О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови - страница 72

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

2. Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Аспекты теории фразеологии. - М. : Знак, 2008. - 656 с.

3. Мокиенко В. М. Национальное и интернациональное в славянской паремиологии // Глобализация - этнизация : этнокультурные и этноязычные процессы : в 2 кн. - Кн. 1. - М. : Наука, 2006. - С. 219-249.

4. Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови : Навч. посіб. - К. : Знання, 2007. - 494 с.

5. Цап Г. Національно-культурний компонент у семантичній структурі слова // Вісник Прикарпатського націо­нального університету. - Вип. XV-XVIII. Філологія. - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. - С. 371-375.

Cermak F. Frazeologie a idiomatika ceska a obecna. Czech and general phraseology. - Praha : UK v Praze, Nakladatelstvi Karolinum, 2007. - 718 s.
КАТЕГОРІЯ ОЗНАЧЕНОСТІ ТА НЕОЗНАЧЕНОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

У статті розглядаються способи передачі значення англійських артиклів a/the та детермінаторів some/any як показників категорії означеності та неозначеності різними засобами російської мови. Ключові слова: артикль, категорія детермінації, означеність/неозначеність.

В статье рассматриваются способы передачи значения английских артиклей a/the и детерминаторов some/ any как показателей категории определенности/неопределенности разными способами русского языка. Ключевые слова: артикль, категория детерминации, определенность/неопределенность.

The article deals with the analysis of the means of interpretation of the articles a/the and determiners some/any as markers of the category of determination in Modern English in the Russian language.

Key words: article, category of determination, definite determination/ indefinite determination.

Наше дослідження виконано у рамках зіставного метода. Актуальність пропонованого наукового аналізу обу­мовлюється відсутністю системного опису способів вираження означеності та неозначеності у російській та ан­глійській мовах [1-6], по-різному визначаються формальні показники даної категорії у англійській мові [1-4; 6]. Традиційні граматики сучасної англійської мови вважають означений артикль показником означеності предмета мовлення [1-4], тоді як І. Крамський до показників категорії означеності відносить також і вказівні та присвійні займенники, порядкові числівники, різноманітні атрибути [5, с. 43].

Ряд граматистів визначають семантичну близькість між займенниками some/any та неозначеним артиклем [1, с. 26].

Мета даної роботи зводиться до співставлення способів передачі значення англійських артиклів a/the та лексем some/any у їх вживаннях у функції детермінаторів у російській мові.

Завдання нашого дослідження - на основі результатів проведеного аналізу зробити деякі гіпотетичні висно­вки щодо особливостей репрезентації категорії детермінації у мовах різних груп (германської та слов'янської) однієї індоєвропейської сім'ї, які у подальшому будуть перевірені на матеріалі більшого обсягу.

Категорія детермінації (означеності/неозначеності) визначається як граматична категорія, яка вказує на те, чи мислиться ім'я предмета як єдине в описуваній ситуації (означеність) чи як таке, що належить до класу по­дібних йому феноменів (неозначеність) [3, с. 219].

Граматична категорія - це система протиставлених одна одній граматичних величин (граматичних форм із однорідними значеннями) [там само, с. 220]. Виходячи із наведених вище положень, артикль a/the, а також всі інші можливі одиниці, що відносяться дослідниками до показників категорії детермінації, прирівнюються до граматичних форм. У зв'язку із цим виникає питання - наскільки є релевантною така трактовка зазначених вище мовних одиниць. Відповідь на це питання є завданнями наших подальших досліджень. У даній статті ми наводимо результати кількісно-якісного аналізу фактичного матеріалу, одержаного методом суцільної вибірки із сучасної англомовної художньої та публіцистичної літератури та їх літературних перекладів на російську мову (всього 1 000 відрізків мовлення).

1) Означеність в англійському тексті не завжди залежала від наявності означеного артикля. У таких випад­ках у російському тексті означеність також передавалась імпліцитно (3% випадків).Investment and innovation cannot be sufficient because profits are down, local savings are too low, and foreign investment in Belarus is among the lowest per capita in the FSU [former Soviet Union],

Из-за низкой прибыли инвестиции и инновации осу­ществляются в недостаточном объёме. Низок уровень сбережения населения, а по уровню иностранных ин­вестиций на душу населения Беларусь занимает одно из последних мест среди республик бывшего Советского Союза [8, c. 43].Поняття investment and innovation у даній ситуації конкретизуються контекстом, дані іменники вжиті не у загальному значенні, вони співвідносяться із змістом (саме ті інвестиції та інновації, що мають проводитися у Білорусії); foreign investment in Belarus - поняття foreign investment має означення in Belarus, що виділяє дане поняття із класу зарубіжних інвестицій взагалі. Іменники investment and innovation вжиті у англійському тексті в однині, тоді як у російському тексті стоять у множині, все це свідчить про генералізуючу семантику даних слів, і не дивлячись на їх конкретизацію контекстом, означений артикль не вживається.

2) Означеність в англійському тексті передано за допомогою артикля, в російському тексті - тільки контек­стуально (17% випадків).

 

The economy has grown quite rapidly in the past           Экономика росла довольно быстро в последние два

two years; the Government has stated that this is a        года. Правительство считает это доказательством

sign that the policies are working.                      эффективности проводимой политики [8, c. 51].

 

3) © Сізова Л. В., 2012У відрізку мовлення the policies are working (див. приклад 2) означеному артиклю the відповідає російський прикметник проводимая. Відповідність означеного артикля прикметнику складала 21% випадків.

4) Іменник, вжитий із артиклем а у англійському тексті співвідносився із конкретною ситуацією і відповідав концепту індивідуалізації, в російській мові значення індивідуалізації передавалось тільки імпліцитно 9%.

In June 1997 the World Bank and the Government signed         В июне 1997 года Всемирный банк и правитель-

an agreement (the Memorandum of Understanding ство подписали соглашение (Меморандум о вза-

- MoU) on a broad reform program as a basis for the      имопонимании - MoB) о всесторонней программе

resumption of the lending program.                          реформ - основе для возобновления кредитной по-

ддержки [8, c. 101].

То sign an agreement - стале словосполучення, вживання неозначеного артикля не протирічить концепту інди­відуалізації, у дужках назва документу вжита із означеним артиклем.

5) Лексема any, що в англійському тексті співвідносилась з поняттям будь-які, у російському тексті - імплі-цитно означала усі. 10%The question, then, is how to retain beneficial tax competition while minimizing distortions. And the OECD report rightly eschews any assault on generalized competition over tax rates, preferring to focus on tax havens and on preferential reliefs that admit low or no taxation on specific kinds of income.

Тогда вопрос в том, как сохранить благоприятную на­логовую конкуренцию, при этом сведя к минимуму её негативные последствия. Очень хорошо, что отчёт ОЭСР воздерживается от любых нападок на налоговую конкуренцию вообще, предпочитая сосредоточиться на оффшорных зонах и льготных налоговых режимах, пред­усматривающих очень низкое налогообложение или даже его отсутствие в отношении определённых видов доходов [8, c. 54].Лексема some, що в англійській мові співвідноситься із концептом лімітації, передавалась у російському тек­сті займенником всякий. Цей займенник, навпаки,указує на відсутність обмеженості якості або кількості.

Suddenly Christopher Robin began to tell Pooch            И вдруг Кристофер Робин начал рассказывать Пуху вся-

about some of the things. [9, p. 20]                 кие интересные вещи [7, c. 22].

 

Таких випадків було нараховано 12%.

6) 28% випадків склали відрізки мовлення, у яких означений артикль передавався за допомогою вказівних за­йменників та прикметників.

But the situation cannot last.      Однако подобная ситуация не может продолжаться [8, c. 101].

Сумуючи все зазначене вище, можна відмітити, що питання наявності саме граматичної категорії детермінації англійського іменника потребує подальшого вивчення та поточнення. Аналіз способів вираження даної категорії в англійській та російських мовах свідчить про те, що в російській мові вона виражена контекстуально або лексично, в англійській мові контекстуально, за допомогою артиклів та лексем some, any. Чи є ця категорія суто граматичною в англійській мові, буде зрозуміло після поточнення граматичного статусу мовних одиниць a, the, some, -any.

Література:

1. Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка : учеб. для студентов филол. ин-тов и фак. иностр. яз. - 3-е, изд., испр. - М. : Высш. школа, 2000. - 380 с.

2. Иванова И. П., Бурлакова В. В, Почепцов Г. Г. Теоретическая грамматика современного английского язика : [учебник для ин-тов и фак. иностр. яз.]. - М. : Высш. школа, 1981. - 285 с.

3. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих на­вчальних закладів освіти. - К. : Видавничий центр "Академія", 2002. - 368 с.

4. Раевская Н. Н. Очерки по стилистической грамматике современного английского языка. - К. : Изд-во Киев, ун-та, 1973. - 144 с.

5. Kramsky J. The Article and the Concept of Definiteness in Language. - The Hague-Paris : Mouton I Gruyter, 1972. - 212 p.

6. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., and Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language. - London : Longman, 2000. - 1796 p.

Список джерел ілюстративного матеріалу:

7.Милн А. А. Винни-Пух и все-все-все. - М., "Правда", 1985. - 440 с.

8.Слепович В. С. Курс перевода (английский <-> русский язык). Translation course / В. С. Слепович - Мн. : "Те-траСистемс", 2002. - 272 с.

Milne Alan A. Winnie-the-Pooh. - М., "Радуга", 1983. - 448 с.УДК 811.373.7

Silivanova I. M.,

The National University of Ostroh Academy, Ostroh

LINGUISTIC AND CULTURAL BASIS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS DENOTING THE NOTION "PRESENT" IN ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES

The article presents a survey of phraseological units denoting the notion "Present" in English and Ukrainian lan­guages. The research is conducted with the aim to single out linguistic and cultural peculiarities of their perception and interpretation in order to prevent misunderstandings in the process of intercultural communication.

Key words: linguistic and cultural analysis, ethnolinguistics, phraseological unit, idiomatic expression, present.

У статті представлено дослідження фразеологічних одиниць на позначення поняття "Подарунок" в англій­ській та українській мовах. Науково-дослідна робота здійснена з метою виокремлення лінгвокраїнознавчих осо­бливостей сприйняття та тлумачення ФО для того, щоб уникнути непорозумінь в процесі здійснення міжкуль-турної комунікації.

Ключові слова: лінгвокраїнознавчий аналіз, етнолінгвістика, фразеологізм, подарунок.

В статье представлено исследование фразеологичных единиц на обозначение понятия "Подарок" в англий­ском и украинском языках. Научно-исследовательская работа осуществлена с целью выделения лингвострано-ведческих особенностей восприятия и толкования ФЕ для того, чтобы избежать недоразумений в процессе осу­ществления межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: лингвострановедческий анализ, этнолингвистика, фразеологизм, подарок.

It is commonly assumed in linguistics that investigation of phraseological units (PU) is the most exciting field of study in every language. Recent works of linguists show that PUs directly reflect the experience generated throughout the centuries, as well as peculiarities of culture, social customs, rituals, and cultural wealth. If at the beginning the core interest of linguists was centered on the structure and functions of idioms, later on their attention was refocused on the linguistic and cultural characteristics of their existence. Linguistic and cultural analysis, which was the case study by Yurii Prohorov and Volodymyr Vorobiov, and is the main approach in presented research work, is aimed at facilitation of intercultural communication and enrichment of ethnolingustic knowledge [2, p. 27]. Linguistic and cultural analysis can help not only to reveal a new meaning of the word, but also to get priceless knowledge, which is preserved and passed from generation to generation, the knowledge of culture, traditions, and beliefs.

In order to trace the semantics of word "present" in English and Ukrainian languages, we examined The World Book Dictionary, Oxford Advanced Learner's dictionary, and Thesaurus of Ukrainian language edited by Busel V. In the languages investigated, there are at least 2 words that can be used to refer to the act, thing or process of giving something. In the English language, they are gift and present and in Ukrainian дар and подарунок [1, p. 284, 810]. We interpret these terms as something that you present to somebody in order to be grateful, because of the admiration, or just for some special occasion. It should be mentioned in this connection that words gift and дар have a wider range of meanings, in particular, a special aptitude, ability, power, or talent. The structure of the semantic, and linguistic and cultural field "Present" can be illustrated in the next way:

1.Name of the field - "present" or "gift" (gift, Middle English - gift, geft. The word is perhaps rather Scandinavian than English. A.S. - gift, gyft, rare in the singular, but common in the plural [11, p. 233]. Present, Middle English presenten, Old French presenter, Latin prasentare - to give, offer, exhibit [11, p. 465]); intention of the field - any material or immaterial objects that are presented from one person to the other, mainly for some special occasion or with the aim to express one's gratitude.

2.Extention of the field (consists of the things to which it applies): centre - present, donation, favour, grant, largesse, bounty; specialized semantic classes - benefaction, offering, honorarium, contribution, give-away, premium, bonus, prize; periphery - alms, hand-out, dole, charity, benefit, tip, gratuity, baksheesh or backsheesh, pourboire, cumshaw [7; 8].

3.Category relations:

 

Synonymy and variativity:present, gift, grant, bounty, boon, award, donation, gratuity, largesse, subsidy, endowment, subvention, prize, trophy;

antonymy: sale, auction, vending, transferring, trading, exchanging, marketing, dealing, merchandising, handling, stocking;

derivatives: presenter, presentation, presented, gifted, granted, donate, donator, donatory [7; 8].

All of the phraseological units signifying the notion "Present" found in specialized dictionaries have been divided into five logical groups. The group which doesn't have an analogue in Ukrainian, but is present in English is phraseological units which mean the return of the present.

The first group to present is the group of phraseological units denoting the bribe. The example to follow is gifts break through stone walls, which can be interpreted as bribery succeeds were force can't [10, p. 49]. Obviously, the word "present" acquires a new and different connotation, and it is not positive. Norms of morality are compared to stone walls, which appear to be an insurmountable obstacle, but after all fall under the pressure of "presents". In Ukrainian language PU, не ходи до воєводи з носом, а ходи до нього з приносом has emerged on the basis of an ancient folk proverb, in which "з носом" meant with the present, that is to say "with the bribe". If one decides to go to the commander of the army he should take not only a regular bribe ("ніс"), but an extra bribe ("принос"). We can deduce that sometimes it can happen that it won't be enough to present a regular bribe, so one will have to return home "з носом", which means fruitlessly, without reaching the aim [5, p. 36].

© Silivanova I. M., 2012Idiomatic expressions of the mythological nature constitute another group. The brightest example which found place in every known language is Pandora'x box - a valuable gift that becomes a curse [10, p. 390]. Something which seems at first to hold the promise of benefits to all, but is later seen as the source of unmanageable problems. Мідасів дотик / дар Мідаса [4, p. 215] is another idiom which belongs to this group and is present in both languages investigated. The PU Мідасів дотик / дар Мідаса is interpreted as unexpected unpleasantness cause by greediness. It should be mentioned in this connection that the English variant of the same PU (have/with) the Midas touch means to have a talent of a successful businessman; flair for making money. We can conclude that in English the meaning of the PU is rather positive, while in Ukrainian language, the accent is put on the addiction of a person to have a craze for money.

Phraseological units of historical and biblical nature is the next group distinguished. Idiom white elephant is interpreted as burdensome possession. The king of Siam presented one of these to the countries he wished to ruin. The cost of keeping the animal in the style expected to reduce the subject to beggary [9, p. 102]. In Ukrainian language the next examples can be cited. Дари волхвів, that became a proverb, is used while talking about unexpected stylish presents or a pleasant surprise. "Волхви" are sages which were sent by Herod the Great to tell about the newly-born Jesus Christ. After they found the baby boy they bowed and presented him gold, frankincense and myrrh. It is believed that "волхви" possess mystical powers, particularly, the ability to predict the future [3, p. 87].

There is as well a group of idioms with animal component. The example to prove: keep your ain fish-guts for your ain seamaws which means to keep your own gifts or leavings for your own poor relatives, friends, or countrymen, rather than to others [10, p.79]. Гроші на ку-ку (перше зозулине ку-ку), на зозульку, про зозульку which exists in Ukrainian language, originally meant money for happiness, which later on started to be associated with secret gift or even bribe. Symbolism of the cuckoo in the world mythology is contradictory. S. Kylymnyk insisted that cuckoo is a many-valued symbol in Ukrainian folklore. That is why it became a part of so many proverbs, fairytales, and stories [6, p. 81-82].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 


Похожие статьи

О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови