О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови - страница 85

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 

 

ЛЕКСИЧНА, ФРАЗЕОЛОГІЧНА ТА ФРЕЙМОВА СЕМАНТИКА

 

Анан'єва О.С.,

ВЕРБАШЗАІДЯ КВАНТИФІКАТОРА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ "FEW" АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ        3

Бачишина О. Б.

МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ВІДНОШЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ          7

Бронських С. В

ПОЛЬОВИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ МОВИ

У ФОРМАТІ ДОСЛІДЖЕННЯ "ПОНЯТІЙНОГО ПОЛЯ".................................................. 10

Божеску М. Г.

ЗАЧИННА ФАЗОВІСТЬ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ    13

Бойко Я. В.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ

(на матеріалі лірики англійського романтизму)...................................................................... 16

Бойчук О. І.

СЕМАНТИКА ЛЕКСЕМИ "BRITISH" У ДИСКУРСІ............................................................... 18

Боровик Я. Ю.

СИНОНІМІЧНИЙ АСПЕКТ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ "ТАЄМНИЦЯ"

В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ.................................................................................... 21

Бурко О. В.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ "БУТТЯ"

В АВТОРСЬКОМУ ДИСКУРСІ............................................................................................... 24

БяликВ.Д., Дев'ятихЮ. В.

СЕМАНТИЧНА ТРАНСПОЗИЦІЯ СМИСЛУ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ В ТЕРМІНОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ...................................................................................................................................... 27

Валеева Л. В., Сухорукова К. В.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СУГГЕСТИВНОЙ МЕТАФОРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТОВ)....................................................................................................................................... 31

Волгіна О. О.

ЩОДО СТИЛІСТИЧНОЇ НОРМИ В ЛІНГВІСТИЦІ................................................................ 35

Гавриш М. М.

РОЗВИТОК ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

(на матеріалі контамінованих фразеологізмів)........................................................................ 38

Герасименко И. А.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОЛОРАТИВА ЖЁЛТЫЙ

(на материале языка русского фольклора)............................................................................... 41

Гнаповская Л. В.

"ВОЙНА" И "МИР" В ИМЕНИ: ДИАЛОГ ИЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ?............................... 44

Головань Е. О.

ПРО ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ Й НЕРЕФЕРЕНТ НЕ ВЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ В ОДНИНІ    47

Григорів Н. М.,

ФРЕЙМОВИЙ ПІДХІД ДО РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ.................... 49

Деменчук О. В.

РЕГУЛЯРНА БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ДИСКОМФОРТНИХ ЕКСПЕРІЄТИВІВ

(на матеріалі лексики чуттєвого сприйняття української та польської мов)                        51

Дем'янець Ю. Д.

КОНЦЕПТ СВЯТИЙ ТА ЙОГО ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ.......................... 55

Денисевич О. В.

РЕКЛАМА: ВІД РЕАКЦІЇ ДО СТИМУЛУ................................................................................. 58

Денисенко С. Н., Романчук О. В., Матвіяс О. В.

РОЛЬ ОБРАЗУ У СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

(на матеріалі різноструктурних мов)........................................................................................ 62

Джуматій О. О.

АНГЛОМОВНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МІМІЧНОГО ВИРАЖЕННЯ БАЗОВИХ ЕМОЦІЙ

(на матеріалі тлумачних словників)......................................................................................... 64

Євенчук О. Г.

ФРЕЙМОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУ FAMILIE: ПРЕДМЕТНО-ЦЕНТРИЧНИЙ ФРЕЙМ           68

Єсипенко Н. Г.

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ "ДЖЕНТЛЬМЕНСТВО"

В ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XVIII СТОЛІТТЯ............................................ 71

Жорнокуй У. В.

ПОЛЮСНІСТЬ ЕРОТИЧНО-ТАНАТОЛОГІЧНОГО КОНЦЕПТУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ          74

Зайченко О. В.

ПОНЯТТЯ "КОНЦЕПТ", ЙОГО ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА...................................... 78

Заньковська Г. Д.

КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ КОНФЛІКТ

(на матеріалі лексикографічних джерел)    82Заполовський М. В.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ЗМІНИ БІБЛІЙНИХ ІНАКОМОВЛЕНЬ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

(на матеріалі лексикографічних джерелї)................................................................................. 87

Зимовець Г. В.

РОЛЬ АНТИЧНИХ ПРЕЦЕДЕНТ НИХ НАЗВ У КОМЕРЦІЙНІЙ СФЕРІ............................ 90

Іванів Р. О.

КОНЦЕПТ "СЕРЦЕ" ЯК КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТОСФЕРИ "ЛЮДИНА" ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ

У ГЕРМАНСЬКИХ І СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВАХ (на матеріалі англійської та української фразеології)     94

Іваннікова Я. В.

"ОРАНЖЕРЕЯ" ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ЗАГАДОК (на матеріалі українського та російського перекладів політичного роману

Вольфганга Кеппена "Оранжерея)............................................................................................ 97

Ігнатьєва С. Є.

АКСІОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ "ЧОРНИЙ-БІЛИЙ " В УКРАЇНСЬКОМУ ЩОДЕННИКОВОМУ ДИСКУРСІ ......................................................................................................................................................... 100

Кантемір С. О.

ПОЛІСЕМІЯ VS. ОМОНІМІЯ: ТРУДНОЩІ РОЗМЕЖУВАННЯ.......................................... 104

Капак Ю. М.

МАСКУЛІННІСТЬ У КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ

В СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ...................................................... 108

Карпова І. Д.

ПАРІ МІОЛОГІЧНІ ПАРАДОКСИ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ІМПЛІЦИТНОГО ЗАПЕРЕЧЕННЯ           112

Качала О. А.

ФУНКЦІЇ ВЛАСНИХ НАЗВ У СКЛАДІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЧЕСЬКОЇ МОВИ       115

Качмар О. Ю.

СУЧАСНІ НАПРЯМИ Й МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ "MANAGEMENT".... 118

Кирилюк С. В.

СЕМАНТИЧНИЙ РУХ ЛЕКСЕМИ DER WEG......................................................................... 122

Климків Є. М.

ФРАЗЕОЛОГІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ "ВІРА" В БІБЛІЙНИХ ТЕКСТАХ........... 125

Ключка Н. Я.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЯК СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЕ УТВОРЕННЯ........... 129

Ковалюк Ю. В.

ВАРІАНТ ХЛОПЧИНІ! АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ ОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ 132

Ковальчук О. П., Ковальчук В.Д.

ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОЇ СЕМАНТИКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ.......................................................................................................................................................... 135

Козяревич Л. В.

ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ФАСЦИНАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ......................... 139

Колейчик О. О.

ТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕЛЕОНОМНОГО КОНЦЕПТУ "ДРУЖБА" У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ЕСЕ

"VIRTUAL FRIENDSHIP AND THE NEW NARCISSISM"................................................ 141

Коляда Е. К., Бойчук В. М.

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПЕСИМІЗМ" В ПЛОЩИНІ ЛІНГВІСТИКИ.............................................................................................................................. 145

Копчак О. І.

ТИПИ МІЖМОВНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

З КОМПОНЕНТ ОМ-ГЛЮТОНІМОМ СУЧАСНИХ ПЕРСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ МОВ    148

Коротких Н. Р.

ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК РЕФЛЕКСИВНА ОДИНИЦЯ МОВИ.................................................. 152

Косенко А. В.

КОНЦЕПТ BEAUTY У КАЗКОВОМУ ДИСКУРСІ................................................................. 154

Костенюк В. М.,

ФРАЗОВІ ДІЄСЛОВА ЯК ЗАСІБ СЕМАНТИЗАЦІЇ ПРОСТОРОВИХ ВІДНОСИН (на матеріалі французькій мові)........................................................................................................................... 158

Котвицька В. А.

ФІКСАЦІЯ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗАПОЗИЧУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ СЛІВ

НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ XX - НА ПОЧАТКУ XXI СТ.     162

Князян М. О., Буткова Г. В.,

ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ НОМІНАЦІЇ ПРІЗВИСЬК У ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ...................... 164

Кудря О. А.

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ

ЗІ ВТОРИННОЮ КОЛІРНОЮ НОМІНАЦІЄЮ.................................................................. 168

Кудрявцева О. Д.

СЕМАНТИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ ПРИЙМЕННИКІВ

У ТРЬОХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛЯХ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ                171

Купрікова Г. В.,

АКТУАЛІЗОВАНІ НОМЕНИ ОДЯГУ І ВЗУТТЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ... 175

Лисенко Л. О.

ЛІНГВОКУЛЬТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ЧАСУ В УКРАЇНСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ........................................................................................................................................... 178

Литвин А. А.

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОНЦЕПТУ "Т УРИЗМ" В АНГЛІЙСЬКІЙ КОНЦЕПТОСФЕРІ          182

Логвиненко М. І.

КОНЦЕПТ-СЦЕНАРІЙ, КОНЦЕПТ-СКРИПТ, ТЕКСТОВИЙ КОНЦЕПТ-СЦЕНАРІЙ:

ПРОБЛЕМАТИКА ТЛУМАЧЕННЯ 184Лук'янець Т. Г.

ІНТЕРСЕМІОТИЧНА КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ................... 186

Макеєва К.С.

ПРО АСПЕКТИ ТОПОНІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ........... 189

Максимчук О. Л.

АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У ТЕКСТАХ НІМЕЦЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ    194

Маляренко І. О.

ЕТНОАРХЕТИП WORLDTREE ЯК АРХЕТИПНИЙ ШАР ЕТНОКОНЦЕПТУ BUSH

(на матеріалі австралійських поетичних текстів)................................................................... 198

Миколенко Т. М.

АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ ОДИНИЦЬ СЛЕНГУ........................................................... 202

Мирошніченко І. М.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРАЦЬОВИТОСТІ ТА НЕРОБСТВА В ПОЛЬСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

(на прикладі фразеологізмів із компонентами-назвами продуктів харчування)                 204

Мицан Д. М.

ANTROPOCENTRYCZNA RECEPCJA RZECZYWISTOSCI W ZWLAZKACH FRAZEOLOGICZNYCH .

(na przykladzie polskich i ukrainskich jf) 207 Мойсеєнко Н. Г.

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСЕМ SOME

ТА ANY У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ................................................................... 210

Молокова О. Ф.

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ МОЖЛИВИЙ СВІТ ЯК ПРОСТІР РОЗГОРТАННЯ ТЕКСТОВОГО КОНЦЕПТУ ПАМ'ЯТЬ

(на матеріалі творів П. Модіано)............................................................................................. 212

Огуй О.

ХРИСТИЯНСЬКА СИМВОЛІКА КОЛЬОРУ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

(на матеріалі культури і літургії).............................................................................................. 216

Олійник Л. В.

РОЛЬ АСОЦІАТИВНИХ ОБРАЗІВ У СЕМАНТИЦІ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

НІМЕЦЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ МОВИ..................................................................................... 220

Онуфрієва І. Л.

ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНОЇ ТА ПОТЕНЦІЙНОЇ АНТРОПОНІМІЇ

СУЧАСНИМИ ЛІНГВІСТАМИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 222 Орел 1.1.

РАЦІОНАЛЬНА МОТИВАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ. .

(лінгвокогнітивний аспект)...................................................................................................... 226

Осовська І. М.

ЖАРГОНІЗМИ В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ СІМЕЙНОМУ ДИСКУРСІ............................... 229

Павлюк Т. П.

КОНЦЕПТ 'ЧАС' У ПОРІВНЯЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ....................................... 233

Падалка Р. М.

СТРУКТУРА ПАРАДИГМ ПРІЗВИЩ СЛОВ'ЯНЩИНИ ПОЧАТКУ ХХІ СТ..................... 237

Петришин М. Й.

СЕМАНТИКА ПРИКМЕТНИКА ОЛІГОЕ У МОВІ ГОМЕРІВСЬКОГО ЕПОСУ............... 240

Поздняков О. В.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОГО МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ 242

Поліщук В. Л.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФРАЗЕО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ МОДУСНОГО ТИПУ ФРАЗЕО-ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ "МІРА СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ" В НІМЕЦЬКІЙ,

АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ....................................................................... 245

Помігуєва Л. П.

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ТИПІВ ЛЕКСИЧНОЇ ПОЛІСЕМІЇ.................................. 248

Похилюк О. М.

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ТА ЕВФЕМІЗМИ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ......................................... 250

Рибенок В. В.

СУТНІСТЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ............................................ 253

Самсонова О. В.

УЯВА ЯК СКЛАДОВА МІКРОСИСТЕМИ "ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ЛЮДИНИ"

(на матеріалі фо з компонентом-назвою рослин)................................................................... 256

Свердан Т. П.

ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕТНОМАРКОВАНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ .(за матеріалами сучасних студій).......................................................................................................................................................... 259

Сізова Л. B.

КАТЕГОРІЯ ОЗНАЧЕНОСТІ ТА НЕОЗНАЧЕНОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

ТА ЗАСОБИ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ............................................................. 261

Silivanova I. M.

LINGUISTIC AND CULTURAL BASIS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS DENOTING

THE NOTION "PRESENT" IN ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES                   263

Слюніна О. В.

АРХЕТИПНИЙ КОНЦЕПТ ЗЕМЛЯ В ЛІНГВОКУЛЬТ УРОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ        266Снєжик О. П.

КОНЦЕПТ MARIAGE У ЦІННІСНО-МАРКОВАНИХ ВИСЛОВЛЕННЯХ....................... 270

Тараненко К. В.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ АНТОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ      274

Трофимюк О. М.

НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ "ІНТЕРЕС" (на матеріалі англомовної прози)............................................................................................................................................... 277

Федорова Ю. Г.

АНТРОПОЛОГІЧНИЙ МАРКЕР "CONTEMPORARY WOMAN" ТА ЙОГО РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ

В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ У СКЛАДІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ              279

Халіман О. В.

ГРАМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МИНУЛОГО ЧАСУ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ..... 283

Химинець М. Д.

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ АМЕРИКА У СУЧАСНОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ 286 Chugu S. D.

TEXT STUDIES FROM THE SOCIO-COGNITIVE PERSPECTIVE........................................ 289

Шевченко О. В.

ТЕКСТОВІ КОНЦЕПТИ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПРОЗИ СЕРЕДИНИ ХХ СТ............................... 292

Щербина С. М.

ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ SUCCESS<>

FAILURE В АНГЛОМОВНОМУ РЕЛІГІЙНОМУ ДИСКУРСІ......................................... 294

Юрків Н. З.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ В СИСТЕМІ ЛЕКСИЧНОЇ СИНОНІМІКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.......................................................................................................................................................... 298

Юрчишин Н. Д

ФРАЗЕМНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "СТРАХ" В УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ        301

Юшак В. М.

ВЛАСНІ ІМЕНА ЯК ОБ'ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ............................................... 303

Ящук А. К.

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТУ "ПРИРОДА" В ПОЕЗІЇ М. Т. РИЛЬСЬКОГО  306Збірник наукових праць

Наукові записки Серія "Філологічна"

Випуск 24

 

 

 

 

Головний редактор Пасічник І. Д. Відповідальний за випуск Коцюк Л. М. Укладачі Ковальчук І. В., Коцюк Л. М., Новоселецька С. В. Технічний редактор Свинарчук Р. В. Комп'ютерна верстка КрушинськоїН. О. Художнє оформлення обкладинки Олексійчук К. О.

 

 

За достовірність наведених фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори.

 

Підписано до друку 18. 04. 2011. Формат 42х30/4.

Папір офсетний. Друк різографія. Ум. друк. арк. 22,75. Гарнітура "TimesNewRoman" Наклад 100 прим.

Видавництво Національного університету "Острозька академія" Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. Свідоцтво про державну реєстрацію РВ №1 від 8 серпня 2000 року.


[1] next (42210) староангл. = future (22378) латин. (14 ст.)= emerging (1579) франц. (14 ст.)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 


Похожие статьи

О С Анан'єва - Вербалізація квантифікатора невизначеності few англійської мови