О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови - страница 67

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

В. М. Телія, О. В. Тищенко).

Актуальність фразеологічних досліджень [3; 10; 13; 15; 19] і, зокрема, системного аналізу фразеології ставить проблему ідеографічного опису фразеологічного складу мови. Ідеографічні групи ФО різних мов, проблеми іде­ографічної класифікації фразеологічного матеріалу, теоретичні питання ідеографії неодноразово були предметом лінгвістичних праць [1; 4; 8; 11; 16; 18; 20]. Предметом вивчення фразеологічної ідеографії є фразеологічна картина світу, а методи ідеографічної класифікації мовних одиниць виявились особливо ефективними для її дослідження.

Ідеографічний опис уможливлює виділення моделей, за якими організовано фразеологічний матеріал, дозво­ляє визначити основне фразеологічне значення одиниць, з'ясувати етимологію ФО. Сучасна наука активно по­слуговується методом структурно-семантичного моделювання та використовує структурно-семантичні моделі з метою системного опису фразео-семантичних полів і груп [5; 9; 12; 14; 21; 24].

Актуальність теми статті визначається підвищеним інтересом науковців до опису окремих фразеологічних мікро- та макросистем різних мов; проблеми структурно-семантичного моделювання (ССМ) фразеологічних одиниць; проблеми подальшого зіставно - типологічного вивчення фразеологічних мікро- та макросистем на матеріалі споріднених та неспоріднених мов.

Метою статті є дослідження фразео-семантичного поля модусного типу фразео-тематичної групи "Міра спо­живання алкогольних напоїв" в німецькій, англійській та українській мовах, що передбачає вирішення таких завдань: 1) інвентаризувати та систематизувати основний корпус досліджуваних фразеологічних одиниць (ФО) у зіставлюваних мовах; 2) провести ідеографічний опис фразео-семантичного поля модусного типу фразео-тема-тичної групи "Міра споживання алкогольних напоїв" методом структурно-семантичного моделювання, що дасть змогу виявити фразеотворчі відношення у межах даної мікросистеми.

Об'єктом дослідження є ФО фразео-семантичного поля модусного типу фразео-тематичної групи "Міра спо­живання алкогольних напоїв" в німецькій, англійській та українській мовах.

Предметом дослідження є структурна, семантико-ідеографічна та лінгвокультурологічна характеристика фра­зеологічних одиниць фразео-семантичного поля модусного типу фразео-тематичної групи "Міра споживання ал­когольних напоїв" в німецькій, англійській та українській мовах.

Матеріалом дослідження стали дані фразеологічних, тлумачних, етимологічних словників. Фразео-семантичне поле модусного типу фразео-тематичної групи "Міра споживання алкогольних напоїв" складається з чотирьох фразео-семантичних груп: ФСГ1 "споживання алкоголю наодинці", ФСГ2 "сумісне споживання алкоголю", ФСГ3 "випивати до дна" та ФСГ4 "не пити".

Розгдянемо ФСГ1 "споживання алкоголю наодинці". Ця група презентована лише двома фразеологізмами англійської мови: австрал. drink with the flies /have one with the flies 'пити одному, на самоті' [6], 'пити на самоті, без єдиної живої душі, крім мух' [28, с. 449] з образним конкретизатором flies ,мухи' та англ. to take one's drops 'випивати наодинці' [2, с. 919].

На сумісне споживання алкоголю вказують фразеологізми трьох порівнюваних мов, які наповнюють ФСГ2 "сумісне споживання алкоголю". Їм притаманні: ССМ1 "дія + ОК", ССМ2 "дія + локус", напр. mit jemandem eins trinken 'разом з ким-небудь випивати по чарці' [26, с. 369]. Диференційні семи 'затишно', 'у тісному колі', 'тривалий час' має НФО mitjem. einenpicheln 'сумісно затишно споживати алкоголь', за Рьоріхом [26, с. 1181], та '[у тісному колі] тривалий час пити алкоголь' [25]. Стрижневий компонент picheln походить від сх.-ннім. *pegeln

© Поліщук В. Л., 2012'пити за відмітками/мірою', звідси номінація der Pichler 'той, хто часто п'є', 'п'яниця' [26, с. 1181]. Підтверджує цєй висновок одне з припущень щодо виникнення зафіксованої у 1589 р. ФО англійської мови take him down a peg (букв. понизити його на один кілочок) зі значеннями 'знизити чиюсь зарозумілість, 'принизити когось в очах інших', 'різке зауваження', 'скромний, покірний', 'принижувати': деякі старовинні кухлі, які пускались по колу, мали мірки (кілочки чи цвяшки) для позначки індивідуальної міри клієнта. І коли хтось випивав більше своєї норми, сусіду залишалося менше [28, с. 439].

Про сумісне розпивання алкоголю, при якому келих, а згодом і пляшка передавалися по колу, свідчить фразе­ологізм англ. to pass the bottle 'передавати пляшку з вином по колу'[2, с. 749].

Сема 'охоче' притаманна німецькій ФО an der Theke stehen [26, с. 1621] 'охоче разом з ким-небудь випивати', див. цитату з карнавального шлягера: "Der schonstePlatz ist immer an der Theke" [26, с. 1621].

Мотивацією виникнення цілої серії німецьких фразеологічних одиниць виступив давній ритуал, при якому його учасники для засвідчення спорідненості душ випивали декілька крапель крові один одного та занурювали одночасно руки у кров якоїсь тварини. Після проведення даного обряду вони ставали рідними по крові, братами. Згодом споживання крові замінилось споживанням алкоголю й сучасним значенням наступних ФО є 'mit einem Schluck eines alkoholischen Getrankes die Duzfreundschaft besiegeln': нім. mit j-m die Bruderschaft trinken [7, т. 1, с. 126], нім. mit j-m Duzbruderschaft trinken [7, т. 1, с. 161], нім. mit j-m auf Bruderschaft anstofien [7, т. 1, с. 126], нім. розм. mit j-m Schmol-lis trinken [7, т. 2, с. 169], у якій образний конкретизатор Schmollis є, можливо, номінацією на позначення якогось алкогольного напою [25]. Запозиченням з німецької мови в українську є фразеологізм пити [на] брудершафт.

Значення 'сумісне споживання жінками горілки, купленої вскладчину' має український фразеологізм глечики полоскати. У понеділок після заговин на Петрів піст збирається декілька жінок, які, зробивши "складчину", "п'ють горілку" [22, с. 68].

У кутку кожної домашньої печі староанглійських будинків знаходилась конфорка для нагрівання пива та три­мання страв теплими. Компонент hob ФО to drink hob and nob /hob or nob зі значеннями 'пити разом', 'цокатись' [2, с. 289] походить від дієслова *habban —to hold 'тримати'. Маленький круглий стіл, що стояв поблизу, називав­ся a nob, звідси виникла номінація to hob-nob. Звісно, було затишно пити щось тепле біля маленького зручно об-лаштованого круглого столика [27]. Цікавою, на наш погляд, є також ФО англійської мови save a cork зі значенням 'пити з тим, хто розливає пиво у пляшки' [28, с. 448].

Звісно, у сумісному споживанні алкоголю не всі є однаково витривалими, хтось п'яніє швидше за інших. Саме про них свідчать фразеологізми нім. розм. j-n unter den Tisch trinken /saufen [7, т. 2, с. 249] 'споїти кого-н.', англ. like old Ratcher's cream jug, який ходить по колу, аж поки хтось опиняється під столом [28, с. 450].

До ФСГ3 "випити до дна" належать ФО трьох досліджуваних мов. Виникнення німецької ФО die Nagelprobe machen [26, с. 1073] мотивував давньоскандинавський ритуал: при споживанні алкогольних напоїв перегортати випитий за чиєсь здоров'я келих (здравицю) догори дном і ставити на великий палець лівої руки, щоб показати, що все випито до останньої краплини, що келих порожній [26, с. 1073]. У своєму збірнику "Geschichtklitterung" 1575 р. Йоганн Фішер називає цей звичай das Sauferisch Nagleinklopffen. Вперше ця ФО фіксується в уставі пиття при дворі саксонського курфюрста Кристіана II (1611). Згодом цей фразеологізм латинізувався (super nagulum trinken) та запозичився іншими мовами, пор. фр. boire rubis sur l'ongle [26, с. 1073], також у пісні: I1sfaisaient en les renversant / Un super nagle allemand [26, с. 1073]. Але знаходимо й інше тлумачення виникнення відповідних фразеологізмів англійської мови to drink supernagulum [26, с. 1073] та to make perl on your nail [26, с. 1073], відомі у англійській мові з 1592 р. Компонент supernaculum тут позначає 'найкраще вино' від старовинного звичаю залишати краплю вина на дні склянки й крапнути на ніготь великого пальця. Чим краще вино, тим менше його залишиться [28, с. 449]. Інша ФО на позначення недопитого напою у склянці пов'язана з номінаціями набійка: англ. heel-tap 'останні краплі недопитого напою в склянці чи пляшці', '(непотрібний) залишок будь-чого' [28, с. 33] та голландець: англ. заст. dutchman's drink 'останній ковток (що спорожнює пляшку)' [2, с. 296]. Про пиття до дна, без залишку говорять ФО німецької та української мов нім. розм. ex trinken 'пити до дна' [7, т. 1, с. 189] та укр. пити до дна 'випивати повну чарку спиртного'.

ФСГ4 "не пити" складають фразеологізми трьох досліджуваних мов, що мають значення: 'не вживати алкоголь': англ. drink only with the duck [28, с. 242], укр. [і] в рот не брати / не взяти чого 'не їсти, не пити нічого' або 'відмовлятися їсти і пити' [17, с. 44; 205]; у середині ХХ ст. у німецькому розмовному мовленні виникає ФО trocken leben ,уникати алкоголю, не вживати алкоголь'[26, с. 1644], trocken reden ,вести розмову без вживання алкогольних напоїв' [26, с. 1644]. НФО jem. ist trocken 'хтось має влучний гумор'; 'хтось більше не вживає ні краплини алкогольних напоїв' набуло вторинного значення у зв'язку з процедурою лікуванням алкоголіків, під час якого хворому категорично забороняється вживати алкоголь через можливість рецидиву[26, с. 1644]. По за­кінченні лікування пацієнт може сказати, що він є нім. absoluttrocken [26, с. 1644]; 'перестати вживати алкоголь': укр. бути у зав'язці 'припинивши якусь діяльність, не займатися нею (звичайно про пияцтво, проституцію)' [201, с. 142], мол. від зав'язка 'припинення осудної діяльності (пияцтва тощо)', укр. діал. підшити в коваля 'перестати пиячити' [203, с. 163]; 'сидіти з порожньою чаркою': нім. розм. auf dem trock(e)nen sitzen/sein [7, т. 2, с. 258], нім. trocken sitzen [26, с. 1644], укр. на суху 'без випивки' [17, с. 701; 205]; 'не пригощати напоями': укр. не давати/не дати і понюхати кому чого 'зовсім не пригощати когось чим-небудь (перев. напоями)' [17, с. 183; 205], нім. hier ist trockene Luft [26, с. 1644] ,алкогольні напої тут не відпускаються'.

В основі ФО auf dem Trockenen sitzen [26, с. 1644] ,бути безпорадним, потребувати грошей, бути на мілині ле­жить образ викинутої на берег риби чи корабля, який попав на мілину. У XIX ст. ФО набула ще одного значення 'мати перед собою порожній стакан, нічого не отримувати пити', пор. trockenes Gedeck 'обід без вина'. ФО keinen Tropfen im Becher mehr ,нічого не мати пити' [26, с. 1645] є цитатою з пісні Рудольфа Раумбаха "Die Lindenwirtin", яка вийшла в його збірці пісень "Liedern eines fahrendes Gesellen" у Лейпцигу в 1874 р. [26, с. 1645].Певна асиметрія вербалізації фразео-семантичного поля модусного типу фразео-тематичної групи "Міра спо­живання алкогольних напоїв" в німецькій, англійській та українській мовних картинах світу обумовлена переваж­но тим, що вибір еталону відбувається з-поміж образів, тобто залежить від національної психології та специфіки асоціативного мислення етносу, а головну роль при його формуванні відіграє та частота, з якою певні об'єкти або явища зустрічаються в житті людей, що нерідко виражається у триваліших людських контактах із ними, спричи­нюючи стереотипізацію останніх.

Потрібно зазначити, що проведене дослідження на матеріалі словників не відображає всього різноманіття номінацій досліджуваного фразео-семантичного поля. Вважаємо доцільним залучення матеріалів національних корпусів досліджуваних мов, текстів художньої літератури, текстів інтернет-форумів та чатів, даних психолінгвіс­тичних експериментів для подальшого дослідження даної фразеологічної мікросистеми.

Література:

1.Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології / Микола Федорович Алефіренко. -Англо-український фразео­логічний словник / [уклад. Баранцев К. Т.]. - 2-ге вид., випр. - К. : Т-во "Знання", КОО, 2005. - 1056 с.

2.Арсентьева Е. Ф. СопоставительныАрсентьева Е. Ф. Фразеология и фразеография в сопоставительном аспек­те (на материале русского и английского языков) / Елена Фридриховна Арсентьева. - Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2006. - 172 с.

3.Бирих А. К диахроническому анализу фразеосемантических полей / А. К. Бирих // Вопросы языкознания. -1995. - № 4. - С. 14-24.

4.Большой англо-русский фразеологический словарь / А. В. Кунин. - [Електронний ресурс] // ABBYY Lingvo x3 [Електронний ресурс] : электронный словарь. - 4,7 Gb. - ABBYY Software, 2008. - 1 електрон. опт. диск (DVD-

ROM)

5.Гаврись В. І. Німецько-український фразеологічний словник / [уклад. В. І. Гаврись, О. П. Пророченко]. -в 2 т. - К. : Рад. школа, 1981. - Т. 1. - 416 с.; Т. 2. - 382 с.

6.Гвоздарев Ю. А. Фразеологические группы ФЕ, их структура и представление в идеографических слова­рях / Ю. А. Гвоздарев // Фразеологические словари и компьютерная фразеология : Тез. сообщ. школы-семинара 13-17 ноября 1990 г. - Орел, 1990. - С. 48-49.

7.Добровольский Д. О. О возможности моделирования внутренней формы фразеологизмов / Д. О. Доброволь­ский // Лексикографическая разработка фразеологизмов для словарей различных типов и для Машинного фонда русского языка. - М. : Русский язык, 1988. - С. 87-97 с.

8.Добровольский Д. О. Сопоставительная фразеология (на материале германских языков) : Курс лекций / Д. О. Добровольский, В. Т. Малыгин, Л. Б. Коканина. - Владимир, 1990. - 80 с.

9.Івченко А. О. Українська народна фразеологія: ономасіологія, ареали, етимологія / Анатолій Олександрович Івчен-ко. - Х. : Фоліо, 1999. - 304 с.

 

10.Мокиенко В. М. Образы русской речи: историко-этимологические и этнолингвистические очерки по фразео­логии / Валерий Михайлович Мокиенко. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. - 280 с.

11.Найда А. М. Стійкі народні порівняння як об'єкт фразеології (семантичний і структурний аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / А. М. Найда. - Д., 2002. - 19 с.

12.Плетнєва О. Л. Фразеологія говірок центральної Слобожанщини (структурно-семантичний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / О. Л. Плетнєва. - Харків, 2004. - 25 с.

13.Проблемы фразеологической и лексической семантики. Материалы Международной научной конференции (Кострома, 18-20 марта 2004 г.). - М. : ООО "ИТИ ТЕХНОЛОГИИ", 2004. - 286 с.

14.Рязановский Л. М. Идеографические аспекты немецкой фразеологии. Темпоральная фразеология / Лев Ми­хайлович Рязановский - СПб. : Изд-во Петерб. ун-та, 1997. - 200 с.

15.Словник фразеологізмів української мови / [уклад. В. М. Білоноженко та ін.] - К. : Наукова думка, 2003. - 1104 с.

16.  Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический
аспектыУжченко В. Д.,
Авксентьєв Л. Г. Українська фразеологія / В. Д. Ужченко, Л. Г. Авксентьєв. -Ужченко В. Д.
Історико-лінгвістичний аспект формування української фразеології: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фі-
лол.
наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / Віктор Дмитрович Ужченко. -Ужченко В. Д. Структурно-семантичне
моделювання фразеологізмів східнослобожанських і степових говірок Донбасу
/ В. Д. Ужченко // Вісн. Луганського
держ. пед.
ун-ту ім. Тараса Шевченка. - 1999. - № 5. - С. 34-39.

17.Ужченко В. Д. Східноукраїнська фразеологія : Монографія / Віктор Дмитрович Ужченко. - Луганськ : Альма-матер, 2003. - 362 с.

18.Ужченко В. Д. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу : 6019 фразеоло­гізмів / [уклад. В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко]. - 5-е вид., перероб. й доп. - Луганськ : Альма-матер, 2005. - 348 с.

19.Ужченко Д. В. Параметри аналізу структурно-семантичної моделі : східнослобожанський вимір / В. Д. Уж­ченко // Лінгвістика. Зб. наук. праць Луганського національного ун-ту. - № 3 (18). - Луганськ, 2009. - С. 127-138.

20.Das grofle Worterbuch der deutschen Sprache / [hrsg. vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion]. - [Елек­тронний ресурс] // DUDEN [Електронний ресурс] : электронный словарь. - 700 МЬ. - DUDEN Software, 1999. - 1 електрон. опт. диск ^D-ROM) ; 12 см. - Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb Ram ; Windows 98, 2000, XP. - Назва з контейнеру.

21.Lexikon der sprichwortlichen Redensarten / уклад. Lutz Rohrich. - Freiburg; Basel; Wien : Herder, 2001. - Bd. 1 -348 S., Bd. 2 - 734 S., Bd. 3 - 1106 S., Bd. 4 - 1502 S., Bd. 5 - 1910 S.

22. websters-dictionary. - режим доступу до словника : http://www.websters-dictionary-online.net/translation/ to+hob+and+nob

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 


Похожие статьи

О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови