О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови - страница 48

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

Сприйняття часу по-різному відбивається в різних лінгвокультурах [8, с. 75], оскільки в сучасній цивіліза­ції простежується ділення культур на поліхронні (акцентується увага на спілкування з людьми, налагодження зв'язків, сім'ю) і монохронні (акцент на завдання, роботу з формальними даними, індивідуальні досягнення).

Час є формою існування матерії, за допомогою якої людина осягає світ. Саме фразеологізми нав'язують носіям мови особливе бачення світу, ситуації [13, с. 234]. ФО виникають для того, щоб описувати світ, інтерпретувати, оцінювати і виражати до нього суб'єктивне відношення [5, с. 37]. Тому наше дослідження присвячене вивченню лингвокультурного аспекту ФО, що виражають час в українській і англійській культурах. Для цього нами віді­брано ФО з різних словників [11] фразеологізмів, що складають семантичне поле часу.

Семантичне поле, термін, вживаний в лінгвістиці найчастіше для позначення сукупності мовних одиниць, об'єднаних якоюсь загальною (інтегральним) семантичною ознакою; іншими словами - що мають деякий загаль­ний нетривіальний компонент значення.

Поля парадигматичного типу, одиницями якого є лексеми, що належать до однієї частини мови і об'єднані загальною категоріальною семой в значенні, нерідко також іменуються семантичними класами або лексико-се-мантичними групами [4, с. 120].

Фразео-семантичною групою (ФСГ) називається значна за обсягом своїх членів організації слів, яка об'єднана базовим семантичним компонентом. Семантичний компонент узагальнює декілька різних родових сем, познача­ючи клас предметів, ознак, процесів, стосунків.

А. Вежбицька разом з іншими ученими висунули близько 60 кандидатів в універсальні елементарні сенси. Серед виділених категорій вони враховують природні семантичні угрупування, такі як час, простір та ін. А. Вежбицька в полі часу виділяє такі семантичні групи, як "зараз", "після", "до", "довго" "недовго", "якийсь час"

[6, с. 340-348].

Для порівняльного аналізу англійських і українських ФО, що виражають час, були виділені фразео-семантичні групи, об'єднані базовим семантичним компонентом. Розглянемо деякі групи по порядку: 1. ФСГ "рано - пізно"

1) Підгрупа фразеологізму, що відображає поняття "рано", в українській і англійській культурах грає важливу роль.

Поняття "рано" дуже цінувалося здавна, оскільки воно було уособленням працьовитості і успіху в справах. І до цього дня поняття "рано" дуже цінується людьми: - ні світ ні зоря, - [вставати] з півнями, - хто рано встає, тому бог подає, - рання пташка, - до світла.

© Лисенко Л. О., 2012У англійській культурі поняття "рано" має важливіше значення, ніж в українській, особливо у сфері бізнесу і ділових колах. Тому, щоб досягати успіху і бути успішним, потрібно вставати дуже рано [17, с. 34]: - long before dawn; а day before the fair, - at the peep of day, - with the lark (with the sun), - at the first hint of day - at first light, -rise at cock-crow, - the early bird catches the worm, - early bird.

В основному оцінка таких фразеологізмів і в українській, і в англійській мовах позитивна, але також можна спостерігати і негативну внутрішню форму (далі - ВФ): - лягати спати з курями, - go to sleep at the same time as the hens.

Отже, можна сказати, що особливих відмінностей між фразеологізмами з поняттям "рано" в українській і ан­глійській мовах не спостерігається.

2) У англійській і українській мовах фразеологізмів з тематикою "пізно" не так багато, і вони також мають як позитивну, так і негативну оцінку. В обох мовах переважно дія, ніж бездіяльність: - краще пізно, ніж ніколи; -better late than never.

Для української людини характерна запальність, емоції затьмарюють розум, тому спочатку дія здійснюється, а вже потім осмислюється: - після бійки кулаками не махають, - нічого не поробиш, - хороша думка приходить опісля.

2.    ФСГ "давно - недавно"

1) Як у українській, так і в англійській мовах є тенденція перебільшувати що-небудь, особливо, якщо це сто­сується поняття "давно - недавно". Природно, що спостерігатимуться відмінності в образних складових. Для того, щоб показати, що подія відбулася давно, використовуються імена з Біблії, казок, історичні події і так далі:

 

-   адамові(вії) часи, - споконвіку (від століття), - багато води витекло, - часи царя Гороха, - колись (у давні часи), - свого часу, - з колиски, - скільки літ, скільки зим!, - з незапам'ятних часів; - from the cradle, - from the dawn of time, - а lot of water has flown since then, - dating from the times of the siege of Eighty-eight, - when Adam was а boy, - when queen Anne was alive, - in the year dot.

2) Фразеологізмів з поняттям "недавно" не так багато, але вони інтерпретуються однаково в обох мовах. Фра­зеологізм, ВФ якого позначає коротке перебування будь-де, має негативну конотацію в обох мовах, але в англій­ській культурі вона сильніше виражена, оскільки англійці відносяться до новачків з обережністю і підозрою: - to be somewhere next to no time, - smb.is а fresh hand at smth., - без року тиждень.

Проаналізувавши дані ФО, ми можемо зробити висновок про те, що в англійській і українській мовах вони не мають суттєвих відмінностей.

3.    ФСГ "минуле - майбутнє"

1) Для англійської культури характерніше планування майбутнього. Англійці живуть не минулим або сього­денням, як українці, а майбутнім. Вони вже заздалегідь передбачають своє майбутнє, якісь події, успіхи і т.ін.:

-   sooner or later, - the sooner the better, - time to come ("майбутні часи"), - have а great future.

Проте в українській культурі часто звертаються до людей, які бачать майбутнє, оскільки у українців є така межа, як допитливість, бажання знати, що ж буде в майбутньому: - заглянути в майбутнє, - погадати на короля,

-   кидати долю.

2) Англійці вважають, що все можна змінити і немає нічого, що не можна було б поміняти, тоді як україн­ський народ вірить в неминучість якихось подій, що все вже вирішено наперед, тобто для української культури характерніше споглядальне відношення до майбутнього: - чому бути, того не минути; - що буде, те буде, - час покаже, - поживемо, побачимо, - дочекатися свого часу, - курчат по осені рахують, - бабуся надвоє гадала, - як Бог на душу покладе, - будемо живі - не помремо, - будь що буде.

3)         Фразеологізми з поняттям "минуле" в українській мові указують на відступну позицію: - що було, то було,

-   що було, то пройшло, - минувшини не повернути, - втраченого часу не повернеш, - що було, то сплинуло, - що було, травою поросло.

Український фаталізм приводить до того, що життєві перешкоди здаються непереборними, а отже, і немає сенсу робити які-небудь дії, щоб подолати несприятливу ситуацію. Тому в українській мові більше фразеологізмів з даною тематикою і в основному вона має негативну оцінку.

4)    Також українська людина дуже часто посилається на минулі часи, оскільки у минулому у нього було все
добре. То ж характерний і в англійській культурі:
- добрі старі часи, - good old time. Причому цей фразеологізм
уживається в основному тільки чоловіками як в українців, так і в англійців.

4.    ФСГ "завжди - ніколи"

1) Абстрактне поняття "завжди", відображене у фразеологізмах англійської і української мов, має якусь по­етичну піднесеність і володіє, в основному, позитивним забарвленням в обох мовах. Зазвичай такі фразеологізми відносяться до теми дружби, любові, подяки і ненависті: - до кінця століття, - у віки століть, - на віки століть,

-   довіку, - по труну життя, - до труни, - до гробової дошки, - до останнього дихання, - раз і назавжди; - till the cows come home, - to the grave, - to the tomb.

Фразеологізми з поняттям "завжди - ніколи" погано піддаються порівняльному аналізу, оскільки виражають універсальні поняття, які однакові практично у всіх мовах.

2) Фразеологізми з поняттям "ніколи" і українській, і в англійській мовах частіше мають негативну конотацію:

-   до нових віників не забуде, - ні на мить, - ні на хвилину, - ні в якому разі, - коли рак на горі свисне, - ні за що в світі, -ні під яким соусом, - ні в якому разі; - never for а moment, - not for а minute, - on no account, - under the circumstances, - the day pigsfly, - when the moon turns green cheese, - when two Sundays comes together, - on the second Sunday of next week, - tomorrow come never, - when hell freezes over, - notfor love or money, - notfor all the tea in China.

Отже, проаналізувавши дані ФО, можна сказати, що ВФ обох мов збігається. Фразеологізми із значенням "ніколи" частіше зустрічаються в англійській мові і мають яскравішу образність внаслідок того, що англійці кате­горичніші і принциповіші, ніж українці.5.            ФСГ "своєчасність - невчасність".

1) Як ми знаємо, Україна належить до країн з поліхронною культурою, тобто це спілкування з людьми, на­лагодження зв'язків, сім'ю. Тому в українській культурі час грає не таку важливу роль, як в англійській культурі, особливо якщо це стосується своєчасності [13, с. 76-78]. Західні країни, особливо Англія і Америка, живуть за принципом час - гроші, тому для них своєчасність (пунктуальність) є важливим чинником [там же]. Але, проте, своєчасність в обох мовах цінується (особливо в ділових колах) і має позитивну оцінку. Відмінності обох мов но­сять тільки кількісний характер і одиниці фразеологізмів "своєчасності" переважають в англійській мові: - свого часу, - куй залізо, поки гаряче, - хвилина в хвилину, - як можна до речі, - готуй сани влітку, а віз взимку, - секунда в секунду, - година в годину, - час розкидати камені і час збирати камені, - in due time, - strike while the iron is hot, - make hay while the sun shines, - on the dot, - on the tick, - in the very nick of time, - make provision for а rainy day, - to а split second, - to а T, - to а hairs breadth, - the best part of an hour, - business first, pleasure after, - in the morning mountains, in the evening fountains, - time and tide wait for no man, - high time.

2) Поняття "невчасність" в обох мовах може мати різний відтінок. У українській культурі воно має як позитив­не забарвлення, так і негативну. У англійській же - частіше негативну. Англійці звикли, що у них все розписано за годинником, і частіше відноситься до несподіванок (наприклад, до приходу непроханих гостей) декілька не­гативно, оскільки це вибиває їх зі свого особистого графіка. Українці ж відносяться до цього легше. Як українці, так і англійці вважають "невчасність" за чинник, що вибиває з колії, а зрозуміти, чи є цей чинник позитивним або негативним дуже складно, оскільки все залежить від ситуації: - ніби сніг на голову, - ударити ніби обухом по голові; - out of the blue, - out of а clear blue sky, - out of nowhere, - X hit Y like а thunderbolt, - X was (like) а body blow (to Y), - Y was stunned by X, - like а bolt from the blue.

Абсолютно ясно, що негативний відтінок носять: - як грім серед ясного неба, - не до часу, - непроханий гість гірший від татарина, - like а bolt from the blue, - out of the blue, - it is not а good time.

Як ми бачимо, відмінність спостерігається в кількості одиниць фразеологізмів, причому знову перевага у бік англійських фразеологізмів.

6.    ФСГ "довго - недовго"

1) Фразеологізми із значенням "довго - недовго" як в українській, так і в англійській мовах інтерпретуються однаково. Деякі фразеологізми з цією тематикою узяті з Біблії, міфів стародавньої Греції: - Аредові віки, -Мафу-саїлів вік (Мафусаїлові роки (літа), - до кінця століття, - жити в віках, - до сивого волосся, - день і ніч; - as long as Jared; as old as Jared, - as long as Methuselah; as old as Methuselah, - live to а ripe old age.

Всі вони мають позитивну конотацію, окрім: - дуже довго, - цілу годину; - best part of an hour.

2) У обох культурах присутнє усвідомлення того, що все швидкоплинно і всьому є своя межа: - чи довго до гріха (біди), - ніщо не вічне під сонцем; - trouble is never far off, - there is nothing permanent under the moon, - the morning sun never lasts а day.

В цілому відмінностей у ВФ фразеологізмів в обох мовах не спостерігається. Деякі англійські фразеологізми мають більш описовий характер, ніж українські.

Щодо даної тематики складно проводити порівняльний аналіз, оскільки вона універсальна у всіх мовах.

Таким чином, аналіз ФСГ часу показав, що є схожість, і відмінності в сприйнятті цієї категорії в обох культу­рах. Аналіз ФО з ВФ, пов'язаною з поняттям "рано - пізно", показав, що більше всього фразеологізмів мають по­зитивну оцінку в групі "рано". Це поняття в основному цінується як в українській, так і в англійській культурах, оскільки воно є уособленням працьовитості й успіху в справах.

Як в українській, так і в англійській мовах є тенденція перебільшувати що-небудь, особливо, якщо це стосу­ється поняття "давно - недавно". Якщо в українській мові фразеологізм, ВФ якого пов'язана з періодом дитин­ства, має позитивне забарвлення, то в англійському він може мати негативну, причому в українській мові цей фразеологізм відноситься як до жіночої, так і до чоловічої статі, в англійському ж - тільки до чоловічого.

У англійській мові велика кількість ФО, що відображають майбутнє, оскільки англійці живуть не минулим або сьогоденням, як українці, а майбутнім. Такі фразеологізми позитивно забарвлені. Для української культури ха­рактерніша бутність - споглядальне відношення до майбутнього, тому в українській мові більше фразеологізмів з даною тематикою і в основному вона має негативну оцінку [12, с. 17].

Абстрактне поняття "завжди", відображене у фразеологізмах англійської і української мов, має якусь поетичну піднесеність і володіє, в основному, позитивним забарвленням в обох мовах. Зазвичай такі фразеологізми від­носяться до теми дружби, любові, подяки і ненависті. Фразеологізми з поняттям "завжди - ніколи" погано під­даються порівняльному аналізу, оскільки виражають універсальні поняття, які однакові практично у всіх мовах; частіше мають негативну конотацію [9, с. 123]. ФО із значенням "ніколи" частіше зустрічаються в англійській мові і мають яскравішу образність внаслідок того, що англійці категоричніші і принциповіші, ніж українці.

В українській культурі час відіграє не таку важливу роль, як в англійській культурі, особливо якщо це стосу­ється своєчасності. В українській культурі воно має як позитивну оцінку, так і негативну. У англійській же - час­тіше негативну. Як українці, так і англійці вважають "невчасність" за чинник, що вибиває з колії.

Як у українській, так і в англійській мовах є фразеологізми, що характеризують нестриманість, зайву емоцій­ність і поспіх. Так, швидкість в справі або при певній ситуації має важливе значення в обох мовах, але в англій­ському вона виражена сильніше. Українські люди емоційніші і менш стриманіші, ніж англійці, тому для них ха­рактерна швидкість дій, причому необдумана. Як і поняття "швидкий" поняття "повільний" також розглядається двояко в обох мовах.

Фразеологізми групи "постійно, часто - рідко, іноді" і в українській, і в англійській мовах не мають істотної різниці, оскільки дана підгрупа однаково зустрічається в обох підгрупах. В основному вони володіють негатив­ною оцінкою, але також мають і позитивну. Те ж саме можна сказати і про опозиційні групи "довго - недовго","рідко, іноді". Щодо даної тематики було складно проводити порівняльний аналіз, оскільки вона універсальна у всіх мовах.

Для узагальнення результатів проведеного дослідження слід відзначити, що у зв'язку з прогресивним розви­тком економіки, соціальних стосунків, змінюються уявлення про час. А відтак інтерес до дослідження часу різних народів не зникає, оскільки даний предмет вельми актуальний на сьогоднішній день.

Література:

1.Алефіренко М. Ф. Лінгвокреативні процеси формування фразеологічної семантики / М. Ф. Алефіренко // Мо­вознавство. - 1988. - № 5. - С. 35-41.

2.Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии / Н. Н. Амосова. - Л. : ЛГУ, 1963.

3.Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. - 2-е изд., испр. - М. : Яз. рус. культуры, 1999. - 895 с.

4.Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика : учеб. пособие для вузов / Л. М. Васильев. - М. : Высш. шк., 1990. - 175 с.

5.Ващенко В. С. Фразеологізація компаративних зворотів / В. С. Ващенко // Мовознавство. - 1975. - № 4. -С. 34-40.

6.Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. - М. : Рус. словари, 1996. - 411 с.

7.Добровольский Д. О. Национально-культурная специфика во фразеологии / Д. О. Добровольский // Вопросы языкознания. - 1997. - № 6. - С. 37-49.

8. Добровольский Д. О. Образная составляющая в семантике идиом / Д. О. Добровольский // Вопросы
языкознания.- 1996. - № 1. - С. 71-94.

9.    Жуков В. П. Семантика фразеологических оборотов / В. П. Жуков. - М., 1978. - 158 с.

10.Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка / А. В. Кунин. - М. : Высш. шк., 1986. - 336 с.

11.Кунин А. В. Русско-английский фразеологический словарь языка / А. В. Кунин. - Изд. 4-е, переработанное и дополненное. Около 20 тыс. фразеологических единиц. - М. : "Русский язык", 1984. - 942 с.

12.Леонтьев А. Л. Психологические единицы и роджение речевого высказывания / А. Л. Леонтьев. - М., 1989. - С. 17.

13.Семчинський С. В. Семантична інтерпретація мов : монографія / С. В. Семчинський. - К. : Вища школа, 1994. - 256 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 


Похожие статьи

О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови