О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови - страница 78

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

Останніми підгрупами сектору "SOCIETY" являються "APPEARANCE" та "AGE", проте, звернемо увагу, що наявність лексичних інновацій в даних підгрупах не значна, однак, оминати їх не можна оскільки вони також являються відповідними елементами у формуванні та динаміці мовної картини світу сучасної англійської мови. Отже, зазначимо, що лексема mom і тут продовжує виступати як формотворчий елемент. Наприклад, для номіна­ції косметичних операцій з метою зробити жінку-матір такою, якою вона була до народження дітей використо­вується такий неологізм mommy makeover (mummy makeover): "So-called mommy makeovers can involve a variety of procedures, but often involve tummy tucks to tighten stretched abdominal muscles, liposuction to remove excess fat and a breast lift, with or without implants. The American Society of Plastic Surgeons reports that demand for those three procedures rose by 11 percent for women ages 20-39 between 2005 and 2006" (The Houston Chronicle, September 16,

2007).

Також до підгрупи "APPEARANCE" можна віднести такі інновації scrummy mummy, yummy mummy. Цікаво зазначити, що yummy та scrummy - це дитячі терміни, які використовувались для того, щоб примусити дітей пої­сти. Ці слова доволі старі, їм понад 100 років. 'Yummy' відтворилось від 'yum, yum', які використовувались ще у ХІХ столітті для опису смачної їжі, проте пізніше дані виразі використовувались для номінації вродливих людей. У більш широке використання слово увійшло у 1990 році, й залишається до сьогодні. Коли говорять 'yummy mummies', вони мають на увазі модних, сучасних матусь, які займаються йогою, залишаються стрункими, які встигають доглядати за дітьми та водити машину.

Стосовно слова 'scrummy', слід зазначити, що воно біло смодульовано від 'yummy'. Воно з'явилося на початку 20-х років і також, як і попереднє, використовувалось стосовно їжі - scrumptious (розкішний, чудовий, першок­ласний, стильний, гарний), від якого й відтворилось 'scrummy'. Проте дана номінація стала використовуватись частіше ніж 'yummy' - 'that was scrummier', 'this is scrummiest'.

Підгрупа ""AGE", яка представлена у незначній кількості фемінно маркованих лексичних інновацій, як вже було зазначено раніше, є найменш репрезентативною. Вона позначена наступними номінаціями alpha girl, baby-hungry woman, camgirl, webcam girl. Відомо, що деякі жінки дуже слідкують за своєю зовнішністю та віком. Отже, для позначення жінок, які слідкують за своїм життям та виставляють свої фотографії на показ всьому світу крізь всесвітню мережу номінуються camgirl або webcam girl: "These " camgirls" rule the world of amateur Web sites, attracting thousands of hits daily. Some have become self-made celebrities. Some are as young as 14, but the majority are in their late teens and 20s. The sites range from the crude to the sophisticated and are so diverse it is risky to make generalisations. But most feature live cameras and/or digital still shots, links to other places on the Internet, diary entries and biographical information" (Sydney Morning Herald, August 10, 2002).

Підходячи до висновку, важливо зазначити, що нами було проаналізовано 87 фемінно маркованих номінацій. Таким чином, у макросекторі "SOCIETY" у підгрупі "MODERN WOMAN" ми виділили наступні 7 підгруп: FAM­ILY STATUS, MOTHERHOOD, SOCIAL STATUS, APPEARANCE, AGE, RELATIONSHIPS WITH PEOPLE, PRO­FESSION ACTIVITY. Отже, таким чином, метою нашого дослідження було панорамне висвітлення неокорпусу сучасного англійського складу, оскільки, нами аналізується саме динаміка розвитку мовної картини світу й засоби поповнення словникового складу англійської мови.

Наступним, у макросекторі "SOCIETY", виступає не менш реперзентативна підгрупа "MODERN MAN", який як і у попередній підгрупі ми виділяємо 7 складових: FAMILY STATUS, SOCIAL STATUS, APPEARANCE, AGE, RELATIONSHIPS WITH PEOPLE, PROFESSION ACTIVITY. Проте в даній підгрупі замість MOTHERHOOD, яка широко представлена у фемінно маркованих концептах, ми виділяємо ECONOMIC STATUS, оскільки, дана ніша виступає головним елементом в житті сучасного чоловіка, ніж піклування про дітей, й таким чином, представлена більш поширеними мовними засобами.

Таким чином, значні зміни, які відбуваються в сучасному англомовному суспільстві, призводять до того, що змінюється людина й уявлення про неї. Ці зміни позначилися як на її внутрішніх, так і зовнішніх характерис­тиках, що, враховуючи надзвичайно бурхливий розвиток лексичного рівня англійської мови, представляють її інновації. Як доводить наведений раніше аналіз фемінно маркованих неологізмів і вербалізація ними конструкта "CONTEMPORARY WOMAN", представниця сучасного англомовного суспільства значно змінилася порівняно з класичним розумінням жінки як берегині домашнього затишку.

Література:

1.Головко О. А. Лінгвальна актуалізація вимірів антропного буття (на матеріалі інновацій англійської мови) : Автореф. дис ... канд. філол. наук : 10.02.04. - Запоріжжя, 2010. - 20 с.

2.The Globe Mail (2006-2008)

3.Sunday Times of London (2003)

4.The Dominion (2002)

5.USA Today (1998)

6.The Houston Chronicle (2007)

7.New York Times (2004-2011)

8.The Orphan Magazine (2006)

The Wall Street Journal (1998)УДК 81'366.5

Халіман О. В.,

Коледж Національного фармацевтичного університету, м. Харків

ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МИНУЛОГО ЧАСУ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ

У статті схарактеризовано можливості граматичного значення минулого часу як морфологічного засобу ви­раження оцінки в сучасній українській мові. Описано способи виникнення граматичних ігрем для вираження оцінки за участю відповідної грамеми.

Ключові слова: оцінка, граматичне значення, минулий час, граматична ігрема, сучасна українська мова.

В статье охарактеризированы возможности грамматического значения прошедшего времени как морфоло­гического средства выражения оценки в современном украинском языке. Описаны способы возникновения грамма­тических игрем для выражения оценки при участии соответствующей граммемы.

Ключевые слова: оценка, грамматическое значение, прошедшее время, грамматическая игрема, современный украинский язык.

The potential of grammatical meaning of the Past Tense as a morphological means of expression of evaluation in modern Ukrainian language have been characterized in the article. The ways of origination ofgrammatical ludisms for the expression of evaluation with the participation of the corresponding grammeme have been described.

Key words: evaluation, grammatical meaning, Past Tense, grammatical ludism, modern Ukrainian language.

На сучасному етапі розвитку лінгвістики в аспекті комунікативно-прагматичних досліджень особливий інте­рес мовознавців викликає категорія оцінки. При цьому увагу сфокусовано на вивченні особливостей ціннісної картини світу носіїв мови та вербалізації оцінки з огляду на оцінний потенціал мовних одиниць.

Сутність лінгвофілософської категорії оцінки та характер її мовної презентації активно вивчали вітчизняні й зарубіжні мовознавці. Дослідження вчених стосувалися особливостей вираження оцінки одиницями різних мов­них рівнів (лексико-семантичного - Т. Вільчинська, В. Іващенко, Т. Космеда, Н. Левадна, Ф. Моісєєнко, В. Труб, словотвірного - І. Ковалик, Т. Космеда, Л. Летюча, В. Лопатін, А. Нелюба, О. Олексенко, Л. Родніна, Т. Черто-ризька, В. Шинкарук, Л. Шутак, фразеологічного - В. Ужченко, Л. Авксентьев, А. Івченко, Н. Грозян, Т. Космеда, С. Олійник, специфіки частиномовного розшарування лексики з оцінною семантикою - Т. Денисюк, О. Жижома, І. Кононенко, Т. Космеда, Н. Левадна, Л. Мацько, Г. Монастирецька, О. Наконечна, С. Равлюк, Г. Серпутько, С. Педченко, В. Ткачук та відповідних синтаксичних конструкцій - В. Мараховська, М. Ретунська, О. Семенюк, П. Ткач, С. Шабат, І. Шкіцька), оцінки як текстової (дискурсивної) категорії (О. Вольф, Т. Космеда, молоді науков­ці М. Кайки, М. Михальченко) у дискурсах різного функційного призначення, напр., художньому - У. Соловій, епістолярному - Н. Павлик, публіцистичному - Л. Гусліста, Н. Кочукова, С. Равлюк, І. Онищенко, науковому - Ж. Краснобаєва-Чорна, політичному - К. Серажим, рекламному - В. Зірка, Ю. Булик, розмовному мовлен­ні - В. Труб; концептів як репрезентантів аксіологічної інформації (Т. Вільчинська, Т. Космеда, Н. Плотнікова, А. Приходько, Ю. Шамраєва) та ін. Функційно-прагматична спрямованість сучасних лінгвістичних досліджень відкрила можливості для вивчення нових аспектів категорії оцінки. Аналіз функційної специфіки граматичних одиниць дав змогу мовознавцям закцентувати увагу на їх прагматичній значущості в комунікативному процесі. Спираючись на засади лінгвістичного функціоналізму, що є основою граматики активного типу (праці В. Вино­градова, Л. Щерби, Р. Якобсона, О. Бондарка, Ф. Бацевича, І. Вихованця, К. Городенської, Н. Гуйванюк, Г. Золото-вої, А. Загнітка, Т. Космеди, О. Кубрякової, О. Ремчукової та ін.), вчені почали досліджувати граматичні одиниці і як засоби вираження оцінки, співвідносячи їх структурні особливості з комунікативним процесом. Такі дослі­дження мотивують необхідність розробки "граматики оцінки" - всебічного аналізу системи граматичних засобів вираження оцінних значень з урахуванням їх прагматичних характеристик. Як відповідний крок до створення такого комплексного опису авторкою цієї статті вже було схарактеризовано граматичні значення роду, числа [12] й відмінка [11] як засоби вираження оцінки в сучасній українській мові.

Мета цієї наукової розвідки - на матеріалі сучасної української мови з'ясувати й схарактеризувати можливості граматичного значення минулого часу як морфологічного засобу вираження оцінки, описати способи виникнення ігрем для вираження оцінки за участю відповідної грамеми.

Граматична категорія часу "виражає відношення процесу до моменту мовлення або до часу іншого процесу у висловлюванні" [10, с. 658]. Вона реалізується не тільки в морфологічній формі дієслова, а й на рівні синтаксич­ної конструкції, де існують певні зв'язки, відношення між дієсловом-предикатом та іншими компонентами [Див. про це 6].

При прямому вживанні форми часу контекст конкретизує й уточнює її часове значення. Значення часової фор­ми узгоджується з контекстом. При переносному використанні (транспозиції) часів спостерігаємо розходження між часовим значенням дієслівної форми й темпоральністю контексту. При цьому граматичне значення часової форми зберігається, однак унаслідок зіткнення з темпоральним значенням контексту, що йому суперечить, воно стає переносним, метафоризується. І контекст, і часова форма співвідносять дію в часі з дійсністю, однак при переносних уживаннях одне з часових відношень (те, що передається контекстом) є реальним, а інше (позначене дієслівною формою) - образним, метафоризованим [2, с. 129-175]. Транспозиційні процеси в межах граматичної категорії часу висвітлено в працях О. Пєшковського, О. Потебні, Л. Размусена, В. Виноградова, М. Поспєлова, О. Бондарка, С. Єрмоленка, Л. Наконечної, І. Піддубської та ін. Учені відзначають численні стилістичні відтінки й експресивні значення транспонованих дієслівних форм.

 

© Халіман О. В., 2012При транспозиції в процесі взаємодії смислів виникають граматичні ігреми - одиниці, що формуються на основі цілеспрямованих порушень граматичних норм, обмежень для досягнення комунікативно-прагматичних цілей. В основі породження граматичних ігрем - мисленнєві механізми, використання яких передбачає знання системи відповідних правил, що їх можна цілеспрямовано порушувати. Механізми граматичних переосмислень створює граматична метафора, що виникає внаслідок перенесення граматичної форми з одного виду зв'язків на інший. Її можливості значно бідніші, ніж метафори лексичної, оскільки словоформи обмежені у своїй рухливості й сполучуваності, граматична образність менш яскрава, ніж образність слів, оскільки граматичні значення від­різняються своїм узагальненим, абстрактним характером. Досліджуючи природу граматичної метафори, Є. Шен-дельс доводить, що її основою може стати кожна граматична категорія, від особливостей якої і залежить шлях метафоризації [13].

При транспонованому вживанні часових форм основою для створення метафори стає саме "транспозиція гра­матичної форми в нове синтаксичне оточення, в сферу вживання іншої форми тієї ж системи опозицій. Виникає контраст, необхідний для будь-якої метафори, контраст між семами основного значення перенесеної форми й значенням контексту" [13, с. 52]. Відбувається навмисне заміщення форм для створення прагматичного ефекту. Отже, контекстуальне оточення, в якому вживається знак, активує його приховані, невиражені властивості, саме контекст виявляє прагматичний потенціал аналізованих граматичних одиниць.

Дієслова минулого часу в переносному значенні (для вказівки на дію, що відбувається в теперішньому чи майбутньому), як наголошує В. Виноградов, уживаються дуже рідко, оскільки "граматична сфера минулого часу найбільш глибоко й різко окреслена (...) Це сильна граматична категорія" [3, с. 443-444]. Тому форми, що її вира­жають, важко піддаються суб'єктивному переосмисленню. Усе ж, як підтверджує аналіз, трансформація часових планів при вживанні дієслів минулого часу створює яскравий стилістичний ефект [4, с. 299].

Серед інших транспонованих уживань дієслівних форм О. Бондарко звертає увагу на функціювання в роз­мовному мовленні минулого доконаного в контексті майбутнього, рос.: Так я и поверил (або как же, испугался я!) [2, с. 134]. Заперечення факту в майбутньому, пояснює названий учений, емоційно виражається як іронічне визнання його вже здійсненим. Експресивність, пов'язана з вираженням заперечення через іронічне ствердження, зберігається, при цьому вказівка на факт минулого зникає. О. Бондарко наводить численні приклади з російської мови, порівн.: Так он тебе и сказал, Феклиста ... как же!.. - бормотал дядя Листар (Мамин-Сибиряк); Так и поверила тебе, - думала она, делая глупое лицо, - нашла дуру... (Мамин-Сибиряк) [Цит. за: 2, с. 134].

І. Голуб також звертає увагу на функціювання минулого часу доконаного й недоконаного видів у значенні майбутнього чи теперішнього з яскравою експресією презирливого заперечення чи відмови, напр., рос.: Так я и пошла за него замуж (тобто ни за что не пойду за него!); Да ну, боялся я ее! (тобто не боюсь я ее!) [4, с. 299].

У таких випадках, як уже було зазначено, іронічна констатація дії означає, що насправді вона, на думку мовця, ніколи не здійсниться. Як відомо, мовленнєвий акт іронії є актом вираження емоційно-оцінного ставлення інди­віда до явищ дійсності за допомогою висловлювання, експліцитне значення якого є протилежним власне його імпліцитному змісту за оцінною інтерпретацією [1, с. 3]. Іронічне позитивне визнання факту, названого формою минулого часу, передбачає негативну оцінку дії, що, переконаний мовець, ніколи не відбудеться. Як бачимо, тут має місце непряма комунікація, змодельована на іронії. Невідповідність форми й змісту таких конструкції зумов­лює з'яву яскравої експресії, іронії, комічної зневажливості, сприяє вираженню негативної оцінки факту, про який ідеться. Збереження негативної оцінної семантики при перекладі українською засвідчує актуальність зазначених тверджень і для української мови, порівн.: Так я й повірив; Ой, злякався я; Так я й пішла за нього заміж; Та ну, боявся я її.

В українській мові зустрічаємо аналогічні випадки транспонованого вживання форм минулого часу, напр.:

-   П'ятдесят доларів! Ти де їх взяла? Украла? - зло запитала мама.

-   Мені тітка дала, - тихо відповіла я.

-   Тітка їй дала! Так я тобі й повірила [7]; Дружина - чоловікові, який затримався на роботі:

-   Ну, і де ти був, любий? (ритуальний вступ, який означає банальне: "Де ти шлявся, мерзотнику?") Чоловік, навмисне повільно стягуючи правий черевик (ну й черевики продають нині - так швидко знімаються,

що виправдання не встигаєш придумати!):

-   Скільки разів тобі можна повторювати, що по середах у мене бізнес-тренінг!

-1 як же ви там тренувалися, милий? (переклад: "Так я тобі й повірила, бовдуре! Які тренінги можуть бути у твоїй зубожілій фірмочці, та ще й о другій годині ночі? З охороною, чи що? ") [8];

-   А що це з тобою за дівчина сьогодні біля універу стояла?

-   Так я тобі й розповів ... (з розм. мовл.)

Як демонструють приклади, граматична ігрема виникає як наслідок маніпуляції граматичним значенням часу, вживання його в сфері опозиційної часової форми, що нейтралізує граматичну семантику минулого часу й сприяє породженню прагматичної оцінної інформації.

Проаналізовані приклади засвідчують подібність аналізованих структур, що в них уживаються метафоризова­ні форми минулого часу, зокрема особливою частотністю вживання вирізняється синтаксична модель Так (я, він, вона, ми ...) і ..., що заповнюється відповідними часовими формами й виражає негативну оцінку неможливого з огляду на думку мовця факту, дії, вербалізованих формою минулого часу.

Аналіз фактичного матеріалу підтверджує, що досліджувана структура має постійні компоненти, які створю­ють її базу й "задають" загальне значення, проте заповнюються різним лексичним матеріалом, що й зумовлює формування певного конкретного значення, яке накладається на узагальнене [5, с. 236]. Це дає змогу характери­зувати аналізовану модель як синтаксичний фразеологізм. Зв'язки складників таких мовних одиниць не можнапояснити з огляду на граматику, вони є спеціальними зразками, за якими саме й можуть бути організовані інші члени речення [9, с. 217], компоненти таких конструкцій "пов'язані ідіоматично, а прямі ЛЗ компонентів, що утворюють структуру, дещо послаблені" [5, с. 234]. Такі структури, як і речення, є предикативними одиницями, проте не конструюються вільно, а, як і фразеологізми, мають здатність відтворюватися. Функція синтаксичних фразеологізмів - "вираження цілої низки суб'єктивно-модальних значень - передусім оцінних" [5, с. 234].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 


Похожие статьи

О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови