О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови - страница 57

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

а) відсутність всеохоплюючих критеріїв, за якими слова мають бути розподілені між частинами мови, здат-
ність лексем
some та any проявляти ознаки більш ніж однієї частини мови;

б)    відсутністю системного аналізу морфолого-синтаксичних та семантичних ознак даних лексем;

в)    неврахуванням у ході аналізу взаємодії мовних елементів з умовами і завданнями спілкування.

Мета нашого дослідження - проаналізувати закономірності вживання лексем some та any у рамках теорії функціонально-семантичного поля (ФСП), запропонованої А. В. Бондарко [3, c. 318], що, на наш погляд, зробить можливим вирішення зазначених вище проблем.

Поняття функціонально-семантичного поля розуміється як "семантична категорія, що розглядається у єдності із системою засобів їх вираження у даній мові" [там само]. Щодо засобів формального вираження, то їх сукуп­ність не має цілісності, тому що вони відносяться до різних мовних рівнів, і за своєю структурою є різнорідними. ФСП мaє охоплювати всю сферу функцій, що базується на конкретній семантичній категорії [3, c. 320].

Завданням нашого дослідження було встановлення функціонально-семантичних та когнітивних характерис­тик даних мовних одиниць, що зробило б можливим віднесення їх до певних дискурсно-когнітивних класів слів.

Ми виходили із положення про те, що мова - це явище, яке обумовлене процесами відображення об'єктивної дійсності нашою свідомістю, а мовні одиниці є ментальними конструкціями, що репрезентують елементи об'єктивної дійсності у нашому мозку.

Так, лексеми some та any репрезентують певні об'єктивні категорії і наповнені своїм специфічними змістом, який актуалізується у тій чи іншій комунікативній ситуації. Ми спробували проаналізувати варіантні значення даних лексем і встановити інваріантне, яке може розглядатися як базове. Також було розглянуто їх суттєві фор­мальні характеристики.

ФСП охоплює всі семантичні функції мовної одиниці у рамках функціональної спільності, що визначає спе­цифіку даного поля, однак встановлюються розбіжності як змістовного, так і системно-структурного характеру

[3, c. 325].

 

© Мойсеєнко Н. Г., 2012Аналіз 5 000 прикладів фактичного вживання лексем some та any у сучасній англійській мові дав змогу сфор­мулювати такі висновки:

1)    формально і семантично лексеми some та any відносяться до функціонально-семантичного поля із якісно-
кількісним ядром. Вони виражають атрибутивну якісність та кількісність.

Like some toast [16, c. 45] - неозначена кількість; Are you any batter? [20, c. 15] - неозначена ступінь; I'll make some coffee. [18, c. 90] - неозначена кількість; Have you read any of his books? [21, c. 15] - неозначена якість.

2) у рамках даного функціонально-семантичного поля було виділено 3 частиномовні парадигми: ад'єктивну;

She took hardly any notice of anybody. [17, c. 34] Show me some identification. [19, c. 102]

-   субстантивну;

Why should there be a reason? -1 don't know any. [22, c. 54] The water ran cold and icy-cold. She drank some. [23, c. 24]

-   адвербіальну.

The wound hearts some. [24, c. 16]

The kids will keep you some busy. [17, c. 12]

Have the things improved any? [21, c. 3]

3) Базовим значення даних лексем є поняття обмеженості для some та необмеженості для any.

Резюмуючи все наведене вище можна зазначити, що лексеми some та any у сучасній англійській мові концеп­туально співвідносяться із поняттями обмеженості (some) та необмеженості (any). Вони відносяться до функці­онально-семантичного поля із кількісно-якісним ядром, володіють більш узагальненою семантикою порівняно із іншими членам даної множини (black, many, unknown). Щоб зробити висновок щодо їх категоріальної прина­лежності, на наш погляд, необхідно провести діахронічне дослідження розвитку їх семантичних та граматичних категорій, порівняти дані такого аналізу із даними синхронічного аналізу, що дасть змогу поточнити прототипічне значення даних мовних одиниць, та пояснити феномен їх міграції із прототипічного дискурсно-когнітивного кла­су слів до суміжних.

Література:

1. Барабаш Т. А. Грамматика английского языка. - М. : ЮНВЕС, 2001. - 255 с.

2. Бархударов Л., Штелинг Д. Грамматика английского языка. - М. : Высшая школа, 1973. - 423 с.

3. Бондарко А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики : На материале русского языка / Рос. академия наук. Ин-т лингвистических исследований. - М. : Языки славянской культуры, 2002. - 736 с. - (Studia philologica)

4. Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови - Київ : ВП Логос-М, 2006. - 341 с.

5. Вейхман Г. А. Новое в грамматике современного английского языка. - М. : Астрель, 2002. - 543 с.

6. Гузеева К. А. Справочник по грамматике английского языка. - С.-П. : Союз, 2003. - 278 с.

7. Гуревич В. В. Теоретическая грамматика английского языка. - М. : Флинта, 2003. - 168 с.

8. Biber D. et al. Longman Grammar of Spoken and Written English. - Harlow : Pearson Education, 2000. - 1204 p.

9. Curme G. English Language, - N. Y : Barnes and Noble, 1957. - 308 р.

 

10.Francis W. The Structure of American English. - N.Y. : The Ronald Press, 1958. - 614 p.

11.Nesfield J. English Grammar : Past and Present. - London : MacMillan, 1898. - 470 p.

12.Quirk R. Greenbaum S. A University Grammar of English. - London : Longman, 1976. - 484 p.

13.Willis D. Collins Cobuild Student's Grammar. Birmingham : Harper Collins Publishers, 2000. - 263 p.

14.LD - Longman Dictionary of Contemporary English. - Essex : Longman, 2000. - 1668 p.

15.MD - McMillan English Dictionary for Advanced Learners, Oxford : MacMillan Education, 2002. - 1689 p.

Список джерел ілюстративного матеріалу:

16.Baldwin J. Going to Meet the Man. - N.Y : Dell Books, 1980. - 212 p.

17.Benchley P. Jaws. - N.Y : Bantam Books, 1975. - 145 p.

18.Christie A. Dumb Witness. - Ldn : Cox 2 Wyman, 1978. - 218 p.

19.Christie A. Hercule Poirot's Christmas. - Ldn : Pan Books, 1970. - 187 p.

20.Dickson C. She Died a Lady. - N.Y. : Pocket Books, 1943. - 197 p.

21.Hamilton D. Night Walker. - N.Y : Greenwich Faucet Books, 1983. - 138 p.

22.Jones Th. Stairway to the Sea. - N.Y : Collins, 1970. - 694 p.

23.MacLean A. Ice Station Zebra. - Ldn : Collins, 1988. -248 p.

Priestley J.B. Angel Pavement. - Moscow : Progress Publishers, 1974 . - 504 p.УДК 81.133.

Молокова О. Ф.,

Київський національний лінгвістичний університет

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ МОЖЛИВИЙ СВІТ ЯК ПРОСТІР РОЗГОРТАННЯ ТЕКСТОВОГО КОНЦЕПТУ ПАМ'ЯТЬ (на матеріалі творів П. Модіано)

Статтю присвячено аналізу ретроспективного можливого світу як масштабного простору художньої прози П. Модіано. Дослідження базується на вичленуванні інших можливих розумових просторів, які наповнюють ре­троспективний світ. У своїй сукупності вони становлять простір для розгортання текстового концепту пам'ять.

Ключові слова: можливий світ, модальний оператор, мовне "вікно" до можливого світу, текстовий концепт, концептуальний складник.

Статья посвящена анализу ретроспективного возможного мира как масштабного пространства художест­венной прозы П. Модиано. Исследование базируется на выявлении возможных мыслительных пространств, ко­торые наполняют ретроспективный мир. В своей совокупности они составляют пространство развёртывания текстового концепта память.

Ключевые слова: возможный мир, модальный оператор, языковое "окно" в возможный мир, текстовый кон­цепт, концептуальное составляющее.

The article describes the analysis of retrospective possible world as a large-scale space of P. Modiano's fictional prose. The research is based on the identification of other mental spaces filling the retrospective world. In the aggregate they form the space of the textual concept memory's unfolding.

Key words: possible world, modal operator, linguistic "window" to a possible word, textual concept, conceptual сonstituent.

Актуальність наукової проблеми визначає пильна увага зарубіжних [11; 9; 10] і вітчизняних [1; 2; 4; 7; 8] лінгвістів щодо питання мовних засобів побудови і презентації можливих світів у художньому тексті. Досліджен­ня текстового простору з погляду теорії "можливих світів" набули особливої популярності у другій половині ХХ століття завдяки науковим розвідкам С. Кангера, С. Крипке, Я. Хінтікки, що поклали в основу своїх теоретичних пошуків ідею Г. Лейбніца, а також роботам Ю. Степанова, В. Целіщєва, А. Шмельова. Сучасні лінгвопоетичні дослідження спираються на інтенціональний аспект семантики художнього твору в тому смислі, що вже готові твори розглядаються в їхньому підпорядкуванні іншими можливими комбінаціями [5, с. 50].

Під можливим світом (далі МС) ми розуміємо можливий стан речей, можливий напрямок розвитку подій по відношенню до суб'єкта, що знаходиться в реальному світі і проектує своє "я" в інші розумові простори [1, с. 15]. Оскільки між цим світом і просторами є певна межа, то "вхід" до них маркується спеціальними мовними засобами або знаками.

Мету цієї статті вбачаємо в тому, щоб з'ясувати яким чином ретроспективний можливий світ є представленим у художній прозі П. Модіано і в який спосіб імплікуються в ньому текстові концепти (далі ТК).

Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань: проаналізувати тексти П. Модіано крізь призму теорії "можливих світів", виділяючи ретроспективний світ й інші МС, що його наповнюють; дослідити розгортання ТК свобода, надія, забуття, спокій життя, невпевненість тощо, які є концептуальними складниками ТК пам'ять.

Об'єктом дослідження в поданій статті є художній простір романів П. Модіано "Accident nocturne", "Chien de printemps", "Dans le caffe de la jeunesse perdue", "Dora Bruder", "Une jeunesse", "Un cirque passe" та ін. як контину­ум, у якому розміщені персонажі й відбувається дія [6, с. 24].

Предмет розвідки становлять можливі світи, в яких імплікуюються ТК, що є концептуальними складниками

ТК пам'ять.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше проводиться дослідження художньої прози П. Мо­діано в ракурсі лінгвокогнітивних поетичних студій. Зауважимо також, що новим у роботі є дослідження розгор­тання ТК пам'ять і його складників крізь призму теорії "можливих світів".

Ретроспективний світ - це світ можливий, оскільки існує виключно у сфері ментальності. У художньому про­сторі П. Модіано цей світ наповнений минулим досвідом оповідача у вигляді подій, спогадів, рефлексій, пере­живань, вражень і корелює з поняттям ретроспекції. Ретроспекція або flash-back n.m. - "retour en arrmre dans un rfecit" [12] ("повернення в минуле в оповіді") є багатофункціональним явищем [10, c. 106], що характеризується варіативністю обсягу й частотою відтворення. У структурі художнього всесвіту П. Модіано ретроспекція відіграє важливу роль і по-різному вводиться в текст. Ретроспективний МС вплітається у тканину художнього тексту за допомогою світопороджувальних операторів, яким властива експліцитність виокремлення. До таких відносимо:

1) прямі і непрямі лексичні репрезентації ТК пам'ять - la mйmoire / se remйmorer, le souvenir / se souvenir, se rappeler, revoir, woquer, penser та ін.: A partir de neuf heures du soir, le boulevard Mait desert. Je revois encore la lumime de la bouche du mMro Simplon, et, presque en face, celle de l'entme du cimma Ornano 43 (Modiano, DB, 9); Jansen se souvenait tms bien des circonstances dans lesquelles il avait fait cette photo (Modiano, ChP, 38);

2) світопороджувальні темпоральні обставинні ЛО й контексти, які вказують на віддаленість події: ily a long-temps, dans son enfance, а cet йpoque-lа тощо: Dans mon enfance, j'accompagnais ma mwe au marcM aux Puces de Saint-Ouen. Nous descendions de l'autobus а la porn de Clignancourt (Modiano, DB, 7); II pleuvait des jours entiers а Saint-Lф, cet automne d 'il y a quinze ans, et cela faisait de grandesflaques dans la cour de la caserne (Modiano, J, 18);

© Молокова О. Ф., 20123) граматичні сигнали, представлені граматичними часами, що виражають минулу дію (окрім випадків, які вимагають правила узгодження часів): Plus tard, quand Roland de Bejardy lui parla de son p^e, il se rappelait le pincement au cn>ur chaque fois qu'il passait devant les escaliers de la station de mйtro avant de d^boucher sur le quai (Modiano, J, 18). Слід зазначити, що введення світу минулих подій у вищезазначений спосіб є найхарактернішим для поетики П. Модіано.

Варто також звернути увагу на імпліцитний спосіб уведення ретроспективного світу в художній прозі П. Мо-діано. Роль сигналу і своєрідного маркеру "входу" може відігравати художня деталь-символ як текстовий акту-алізатор. У романі " Chien de printemps " такою деталлю є фотографія із зазначеним на звороті автором Francis Jansen, яка породжує переміщення оповідача до світу спогадів і надає можливість провести паралель між люд­ською пам'яттю і фотоапаратом Поляроїд, у кінцевому результаті роботи яких, ми отримуємо спогад - фотогра­фію: Il faut croire que parfois notre mйmoire connaоt un processus analogue а celui des photos Polaroid. Pendant pms de trente ans, je n'ai gu^e pensй а Jansen [...]. Il a quitn la France au mois de juin 1964, et j^cris ces lignes en avril 1992 [...]. Son souvenir йtait restti en hibernation et voi^ qu'il resurgit au dubut de ce printemps de 1992. Est-ce parce que j'ai retrouvй la photo de mon amie et moi, au dos de laquelle un tampon aux lettres bleus indique : Photo Jansen. Reproduction interdite ? (Modiano, ChP, 17). Ця знайдена фотографія стає провідником оповідача до ретроспектив­ного світу. Додатковий інтерес у цьому фрагменті викликають словосполученняj^ris ces lignes ("пишу ці ряд­ки"), які свідчать про те, що світ минулого оповідача свідомо отримує вербалізацію у згаданому романі як окрема історія, а питальне речення est-ce parce que j'ai ^^ouvW la photo de mon amie et moi, au dos de laquelle un tampon aux lettres bleus indique : Photo Jansen. Reproduction interdite ? ("Чи це не через те, що я віднайшов фотографію зі мною і моєю подругою, на звороті якої штемпель з блакитними літерами повідомляє: Фото Jansen. Репродукція заборонена?") демонструє імпліцитне розгортання сценарію можливих подій у ретроспективному світі.

Ретроспективний світ представляє масштабний простір художньої прози П. Модіано і є доволі комплексним, оскільки його наповнюють інші можливі світи. Серед таких нами виділені: світ реальних аналогій, світ сумнівів, здогадок, припущень, світ можливих альтернатив і світ пошуку. Зупинимося детальніше на кожному із них.

Сигналами можливого світу реальних аналогій у просторі ретроспективного МС виступають лексеми mmme, mmme si, pareils а, le m^e que, які за словами А. П. Бабушкіна є тими важелями, за допомогою яких свідомість читача переключається з дійсного світу в інший ментальний простір [1, с. 58]. Проведений аналіз ілюстративно­го матеріалу виявив, що порівняння створені автором у ретроспективному світі основуються лише на схожості фрагменту оповіді з епізодом реальності. Їх базисом є пережитий життєвий досвід. Відтак, це уможливлює уточ­нення характеру світу аналогій як світ реальних аналогій (виділено нами. - О. М.). Зазначене може бути просте-жено на прикладах з ілюстративного матеріалу:

Je me rappelle le jour l'idne de remplir le гфіє d'ange gardien aupms de sa fille m'est apparue comme un der­nier recours, le seul moyen de ne pas perdre Rosй-Marie (Modiano, J, 82). У представленому фрагменті дієслово se rappeler v.pron.rim. ("пригадувати") - "rappeler (un souvenir) а sa mfemoire, avoir prfesent а l'esprit" [13, c. 1587] є світопороджувальним лексичним сигналом, що вказує на віддаленість подій і визначає перехід до ретроспектив­ного світу наповненого світом реальних аналогій, вхід до якого маркується ЛО comme conj. ("як") - "de la micrne manbire que, au гкгє degrfee que" [там само, с. 364]. Оповідач згадує той день, коли йому спало на думку стати ангелом-охоронцем маленької доньки Рози-Марії і в такий спосіб залишатися завжди поруч із її мамою, в яку він був без взаємності закоханим. Ця ідея порівнюється із останньою надією (un dernier recours), єдиним засобом (le seul moyen), щоб не втратити Розу-Марію. У представленій порівняльній конструкції імплікується ТК надія, який демонструє сподівання оповідача віднайти любов, турботу, увагу, сімейний затишок, яких йому так бракувало ще з років дитинства.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 


Похожие статьи

О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови