О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

6.Ніконова В. Г. Художній концепт: поетико-когнітивний підхід / В. Г. Ніконова // Вісник Київського національ­ного лінгвістичного університету. Серія Філологія. - 2006. - Т. 9, № 2. - С. 51-59.

7.Семегин Т. С. Динаміка семантичної структури бінарних концептів прекрасний / потворний в англійській та українській мовах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Т. С. Семегин. - Київ, 2011. - 197 c.

8.Степанов Ю. С. Семиотика концептов / Ю. С. Степанов // Семиотика : [антология]. - М. : Академический Про­ект; Екатеринбург : Деловая книга, 2001. - С. 603-612.

9.Шевченко И. С. Дискурсообразующие концепты викторианства: скромность vs ханжество / И. С. Шевченко // Когниция, коммуникация, дискурс. - 2010. - № 2. - С. 73-84.

10.       Blake W. Selected Verse / W. Blake. - M. : Progress Publishers, 1982. - 558 р.УДК 811.11Г37

Бойчук О. І.,

Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

СЕМАНТИКА ЛЕКСЕМИ "BRITISH" У ДИСКУРСІ

Стаття присвячена вивченню семантики лексеми "BRITISH" для виокремлення її компонентної структури змодельовано лексико-семантичне поле лексеми "BRITISH". Проаналізовано дистрибутивні характеристики лек­семи у дискурсі.

Ключові слова: лексема, лексико-семантичне поле (далі ЛСП), ядро, периферія, дискурс, сполучуваність, функ­ціональна семантика.

Статья посвященa изучению семантики лексеми "BRITISH" для построения её лексико-семантического поля и исследованию его компонентов. Проанализованы дистрибутивне лексемы в дискурсе.

Ключевые слова: лексема, лексико-семантическое поле (ЛСП), ядро, периферия, дискурс, сочетаемость, функ­циональная семантика.

The present paper is a study of the "BRITISH" lexeme. Its components are defined and the LSP"BRITISH" is modeled. The distributional characteristics of the lexeme are revealed in discourse.

Key words: lexeme, LSP, nucleus, periphery, discourse, distribution, functional semantics.

Зміни у лінгвістичній парадигмі кінця ХХ початку ХХІ століття викликані розвитком антропоцентричного підходу, коли в центрі дослідження знаходиться людина, а мова забезпечує її комунікативні потреби та процес пізнання світу [3, с. 381].

Проблема вивчення взаємозв'язків мови та культури в останній третині ХХ століття спричинила появу но­вої наукової дисципліни - лінгвокултурології. На сьогодні в лінгвокультурології постали такі основні напрями: 1) фразеологічний (культурні потенції фразеологічно-паремійного фонду мови); 2) концептологічний (концепти як культурні константи на тлі дискурсів різних типів - повсякденного, художнього, політичного, наукового тощо); 3) лексикографічний (відтворення національно-культурної своєрідності мови у словнику) [8, с. 21].

Методологічною базою даного дослідження виступають лінгвокогнітивні засади сучасного мовознавства (А.Д. Бє-лова, О.П. Воробйова, М.М. Полюжин, Г.Г. Слышкин та ін. ) та корпусної лінгвістики ( Д. Бібер, С. Гріс, М. Маккарті та ін.). Матеріалом слугують автентичний англомовний дискурс (British National Corpus - корпус сучасної британ­ської англійської мови (далі BNC)) та лексикографічні джерела (Collins Essential English Dictionary, Webster's Online Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford English Dictionary та Macmillan Dictionary).

Концепт не має однозначного тлумачення на сучасному етапі розвитку лінгвістики. Питання що стосуються типології концептів [1], методів їх дослідження [4] та вербалізації [6] залишаються дискусійними і саме постійна динаміка наукової думки зумовила актуальність даного дослідження.

Сучасна лінгвокультурологічна наукова парадигма зорієнтовує дослідників на інтегроване розуміння концеп­ту, який належить колективній чи індивідуальній свідомості, детермінується культурою і виражається в мові [3, с. 382]. Ми розділяємо визначення концепту, запропоноване С.Г. Воркачевим: "Концепт - це одиниця колективного знання / свідомості, що посилається на вищі духовні цінності, має мовне вираження й позначена етнокультурною специфікою" [5, с. 68].

Оскільки, метою нашого дослідження є системний опис лексеми "BRITISH" та визначення її лексичної і функціональної семантики у системі мови та структурі дискурсу, що передбачає виконання наступних завдань:

-   визначити поняття лексико-семантичного поля як засобу актуалізації концепту;

-   змоделювати лексико-семантичне поле лексеми "BRITISH", визначити його складові та структуру;

-   вирізнити моделі сполучуваності лексеми "BRITISH" на матеріалі текстових фрагментів електронного корпусу (BNC).

Концепт "BRITISH" представлений домінантною лексемою "BRITISH" в англомовній картині світу. Для вив­чення семантичної структури зазначеної лексеми ми провели її дефініційний аналіз шляхом використання тлума­чень з 5 англомовних словників (Collins Essential English Dictionary, Webster's Online Dictionary, Longman Diction­ary of Contemporary English, Oxford English Dictionary та Macmillan Dictionary).

Проаналізувавши дефініції лексеми "BRITISH" за частотою їх використання у словникових статтях, були ви­окремлені такі компоненти, які слугують дефініційними репрезентантами досліджуваної лексеми: "the British people", "a person from Britain", "the Celtic language", "the natives of Britain", "the inhabitants of Britain". Саме на основі дефінщійного аналізу та на матеріалі словникових статей, можна зробити висновок, що ядерним компо­нентом семантики лексеми "BRITISH" слід вважати наступну дефініцію - A person/people from Britain.


Проте для більш детального опису лексеми "BRITISH" та для побудови її лексико-семантичного поля ми здій­снили компонентний аналіз отриманих дефініцій (див. табл. 1).


people

+

+

+

+

+

a language

+

+

-

-

+

an inhabitant

-

-

-

-

+

a native

-

-

-

-

+

Отже, домінантним компонентом у структурі лексичного значення можна вважати компонент "people", оскіль­ки ця лексема зареєстрована в усіх п'яти дефініціях.

У сучасній лінгвістиці лексико-семантичне поле - це семантико-парадигматичне утворення, що має певну автономність і специфічні ознаки організації: спільну нетривіальну частину у тлумаченні, ядерно-периферій­ну структуру, існування зон семантичного переходу [1, с. 201]. У центрі ЛСП "BRITISH" знаходиться лексема "people", на периферії 1 ряду знаходиться лексема "person", на основі збігу 4 словникових дефініцій, а периферію другого ряду складає лексема "language", оскільки цей компонент збігається в трьох словникових дефініціях. Периферію 3 ряду репрезентують лексеми "inhabitant" та "native", оскільки ці компонент є тільки в одному лекси­кографічному джерелі. Встановлену структуру можна представити за допомогою Рисунку 1:
Складовими значення лексеми "British" виступають 5 компонентів - people, person, language, inhabitant, native. Кожна диференціальна ознака представлена відповідною лексико-семантичною групою:

people - human beings, folks, humanity, humankind, public, species, world, commoners, commons, crowd, herd, hoi polloi, millions, mob, multitude, people, plebeians, plebs, populace, public;

person - baby, being, body, character, cookie (or cooky), creature, customer, face, guy, head, human being, individual, man, personage, scout, slob, soul, specimen;

language - lingo, mother tongue, speech, tongue, vocabulary, argot, dialect, jargon, jive, language, lingo, shoptalk, slang, vocabulary;

inhabitant - denizen, dweller, habitant, inhibiter, occupant, resident, resider, tenant, native; citizen, townie;

native - local, localite, townie (or towny), year-rounder, inhabitant, aboriginal, autochthon, indigene.

Доведено, чим ближче до ядра знаходиться лексема, тим тісніші її семантичні зв'язки ядерним компонентом "people" (напр. people - person), але чим вона дальше від центру, тим вільніші її відносини (напр. people - lan­guage, people - inhabitant, people - native).

Далі розглянемо засоби вираження концепту "BRITISH" в дискурсі та спробуємо вирізнити моделі сполу­чуваності лексеми "BRITISH" за Д.Н. Шмельовим (див. табл. 2) [9, с. 267] на матеріалі текстових фрагментів, отриманих із BNC [10]. Ми дослідили 50 текстових фрагментів з лексемою "BRITISH", яку зареєстровано 35676 разів на 100 млн. одиниць за даними BNC.

Під терміном "сполучуваність" розуміється поєднання за певним синтаксичним зв'язком будь-яких слів, тому як різновид дистрибуції вона охоплює не тільки валентні, а й не валентні зв'язки (узуальні й оказіональні) (Л.А. Булаховський, Л.В. Щерба, И.С. Куликова, М.Д. Степанова, А.М. Мухін, Г.Г. Почепцов, О.І. Федоренко та ін.) [7, с. 109].

Дистрибутивний аналіз - основний метод дескриптивної лінгвістики, який при класифікації мовних еле­ментів враховує порядок їхнього розміщення (дистрибуцію). Ці елементи виділяються з тексту за відмінніс­тю чи подібністю фонетичної будови основ та афіксів або за функціонуванням слів у певних типах слово­сполучень і речень [11]. Дистрибутивний аналіз лексеми "BRITISH" дав змогу вирізнити наступні моделі сполучуваності досліджуваної лексеми (див. табл. 2):
Дослідження показало, що з 50 опрацьованих прикладів вживання лексеми "BRITISH", 90 % припадає на моделі правосторонньої сполучуваності, тоді як 10 % - моделі лівосторонньої сполучуваності. В результаті моделювання вдалося виявити, що 46 контекстів реєструє значення прикметникової лексеми "британський", тоді як лише 4 - іменної лексеми "британці", що у відсотковому співвідношенні становить 92% і, відповідно, 8% всього досліджуваного дискурсу (див. діаграму 1).

Діаграма 1

Співвідношення результатів моделювання лексеми "BRITISH"

на основі дистрибутивного аналізу
Правостороння сполучуваність

Лівостороння сполучуваність

 

Прикметникова лексема

Іменникова лексемаОтже, в результаті проведеного дослідження, на основі дефініційного та компонентного аналізів, нам вдалося змоделювати лексико-семантичне поле лексеми "BRITISH", визначити його структуру (ядерну та периферійні лексеми) і складові ЛСП (лексико-семантичні групи), а також вирізнити моделі сполучуваності досліджуваної лексеми на матеріалі текстових даних електронного текстового корпусу (BNC) та подати їх відсоткове співвідно­шення. Проаналізувавши отримані дані, можемо стверджувати, що в англомовному дискурсі, лексема "BRITISH" зазвичай виконує атрибутивну функцію до іменника.

 

Література:

1.Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка / Бабушкин Анатолий Павло­вич. - Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та. - 1996. -103 с.

2.Багмут І. В. Лексико-семантичне поле звуконайменувань у сучасній українській літературній мові (склад, структура, парадигматика) : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.01 / НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. -22 с.

3.Бойчук О. І. Лексико-семантичне поле "citizen" в англійській мові / О. І. Бойчук // Міжнародна науково-прак­тична інтернет-конференція "Методологія, методи та інструментарій фінансово-правового регулювання відтворю-вальних процесів за інноваційно-інвестиційної моделлю". - Чернівці, 2011. - С. 381-385.

4.Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика / Николай Николаевич Болдырев. - Тамбов : изд-во ТГУ - 2000. - 123 с.

5.Воркачев С. Г. Языковая личность, концепт : становление антропоцентрической парадигмы в языкознании / С. Г. Воркачев // Филологические науки. - 2001. - № 1. - С. 64-72.

6.Карасик В. И. Культурные доминанты в языке // Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс. -Волгоград : Перемена, 2002. - С. 166-205.

7.Михайленко В. В. Ретроспекція концептосфери "HOME" / В. В. Михайленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. - Вип. 441-443 : Германська філологія. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - С. 107-111.

8.Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке : Язык и картина мира // Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Посталова : под. ред. Б. А. Серебренникова. - М. : Наука, 1988. - 215 с.

9.Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики / Д. Н. Шмелев. - М. : Наука, 1973. - 280 с.

 

10.British National Corpus [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.natcorp.ox.ac.uk/

Лексика - українські енциклопедії та словники [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// leksika.com.ua/УДК 811111

Боровик Я. Ю.,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СИНОНІМІЧНИЙ АСПЕКТ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ "ТАЄМНИЦЯ" В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

У статті досліджується лексикографічний матеріал, який репрезентує синонімічні зв'язки лексеми "таємни­ця" як основного вербалізатора однойменного концепту. Шляхом аналізу значень даних синонімів зроблена спроба їхньої класифікації.

Ключові слова: концепт, вербалізатор, синонім, ядро, периферія.

В статье исследуется лексикографический материал, который репрезентирует синонимические связи лексе­мы "тайна" как основного вербализатора одноимённого концепта. Путем анализа значений данных синонимов предпринята попытка их классификации.

Ключевые слова: концепт, вербализатор, синоним, ядро, периферия.

The article is devoted to the analysis of the material, which represents synonymic ties of lexeme 'mystery' as main rep­resentative of concept of the same name. Ana also an attempt to classify these synonyms through their meanings is made. Key words: concept, verbalization, synonym, nucleus, periphery.

У мові концепт найчастіше реалізується через слово [1, с. 543-640; 3, с. 77-79; 7, с. 84-85], що набуває статусу імені концепту, яке найбільш вичерпно й точно відтворює його зміст. Однак, зазвичай, концепт реалізується через кілька лексичних одиниць, а, отже, й співвідноситься з планом вираження всіх синонімічних (лексичних, фразе­ологічних і афористичних) засобів, які описують його у мові [9, с. 6].

На думку А. Герда, дрібна деталізація і роздрібнення поняття відображають характер мислення представників етносу. Таким чином, наявність великої кількості синонімів до однієї лексичної одиниці - "семіотична щільність", свідчить про стійкість і важливість поняття і є концептологічно важливою характеристикою [5, с. 65; 6, с. 4].

Досліджуючи можливості вербалізації концепту ТАЄМНИЦЯ в українській лінгвокультурі, ми закономірно розглядаємо його крізь призму явища синонімії. У такому плані вже висвітлювалася значна кількість концептів української і близькоспоріднених мов, але концепт ТАЄМНИЦЯ за цим принципом аналізується вперше.

Мета роботи - окреслити зміст концепту ТАЄМНИЦЯ через ядерне ім'я концепту як основний його вербалі­затор і синонімічні йому номінативи. Актуальність даного дослідження зумовлена неухильним зростанням інтер­есу в українській і світовій лінгвістиці до вивчення лінгвокультурних концептів крізь призму національно-мовної специфіки.

У нашій статті до уваги взято представлені в лексикографічних джерелах лексичні одиниці різного типу: такі, що мають різне стилістичне забарвлення, характеризуються різними сферами функціонування (загальновживані, розмовні тощо), представлені однією лексемою чи словосполукою, такі, що є питомо українськими чи запозиче­ними з інших мов, і котрі можна визначити як синоніми, що реалізують концепт ТАЄМНИЦЯ в українській мові.

Основними вербалізаторами концепту ТАЄМНИЦЯ в сучасній український мові вважаємо лексеми таємни­ця, секрет, загадка. Разом з тим зазначаємо, що у різноманітних лексикографічних джерелах немає розбіжнос­тей з приводу того, що названі лексеми є синонімами [8; 11; 12; 14; 15].

Однак, на відміну від полісемантичної лексеми таємниця, кожний із лексико-семантичних варіантів якої роз­криває смисл однойменного концепту, лексеми секрет і загадка не можуть мати статус ядерних вербалізаторів, оскільки у процесі вербалізації концепту ТАЄМНИЦЯ участь беруть лише по 1-2 ЛСВ цих багатозначних слів, наприклад, секрет - 1 та загадка - 1,2, порівн.:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 


Похожие статьи

О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови