you be converted, and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven) Тверде переконання, яке не потребує логічних доведень. Інколи вживається в іронічному значенні.

-  The Child-Like Faith of British Diplomacy (title of an article) [11].

-  Saying most people had a child-like faith that all that was needed was to put a man in prison and then forget him, Mr. Whatmore said the State penal system was at fault because of: Public apathy. (The Argus (Melbourne, Vic.: 1848 -1956) Wednesday 9 November 1955, page 3) [11].

3)Trial/trying offaith (James 1:3 Knowing this, that the trying of your faith works patience.) Випробування, осо­бливо коли йдеться про певні моральні принципи, вірність, незважаючи на будь-які перешкоди.

-  The Times' Brassels correspondent states that Mr. Kroger is more inflexible than ever regarding the future. He considers his bereavement (the death of Mrs. Kroger) a fresh trial of faith. (Barrier Miner (Broken Hill, NSW: 1888 -1954) Wednesday 24 July 1901, page 2) [11].

4)Keep the faith (Rev 14:12 Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus.) Не втрачати віру в Бога, дотримуватися відданості справі (демократії та расової рівності).

-  "Keep the faith, Baby," my neighbor said as he raised his fingers to show the "V" for victory sign.

-  University professors, presidents of business houses and professional men have signed in large numbers a petition asking President Taft, to keep faith over Panama, even in the loss of commercial advantages [11].

5)An act of faith (context of Hebrew 11:33-40) важкий випадок, складна справа, справа, що вимагає терпіння, великої витрати зусиль.

-  Thus, on a spring day, some 38,000 of the original 60,000 applicants for jobs went to the school or court-house ... to do business with the TVA for the first time. It was an act offaith [10].

-  For at least twenty years I have accompanied my husband on this round, and even year I feel the same sense of security in the future. To me this simple job is such an act offaith.

6)To have faith in (Mar 11:22 And Jesus answering saith unto them, Have faith in God.) Вірити в когось, довіряти комусь зробити те, що треба.

-  I have faith in you. I know you will try your best. We have faith in you and know you can do the job well.

- Have faith in yourself, keep believing, you can if you only will try. Концепт "невір'я" реалізується у таких біблійних фразеологізмах:

1) Oh, ye of little faith (Mat 14:31 And immediately Jesus stretchedforth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?)Fig. You who trust no one. (Jocular; the word ye is an oldform of you used in the Bible.) This is the rebuke levelled at the disciples of Christ, when seeming to doubt his divinity. The phrase is also more widely used to describe any Christian doubter. In a secular setting it may be intended as a humorous jibe when doubting someone's abilities.

-   You thought I wouldn't show up on time? Oh, ye of little faith.

-   For too long, he said, the Senate has measured up to the Biblical charge 'Oh ye oflittle faith [14; 11].

2) Doubting Thomas (Context of John 20:24-29 But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe) це той, хто відмовляється повірити "на слово" без прямого, фізичного, особистого досвіду, інакше кажучи, - скептик.

He's a real doubting Thomas - he simply wouldn't believe I'd won the car until he saw it with his own eyes.

Mary won't believe that I have a dog until she sees it. She's such a doubting Thomas.

О.С. Кубрякова вказує на те, що поняття концепт відповідає уявленню про ті засоби, якими оперує людина у процесах мислення і які відображають зміст досвіду та знання, зміст всіх її вчинків і процесів пізнавальної ді­яльності [4, с. 59].

Важливу роль у дослідженні концепту відіграє його структура під якою дослідники мають на увазі наявність інваріативного "ядра" та певних концептуальних ознак, що наповнюють його змістом. Хоча сьогодні ще не сформу­валося загальноприйнятного погляду на структуру концепту, однак висловлюються переконливі думки щодо його організації, тобто наявності у нього компонентів (концептуальних ознак), які утворюють різні концептуальні пласти.

Доводиться також константувати і відсутність єдиної методики дослідження концепту. Різні дослідники про­понують власні способи і прийоми його дослідження. Найпоширенішими виявилися два методи лінгвокогнітив-ного аналізу. Перший спосіб логічний - "від змісту до мови", другий - семантико-когнітивний.

У межах другого підходу З.Д. Попова та И.А. Стернин виділяють три базові структурні компоненти (елемен­ти) концепту - образ, інформаційний зміст та інтерпретаційне поле [6].


Когнітивний образ реалізує абстрактний концепт у мовній матерії. Він складається з перцептивних ознак (ознаки сформовані за допомогою органів відчуття) та когнітивної або концептуальної метафори (метафоричне переосмислення предмета чи явища).

Перша концептуальна метафора (внутрішнє знання/переконання) знаходить аналоги у словникових дефініці­ях, в той час як друга (сила, виражена в дії) характерна лише для біблійних текстів. Звернемося до інформаційно­го змісту цього концепту. Інформаційний зміст концепту - це мінімум когнітивних ознак, що визначають основні, найбільш важливі відмінні риси предмета або явища. Інформаційний зміст багатьох концептів близький до змісту словникової дефініції (якщо вона є), однак він охоплює лише ознаки, які диференціюють денотат концепту і ви­ключає ознаки випадкові, необов'язкові, оцінні, залежно від ситуації.

Вебсайт вербальних асоціацій англійської мови, визначає інформаційний зміст концепту "віра" так [16]:

faith" statistics

word rank: 2/10


associated to faith

1.

hope

medium

2.

reliaion

weak

3.

believe

weak

4.

belief

v. weak

5.

trust

v. weak

associated from faith

1.

belief

medium

2.

reliaion

medium

3.

hope

weak

4.

aod

weak

5.

Ш1І

v. weak

statistical inFormation is copyright © 2003-200Swardassociatian.orgВикладене вище дає підставу для твердження про те, що інформаційний зміст концепту "віра" базується на словникових дефініціях із залученням таких слів: faith - belief, religion.

У біблійній фразеології концепт "віра" проявляється в таких якісних характеристиках: мала, недостатня, слабка, діє в часі, впливає на якість життя носія та на життя пов'язаних з ним людей, її потрібно берегти, вона спонукає до дії або є її підставою, має завжди позитивну оцінку. Вона може бути зовсім відсутньою, протиставляється сумніву. Про­ведений аналіз концепту "віра" дає також підставу для тверджень про те, що концепт "віра" з точки зору його фразе­ологічної вербалізації є комплексним, тому що представлений і на лексичному і на фразеологічному рівнях мови, на­лежить до числа абстрактних, оскільки позначає ідею і водночас, завдяки узагальненій семантиці, є гіпероконцептом.

Завершуючи огляд цього концепту хочемо звернути увагу на те, що в біблійній мовній картині світу акцен­тується активний компонент значення "віри", тобто "faith will move mountains; trial/trying of faith; an act of faith", в той час як сучасне розуміння "віри" сьогодні здебільшого зводиться до правильних поглядів, незважаючи на поведінку. "З плином часу, значення слова "віра" все більше зводилося до "позиції розумової згоди". Людей стра­чували та катували за неправильні погляди. Вимога мати правильні переконання та розуміння доктрин стала вирі­шальною для членства в церкві, і тим самим досягнення вищої нагороди та вічного спасіння" [13]. За допомогою концептуального аналізу ми дослідили, що це неправильне розуміння "віри". Також у біблійній мовній картині "віра" це завжди свідомий акт "doubting Thomas", в той час як у світській мовній картині світу є фразеологізми blind faith, in bad faith, take something on faith, an article of faith, які не мають аналогів у біблійній фразеології.

Проаналізовані у статті фразеологічні одиниці, що є носіями концепту "віра" дають підставу для висновку про те, що для нього характерні такі особливості фразеологічної реалізації: реалізується у фразеологічних одиницях зі словом faith і без нього. Інформаційний зміст цього концепту описується словами: belief, religion. Когнітивний образ реалізується у двох концептуальних метафорах: 1) внутрішнє знання/переконання, яка знаходить аналоги у словникових дефініціях, в той час як друга 2) сила, виражена в дії, характерна лише для біблійних текстів. Цей концепт також має низку якісних характеристик, описаних вище, та завжди позитивну оцінку.

Подальше вивчення концепту "віра" може бути продовжено у напрямку порівняльного дослідження його фра­зеологічної експлікації у біблійній та у світській мовних картинах світу, з метою дослідження відмінностей та ха­рактерних особливостей цього концепту. В умовах секуляризації це відкриває унікальну можливість для пізнання лінгвокультурних відмінностей різних епох та картин світу.

Література:

1.Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов / А. Вежбицкая. - М, 2001.

2.Гостева И. В. Концептуализация русской языковой картины мира и религиозная философия / Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах : сб. ст. участников IV меж-дунар. науч. конф., 25-26 апр. 2008 г., Челябинск. Т. 2 - Челябинск : ООО "Издательство РЕКПОЛ", 2008. - 608 с.

3.Кубрякова Е. С. Язык и знание. На пути получения знаний о языке : части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е. С. Кубрякова. - М. : Языки славянской культуры, 2004.

4.Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. Краткий словарь когнитивных терминов. - М., 1996.

5.Мерзлякова А. Х. О некоторых французских терминах межкультурной коммуникации / Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах : сб. ст. участников IV междунар. науч. конф., 25-26 апр. 2008 г., Челябинск. Т. 2 - Челябинск : ООО "Издательство РЕКПОЛ", 2008. - 608 с.

6.Попова З. Д. Стернин И. А. Когнитивная Лингвистика. Издательство : Восток-Запад, АСТ, 2007. С. 315. [Елек­тронна версія]: Режим доступу - http://zinki.ru/book/kognitivnaya-lingvistika/

7.Полюжин М. М. Функціональний і когнітивний аспекти англійською словотворення : Монографія / Михайло Михайлович Полюжин. - Ужгород : Закарпаття, 1999. - 240 с.

8.Слухай Н. В. Сучасні лінгвістичні теорії концепту як мовно-культурного феномену // Мовні і концептуальні картини світу. - К., 2002. - № 7. - С. 462-470.

9.Степанов Ю. С. Константы : словарь русской культуры. - М. : Языки русской культуры, 1997.

10. Фразеологизм. [Електронний ресурс] : Режим доступу - http://phraseologism.com/load/frazeologizmy_
anglijskogo_)azyka/letter_a/an_act_of_faith/4-1-0-58

11.Digitized newspapers and more. [Електронний ресурс] : Режим доступу - http://trove.nla.gov.au

12.King James Bible. [Електронний ресурс] : Режим доступу - www.biblegateway.com

13.Myers Jim. Faith - Action or Belief? [Електронний ресурс] : Режим доступу - http://www.biblicalheritage.org/ Bible%20Studies/faith.htm

14.The Free Dictionary/Idioms. [Електронний ресурс] : Режим доступу - http://idioms.thefreedictionary.com

15.Webster N. An American Dictionary of the English Language edition of 1828. [Електронний ресурс] : Режим до­ступу - www. 1828-dictionary.com

16.Сайт вербальних асоціацій англійської мови [Електронний ресурс] : Режим доступу - http://www. wordassociation.org

17.OALD - Oxford Advanced Learner's Dictionary. [Електронний ресурс] : Режим доступу - http://oald8. oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/faith

18.LDCE - Longman Dictionary of Contemporary English. [Електронний ресурс] : Режим доступу - http://www. ldoceonline.com/dictionary/faith

WNCD - Webster's New Collegiate Dictionary 150th Anniversary Edition. [Електронний ресурс] : Режим доступу - www.merriam-webster.comКлючка Н. Я.,

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЯК СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЕ УТВОРЕННЯ

Дана робота присвячена визначенню поняття лексико-семантичного поля, встановленню його структури, комплексному дослідженню поля, зокрема у семантичному, парадигматичному та структурному аспектах. Ключові слова: лексико-семантичне поле, ядро, центр, периферія, структура, сема, лексико-семантична група.

Данная работа посвящена определению понятия лексико-семантического поля, установлению его структуры, комплексному исследованию поля в семантическом, парадигматическом и структурном аспектах.

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, ядро, центр, периферія, структура, сема, лексико-семантиче-ская группа.

The article deals with the determination of structure of lexical-semantic field, its complex study, particularly in the semantic, paradigmatic and structural aspects.

Key words: lexical-semantic field, nucleus, central part, periphery, structure, seme, lexical-semantic group.

Постановка наукової проблеми та її значення. Розвиток лінгвістичної науки супроводжується інтенсивним пошуком теоретичних основ дослідження лексико-семантичного рівня, встановлення його системно-структурних елементів, відношень між ними. Семантичне поле є такою системою, завдяки якій здійснюється вивчення семан­тичних змін у мові.

Актуальність. Одним із пріоритетних напрямків сучасної лінгвістики є дослідження лексики у вигляді се­мантично-інтегрованих частин - лексико-семантичних полів. Традиційна структура лексико-семантичного поля "центр - периферія" здатна відобразити основний словниковий фонд мови. Дане дослідження є актуальним і містить широке поле для майбутнього дослідження, оскільки процес поповнення мови лексичним одиницями не можна вважати завершеним.

Об'єктом аналізу є лексико-семантичне поле, його ознаки та особливості.

Метою дослідження є вивчення поняття лексико-семантичного поля та його структури.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.

Ідеї та принципи семантичного аналізу мови, які надалі були об'єднані під загальною назвою "дослідження семантичного поля", виникали поступово. Вони беруть свій початок з кінця XIX- початку XX століть. Форму­лювання цих ідей та принципів ми знаходимо в працях О.О. Потебні, М.М. Покровського, Й. Тріра, В. Порціга, Н. Дьоршнера, О. Духачека, Р. Хоберга, Р. Освальда та ін.

М.М. Покровський у своїй праці "Семасіологічні дослідження в галузі древніх мов" зазначив: "Слова та їх значення живуть не окремим одне від одного життям, а об'єднуються в нашій душі, незалежно від нашої свідо­мості, в різні групи, причому основою для угруповання є подібність або протилежність за основним значенням. Зрозумілим є аргіогі, що такі слова мають подібні чи паралельні семасіологічні зміни і у своїй історії впливають одне на інше; що ці слова вживаються в подібних синтаксичних сполученнях" [8, с. 20].

Основний зміст підходів до аналізу та опису лексичної семантики полягає в тому, що поступово утверджував­ся системний погляд на значення слів, який знайшов своє вираження у "методі семантичного поля". Основопо­ложником цього методу вважається німецький вчений Й. Трір. Він розглядав мову окремого періоду як сталу та відносно замкнену систему, в якій слова наділені смислами не ізольовано, а в тій мірі, наскільки й інші, суміжні з ними слова. Й. Трір розрізняв "поняттєве" та "словесне" поля. Під понятійним полем він розумів структуру окремої понятійної сфери чи низки понять, наявних у мовній свідомості, яка не має у мові особливої, своєрідної зовнішньої форми вираження[4, с. 29-44]. Словесне поле утворене зі слова та понятійно споріднених з ним слів, по-різному підпорядковується замкненому понятійному комплексу, внутрішнє членування якого представлене у поділеній структурі словесного поля. Межа між понятійним і словесним полями, як і термінологія Й. Тріра, не є чіткою. Ідеї Й. Тріра знайшли подальший розвиток у працях німецького лінгвіста Л. Вайсгербера.

С. Ульман вважає, що у формуванні теорії поля найближче до Й. Тріра стоїть Г. Ібсен. Насправді ж підхід Г. Ібсена до питань існування поля відрізняється від трірівського. Г. Ібсен, науковий метод якого складався в руслі порівняльно-історичного вивчення лексики, вперше вжив термін "смислове поле" щодо групи слів-назв металів у східних мовах. Він вважав, що одну семантичну групу утворюють тільки ті споріднені за змістом слова, які одна­ково оформлені, тобто завдяки смисловій близькості отримали таке ж морфологічне оформлення.

По-іншому розглядає "семантичне поле" В. Порціг. Ним були висунуті на перший план слова як самостійні' мовні одиниці та основні, найхарактерніші зв'язки їх значень, що виявляються у словосполученнях і деривації слів. В. Порціг намагався виявити зв'язки, які закладені в самих значеннях слів (наприклад, "бачити" пов'язано з "око", "хапати" пов'язано з "рука" тощо). "Його поля, - зазначає А.І. Кузнєцова, - прості співвідношення, які складаються з дієслова та суб'єкта чи об'єкта або прикметника і іменника" [5, с. 34]. При цьому домінуючими є слова, здатні виражати ознаки і виконувати предикативну функцію, тобто дієслова та прикметники. Отже, тільки дієслово та прикметник можуть бути ядерним елементом "семантичного поля". Саме ж поле вміщує в себе ті мов­ні елементи, які поєднуються з ядерним. Таким чином, "семантичне поле" В.Порціга ґрунтується на валентних властивостях слів і є синтагматичним утворенням, на противагу парадигматичним полям Й. Тріра (Д.М. Шмель-ов, С. Ульман, А.А. Уфімцева).

Разом з В. Порцігом нове розуміння "семантичного поля" пропонують А. Йолес та К. Ройнінг. А. Йолес роз-

 

© Ключка Н. Я., 2012глядає корелятивні пари слів типу правий - лівий, батько - син, які показують, що ці семантичне відношення зберігаються, хоча для їх вираження можуть використовуватись різні слова. Таким чином, головним критерієм, за яким слова об'єднуються в певну групу, в "смислове поле" у А. Йолеса, є наявність між словами семантичних зв'язків. Тому вивчення "семантичних полів" повинно починатися для нього, з визначення типу значення, за яким слова об'єднуються в єдине смислове ціле.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 


Похожие статьи

О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови