О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови - страница 54

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

Отже, дуалістичний характер дерева в австралійській культурі пояснюється етноспецифічними уявленнями аборигенів оточуючого світу, для них дерево було водночас символом народження й смерті.

Етноархетип Світове Дерево має давню історію та традиції в австралійській культурі і на сучасному етапі кон­цептуальні ознаки цього архетипу втілюються навіть у неологізмах, зокрема "Hav a good weekend", який водночас є назвою поетичного тексту І. Пік й виражає побажання доброго відпочинку. Неологізм Hav a good weekend (Pick, el.ref.) представляє собою голофразіс (згрец. holos "цілий, увесь", phrasis "висловлювання") [7, c.79; 1, c. 92] - ціле речення, всі компоненти якого об'єднані в одно слово шляхом продуктивного способу словотворення: "(Iwishy-outo) have a good weekend". Голофразіс є оказіональним різновидом лексико-синтаксичного способу творення смислів, зокрема етнокультурних. Голофразтичний засіб як реалізатор компресії синтаксичної структури утво­рює конденсацію етнокультурного смислу, експлікація якого здійснюється поетапно: 1) членування синтаксичної структури на фрагменти; 2) вилучення семантики фрагментів шляхом аналізу їх структурних компонентів.

Лінгвокогнітивний аналіз текстів австралійської поезії засвідчив, що етноспецифічний образ Bush сягає етно-архетипу Світове Дерево, праобразу міфологічного модифікованого дерева - Куща, а також апелює до традиції австралійських аборигенів. Архетипні уявлення австралійських аборигенів про Кущ (як Світове Дерево) актуалі­зуються в етнокультурних словесно-поетичних образах, у яких Світове Дерево осмислюється через фітоніми та атрибути рослин: wattle (акацію), gum ( евкаліпт), fern (папороть),waratah (телопею), root (корінь), bloom (цвіт) (що є символами міфопоетичної картини австралійського етносу. Архетипний образ bush є певного роду гніздом, з якого "виростають" поетичні образи-символи, що в австралійському фольклорі та літературі постають втілен­ням національного характеру, його позитивних чи негативних рис.

Отже, різноманітна флоро символіка, що широко використовується в австралійській поезії, актуалізує, як імпліцитно так і експліцитно, саме етноархетип World Tree. Використовуючи фітоніми у віршованих текстах, ав­стралійські поети реперезентують самобутність аборигенних ритуалів, зокрема тих, що пов'язані з кущем (bush). Етноархетип World Tree об'єктивує етнічну своєрідність етномовної картини світу австралійського етносу. Най­частіше репрезентантами світового дерева у австралійців є акація, телопея, евкаліпт. Найчисленішою парадиг­мою образів, що об'єктивують етноспецифічний символ "світове дерево" в австралійських поетичних текстах є вегетативна. Спектр вегетативних об'єктивацій етноархетипу Світове Дерево є глибоко етнічним. Представляємо його розмаїттям вилучених етноспецифічних словесно-поетичних образів: дерево - зберігач традицій, дерево -схованка смерті, дерево - притулок / захист, дерево - символ смерті й народження. Воснові архетипних етноспе-цифічних словесно-поетичних образів лежить етноміфологема.

1. Подальшою перспективою дослідження може бути виявлення лінгвостилістичних засобів вербалізації етно-концепту в австралійських поетичних текстах. Вважаємо, що саме зазначена ознака: наявність декількох основ­них стебел, імплікує кластерність концепту BUSH, що є перспективою нашого подальшого дослідження.Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка : (Стилистика декодирования) : учеб. пособие / И. В. Арнольд. - М. : Просвещение, 1990. - 301 с.

2. Бєлєхова Л. І. Образний простір американської поезії: лінгвокогнітивний аспект : дис. ... докт. філол. наук : 10.02.04 / Лариса Іванівна Бєлєхова. - К., 2002. - 476 с.

3. Генон Р. Символы священной науки. Осевая символика и символика перехода [Электронный ресурс] / Р. Генон. -Режим доступа : http://astrovic.pp.ua/lib/guenon/7.htm#part51

4. Горчак Т. Ю. Словесний образ-символ в американській поезії ХХ століття: когнітивно-семіотичний аспект: дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.04 / Т. Ю. Горчак. - К., 2009. - 214 с.

5. Желєзняк О. О. Мовна репрезентація архетипу ЗЕМЛЯ у поетичній творчості Марії Матіос / О. О. Желєзняк -Наукові записки : [зб. наук. праць / ред. В. Ожоган та ін.] - Кіровоград : Кіровоград. держав. пед. ун-т ім. В. Винничен-ка, 2010. - Вип. 89 (1). - с. 412 - 416. (Серія "Філологічні науки").

6. Ивченков В. И. Лингвостилистика тропов Юрия Казакова / В. И. Ивченков. - Минск : УП "Ред. науч.-метод. журн. "Пачатковая школа", 2002. - 112 с.

7. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Ж. Марузо; [пер. с фр. В. А. Звегинцева]. - М. : Изд-во иностр. лит., 1960. - 436 с.

8. Потебня А. А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. - М. : Искусство, 1976. - 614 с.

9. Слухай Н. В. Художественный образ в зеркале мифа этноса : М. Лермонтов, Т. Шевченко / Н. В. Слухай. - К. : Укрспецмонтажпроект, 1995. - 486 с.

 

10.Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко; [пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автоно-мовой]. - СПб. : A-cad, 1994. - 406 c.

11.Шевченко М. В. Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мов­ленні: дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01/ М. В. Шевченко. - К., 2002 - 193 с.

12.Шестопалова Т. Кореляція понять "архетипний образ-міфологема-символ-міф" (на прикладі поезії П. Тичи­ни) / Т. Шестопалова // Наукові записки НаУКМА : [наук. зб. / ред. В. П. Моренець та ін.]. - Київ : Stylos, 1999. -Т. 17 - С. 37 - 41. (Серія "Філологія").

13.Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения: монография [Электронный ресурс] / М. Элиаде; [перев. с англ. Ш. А. Богиной и др.]. - М. : Ладомир, 1999. - 488 с. - (Библиотека Гумер. Сравнительное богословие) - Режим доступа:http://www. eliade.ru

14.Юнг К. Г. Архетип и символ / К. Г. Юнг. - М. : Ренессанс, 1991. - 304 с.

15.ABBYY Lingvo Online [Electronic reference]. - Access mode : http://lingvo.abbyyonline.com

16.Australian culture. Convict Creations. Com. [Electronic reference]. - Access mode : http://www.convictcreations. com/culture/index.htm

17.  wikipedia, the free encyclopediа[Electronic reference]. - Access mode : http://uk.wikipedia.org
Джерела ілюстративного матеріалу:

18.Buttigieg P. Aboriginal Birth Place [Electronic reference] / P. Buttigieg. - (Paolo's Poems, poetry in emotion) -Access mode : http://www.paolospoems.com/aboriginal-poems/aboriginal-birth-place/

19.Gordon A. L. The Sick Stockrider [Electronic reference] /A. L. Gordon. - (PoemHunter.com) - Access mode : http:// www.poemhunter.com/poem/the-sick-stockrider/

20.Hope A. D. Australian poem 2008 series #17 : Australia [Electronic reference] / A. D. Hope. - (Floating Life. Home of Neil (ninglun) in Sydney) - Access mode : http://ninglundecember.wordpress.com/2008/06/19/australian-poem-2008-series-17-a-d-hope-australia/

21.Lawson H. How the Land was Won[Electronic reference] / H. Lawson. -(Famous Poems. Biz Poems by Henry Lawson) - Access mode : http://www.famous-poems.biz/Famous-Poets/Famous-Poet-Henry-Lawson-best-poems-and-biography-online.htm

22.Lawson H. Trooper Campbell [Electronic reference] / H. Lawson. - (Famous Poems. Biz Poems by Henry Lawson) - Access mode : http://www.famous-poems.biz/Famous-Poets/Famous-Poet-Henry-Lawson-best-poems-and-biography-online.htm

23.Ledlie V Old Tracks [Electronic reference] / V Ledlie. - (Australian Bush Poetry, Verse & Music)- Access mode : http://www.bushverse.com/index.html

24.Pick Y. Havagoodweekend [Electronic reference] /Y. Pick. - (County Poems. Tamworth Rage Page 2006 - 2007) -Access mode : http://www.tamworthragepage.com/poetry2006.htm

Wilcox D. The Wattle Tree [Electronic reference] / D. Wilcox. - (Poems by Dora Wilcox. poemhunter.com) - Access mode : http://www.poemhunter.com/poem/the-wattle-tree/УДК 81.373.421

Миколенко Т. М.,

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ ОДИНИЦЬ СЛЕНГУ

У статті розглянуто антонімічні відношення сленг-лексики. Виокремлено антонімічні пари з урахуванням денотативних і конотативних сем. Виявлено існування контекстуальної антонімії. Ключові слова: лексика, сленг, антонімічні відношення.

В статье рассмотрены антонимические отношения сленг-лексики. Выделены антонимические пары с учетом денототивных и коннотативных сем. Обнаружено существование контекстуальной антонимии. Ключевые слова: лексика, сленг, антонимические отношения.

The article focuses on antonym pairs with the account of denotative and connotative value. Existence of a contextual antonymy is established.

Key words: lexicon, slang, opposition communications.

Системність сленгу як форми існування мови проявляється в наявності розвинутих парадигматичних зв'язків, зокрема, у взаємозв'язку чи протиставленні окремих елементів цієї мовної системи. Антонімія - явище уні­версальне, вона властива всім мовам, а її одиниці мають спільну структуру протилежних значень і подібність в структурній та семантичній класифікації [4, с. 35].

Теоретичні проблеми дослідження міського сленгу на українському мовному ґрунті вперше були порушені Ю. Шевельовим, який ще в 1986 році писав, що "міський сленґ належить до найактивніших прошарків сучас­них мов і має найвищі шанси вижити, якщо брати його en masse, а не говорити про окремі слова" [2, с. 275-276]. Дослідник акцентував на тому, що "... брак цього шару в сучасній мові ставить під сумнів майбутнє цієї мови"

[2, с. 275-276].

Проблема сленгу в урбаністичних формах комунікації порівняно недавно стала об'єктом наукових зацікав­лень українських учених, проте нині є уже чимало праць, в яких українська жаргонізована мова розглядається у різних проекціях (С. Мартос, Л. Масенко, Л. Ставицька, Н. Шовгун та ін.). Важливість і глибина наукових робіт з аналізованої тематики проявляється як у безпосередніх висновках окресленої проблеми, яку обрав автор, так і у виявленні тих перспектив і лакун, що потребують дослідження. Йдеться, зокрема, про недостатньо висвітлені в україністиці роботи, присвячені синтагматичним зв'язкам на рівні сленгу, зокрема, відношенням антонімії, до­слідження яких визначаємо метою нашої статті. Досягнення визначеної цілі передбачає окреслення термінологіч­ного поля роботи, виділення типів антонімічних відношень та їх характеристику в різних лексико-семантичних групах (ЛСГ) сленгу. Аналіз здійснено на матеріалі словника сленгу, укладеного на основі мікроконтекстів роз­мовного мовлення та художньої літератури.

Сленг розуміємо як практично відкриту підсистему ненормативних, стилістично-знижених лексико-фразе-ологічних одиниць, які виконують експресивну, оцінну та евфемістичну функції [1, с. 7]. Сленг-лексика являє собою складну польову систему, компоненти якої перебувають між собою в різноманітних синтагматичних поєд­наннях, з-посеред яких виділяємо антонімію - тип семантичних відношень лексичних одиниць, які мають проти­лежне значення [4, с. 35].

Лексичне значення слова - складна структура, що визначається загальними властивостями слова як знака [4, с. 262], перш за все його семантикою і прагматикою, що дає підстави виділяти в лексемі денотативний та конота­тивний елементи (семи).

У результаті проведених студій виокремлено шість основних лексичних груп сленгу: "Назви людини"; 2) "Назви дій"; 3) "Назви оцінок, характеристика предметів, явищ, ситуацій"; 4) "Назви емоцій, станів"; 5) "На­зви частин людського тіла"; 6) "Назви предметів та явищ" [1, с. 9]. Антонімічні відношення зафіксовані у межах перших трьох груп, що пояснюється існуванням логічного протиставлення відображених у слові елементів реаль­ності. Кожна з названих груп складається з окремих лексико-семантичних груп (ЛСГ).

Найбільш виразно протиставлення денотативного рівня проявляється в групі "Назви людини", що являє со­бою систему номенів, укладених в окремі ЛСГ на основі різних критеріїв, зокрема, статі, фізичних ознак, родин­них та дружніх стосунків тощо. Основою для семантичного протиставлення може виступати вказівка на стать: му­жик, мен, штемп (чоловік, хлопець) - кубіта, чувачка, герла (жінка, дівчина); вік: недоросль шмакодявка (молода людина) - вішалка, шкапа (людина похилого віку); фізичні ознаки: тумба (високий і товстий) - вжик (маленький і худий), хайратий (з довгим волоссям) - макогін (лисий); фізичну сила: кінь, демон, накачений, звір (сильний) -пуцьвірок, рахіт, рахітний (слабкий); зовнішню привабливість: поломок, чучундра, жаба (негарна) - морковка, ляля (красива); соціальні характеристики: перець, абрикос, мажор (багатий) - жебро, ніщета, бомж вокзальний (бідний). Дослідники виділяють високий рівень синонімізації як одну з основних рис сленгу. Це зумовлює на­явність антонімічних (як і синонімічних) відношень як між окремими лексемами, так і між цілими їх низками.

Якщо при денотативній антонімії фіксуємо протиставлення предметів, явищ чи ознак (високий-низький), то при конотативній - протиставлення оцінок певних явищ чи емоцій, які вони викликають. Але і в одному, і в другому випадку обов'язковою є наявність спільного компонента в зіставленні. У лексичній антонімії це спіль­ний сигніфікат (високий чи низький - характеристика за ростом), у конотативній - спільний денотат (високий може бути поганим чи гарним). Існування у словах з однаковим або подібним значенням (лексичних синонімах) семи, що виявляє їх полюсну оцінку мовцем, визначає конотативну антонімію: сонечко (дівчина легкої поведінки;

 

© Миколенко Т. М., 2012сприймається з позитивом) - шльондра (дівчина легкої поведінки; сприймається з негативом). Ми уже згадували, що синонімія на рівні жаргонізованої мови характеризується особливою активністю. Так, наприклад, сленг-низка зі значенням чоловік включає більше 30 компонентів. Незважаючи на те, що зазначені слова об'єднані загальним негативним оцінним компонентом і однаковою денотативною семою, їх не можна вважати абсолютними синоні­мами, конотативний компонент у них виявлений різною мірою. Умовно можна побудувати лексичний ряд, який би відтворював кількісний рівень парадигматично значимих компонентів від найнижчого до найвищого ступеня вияву: мужик, чувак, жмурік, дермантин, чморик, мудак, муділа, піжон, чмир, лось, бик, козел, поц, чмо, у якій покрайні компоненти протиставляються як конотативно нейтральний і конотативно негативний.

На рівні сленгу негативна конотація виконує роль одного з головних кваліфікаторів, позитивні емоційно-оцін­ні характеристики відзначаємо рідко. Часто конотативна і денотативна сема виступають у єдиному нерозривному комплексі, тобто конотацію програмує семантика. Слова з протилежним і лексичним, і конотативним значенням М. Н. Епштейн називає контратипами, а відповідні відношення - контрарними: мудрак (розумний) - туман (не­розумний) [3, с. 21]. Саме контрарну антонімію можна вважати типовою для сленгу, оскільки вона представлена найбільшою кількістю одиниць у різних лексичних групах.

Жаргонізована форма мови значно більшою мірою, ніж літературна, залежить від контексту. Розмовне мовлення, власне, усна форма спілкування - це мовлення, тісне зв'язане з ситуацією, тобто з побутовим оточен­ням. Умови спілкування мовців, безпосередній контакт зі слухачем, підтримка мовних кодових знаків іншими кодами - жестом, мімікою, - все це зумовлює вибір певних слів і моделей побудови речення. Ситуативна зу­мовленість усних форм комунікації породжує неочікувані повороти у використанні лексичних одиниць, змінює семантичне чи конотативне наповнення слова. Залежно від ситуації лексеми можуть виражати різноманітні - аж до протилежних - оцінки, що зумовлює виділення контекстуальної контрарної антонімії. До цієї групи відносимо слова, у яких роль денотативної виконує емотивна сема. Так, сполука я в шоці об'єктивує емоцію здивування у позитивному, радісному контексті (Мені "5". Я сама в шоці) і в негативному (Мені "2". Я в шоці). Слово офігенна або набирає значення "погана" і виявляє несхвалення мовця, або значення "гарна" з позитивною її оцінкою. ЛСГ "Назви на позначення стану людини" презентує повну - тричленну - шкалу конотативної оцінки, яка відтворює відношення "позитивний - нульовий - негативний": окей, чікі-чікі, файно, супер, ульотно, торч, по-вигану - па­ралельно, фіолетово - по-барабану, до фєні, хреново, при носі, я мастив тощо.

Отже, між елементами жаргонізованої розмовної мови на рівні протиставних відношень виділяємо такі: 1) денотативну антонімію при нульовій або однаковій конотативній семі; 2) конотативну антонімію при предметній синонімії (прагматичні, або оцінні конверсиви); 3) повну антонімію, тобто протиставлення як денотативних, так і конотативних значень; 4) контекстуальну контрарну антонімію.

Перспективи роботи вбачаємо в поглибленні вивчення семантичних відношень у лексичній системі, зокрема, потребують додаткових студій проблеми антонімії на рівні літературного мовлення, проекцій розвитку сленгу в часі та ін.

Література:

1.Миколенко Т. М. Український міський сленг (на матеріалі усного мовлення тернопільців) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / Т. М. Миколенко. - К., 2006. - 24 с.

2.Шерех Юрій. Так нас навчали правильних проізношеній / Юрій Шерех // Поза книжками і з книжок. - К. : Час, 1998. - С. 236-280.

3. Эпштейн М. Н. Идеология и язык (построение модели и дискурса) / М. Н. Эпштейн // Вопросы
языкознания. - 1991. - № 6. - С. 19-33.

4.         Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. - 2-е изд. - М. : Большая Россий-
ская энциклопедия, 1998. - 685 с.
УДК 811.162.1:81373.7

Мирошніченко І. М.,

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРАЦЬОВИТОСТІ ТА НЕРОБСТВА В ПОЛЬСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

(на прикладі фразеологізмів із компонентами-назвами продуктів харчування)

У статті проаналізовано польські фразеологізми із компонентами-назвами продуктів харчування на позначення праці та неробства. Розкрито їхню внутрішню форму. З'ясовано, які продукти харчування залучено в польській фразеології на позначення праці та неробства.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 


Похожие статьи

О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови