О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови - страница 41

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

Говорити про рефлексію фразеологізму можна тоді, коли використання фразеологізму узгоджене з його зна­ченням, у якому необхідною умовою є усвідомлення ФО як деякої ознаки об'єкта.

При аналізі фразеологізмів виділяють дві основні його функції: кумулятивну і директивну. Кумулятивна функція полягає в накопичення та збереженні в змісті названих одиниць людського досвіду, відображенні умов життя народу, його культури та історії, його духовного світу.

З кумулятивною функцією фразеологізмів тісно пов'язана директивна функція, яка, впливаючи на людину, формує його світогляд, за допомогою образів пропонує йому певні норми поведінки.

Такий "двосторонній" аналіз фразеологічного звороту як мовної одиниці абсолютно обов'язковий. При засто­суванні елементів зіставлення ФО різних мов виявляється актуалізований національний характер світобачення.

Проаналізувавши фразеологізми з компонентами-зоономенами, які є рефлексивами на розумові здібності лю­дини, що характеризують хитрість та кмітливість, бачимо, що не лише лексема лисиця асоціюється з хитрістю та кмітливістю. У кожній мові існують свої номени, що уособлюють ці поняття. У французькій культурі ними є мавпа, ласка, дрізд і навіть мушка, яка також виступає дуже кмітливою та хитрою істотою. Загалом французи реагують на хитрість такими фразеологізмами:

 

© Коротких Н. Р., 2012maligne bete (хитрий звір) 'тонка, хитра бестія';

malin comme un singe (хитрий якмавпа)'хитрий як лис';

comme une fouine (хитра як ласка)'хитра як лисиця';

agir en renard (діяти як лисиця)'хитрувати, лукавити';

fin merle (хитрий дрізд)'хитрий малий';

fine mouche (делікатнамушка) 'тонка штучка, хитра бестія'.

Щодо англійської мови, то тут уособленням розуму, мудрості та хитрості вважають собаку, єнота і сову: a clever dog (розумна собака) 'розумник';

when the fox preaches, take care of your geese 'коли лисиця проповідує, повчає, піклуйся про своїх гусей';

as cunning (sly) as a fox 'хитрий як лисиця';

old coon (старий єнот) 'хитрун, пройдисвіт';

play the fox (грати лисицю, бути у ролі лисиці) 'хитрувати';

Мавпа в англійській мові, як і у французькій, також відображає хитрість та спритність:

as tricky as a monkey (хитрий, спритний як мавпа) 'дуже хитрий, спритний'.

Але найпочесніше місце серед образних конкретизаторів, безперечно, можна віддати лексемі лисиця, яка у всіх трьох мовах, без сумніву, асоційована з хитрістю.

Наведемо приклади таких фразеологізмів в українській мові:

старий лис, стара лисиця 'лукава, нещира, хитра людини'; підшитий лисом 'дуже хитрий';

За зразком опозиції "хитрість" : "кмітливість" побудоване протиставлення "тупість" : "неосвіченість", яке в кожній мові репрезентовано своїми образними конкретизаторами. Щодо французької мови, то це може бути жаба, індичка, вівця (баран) і навіть мозок горобця (мозок птаха), асоційований з птахом:

bete comme une grenouille (дурний як жаба) 'набитий дурень';

bete comme un dindon (дурний як індички) 'набитий дурень';

en vrais moutons (як вівці, барани) 'як барани, як стадо баранів';

cervelle de moineau /d'oiseau (мозок горобця / пташиний мозок) 'курячий мозок'.

До речі, в українській мові функціонує фразеологізм з аналогійним значенням курячий мозок.

Неосвіченість у французькій мові може асоціюватися з рибою короп та мулом:

ignorant comme une carpe (неосвічений, як короп) 'разюче неосвічена людина'.

ignorant comme la mule de dom Miguel (неосвічений, як мул дона Мігеля) 'разюче неосвічена людина'. Аналізуючи фразеологізми англійської мови, варто підкреслити, що образними конкретизаторами ФО з указа­ним значенням є гусак, риба, віслюк, свиня та голуб: silly as a goose (дурний, як гусак) 'набитий дурень';

it is a silly fish that is caught twice with the same bait (дурна та риба, що двічі попадається на одну і ту ж при­манку)- 'дурний той, хто два рази попадається на одну і ту ж вудку'

to make an ass of oneself /smb (робити з себе /з когось осла) - 'вести себе нерозумно, як дурень; ставити себе (когось) в дурне становище';

a plucked pigeon (общіпаний голуб) - 'обдурений простак';

as stupid as a pig (дурний як свиня) - 'розумово обмежена людина';

as stupid as a donkey (дурний як осел) - 'зовсім дурний; дурний, аж світиться'.

Окремої уваги потребує образний конкретизатор сова, який передає і мудрість, і тупість: as stupid as an owl 'тупий як сова'; as wise as an owl 'мудрий як сова'.

Українці реагують на тупість такими образними конкретизаторами, як курка, горобець, жук: курячий мозок 'хтось нерозумний, не тямущий'; горобці цвірінькають у голові (у макітрі) 'розумово обмежений, легковажний, несерйозний'; жуки в голові 'хтось не дуже розумний, недоумкуватий'; курячий розум 'хто-небудь розумово об­межений, неспроможний тверезо мислити'.

З наведених прикладів можна побачити, що деякі образні конкретизатори, уживані в українській мові, збі­гаються з образами, уживаними в англійській чи французькій мовах, а деякі образні конкретизатори для кожної мови своєрідні. Це підтверджено тим, що в усіх трьох мовах хитрість асоційована із спільним образним конкре-тизатором лисиця, що не можна стверджувати про інші лексичні одиниці, які мають ту ж конотацію.

Відсутність повної відповідності значення й вербального наповнення деяких ФО у всіх трьох мовах лише підкрес­лює, що фразеологізми висвітлюють національний менталітет, спосіб мислення та специфіку культури носіїв мови, бо образна основа фразеологізмів української, англійської та французької мов не збігається. Отже, фразеологізми є рефлексивними одиницями мови, тобто виконують функцію рефлексивів, відображаючи реакцію мовця на навколиш­нє середовище, накопичуючи та зберігаючи інформацію, що є узагальненням тисячолітнього досвіду людей.

Література:

1.Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики: монография / Н. Ф. Алефиренко. - М.: Гнозис, 2005. - 326 с.

2.Вепрева И. Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху / И. Т. Вепрева. - М. : ОЛМА - Пресс,2007. - 484 с.

3.Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка / А. В. Кунин. - Дубна : Феникс, 2005. - 488 с.

4.Ужченко В. Д. Східноукраїнська фразеологія : монографія / В. Д. Ужченко. - Луганськ : Альма-матер, 2003. -362 с.

Шепилова Т. А. Французские фразеологические единицы с компонентом-зоонимом: семантический, функці-онально-стилистический и когнитивный аспекты: сопоставительный анализ : дис... канд. филол. наук : 10.02.05 / Шепилова Татьяна Анатольевна. - Воронеж, 2001. - 157 с.УДК 811.1110:159. 955

Косенко А. В.,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

КОНЦЕПТ BEAUTY У КАЗКОВОМУ ДИСКУРСІ

У статті виявляються лінгвокультурні характеристики концепту beauty. В ході дослідження визначаються основні риси казкового дискурсу, виявляються особливості репрезентації досліджуваного концепту у ньому та реконструюється асоціативна мережа концепту beauty у казковому дискурсі.

Ключові слова: концепт, дискурс, асоціат, асоціативна мережа, сполучуваність, естетична оцінка, етична оцінка, мовна особистість.

В статье оказываются лингвокультурные характеристики концепта beauty. В ходе исследования определя­ются основные черты сказочного дискурса, особенности репрезентации исследуемого концепта в нем и рекон­струируется ассоциативная сеть концепта beauty в сказочном дискурсе.

Ключевые слова: концепт, дискурс, ассоциат, ассоциативная сеть, сочетаемость, эстетическая оценка, этическая оценка, языковая личность.

Lingvocultural characteristics of the concept beauty are studied in the article. In the process of the research the main features of the fairy tale discourse are determined, the peculiarities of the representation of the concept under consider­ation within it are determined, the associative network of the concept beauty in the fairy tale discourse is reconstructed.

Key words: concept, discourse, associate, associate net, combinability, language, personality.

Метою розвідки є виявлення лінгвокультурних характеристик концепту beauty, що передбачає вирішення таких завдань: 1) визначення основних рис казкового дискурсу; 2) виявлення особливостей репрезентації дослі­джуваного концепту у ньому; 3) реконструкція асоціативної мережі концепту beauty у казковому дискурсі.

Матеріалом дослідження слугували 143 одиниці англомовного казкового дискурсу (як збірки, так і окремі казки) загальною кількістю 14871 сторінок (8168618 слововживань). Казки взято з електронного веб ресурсу http://www.gutenberg.org/.

У рамках когнітивної парадигми у лінгвістиці казковий дискурс розглядають як особливу знакову систему, що обслуговує культурну комунікацію та у якій під впливом екстралінгвістичних факторів (ментальних, історичних, культурологічних, етнопсихологічних, етнографічних тощо) реалізуються аксіологічні макростратегії етносу [7, с. 39, 48], джерело культурно-аксіологічної інформації, вираженої лексичними засобами [6, с. 64], активне середовище реалізації специфічних параметрів категорії казковості, що вербалізуються на різних рівнях мовної структури [1, с. 4], динамічний процес когнітивної та мовної діяльності, вписаний у казковий контекст, та її результат, тобто текст, представлений у вигляді особливої соціальної даності [5]. Призначення казкового дискурсу полягає у знаходженні та переживанні сутнісних сенсів буття людини, спробі тлумачення її взаємозв'язку з навколишнім світом [4], реалі­зації пізнавальної установки у формі настаново-дидактичної стратегії [1], поясненні суті речей за допомогою "ігро­вого регістру дискурсу" [3], тобто у вигляді гумористичного повчання. До його конститутивних ознак відносять універсальні категорії - учасники, цілі, тематика, аксіологічність (наявність цінностей та антицінностей), стратегії, певні типи сюжетів, героїв, певна чітка структура, розмитість хронотопу, та специфічні - епічність, розповідний стиль, настанова на вимисел, чудо, багатошаровість, естетичність, розважальність та дидактичність [2, с. 3].

У казковому дискурсі зустрічаємо думку про те, що оскільки краса є іманентною рисою людини, гонитва за нею марна: "See how in the pursuit of the beautiful one can lose all beauty, " said Knops, confidentially / The Adventures Of Prince Lazybones /. Подібне судження знаходимо і у пісенному дискурсі Beauty is in you So just embrace it, you don't have to chase it / Stephanie Smith, Beauty/.

У казковому дискурсі бачимо широку асоціативну мережу досліджуваного концепту. У ході дослідження ви­явлено 44 асоціата прямої лексичної номінації досліджуваного концепту, тобто лексеми beauty. Відповідно до кількісних показників сполучуваності їх можна поділити на 3 групи:
© Косенко А. В., 2012

 

 

 

Асоціати


 

Dignity (1)

Health (8)

 

Fairness (2)

Amiability (3)

 

Nicety (1)

Charm (9)

 

Elegance (2)

Symmetry (3)

 

Tenderness (2)

Strength (9)

 

Rank (1)

Loveliness (10)

 

Happiness (2)

 

 

Brilliancy (1)

 

 

Pleasantness(1)

 

 

Mirth (1)

 

 

Brightness (1)

 

 

Perfection (2)

 

 

Intelligence (2)

 

 

Modesty (1)

 

 

Так, краса у свідомості носіїв англійської мови асоціюється з грацією, привабливою зовнішністю, симетрією

And as he continued in this case lo! a pastern of the palace, which was carefully kept private, swung open and out of it came twenty slave girls surrounding his bother's wife who was wondrous fair, a model of beauty and comeliness and symmetry and perfect loveliness and who paced with the grace of a gazelle which panteth for the cooling stream / In the Name of Allah, the Compassionating, the Compassionate! /, добротою (And the tree loved the Master for His beauty and His goodness; and when He came to the forest it was full ofjoy, but when He came not it was sad / A little book of Profitable tales/), мужністю, молодістю, сердечністю (Courage, youth, beauty, kindness, have many trials, but they always win the battle; while witches, giants, unfriendly cruel people, are on the losing hand /The Pink Fairy Book/), статурою (And these signs so affected Kalyb, the fell enchantress, that she stayed her hand; and the child growing daily in beauty and stature, he became to her as the apple of her eye /English Fairy Tales/), величчю, благородством (All the children thought a great deal of her; but when they spoke of dress, and grandeur, and beauty, she shook her head /The Red Shoes/), мудрістю Beauty, like Wisdom, loves the lonely worshipper /The Young King/, силою The little tree felt quite relieved by this assurance, and it held up its head more confidently than ever before. And how it thrived and grew, and waxed in strength and beauty! /The First Christmas Tree/, здоров'ям та багатством (The banquet ended rather gloomily, although the gifts of the other fairies, such as health, wealth, and beauty, managed to make everyone a little more cheerful /Firelight Fairy Book/), гордістю (Come, see how the ladies ride, All so pretty, all so gay, In their beauty, in their pride, Down Broadway; Prancing horses silver shod, All so pretty, all so gay; Princely feathers bend and nod, Down Broadway /On the Tree top/), перевагою, чеснотою (A-Sung served her mother-in-law with great devotion, and her beauty and virtue was celebrated far and near /The Chinese Fairy Book/), лагідністю, делікатністю (Her beauty and amiability were such, that her praise was sung by every minstrel and tale-teller, and they called her the Scottish phoenix /Fairy Tales From All Nations/),_формою (Our own praises poison our Selves, and puff and swell them up, till they lose all shape and beauty, and become like great toadstools /At the Back of the North wind/), життям та коханням (These and many other things he told them; for little Violet had won the love of many of the Frost-Spirits, and even when they killed the_flowers she had toiled so hard to bring to life and beauty, she spoke gentle words to them, and sought to teach them how beautiful is love /The Frost-King: or, the Power of Love/), славою, тріумфом (They all said so,- the daisy, the violet, the oak-tree, the crickets, the bees, and all the things and creatures of the field and forest that had awakened from their long sleep to swell the beauty and the glory of the springtime /The Springtime/), добродушністю, приємністю, за­хопленням (Beauty, sweetness, and delight, Crown our revels of the night: Lightly trip it o'er the green Where the Fairy ring is seen /A Fairy Tale in Two Acts Taken from Shakespeare/), цінністю ("In the same way," he resumed, "all the pearls we use are of our own cultivation, if I may use the term. We secure the oysters and insert small objects within the shells, generally a seed-pearl of insignificant size, leaving it to be worked upon by the living fish; when enough time for the incrustation has elapsed we find our pearls grown to a remarkable size, of rarest beauty and value /Prince Lazybones and Other Stories/), пишнотою (Once again he summoned the genie to his aid, and commanded him to build a Palace that in beauty and magnificence should surpass any that had ever been built on the earth before /Favourite Fairy Tales/), романтикою (Remarkable, if for nothing else, because of this, that all of those men and women who stayed _ for any reason left behind them some monument, some structure of marble and brick and stone that still stands; so that even when the gas lamps went out and the planes came in and the office buildings crowded the blocks of Canal Street, something irreducible of beauty and romance remained; not in every street perhaps, but in so many that the landscape is for me the landscape of those times always, and walking now in the starlit streets of the Quarter or the Garden District I am in those times again /Interview With Vampire/), принадністю (There was the marsh too; a whole new life to be learned; a complicated, mys­terious, dank, slippery, reedy, treacherous life, but with its own beauty and an allurement that could grow on one, so that you could forget the solid world and love only that which quaked and gurgled /Irish Fairy Tales/), достоїнством (Then each one ofthem departed to govern his kingdom, the White Cat making herself ever remembered as much by her kindness and generosity as by her rare merit and beauty /My Book of Favourite Fairy-Tales/), гідністю (Naked or clothed, you can't carry such beauty and dignity unless you have been cherished /Pandora/), чистотою (Anyone who picked an applegained admittance into the golden castle, and there in a silver room sat an enchanted princess of surpassing fairness and beauty /The Junior Classics V1/), елегантністю та витонченістю (Such beauty of conception, such elegance of design, and such nicety in execution had never before been seen /Second Book of Tales/), ніжністю (The king talked to her, and inquired of her her name; but she was silent, not uttering a word, nor returning him an answer, ceasing not to hang down her head toward the ground; and what protected her from the anger of the king was her beauty, and her tenderness of manner /The Arabian Nights/), соціальним становищем (I wish you to be attired as befits your rank and beauty /The Blue Fairy Book/), щастям (The mere sight of so much innocent beauty and happiness gave Bimsha a shock from which it took her three weeks to recover /The Blue Moon/), яскравістю, пишнотою (She thought too of her necklace with secret satisfaction, when the ladies were talking to her, for she perceived their eyes frequently attracted by its brilliancy and beauty /The Fairy Godmothers and Other Tales/), приємністю (It was she; the Caliph was in such transports at her beauty and pleasantness, as to cry out, that it was the most fortunate moment in his life, when he became a stork /The Oriental Story Book/), веселощами, силою (The right old age means strength and beauty and mirth and courage and clear eyes and strong painless limbs /The Princess and the Goblin/), яскравістю (Deep hidden from your eyes at first, but plainly visible as you look closer, are countless forms of brightness and of beauty /The Shadow Witch/), досконалістю (Then sat she down and said to me, "O my sister, I have a brother who hath had sight of thee at sundry wedding feasts and festive seasons: he is a youth handsomer than I, and he hath fallen desperately in love with thee, for that bounteous Destiny hath garnered in thee all beauty and perfection; and he hath given silver to this old woman that she might visit thee; and she hath contrived on this wise to foregather us twain " /the Thousand Nights and a Night/), розумом (Proud of her beauty and intelligence, charmed with her sprightliness and wit, the man was for a time lost in the lover, and enough of fondness and affection were manifested to satisfy the confiding Mary, who had invested her earthly idol with every attribute of perfection /The Wedding Guest/), шармом та скромністю (As the girl grew up in her father's house, her natural virtues grew too: beauty, charm, and modesty /Twenty-two Goblins/).


Графічно асоціативна мережа концепту beauty у казковому дискурсі може бути репрезентована таким чином:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 


Похожие статьи

О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови