О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови - страница 65

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

Парадигм з таким широким семантичним простором у метричних книгах Слов'янщини за 1899 р. немає. Деякі дієслова загальновживаного характеру можуть утворювати мінімальні чи мідіальні парадигми. Іноземні лексеми не утворюють ні міні-парадигм, ні міді-парадигм, ні макропарадигм. Це стане темою нашого наступного дослідження.

Література:

1.Грушко Е. А. Энциклопедия русских фамилий / Е. А. Грушко, Ю. М. Медведев; [Худож. Н. Антипова]. - М. : ЭКСМО - Пресс : [ЭКСМО-МАРКЕТ], 2000. - 590, [1] с. : ил.

Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища / Ю. К. Редько. - К. : Наук.думка, 1969. - 255 с.УДК 81'37

Петришин М. Й.,

Прикарпатський національний університет, м. Івано-Франківськ

СЕМАНТИКА ПРИКМЕТНИКА ОЛІГОЕ У МОВІ ГОМЕРІВСЬКОГО ЕПОСУ

Стаття присвячена аналізові семантики прикметника NX...yog у гомерівському епосі. У статті подано кар­тину лексичної сполучуваності прикметника, встановлено синтагматичні зв'язки досліджуваних ад'єктива, лек-сико-семантичні особливості, зв'язки між семемами в середині поля та з іншими тематичними групами.

Ключові слова: параметричний прикметник, сполучуваність, сема, лексико-семантичний варіант, семантич­на структура слова.

Статья посвящена анализу семантики прилагательного NX...yog в гомеровском эпосе. В статье анализирует­ся картина лексической сочетаемости прилагательного, установлены его синтагматические связи, лексико-се-мантические особенности, связи между семемами в средине поля, а также с другими тематическими группами.

Ключевые слова: параметрическое прилагательное, сочетаемость, сема, лексико-семантический вариант, семантическая структура слова.

The article is devoted to the analysis of semantic of adjective NX...yog in Homer epos. It describes frequency character­istics and gives a general idea of adjectives combinability on the level of a separate word. The thesis defines syntagmatic bonds for the adjectives under study and lexical semantic peculiarities of parametric adjectives. The thesis reveals rela­tions between sememes within the field and with other fragments of the world linguistic picture.

Keywords: parametric adjectiv, combinability, seme, lexical semantic variant, word semantic structure.

Параметричні прикметники в плані семантики є однією з найпродуктивніших груп. Не випадково прикмет­ники розміру стали предметом ґрунтовного дослідження цілої низки мовознавців. Увагу лінгвістів привертають різні властивості параметричних прикметників - частотні характеристики, синтагматичні та парадигматичні від­ношення [3], структурно-семантичні особливості [1], вираження градації розмірної ознаки [2], особливості вжи­вання параметричних прикметників в авторському стилі, їх словотвірний потенціал [4]. Проте майже всі дослі­дження прикметників з семантикою розміру орієнтовані на аналіз сучасних мов або порівняно недавніх періодів їх розвитку. У полі зору нашого дослідження - розвиток семантики прикметника NligOc; (малий) в гомерівському епосі, оскільки він ще не був предметом спеціального вивчення не лише в гомерознавстві, але і взагалі в дослі­дженнях поетики давньогрецьких авторів.

Отже, актуальність нашої розвідки визначається продуктивністю вживання прикметника Nl.. .go<;, а також не­достатністю вивчення його семантики в мові гомерівського епосу.

Метою статті є аналіз семантичної структури прикметника Nl...goc; в сукупності його лексико-семантичних варіантів (ЛСВ) на матеріалі поем Гомера.

Об'єкт дослідження - випадки вживання прикметника Nl.. .goc; у гомерівському епосі.

Предметом дослідження є семантична структура та сполучуваність ад'єктива в аналізованих текстах.

При дослідженні семантики прикметника зосереджуємо увагу на вивченні як семантичних ознак, так і по­глибленому аналізі контекстів уживання прикметника NligOc; у гомерівському епосі. Характер нашої розвідки зумовив комплексне використання методик компонентного і контекстуального аналізу.

Уже в ранній період давньогрецької мови лексема NligOc; мала складну семантичну структуру, що зумовлено екстралінгвальними факторами, а саме: здатністю прикметників розміру характеризувати навколишній світ та все, що стає об'єктом практичної діяльності людини - природні речі, предмети, явища дійсності, процеси, дії.

Прикметник Nl.. .goc; вживається в аналізованих контекстах 41 раз. Аналізований ад'єктив характеризується в поемах Гомера широким діапазоном сполучуваності з конкретно-предметними іменниками, зокрема з лексемами тематичних груп (ТГ) "предмети побуту", "зброя", "тваринний світ", "просторові поняття", "темпоральна лекси­ка", "водойми", "власні імена". Коло лексичної сполучуваності прикметника розширюється абстрактними імен­никами, що зумовлює семантичну деформацію прикметника - переосмислення в контексті. Визначальною рисою в семантичній структурі аналізованого прикметника є ознака "малий фізичний розмір". Пряме номінативне зна­чення прикметника Nl.. .goc; визначаємо як "невеликий за фізичним розміром, незначний величиною". Реалізація його в гомерівському епосі здійснюється перш за все в синтагмах з іменниками ТГ "предмети побуту", "зброя", "тваринний світ". Виступаючи у прямому номінативному значенні "малий за фізичним розміром", ад'єктив ха­рактеризує малий розмір об'єктів реальної дійсності. Наведемо приклади: " "убйої то<с; NX...yotm 5OXov кат| г{5ата p£XXcov (Od. XII, 251-252) - кидає приманку малим рибам"; "Ocj 5v к' 0v%p uevsxapuoQ cexV 5' NX...yov о£кос euJ, хє.-povi фсот" 50tcd, В 5'™v 0on...5i u£...t/)vi 5йтю (Il. XIV, 376-377) - хто серед бійців є могутнім, але володіє малим щитом, слабшому нехай передасть, а сам іде під більшим"; "NX...ynv тг т.р£лгСау (Od. XX, 258­259) - стіл невеликий". У семантичній структурі прямого номінативного значення виділяємо архісему "розмір", диференційні семи "просторовий об'єм", "незначний ступінь". Аналізований прикметник може виступати в епосі й означенням власних імен героїв, вказуючи на їх низький зріст: "'ОіХАос; Л{ас;.. .NX.. .yocj psv селу Xrvco9epr|<; (Il. ІІ, 529) - Аякс Ойлеїв .   був малий (низький), в броні полотняній".

Прикметник NX.. .yoc; залежно від семантичної категорії сполучуваного з ним іменника реалізує в гомерівсько­му епосі різні відтінки значення. У випадку сполучення з іменником ТГ "просторові поняття", зокрема, 1 хфа (місце), і 0poйpa (поле), і рофа (ділянка простору), аналізований прикметник, актуалізуючи закладену в ньому потенційну сему "ширина" і вказує не просто на малий розмір предмета, а конкретно - на його малу ширину. На­приклад, Ахілл, розповідаючи про битву троян з ахейцями, говорить, що війська ахейців: "о/ 5е pnyp<vi 9аХ£остс

© Петришин М. Й., 2012кгкХ...атаі, ХФг? NX...yrv сеті po<pav cexov^c (Il. XVI, 67-68) - тримаються вздовж обривистого берега, маючи вузьку ділянку простору". Це ж значення виступає на перший план і в синтагмі "NX.. .yoc ^ipo?". Так, наприклад, Нестор звертається до Діомеда словами: "о^уго, Tu5soc и/§:т... n£vvuxov Lfrrvov 0ютг<с; оШ 0_гі;, ж; Tpfec ™п" 9pJopu пг5...оіо г|атаі ¥ухі vгїv, NX...yoc 5' сеті xipoc т^йкгі (Il. X, 159-161) - пробудись, сину Тідея, чому ти спиш всю ніч; чи забув, що троянці, зайнявши високі поля, близько стоять перед кораблями і вузький проміжок нас розділяє". Наведені приклади свідчать про те, що прикметник мікрополя малого розміру може позначати не лише загальний розмір, але й використовуватися для позначення певного обміру за умови, що його лексичний контекст складають слова на позначення ділянок простору.

Аналіз текстових фрагментів засвідчив, що прикметник NX.. .yoc; у синтагмах з іменником ТГ "водойми" і п... 5а^ (струмок) актуалізує значення "мілкий": "ui^oOov л...5акос 0цф' NX...yrc (Il. XVI, 825) - змагаються біля мілкого джерела". На семантичному рівні в результаті метонімічного переносу відбувається заміна диференційної семи "розмір" семою "вертикально вниз". Крім того, на перший план виступає оцінна сема "незначний ступінь".

У результаті дослідження виявлено, що прикметник NX.. .yoc може вживатися в епосі і для позначення трива­лості в часі. Реалізуючий контекст при цьому становлять слова В xpOvoc (час) та і ^алл'гйац, (відпочинок), що характеризуються темпоральними параметрами. ЛСВ "нетривалий; короткий в часі" виникає в результаті мета­форичного переносу зі сфери "розмір" у семантичну сферу "час". Розвиток переносного значення "нетривалий" пояснюється актуалізацією в структурі семеми потенційної семи "час", що у складі нового ЛСВ займає провідне місце. Семи "розмір" та "просторовий обсяг" нейтралізуються. Наприклад, "NX...yr 5s т' ev&nreuatc noXsuoio (Il. XI, 801; XVI, 43; XVIII, 201) - короткий відпочинок від війни"; "u©XXov ™rcг5paцsтny NX...yov xpOvov (Il. 418) - бадьоріше скакали протягом короткого часу". Використовуючи прикметник NX...yoc із запереченням oU, Гомер навпаки прагне підкреслити тривалість дії. Вживання в поетичній мові заперечних часток дає змогу авторові урізноманітнити картину функціонування параметричних прикметників. Наприклад, Одіссей, передбачаючи три­валий хід битви, каже: "™пг"      NX...yov xpOvov сеотаї фйXoпlc (Il. XIX, 157) - не на короткий час буде битва".

Наступне значення, яке виділяємо в прикметника NX.. .yoc, - це значення інтенсивності вияву "низький, тихий, незначний по силі звучання". Контекстом для реалізації його служить іменник і Nv|/ (голос). При цьому на перший план виступають семи "ступінь" та "інтенсивність" а семи "розміру" та його характеру нівелюються: "NX...yV №f цг npOcj uaOov сегіпг (Od. XIV, 492) - тихим голосом таке мені сказав".

Прикметник NX.yoc може набувати в поемах і значення цінності. Мікроконтекстом для реалізації цього зна­чення служить лексема і 5Ooic (дар): "5Oaic 5' NX...yr тг ф...Xn тг y.. .угтаї lцгтspr| (Od. XIV, 58) - хоч малим, та щирим видається наш дар".

У сполученні з іменником ¥цr|тoc (жнива), який вживає Гомер в переносному значенні, прикметник NX...yoc також набуває метафоричного значення "бідний": "Ac тг Лг.^отлу цШ ко^рлу x^ov" xa^^c rеxгuгv, ¥цлтoc 5' NX...yicn:oc (Il. ХІХ, 222-223) - багато соломи скосила мідь, жнива ж дуже бідні". При цьому на перший план виступають семи "кількість" та "незначний ступінь". Спостерігаємо нівелювання диференційної семи "розмір".

Діапазон лексичної сполучуваності аналізованого прикметника з абстрактними іменниками значно вужчий і обмежується субстантивом В BupOc (душа). У синтагмі з абстрактним іменником NX.. .yoc актуалізує ідіомне зна­чення, як наприклад: "n©v 5' Ацо^ фгpOцhv, пца 5' ^X...J кaтa5йvтг к£ппгoov ™v A"pvJ, NX^yoc 5' геті BupOc ™vАгv (Il. I, 592-593) - цілий день я біг і разом з заходом сонця впав на Лемнос і ледь залишився живий".

Таким чином, у результаті аналізу лексичної сполучуваності та семантичної структури встановлено, що прикметник NX.. .yoc вживається здебільшого з іменниками конкретної семантики, реалізуючи значення "невеликий за фізичним роз­міром". Серед конкретних іменників в поемах виділено такі ТГ: предмети побуту, тваринний світ, просторові поняття, водойми, іменники темпоральної семантики, грошові поняття, власні імена. При цьому відбувається актуалізація таких ЛСВ: ЛСВ1 - малий; невеликий за фізичним розміром, який володіє незначною протяжністю; ЛСВ2 - малий, невисокий на зріст; ЛСВ3 - вузький; ЛСВ4 - мілкий; ЛСВ5 - нетривалий; короткий в часі; ЛСВ6 - низький; тихий; ЛСВ7 - бідний.

Отже, аналіз семантики параметричного прикметника NX...yoc дозволяє зробити висновки про роль екстра-лінгвальних факторів та лінгвальних чинників у формуванні мовної картини світу давніх греків. Розгортання семантичного простору аналізованого ад'єктива стимулюють логічні й психологічні чинники: особливості асоці­ативного мислення, своєрідність ментальності народу, вплив авторського світосприймання. Багатозначність при­кметника NX...yoc вже в мові гомерівського епосу є проявом людської схильності до економної систематизації об'єктивного світу та позамовної дійсності в мові.

Література:

1. Кардащук О. В. Семантичне поле простору : статус, структура, внутрішні зв'язки (на матеріалі прикметни­ків української мови ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 "Українська мова" / О.В. Кардащук. - Кіровоград, 1998. - 16 с.

2. Котнюк Л. Г. Выражение градуальности признака в семантике имен прилагательных со значением разме­ра : автореф. дис. на соискание научн. степени канд. филол. наук : 10.02.04 "Германские языки"/ Л. Г. Котнюк. -К., 1986. - 23 с.

3. Линник Т. Г. Параметричні прикметники і їх становлення / Т. Г. Линник. - К. : Наукова думка, 1982. - 196 с.

4. Шевчук О. М. Словообразовательный потенциал имён прилагательных с пространственным значением и его реализация в современном русском языке : автореф. дис. на соискание научн. степени канд. филол. наук : 10. 02. 01 "Русский язык"/ О. М. Шевчук. - К., 1992. - 18 с.

Джерела:

1.Homers. Ilias. Text / Homers. - Leipzig und Berlin : Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1911. - 333 s.

Homers. Odyssee. Text / Homers. - Leipzig und Berlin : Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1909. - 248 s.УДК811.112.2: 81'276.3

Поздняков О. В.,

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОГО МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ

Стаття розглядає лексико-семантичні особливості німецького молодіжного сленгу. Автор аналізує наукові праці з даної проблематики та лексикографічні джерела. Він виокремлює основні риси досліджуваного лінгвістич­ного явища. Наприкінці статті подано висновки.

Ключові слова: молодіжний сленг, сленгізм, лексико-семантичні особливості, молодіжна комунікація, мовне експериментаторство.

Статья рассматривает лексико-семантические особенности немецкого молодёжного сленга. Автор анали­зирует научные работы данной проблематики и лексикографические источники. Он выделяет основные черты исследуемого лингвистического явления. В конце статьи сделаны выводы.

Ключевые слова: молодёжный сленг, сленгизм, лексико-семантические особенности, молодёжная коммуника­ция, языковое експериментаторство.

The article deals with the lexical-semantic characteristics of the German youth slang. The author analyses research works devoted to the given problematics and lexicographic sources. He marks out the main features of the investigated linguistic phenomenon. At the end of the article the conclusions are drawn.

Key words: youth slang, slangism, lexical-semantic features, youth communication, language experimentation.

Сучасна німецька мова не є гомогенним утворенням. У її структуру входять різноманітні територіальні діа­лекти, соціолекти, фахові мови, жаргони, арго, які є формами спілкування людей певних регіонів, професій, сус­пільних прошарків чи вікових груп. Усі вони більш або менш інтенсивно впливають на формування літературного варіанту мови, детермінують тенденції його подальшого розвитку.

Однією з таких складових є молодіжний сленг. Він утворює власну підсистему, яка перебуває у взаємозв'язку з іншими мовними підсистемами, що зумовлює актуальність здійсненого дослідження.

Специфіка молодіжного сленгу полягає в тому, що його вокабуляр відображає внутрішній світ і сприйняття оточуючого середовища представників соціально-вікової групи, яка вважається проміжним етапом між дитин­ством і зрілістю [19, с. 1210]. У лексиці досліджуваного мовного феномену, наче в дзеркалі, відбивається складна, багатогранна гама почуттів і вражень молодих комунікантів, процесів їх фізичного та (насамперед) духовного розвитку, формування світогляду та становлення особистості.

Аналіз лінгвістичної літератури дає підстави стверджувати, що німецький молодіжний сленг був і залиша­ється об'єктом досліджень багатьох провідних германістів (Я. Андроутсопоулоса, Ю. Бенеке, Г. Генне, Г. Еманна, М. Хуна, П. Шлобінскі та інших).

Як одна з підсистем німецької мови молодіжний сленг має характерні особливості, що виявляються насам­перед на лексико-семантичному мовному рівні. Стосовно них у сучасній германістиці немає одностайності. З іншого боку, за Ю. Бенеке, незважаючи на гетерогенність зазначеного лінгвістичного явища, можливо визначити "традиційну класифікацію молодіжних мовних особливостей" [5].

Мета даної розвідки - на основі аналізу праць провідних германістів та лексикографічних джерел узагальнити лексико-семантичну специфіку молодіжного сленгу в порівнянні з літературним варіантом німецької мови.

Отже, об'єктом здійсненого дослідження є німецький молодіжний сленг, а предметом - його лексико-семан-тичні особливості.

Матеріалом дослідження є праці провідних германістів, а також спеціалізовані словники німецького моло­діжного сленгу, укладені протягом останніх 20 років. З урахуванням динамічності розвитку молодіжного вока-буляру, детермінованої швидкою зміною поколінь його користувачів, це створює передумови для ефективнішого вивчення лексико-семантичної специфіки досліджуваного лінгвістичного явища.

Для досягнення зазначеної мети нами використано низку загальнонаукових і лінгвістичних методів: описо­вий, аналізу та синтезу, зіставний, лексикографічний аналіз словникових дефініцій.

У процесі визначення лексико-семантичної специфіки німецького молодіжного сленгу проаналізовано десять переліків його мовних особливостей, складених за останні 20 років [1, с. 5; 3, с. 36; 6, с. 12-43; 8, с. 9-10; 10, с. 208; 13, с. 35-68; 14, с. 217; 17, с. 39; 18, с. 13; 20, с. 14-18]. На основі здійсненого дослідження вважаємо необхідним виокремити наступні характерні риси даного мовного явища.

Першою з них є використання так званих "модних слів" (нім. "Modeworter") як маркерів спілкування соціаль­но-вікової групи "молодь" (Kiste - "Motorrad"; fetzen - "streiten").

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 


Похожие статьи

О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови