О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови - страница 36

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

Практичний розвиток ідеї А. Йолеса знайшли в дослідженні "поля" К. Ройнінга, який розробив методику порів­няльного вивчення подібних груп слів у різних мовах. В основі його методики лежать два основні положення:

1. Значення слів найточніше можна вивести тільки на основі їх вживання у контексті.

2. Те, що виражається одним словом, можна висловити групою слів. Слово існує автономно, але водночас потрібно мати на увазі ціле лінгвістичне поле - синонімічні йому слова.

У сучасному мовознавстві семантичне поле - це "сукупність мовних (головним чином лексичних) одиниць, які обж'єднані спільністю змісту (деколи також спільністю формальних показників) і відображають понятійну, предметну або функціональну подібність позначуваних явищ" [11, с. 84].

Ми вважаємо, що семантичне поле характеризується наступними ознаками:

1) наявністю семантичних відношень (кореляцій) між складовими його словами; 2) системним характером цих відношень; 3) взаємозалежністю та взаємообумовленістю лексичних одиниць; 4) відносною автономністю поля; 5) безперервністю позначення його смислового простору; 6) взаємозв'язком семантичних полів у межах всієї лексичної системи.

У структурі семантичного поля можна виділити такі частини:

1. Ядро поля, представлене родовою семою-компонентом, навколо якого розгортається поле. Для ядра харак­терні безознаковість, нейтральність, висока частота вживання. Оскільки ядро є лексичним вираженням смислів, або семантичних ознак, воно може замінити кожен із членів парадигми, будучи представником усієї парадигми;

2. Центр поля складається з одиниць, які мають інтегральне, спільне з ядром і між собою значення;

3. Периферія поля, що містить одиниці, найвіддаленіші за своїм значенням від ядра. Периферійні слова ха­рактеризуються найменшою частотністю. Вони деталізують та конкретизують основне значення поля. Зазвичай периферійні елементи перебувають у зв'язку з іншими семантичними полями, утворюючи при цьому лексико-семантичну цілісність мовної системи.

Лексико-семантичне поле може бути поліцентричним, якщо різними центрами поля вважаються компоненти, що групуються навколо домінантних лексем різних частин мови (інваріантні групи/поля, які є об'єднаннями лек­сем на основі загальної семантичної ознаки, що репрезентує міжкласові відношення типу: білизна - білий - біло, або у випадку об'єднання засобів вираження декількох близьких понять, уявлень в одне ціле.

Семантичне поле поділяється на семантичні підсистеми, що покривають меншу, порівняно з семантичним полем, ділянку позамовної дійсності. В.А. Звегінцев виділяв, наприклад, такі лексико-семантичні системи як групи слів, що репрезентують "так би мовити часткові підрозділи" більш загальних понять, виражених слова­ми з "узагальнюючим значенням"; групи слів синонімічного характеру; групи слів, в основі яких лежать "інші принципи визначення загального значення" (наприклад, назви частин тіла) [3, с. 169]. Крім семантичного поля, інші лінгвісти розрізняють також лексико-семантичні, лексико-тематичні, функціонально-семантичні, лексико-граматичні групи.

Тематичні групи об'єднуються однією типовою ситуацією або однією темою, але "спільна ідентифікуюча (ядерна) сема для них не обов'язкова" [2, с. 110]. Тематична група є сукупністю слів, що виражають матеріаль­ні та ідеальні денотати (референти) [7, с. 80]. Тематична група (ТГ), за визначенням Ж.П. Соколовської, - це "об'єднання значень слів, в основі якого лежить подальше членування загального поняття, яке входить у зміст категорії пізнання" [10, с. 47]. Особливість тематичної групи полягає в тому, що вона, з одного боку, виділяється шляхом логічного членування широкого поняття, з іншого боку, - на основі того, як це поняття членується, і ло­гікою мови - значеннями слова. В ТГ взаємопроникають елементи, які прийнято називати поза- та внутрішньо-мовними, вони виступають в структурі значення як внутрішньо-та власномовні елементи, але належать до різного ступеня абстрагування від конкретних предметів та явищ. ТГ вміщують слова, які виражають окремі поняття, одиничні або об'єднані в лексико-семантичні групи.

Лексико-семантична група - це "об'єднання значень слів, які містять конкретні поняття, що різняться сту­пенем виявлення якості, ознаки, дії і протиставленими якостями ознаки, дії, предмета, явища" [10, с. 54]. ЛСГ формується у процесі взаємодії лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників. її складовими є різного роду спільні семантичні компоненти, семантичні деривати, семантичні сітки, в яких реалізуються семантичні тотожно­сті, протилежності та ін. [1, с. 38].

При порівнянні семантичного поля Й. Тріра (лексико-семантичної мікросистеми) і лексико-семантичної групи В.В. Левицький виділяє декілька диференційних ознак, а саме:

1. Мовна/позамовна обумовленість лексичних зв'язків. Елементи семантичного поля об'єднані в першу чергу позамовно, елементи ж ЛСГ об'єднуються насамперед внутрішньомовними відношеннями.

2. Матеріальність/нематеріальність. Якщо для семантичного поля характерні як конкретні, так і абстрактні слова одного рівня, наприклад, назви кольорів, поле інтелекту, то ЛСГ може складатися зі слів, що позначають матеріальні ("земля" ) чи ідеальні об'єкти (дієслова переміщення), а також зі слів з абстрактним і конкретним значеннями (ЛСГ "праця" ).

3. Дискретність/недискретність. Семантичне поле та інші мікросистеми можуть позначати дискретні та недис-кретні об'єкти зовнішньої дійсності. Але при типологічному вивченні мов ЛСГ, на відміну від семантичного поля, є непридатною, оскільки вона ґрунтується на мовних відношеннях.Обсяг групи. Семантичне поле може складатися з двох лексичних одиниць, тоді як ЛСГ складає більша кількість ЛСВ (двочленною може бути лексичне угруповання, елементи якого пов'язані відношеннями синонімії й антонімії).

4. Тип і місцезнаходження імені групи. У ЛСГ домінантою є ціле слово, яке входить до складу групи. В си­нонімічному ряді домінантою є одне певне значення слова. Члени ЛСГ об'єднані декількома значеннями. В се­мантичному полі ідентифікатор, який є не словом, а словосполученням (словоутворенням), позначає родове по­няття і не є членом угруповання. Члени семантичного поля об'єднані одним спільним компонентом.

5. Тип відношень всередині мікроструктури. Елементи семантичного поля перебувають частіше у відношен­нях комутації, синонімічного ряду - у відношеннях субституції. Для ЛСГ ж характерні обидва типи системних відношень.

6. Конфігурація мікросистеми. ЛСГ та семантичний ряд є двовимірними утвореннями, а семантичне поле може бути як одно-, так і двовимірним угрупованням [6, с. 201].

При дослідженні лексики за лексико-семантичними групами за основу береться слово як основна одиниця словникового складу мови, як основна номінативна одиниця в його різноманітних смислових зв'язках. Слова, що формують ЛСГ, певною мірою збігаються у своєму головному значенні, мають спільні смислові компоненти, які складають смисловий інваріант цієї лексико-семантичної групи.

Функціонально-семантичні поля (ФСП) виділяються з урахуванням того, що окремі семантичні функції мо­жуть бути виражені як граматичними, так і неграматичними засобами. О.А. Селіванова вказує, що "функціональ­но-семантичне поле - певним чином організована сукупність різнорівневих одиниць і явищ мовлення, об'єднаних спільністю елементарного змісту як бази функціонально-семантичної категорії" [9, с. 652].

Особливостями функціонально-семантичного поля є:

1. Функціонально-семантичне поле інтуїтивно зрозуміле носію мови і є для нього психологічною реальністю.

2. Функціонально-семантичне поле автономне і може бути виділене як самостійна підсистема мови.

3. Функціонально-семантичне поле має власну структуру: у межах поля виокремлюються мікрополя як різно­види інваріантного змісту, вони складаються з центра (ядра, домінанти) і периферії.

4. Одиниці функціонально-семантичного поля пов'язані різними системними семантичними відношеннями.

5. Кожне функціонально-семантичне поле пов'язане з іншими функціонально-семантичними полями мови і разом з ними утворює мовленнєву систему.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Елементи окремого функціонально-семантичного поля пов'язані регулярними та системними відношеннями, і, відповідно, всі слова поля взаємно протиставлені одне одному. Функціонально-семантичні поля можуть пересікатись або цілком входити одне в одне. Значення кожного слова найповніше визначається лише у тому випадку, якщо відомі значення інших слів з того ж поля. У нашій роботі під семантичним полем ми розуміємо сукупність семантичних ознак (макросем, значень), об'єднаних си­стемними відношеннями.

Література:

1.Ахметжанова Р. Н., Ахметжанов Б. Н. Проблема функционально-семантических полей / Р. Н. Ахметжанова, Б. Н. Ахметжанов // Теория поля в современном языкознании. - Уфа, 1991. - 101 с.

2.Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика / Л. М. Васильев. - М. : Высшая школа, 1990. - 176 с.

3.Звегинцев В. А. Язык и лингвистическая теория / В. А. Звегинцев. - М. : Эдиториал УРСС, 2001. - 248 с.

4.Кобозева И. М. Лингвистическая семантика : Учеб. пособие. / И. М. Кобозева. - М. : Эдиториал УРСС, 2000. - 352 с.

5.Кузнецова А. И. Понятие семантической системы языка и методы её исследования / А. И. Кузнецова. - М. : Изд-во Моск. Ун-та, 1963. - 60 с.

6.Левицкий В. В. Семасиология / В. В. Левицкий. - Винница НОВА КНЫГА, 2006. - 512 с.

7.Левицкий В. В. Статистическое изучение лексической семантики : Учеб. пособие. / В. В. Левицкий. - К. : УМК ВО, 1989. - 155 с.

8.Покровский М. М. Семасиологические исследования в области древних языков / М. М. Покровский. - Москва: Ком.Книга, 2006. - 128 с.

9.Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Селіванова. - Полтава: Довкілля-К, 2006. - 716 с.

 

10.Соколовкая Ж. П. Проблемы системного описания лексической семантики / Ж. П. Соколовкая. - К. : Наукова думка, 1990. - 183 с.

Уфимцева А. А. Лексическое значение. Принцип семиологического описания лексики / А. А. Уфимцева. -М. : Эдиториал УРСС, 2002. - 240 с.УДК 811.111373.72

Ковалюк Ю. В.,

Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ВАРІАНТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ ОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ

У дослідженні розкрито сутність варіантологічного аналізу фразеологізмів із онімним компонентом і з'ясовано зміст типології фразеологізмів із онімним компонентом у національних варіантах англійської мови.

Ключові слова: загальна англійська мова, міжваріантна аналогія, національний варіант, фразеологія, фразео­логізм із онімним компонентом, фразео-семантичний аналог.

В исследовании раскрыто сущность вариантологического анализа фразеологизмов с онимным компонентом и истол­ковано содержание типологии фразеологизмов с онимным компонентом в национальных вариантах английского языка.

Ключевые слова: общий английский язык, межвариантная аналогия, национальный вариант, фразеология, фразеологизм с онимным компонентом, фразео-семантический аналог.

The research considers the main principles of variantological analysis of phraseological units with the onymic com­ponent. In addition, the essence of typology phraseological units with the onymic component in the national variants of English is elucidated.

Key words: General English, cross-variant analogy, national variant, phraseology, phraseologism with the onymic component.

Варіантологічний аналіз дає змогу описати функціонально-семантичні аспекти значення та вживання ан­глійських варіантно маркованих фразеологізмів із онімним компонентом (далі - ФОК). Варіантні особливості англійських фразеологізмів становили предмет досліджень Т.С. Чумічової (фразеологізми з компонентами-со-матизмами) [4], К.Ю. Соткіної (функціонально-семантичні та лінвокультурні характеристики американських фразеологізмів) [3], Ф.Н. Нізамутдінової (національно-культурна специфіка британських й американських фра­зеологічних одиниць) [2, с. 142] та ін., проте семантичні та функціональні характеристики ФОК у варіантологіч-ному аспекті ще не отримали інтегрального опису у вітчизняній і зарубіжній англістиці. У статті варіантно мар­ковані фразеологізми визначено як фразеологічні одиниці, які виникли в національних варіантах (американсько­му, британському, австралійському та канадському) англійської мови та відзначаються власне американським, британським, австралійським або канадським вживанням, викликане потребами номінації явищ (універсальних й етноспецифічних) у відповідному варіанті [1, с. 6].

Мета дослідження - визначити зміст варіантологічного аналізу та типології ФОК у національних варіантах англійської мови.

Поставлена мета зумовлює виконання таких завдань:

1. виділити робочий корпус загальних англійських ФОК і варіантно співвіднесених методом аналізу варіантах позначок, лінгвокультурологічного аналізу та розгляду фонової семантики фразеологізму;

2. виокремити спільні та відмітні риси ФОК у варіантах англійської мови.

Перш ніж перейти безпосередньо до розгляду варіантологічних характеристик ФОК, вважаємо доречним про­аналізувати визначення понять "літературна англійська мова ", "національний варіант" і "варіантна модель".

Поняття літературної англійської мови (Standard English) у сучасних англомовних студіях трактується по-різному, оскільки, як зауважує Т. МакАртур, географічні обмеження його дефініції призводять до того, що одні вчені до його змісту зараховують уживання мови освіченими людьми у межах Англії, Британії або у Брита­нії та Північній Америці загалом, тоді як інші - говорять про його існування в усьому англомовному просторі [11, c. 98]. Проте справа не у вимові, а у вживанні слів і в їх семантиці [14, c. 118], оскільки літературна англій­ська мова не має конкретної територіальної співвіднесеності [8, c. 150].

Під терміном "національний варіант мови" ми розуміємо сукупність варіанта літературної мови і розповсю­джених у межах його ареалу територіальних діалектів [5, с. 19]. Дослідники (Л. Бауер, Б. Кашру, О.О. Куреня, М.В. Томенчук, О.Д. Швейцер та ін.) виділяють такі основні національні варіанти сучасної англійської мови: британський, американський, австралійський, канадський, а також ірландський, шотландський, новозеландський та південно-африканський.

На думку О.Д. Швейцера, відмітність між "національним мовним варіантом" і "варіантом літературної мови" полягає ось у чому. Національний мовний варіант є сукупністю варіанта літературної мови та розповсюджених на цій території і зорієнтованих на нього місцевих діалектів [5]. Відповідно, під варіантом літературної мови розуміють територіальний різновид єдиної унормованої літературної мови.

Найпоширенішою теорією, у якій наведені варіанти сучасної англійської мови, є концентрична модель Б. Качру [9]. Дана модель передбачає такі елементи:

  внутрішнє коло - країни, в яких англійська мова має статус державної: США, Об'єднане Королівство, Ка­нада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка, Ірландія. Подібні погляди на національні варіанти англійської мови знаходимо у [8; 11; 14].

  зовнішнє коло: постколоніальні країни Азії й Африки: Нігерія, Замбія, Індія, Сінгапур тощо, в яких англій­ська мова поширилась у корінному оточенні та використовується у головних державних інститутах, виконуючи роль другої мови;

  коло, що розвивається: охоплює країни, які визнають важливість англійської мови як міжнародної, незважа­ючи на те, що протягом своєї історії вони не зазнавали колонізації з боку країн внутрішнього кола: Китай, Японія, Греція, Корея, країни пострадянського простору та ін.

© Ковалюк Ю. В., 2012Порівняльно-типологічний метод стосовно дослідження варіантних розбіжностей британських і американ­ських фразеологізмів використано у монографії Р. Мун [12]. Вирізнення міжваріантної аналогії у даній праці здійснено на основі двох критеріїв: у першому випадку зберігається семантика фразеологізмів, роль змінної ви­конує дієслівний, іменниковий, прикметниковий та прийменниковий компоненти, наприклад: cut a long story short (BrE) - make a long story short (AmE) [12, c. 133-34].

У другому - значення фразеологізмів ідентичні, однак різняться їх складові компоненти. Це явище О.Д. Швейцер назвав фразео-семантичними аналогами [5]. Фразео-семантичні аналоги відзначаються розбіжностями у плані вираження при однаковому плані змісту. При цьому у фразеологізмів збігаються денотати, проте можуть різнитись конотації. У дослідженні Р. Мун наведено такі приклади фразео-семантичних аналогів: a storm in a teacup (BrE) - a tempest in a teapot (AmE) [5, c. 134].

У словнику-монографії "British English A to Zed" [6] Н. Шур виокремив британський диференційний лексико-фразеологічний пласт (5000 одиниць). Проте дану роботу не можна назвати вичерпною, тому що зіставний аналіз корпусу ФОК та ідіоматичних словників [7; 10; 13] засвідчує, що у корпусі Н. Шура відсутня значна кількість фразеологізмів-бритицизмів, зокрема ФОК - приблизно 30 одиниць від 76 загальної кількості, отриманих нами, наприклад: Colonel Blimp, Darby and Joan, Florence Nightingale, та ін..

Це все свідчить про те, що варіантні особливості англійських фразеологізмів, а також ФОК, ще не були пред­метом розгляду у лінгвістиці.

Поваріантний аналіз англійської мови часто проводиться з урахуванням дихотомії британське (British) - не-британське (non-British), яка підпорядкована загальній англійській мові (General English - GE). Цей факт можна проілюструвати, досліджуючи функції ФОК у варіантах англійської мови, за допомогою схеми у вигляді роз­галуженого дерева:


General English

Наведений рисунок слугує зображенням варіантного розподілу ФОК у англійській мові. Загальна англійська мова (General English), до якої належать 571 ФОК, поділяється на англійську мову в Британії (British English) - 76 ФО і поза межами Британії (non-British English). Небританські фразеологізми, у свою чергу, розмежовуються на північноамериканські: спільні північноамериканські (16), американізми (113), канадизми (10) та непівнічноаме-риканські (non-North American); у роботі такими є австралійські ФОК, які налічують 41 одиницю.

Підбиваючи підсумки варіантологічного аналізу ФОК, слід зазначити, що проблема типології фразеологіз­мів у варіантах англійської мови потребує великого фактичного матеріалу та ґрунтовних знань етнокультурних характеристик кожного варіанта. Кодифікація варіантів англійської мови відкриває доступ до лексико-фразео-логічного пласта, який вживається постійно носіями даного мовного колективу. Незважаючи на те, що загальне (General English) переважає над конкретним (Variant of English), саме ФОК, які виникли у варіантах англійської мови, експлікують етнокультурні риси їх носіїв, що збагачує загальноанглійський фонд. Варіантологічний аналіз семантики ФОК здійснено у формі від загального (General English) до конкретного (British English, American English, Australian English, Canadian English).

Література:

1. Ковалюк Ю. В. Семантика та функції фразеологізмів з онімним компонентом у національних варіантах
англійської мови
: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови" / Ю. В. Ко-
валюк.
- Чернівці : ЧНУ, 2011. - 20 с.

2.         Низамутдинова Ф. Н. Национально-культурная специфіка фразеологических единиц в британском и аме-риканском вариантах английского языка / Ф. Н. Низамутдинова // Сб. науч. тр. / Моск. гос. лингв. ун-та. - М., 2002. - Вып. 457. - С. 142-149.

3. Соткина Е. Ю. Формирование фразеологии американского варианта английского языка: функционально-се­мантический и лингвокультурный аспекты : автореф. дисс. на соискание степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 "Германские языки" / Е. Ю. Соткина. - Нижний Новгород, 2009. - 21 с.

4. Чумичева Т. С. Фразеологизмы с компонентами-соматизмами в национальных вариантах английского языка (на материале британского и американского вариантов) : автореф. дисс. на соискание степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 "Германские языки" / Т. С. Чумичева. - Нижний Новгород, 2010. - 21 с.

5. Швейцер А.Д. Литературный язык в США и Англии / А.Д. Швейцер. - М. : Высш. шк., 1971. - 200 с.

6. British English A to Zed / Ed. by N. Schur. - New York : Checkmark Books, 2007. - 496 p.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 


Похожие статьи

О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови