О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови - страница 43

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

У такий спосіб були проаналізовано просторові семантичні ознаки конструкцій V+Ргёр. Проведено відповід­ний аналіз просторових прийменників для встановлення їх частотних компонентів, які доповнюють семантичну структуру значення дієслів.

Отже, почнемо з найбільш вживаної конструкції типу V+Ргёр. з прийменником а. Її основний компонент зна­чення рух направлений в бік предмета мовлення. З прийменником а корелюють 23 дієслова руху, наприклад, accourir, acceder, aller, atteindre, courir, debarquer, depasser, descendre, deserter, devaler, elever, emerger, evacuer, grimper, monter, passer, porter, recourir, remonter, retourner, transferer, venir, voler. У результаті кількісного аналізу виокремлено частотність семантичних функціїй конструкції V+ргёр. а у системі французької мови: 1) за дифе­ренціальною ознакою "сфера руху": у 87 % випадків дана конструкція актуалізує компонент переміщення по землі, у 4 % — по / у воді, і в 4 % — у повітрі;

2) за диференціальною ознакою "просторовий напрям руху": у 69 % випадків дана конструкція актуалізує компонент горизонтальний рух, у 17 % — рух направлений під кутом уверх, у 8 % — під кутом вниз і в 4% ви­падків — вниз вертикально;

3) за диференціальною ознакою "просторова траєкторія руху": 82 % конструкцій актуалізують компонент рух направлений до орієнтира, у 8 % випадків значення конструкції нейтральне до цього критерію, у 4 % її значення актуалізує компонент рух від орієнтира, а в 4% — крізь орієнтир;

4) за диференціальною ознакою "площина руху": ця конструкція у 82 % випадків актуалізує компонент рух в обмеженій площині, у 17 % — в необмеженій;

5) за диференціальною ознакою "характер руху": 91 % конструкцій актуалізують компонент прямий рух і 8 % — криволінійний;

6) за критерієм "мотивації руху": 100 % конструкцій актуалізують компонент цілеспрямований рух;

7) за критерієм "умови розгортання руху": вільний рух у 96 % випадків та з перешкодами у 4 %.

Ще однією частотною конструкцією у французькій мові є сполучення V+ргёр. de. Основний компонент зна­чення даної конструкції це відокремлення та віддалення від умовного орієнтиру. Уставлено, що:

1) за диференціальною ознакою "сфера руху": у 82 % випадків конструкція актуалізує компонент переміщення по землі та у повітрі у 17% випадків;

2 за диференціальною ознакою "просторовий напрям руху": 82 % конструкцій актуалізують компонент го­ризонтальний рух, 8 % — рух направлений під кутом уверх, 4 % — під кутом вниз та 4 % — вниз вертикально;

3)за диференціальною ознакою "просторова траєкторія руху": у 86% випадків дана конструкція актуалізує компонент рух направлений від орієнтира, у 4 % — до орієнтира, у 4 % — попереду орієнтира та у 4 % випадків конструкція нейтральна до цього критерію;

4)за диференціальною ознакою "площина руху": 30 % конструкцій актуалізують компонент рух в обмеженій площині та 69 % — в необмеженій;

5)за диференціальною ознакою "характер руху": 96 % конструкцій актуалізують компонент прямий рух та 4 % — криволінійний;

6)за диференціальною ознакою "мотивації руху": 96 % конструкцій актуалізують компонент цілеспрямований рух та 4 % — безцільний;

7)за критерієм "умови розгортання руху": вільний рух спостерігається в 100 % випадків.

Основний компонент значення конструкції V+ргёр. dans "рух направлений в сторону суб'єкта", що перед­бачає перетинання його меж. З цим прийменником сполучуються дев'ять дієслів руху, наприклад, aller, balader, descendre, embarquer, enfuir, entrer, penetrer, redescendre, tomber. Дана конструкція позначає:

1) за диференціальною ознакою "сфера руху": конструкція актуалізує компонент переміщення по землі у 89% випадків та у повітрі в 11 %;

2) за диференціальною ознакою "просторовий напрям руху": у 67 % випадків конструкція актуалізує компо­нент горизонтальний рух, у 22 % — рух направлений під кутом вниз і в 11 % випадків вниз вертикально;

3) за диференціальною ознакою "просторова траєкторія руху": 89 % конструкцій актуалізують компонент рух направлений до орієнтира і 11 % конструкцій нейтральні до цього критерію;

4) за диференціальною ознакою "площина руху": 89 % конструкцій актуалізують компонент рух в обмеженій площині, 11 % — в необмеженій;

5) за критерієм "характер руху": 89 % конструкцій актуалізують компонент прямий рух та 11 % на криволі­нійний;

6) за диференціальною ознакою "мотивація руху": у 89 % випадків конструкція актуалізує компонент ціле­спрямований рух та в 11 % — безцільний;

7) за диференціальною ознакою "умови розгортання руху": 89 % конструкцій актуалізують компонент "віль­ний рух" та 11 % — "рух з перешкодами".

До складу наступної конструкції V+ргёр. en. входять такі дієслова: debarquer, decamper, elever, entrer, remonter, virer. Виокремлені ядерні компоненти значення конструкції:

1) за диференціальною ознакою "сфера руху": конструкція актуалізує компонент переміщення у повітрі, в 11 % випадків, по землі у 33 % та у воді у 17 %;

2) за диференціальною ознакою "просторовий напрям руху": у 33 % випадків конструкція актуалізує компо­нент горизонтальний рух, у 33 % це рух направлений під кутом уверх, в 17 % випадків рух уверх вертикально та у 17 % — під кутом вниз;за диференціальною ознакою "просторова траєкторія руху": 50 % конструкцій актуалізують компонент рух направлений до орієнтира і стільки ж дієслів, тобто 50 %, нейтральні до цього критерію;

3) за диференціальною ознакою "площина руху" 33 % конструкцій актуалізують компонент рух в обмеженій площині та 67 % в необмеженій;

4) за диференціальною ознакою "характер руху": 67 % конструкцій актуалізують компонент прямий рух та 33 % криволінійний;

5) за критерієм "мотивація руху": 100 % конструкцій актуалізують компонент цілеспрямований рух;

6) за диференціальною ознакою "умови розгортання руху" 100 % конструкцій актуалізують компонент віль­ний рух.

У результаті проведеного семантичного аналізу встановлено, що найбільш частотними у плані вживання та вираження просторових переміщень в мовленнєвих актах є конструкції V+ргёр. а та V+ргёр. de. Саме вони наділені найширшим спектром можливих просторових компонентів, які можуть бути вираженні в конкретних мовленнєвих актах.

Вирізнено шляхи впливу просторових прийменників на вибір компонента значення дієсловом руху у структу­рі V+ргёр. Доведено, що дієслова руху можуть описувати процес переміщення агента руху у просторі за певний період часу та вказуавати на його місце локалізації стосовно певної системи орієнтирів самі по собі або у сполу­ченні з просторовим прийменниками.

Література:

1.Алешина І. Г. Системно-функциональный анализ глаголов поступательного движения во французком яыке (в сопоставлении с украинским) / І. Г. Алешина // Вісник Донецького університету. Сер. Б : гуманітарні науки. -1999. - Вип. 2. - С. 128-134.

2.Белей Н. І. Про семантичні особливості лексико-семантичної групи дієслів руху у сучасній англійській мові / Н. І. Белей // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Вип. 41., Герм. філол. - Чернівці, 1998. - С. 71-73.

3.Білоконенко Л. А. Синтагматичні класи дієслів руху в сучасній російській літературній мові / Л. А. Білоконен-ко // Автореф. дис. канд. філол. наук. - Дніпропетровськ, 1996. - С. 15-20.

4.Блягоз З. У Глаголы перемещения в современном рус. лит. яз. / З. У Блягоз // Автореф. дис. канд. филол. наук. - Горький, 1964. - С. 10-20.

5.Ганшина К. А. Французко-русский словарь : 51 000 слов / К. А. Ганшина - Изд. 10-е, испр. - М. : Рус. яз., 1987. - 972 с.

6.Грицик Н. И. Глаголы со значением приближения в украинском языке в сопоставлении с русским / Н. И. Гри-цик // Автореф. дис. канд. филол. наук. - Київ, 1961. - 25 с.

7.Думашівський Я. Особливості вживання синонімічних дієслів руху у мовленні французької спортивної преси / Я. Думашівський // Сер. іноземні мови. - Київ, 2001. - Вип. 9. - С. 196-201.

8.Жолобов С. И. О семной структуре английских глаголов определенно-направленного перемещения в про­странстве / С. И. Жолобов // Вопросы морфологического и семантического анализа лексики в германских языках. Межвуз. сборник науч. статей. - Горький, 1983. - С. 87.

9.Ибрагимов В. А. Семантическое поле глаголов движения в современном русском языке / В. А. Ибрагимов // Автореф. дис. канд. филол. наук. - Тбилиси, 1975. - 25 с.

 

10.Левицкий В. В. Семасиология / Левицкий В. В. - Винница : НОВА КНИГА, 2006. - 512 с.

11.Николова А. Категория пространства, ее языковая репрезентация и лингвистическое описание / А. Николова. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.russian.slavica.org/article113.html

12.Орехова Н. Н. Глаголы обьектно-пространственной направленности в современном английском языке / Н. Н. Орехова // Автореф. дис. канд. филол. наук. - Киев, 1973. - 27 с.

13.Погосьянц Э. М. Типы логических отношений в пределах одной семант. подгруппы английских глаголов движ. / Э. М. Погосьянц // Семантич. и типолог. разновидности языков. - Ташкент, 1982. - 156 с. - С. 48.

14.Строкова А. Ф. Некоторые сем. характ. английских глаголов / А. Ф. Строкова // Сборник научных трудов. Вып. 261, - Москва, 1986. -151 с. - С. 63.

15.Усатенко Т. Ф. Глаголы перемещения современного украинского литературного языка / Т. Ф. Усатенко // Ав­тореф. Дис. канд. филол. наук. Львов, 1970. - 25 с. - C. 9.

16.Чеснокова В. А. О глаголах движения современном румынском языке (пространственная ориентация дей­ствия) / В. А. Чеснокова // Вестник Ленинградского университета. История, язык, литература. Вып.1. - Ленинград, 1981. - С. 111-113.

17.Шинкарук В. І. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук. - Київ, 2002. - 740 с.

18.Bouvet F., Andler P. Dictionnaire Littre en 1018 / F. Bouvet, P. Andler. - 1964. - 715 с.

19.Caput J. et J.P. Larousse. Dictionnaire des varbes francais / J. Et J.P. Caput. - 1969. - 453 с.

20.Laur D. La relation entre le verbe et la preposition dans la semantique du deplacement [Електронний ресурс] - Ре­жим доступу : http://www.persee.fr.

21.Le Robert. Dictionnaire. - 2003. - 1150 с.

22.Muller P. Eleements d'une theeorie du movement pour la formalisation du raisonnement spatio-temporel de sens commun [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://cat.inist.fr/Modele.Muller.

Sardre L. Contribution а Fetude de la semantique de Tspace et du temps : analyse des verbs de deplacement transitifs directs du francais [Електронний ресурс] : 1999. - Режим доступу : http://www.persee.fr.Котвицька В. А.,

Національний технічний університет України "КПІ"

ФІКСАЦІЯ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗАПОЗИЧУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ СЛІВ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ XX - НА ПОЧАТКУ XXI СТ.

Стаття присвячена проблемам семантичної адаптації та переосмислення семантичної структури англо­мовних запозичень в німецькій мові. Розглянуто соціолінгвістичний стан розвитку німецької мови та чинники, що сприяють формуванню цього стану. Особливу увагу звернено на аналіз питань, пов'язаних з процесом англійських запозичень та супровідними явищами.

Ключові слова: англіцизм, запозичена лексика, лексикологія, лексична семантика, лексичний вплив.

Статья посвящена проблеме семантической адаптации и переосмысления семантической структуры англоязычных заимствований в немецком языке. В статье рассмотрено социолингвистическое состояние разви­тия немецкого языка и факторы, способствующие формированию этого состояния. Особое внимание обращено на анализ вопросов, связанных с процессом английских заимствований и сопутствующими явлениями.

Ключевые слова: англицизм, заимствованная лексика, лексикология, лексическая семантика, лексическое влияние.

The article deals with the problems of semantic adaptation and meaning development of the English borrowings in the German language. The sociolinguistic state of the German language development and the factors helping to formulate this state have been described. Special attention has been devoted to the analysis of the issues concerning the process of the English borrowings and the phenomena accompanied.

Key words: anglicism, borrowings, lexicology, lexical semantics, the lexical influence.

Перенасичення німецької мови англіцизмами й англоамериканізмами неминуче призводить до пуристичних настроїв і в німецькому суспільстві, і в колі німецьких науковців-лінгвістів. Наразі по-новому постає питання про наукове прогнозування й навіть про планування розвитку мови. Все частіше в лінгвістичних розвідках сучасні німецькі мовознавці переймаються проблемою інтенсифікації процесу запозичень з англійської мови, називаючи цей процес загрозою занепаду німецької мови [3, с. 10; 5, с. 22].

На сучасному етапі розвитку німецької лінгвістики принципового значення набуває питання про вдосконален­ня принципів та засад мовної політики, зокрема тих положень, що стосуються іншомовних запозичень.

Зміни в лексичному складі німецької мови привертають увагу багатьох сучасних німецьких дослідників. Серед них слід виділити роботи Р. Бергманна, Г. Глюка, К. Гетцелер, В. Зауера, Р. Келлера, І. Кіршбаума, С. Райманн, Х.Д. Шлоссе-ра, А. Шенфельда, Г. Фріца, Х. Фатера. Серед сучасних українських мовознавців, які вивчали проблему запозичень ан­глійського походження в системі німецької мови, слід назвати Л.О. Гончаренко, А.А. Міщенко, О.В. Слабу, Л.В. Рогову.

Одним із перших у мовознавстві англіцизми почав досліджувати Х. Ціндлер, який і дав їм таке визначення: англіцизми - це не просто запозичені з британської чи американської англійської мови слова або незвичні комбі­нації слів, а й будь-які зміни значень німецьких слів або їхнього контекстного вживання за британським чи амери­канським зразком - цит. за Б. Карстенсеном [2, с. 36]. Цей родовий термін використовують сучасні дослідники на позначення запозичень з англійської мови. Незважаючи на постійний інтерес мовознавців до англіцизмів, дотепер їх функціонування в системі німецької мови не було об'єктом спеціального комплексного вивчення. Поза увагою лінгвістів залишається аналіз семантичних змін зазначених лексичних одиниць в системі німецької мови.

Актуальність дослідження зумовлюється, по-перше, роллю англіцизмів у збагаченні словникового складу німець­кої загальновживаної мови; по-друге, необхідністю теоретичного узагальнення системних змін у лексичній системі ні­мецької мови під впливом англомовних запозичень. Усе зазначене вище також вимагає вивчення позамовних чинників запозичування англіцизмів у систему німецької мови-реципієнта та інтеграційних процесів у системі німецької мови.

Предмет дослідження становлять особливості лексичних впливів з англійської мови на німецьку, особливості лексико-семантичної адаптації англіцизмів у системі німецької мови, а також динамічні процеси в лексичній сис­темі загальновживаної німецької мови під впливом англіцизмів.

Значення впливу англіцизмів на зміни всередині німецької мови не можна недооцінювати [7, с. 129]. Англі­цизми посідають значуще місце в німецькій публічній дискусії про занепад мови (Sprachverfall). До редакцій німецьких газет постійно надходять листи зі скаргами читачів щодо вживання у пресі надмірної кількості англі­цизмів, таких як Cash Flow, Support, Public Viewing, Dokusoap тощо [9, с. 33-34; 10, с. 18-19]. На кожному кроці в німецьких містах бачимо Shops, Centers, Inns, Pubs, Stores, Corners, Markets чи Houses, на залізниці - Service Point, Meeting Point, Hotlines. Також зустрічаємо Discount, City Point чи Supermarkt з англійськими чи напіванглійськими назвами, такими як, наприклад, Sky, Yes-Markt або Penny-Markt, а поряд - Clean-Reinigung, Hairstyler, Snack-bar чи clock-shop з вивіскою "opened" або ж "closed". У магазинах можна знайти відділи з назвами Food, Brotshop, men's fashion shop або jeans top shop. Назви закладів та підприємств також дедалі частіше англійські: Home of real jeans wear, Happy School Shop, McPaper & Co.

З лінгвістичної точки зору можна стверджувати, що запозичення відносно добре інтегруються у систему ні­мецької мови: іменники отримують рід (der Jackpot, der Countdown, der Job, der Newsletter, die Band, die Happy Hour, die Afterworkparty, das Steak, das Jobcenter, das Milkshake) і характерну множину (die Bosse, die Surfer), при­кметники відмінюються (dem fairen Sportsmann, von einer cleveren Alternative, mit einer coolen Studentin), присто­совуються дієслова (downloaden, loadete down, hat downgeloadet; hat gejobbt, ist gejettet). Отже, якщо словниково­му складу чи словотвору німецької мови і можна дорікнути у "слабкості", то водночас важко не помітити "силу" в німецькій системі флексій (Келлер) [3, с. 16-17].

© Котвицька В. А., 2012Посилаючись на праці сучасного німецького мовознавця Руді Келлера, також можна якоюсь мірою погодитись з ним у тому, що у звукових структурах англійської та німецької мов є дещо схоже, саме тому деякі з англійських слів так укорінюються в німецьку мову, що через відносно короткий час в них не можна розпізнати запозичень: Keks, Partner, Tank [3, с. 17].

Справді суперечливим є питання, чи відіграють англіцизми особливу роль в розмежуванні певних груп з комунікативних процесів, діючи як мовні бар'єри. Якщо, наприклад, парикмахер приваблює клієнтів слоганом Cut'n'Go, то, без сумніву, це є специфічною, розрахованою на певного реципієнта (потенційного клієнта) цільо­вою рекламою. Іншими словами: Хто слогану не розуміє або кого він не зачепив, той, найбільш імовірно, просто не належить до цільової аудиторії цього парикмахера (Келлер). Певні мовці є членами певної групи суспільства, що відмежовуються від інших груп [3, с. 17-18].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 


Похожие статьи

О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови