Ю В Макогон, В И Ландик, В Т Сусіденко - Внешнеэкономическая деятельность региональные экономические связи интеграция и глобализация - страница 1

Страницы:
1  2  3 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ, ИНТЕГРАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Макогон Ю.В.

Ландик В.И.

Сусіденко В. Т., Чорна Л.О., Синицька О.І. Vyshnevskyy V.P., Luk'yanenko O. Грішнова О.А., Крехівський І.О. Мокій А.І., Науменко С.В., Флейчук М.І., Засадко В.В. Орловська Ю.В., Дугінець Г.В. Мікула Н.А.

Писаренко С.М., Наслідник І.Л. Кліяненко Б. Т., Третяк В.В. Батченко Л.В., Рекова Н.Ю. Саломатина Л.Н., Горчаков В.Ю. Чижиков Г.Д.

Беганская И.Ю.

Пузанов І.І.

Гохберг О.Ю.

Кухарская Н.А. Журба І.Є.

Ciburiene J. A. Булатова О.В.

Дергачова В.В.

Пузанова Т.М.

Голубій І. Є.

Гонта О.І. Анисимова О.Н.

Горбенко І.В.

Друк В.Ю.,

Морозова О.В. Костенко Н.В., Ходикіна В.В., Ляшенко В.І., Бережна Т.Ф.,

Позиции Украины в системе мирового хозяйства с учётом вызовов современности

Механизм формирования конкурентных преимуществ Украины в машиностроительной отрасли

Конкурентоспроможна корпоративна культура як основа інвестиційної привабливості підприємства

Economics of trade taxes in merchandise trade

Ринок праці України під впливом глобалізації

Напрями інтенсифікації українсько-білоруських зв'язків прикордонних областей

Динаміка трансакційних витрат міжнародної інтеграції при функціонуванні ОЧЕС та ГУАМ Формування системи науково-аналітичного супроводу транскордонних проектів

Торговельне співробітництво України та Польщі в умовах розширеного ЄС

Сучасна система державного регулювання розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв' язків України Особливості управління потоковими процесами сучасного промислового підприємства - суб'єкта ЗЕД Роль глобализации в интеграции Украины в мировое экономическое пространство

Участь бізнес-асоціацій в проектуванні регіонального розвитку в контексті розвитку ЗЕД

Современные подходы к формированию институционального обеспечения интеграционных процессов Прогнозування обсягів зовнішньої торгівлі на макроекономічному рівні

Регіональний вимір моделі розвитку міжнародних економічних

відносин України з країнами Європейського Союзу

Регион как субъект трансформации национальной экономики

Стратегія розвитку транскордонного співробітництва як чинник

конкурентоспроможності регіонів України

International trade: Lithuanian case

Регіоналізація та глобалізація як провідні тенденції розвитку сучасного світового господарства

Международная конкурентоспособность национальной экономики в условиях глобализации Система показників, що характеризує формування умов зовнішньої торгівлі

Оцінка впливу прямих іноземних інвестицій на стимулювання експорту

Теоретичні підходи до регіоналізму в умовах глобалізації Оценка систематического риска инновационной и внешнеэкономической деятельности малых предприятий Україна в новій моделі світогосподарювання Устойчивое развитие региона в контексте глобализации мировой экономики

Система факторів, що визначають перспективи інтеграційного зближення України з Європейським Союзом Формування спеціального єврорегіонального режиму транскордонного співробітництва між Україною та Росією

4 16

24 29 32

41

46

53 57

63 67 72 77

89

96

103 108

113 121

127

132

139

146 154

161 168

174

180

184

Ляшенко С.В Кравченко В.О., Анісімов А.Є. Семенов А.А.

Тарлопов І.О.

Капранова Л.Г.

Христиановский В.В. Музыченко Н.П.

Ашихмин Д.

Волков І.

Бешуля О.В.

Гаркуша А.Н.

Горбенко Ю.В.

Гурова В.О.

Джастус Є.Ю.

Єрмилова К.В.

Коваленко Е.О.

Коломиец Ю.В.

Корума М.А.

Марченко К. Миронишина Е.В.

Мітін М.М. Перенчук А.П. Попова В.Г. Самодеева Н.Н. Ткачук У.В.

Федоришин Н.Ю.

Шилік Л.В.

Журавлев Ю. Крамаренко А.А.

Соколов Г.В.

Деякі аспекти соціально - економічного розвитку України в

контексті участі у процесах міжнародної економічної інтеграції 195

Особенности трансграничных слияний и поглощений в

современных условиях 203

Сучасна глобалізація: стан, проблеми та перспективи розвитку

України 209

Світові інтеграційні процеси та необхідність інтеграції України

в світове господарство 213

Вопросы информационной безопасности Украины 220

Оценка   эффективности   создания   корпоративных структур

металлургическими компаниями Украины 222

Зарубежный опыт государственного и регионального

регулирования внешнеэкономической деятельности 230

Стан і перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності

підприємств України 235

Использование SWOT-анализа как инструмента стратегического

планирования развитием предприятия 239

Перспективы развития металлургической отрасли Украины на

внешних рынках 245

Тенденції інтеграції України до світових господарських

відносин 250

Формування зовнішньоекономічної стратегії України в умовах

інтеграції до європейських регіональних структур 254

Характер организационно-функциональных связей Нигерии с

глобальной экономикой и роль государства в развитии

хозяйства страны 260

Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності України як

умова зміцнення її позицій в системі світогосподарських

відносин 266

Особенности интеграции Украины в единое экономическое

пространство и Европейский Союз 273

Анализ интеграции Украины в Европейский Союз на

современном этапе 280

Теоретический аспект диверсификации в рамках мировой

глобализации 285

Оцінка цілей зовнішньоекономічного регулювання в Україні 291

Перспективы консолидации фармацевтических компаний в

контексте интеграционной реструктуризации мировой

экономики 297

Особливості розвитку зовнішньої торгівлі України з країнами

ЄС 303

Некоторые аспекты вхождения Украины в мировую

хозяйственную систему 309

Визначення ефектів від інтеграції України до світового

господарства з використанням методу ранжування 314

Тенденции современных трансформаций на мировом рынке

нефти в условиях глобализации 320

Вплив релігійного чинника на трансформаційні процеси

соціально-економічного розвитку країн з перехідною

економікою в контексті євроінтеграційних прагнень України 324

Теоретичні моделі міжнародної економічної інтеграції та їх

адаптивність до умов перехідної економіки 330

Транскордонне співробітництво регюшв в контексті процегів

європейської штеграції 338

Развитие рынка услуг в Украине в контексте вступления в ВТО 348

Тенденции состояние развития мировой угольной

промышленности в условиях глобализации 352 Формирование      конкурентоспособных производственных кластерных систем в машиностроении Украины 360

Чепеленко А.М. Сэмкова Л.В.

Токарева В.И.

Садовская Н.Н.

Хаджинова Г.П., Хаджинов И.В. Гєллєр Є.Б.,

Вей Хей Ши

Челяби-Заде Ю.У.

Яглов М.

Вплив процесу вступу до СОТ на стан української економіки 365

Макроекономічні показники розвитку міжнародної економічної

діяльності України 369

Адаптивный механизм как основополагающий элемент

концепции управления национальными экономическими

системами 374

Стратегия организации инновационной деятельности в

экономической системе в условиях выхода на внешний рынок 380

Глобализация и ее влияние на демографические процессы

386

Характеристика експортної діяльності українських підприємств

на прикладі ВАТ «ММК імені Ілліча» 391

Аналіз динаміки торгівлі між Україною і країнами Південно-

Східної Азії 400

Современные вызовы к определению Украины как транзитного

государства на евразийских рынках 411

Состояние мирового рынка сельскохозяйственного сырья 416

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Амоша О.І. Янковский Н.А. Адамов Б.І.

Черниченко Г.А.

Козак Ю.Г.,

Якубовський С.О. Рязанцев С.В., Андронова И.В., Письменная Е.Е. Луцишин З.О. Мельник А.Ф., Лаврів Л.А. Бузько И.Р., Сущенко Е.А., Часовский С.А. Борецкая Н.П., Нестерцов В.Д.

Миценко І.М.

Романюк М.Д., Стефінін В.В. Сазонець І.Л., Федорова В.А. Burris P. Павленко И.И.

Павлюк А.П.

Палагусинець Р.

Гамов М.С.

Семенихин Г.В.

Проблеми покращення взаємодії академічної науки, освіти і 419 промислового виробництва

Понятие конкурентоспособности национальной экономики в 425 условиях глобализации

Особливості розвитку спеціальних економічних зон та 432 територій пріоритетного розвитку з пільговим режимом інвестиційної діяльності в умовах глобалізації

Экологические аспекты конкурентоспособности национальной 440 экономики в условиях глобализации

Инвестиционные и инновационные процессы, повышение 446 конкурентоспособности, научно-технический потенциал Украина и украинская диаспора за границей в контексте 453 трудовой миграции в СНГ

Інтернаціоналізація та транснаціоналізація капіталу 460 Стратегічне планування як основа в прийнятті рішень щодо 468 залучення інвестицій в економіку регіону

Проблемы и перспективы формирования инновационно- 476 инвестиционной модели развития экономики Украины

Формирование правовых и экономических условий 480 привлечения иностранных инвестиций в экономику царской России (к.ХГХ нач. ХХ вв.)

Конкурентна політика в контексті інтернаціоналізації 487 інноваційних процесів

Якість праці як чинник конкурентоспроможності економіки в 495 умовах глобалізації

Дослідження стану іноземного інвестування в економіку 501 України (на прикладі цементної промисловості) Foreign Direct Investment in Ukraine - Donbass 507 Система выбора перспективных шахт в процессе 510 инвестирования поддержания их мощности

Напрями підвищення конкурентоспроможності регіонів 515 України

Привабливість інвестиційного середовища України 521 Інвестиційний клімат регіону: ризики та ресурси 524 Некоторые аспекты развития инвестиционных процессов в 528 Украине и Донецкой области

Чентуков Ю.И. Ситников М.М.

Тодоров Т.И.

Громенкова С.В.

Медведкін Т.С. Беззубченко О.А.

Бутенко Н.В.

Волгина Н.А.

Дидченко О.И.

Журило І.В., Полтавець М.М.

Загорна Т.О.

Иванов М.Ф., Яркова Н.И.

Иванова Е.В.

Коваленко Н.В.

Кондаурова І.О., Омельченко В.В. Кушерець Д.В.

Лаврентьев В.М.

Лісогор Л.С.

Логутова Т.Г., Ушуллу И.М. Лысенко К.В.

Шевченко-Марсель В.І. Мацука В.М. Мельник С.В.

Попадюк Т.Г.

Рубцова М.Ю.

Сердюк О.Ю. Шилец Е.С.

Бойко Л.І.

Кіро О.С.,

Инвестиционные проблемы металлургической отрасли 535 Украины

Проблеми соціалізації інноваційного розвитку економіки 539 України та світовий досвід фінансування інновацій Политика за стимулиране на инвестиционните процеси в 547 Република България

Государственная политика обеспечения 552 конкурентоспособности национальных товаропроизводителей: теория и практика

Підвищення конкурентоспроможності експортоорієнтованих 558 галузей України в умовах глобалізації

Міжнародні перспективи реалізації національних 563 конкурентних переваг підприємствами металургійного комплексу України

Методичні засади формування ефективної системи взаємин з 570 інвесторами

Эклектическая парадигма Даннинга: возможности объяснения 574 динамики притока прямых иностранных инвестиций в Россию Анализ системы финансирования инновационной деятельности 582 предприятий в мире и Украине

Конкурентоспроможність продукції: методологічні аспекти 588 оцінювання

Моделювання впливу технологічних обмежень на процеси 594 розвитку металургійної галузі

Основные пути повышения инвестиционной 602 привлекательности донбасского региона для иностранных инвесторов

Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику 606

России в свете эволюции мирового рынка капиталов

Проблеми формування конкурентоспроможної національної 614

економіки

Реалії розвитку інвестиційної політики в Україні 621

Вступ України до СОТ як чинник підвищення 624 конкурентоспроможності авіаційної галузі України Инвестиционная политика и социально - трудовые отношения: 630 философия экономической практики

Оцінка конкурентоспроможності робочої сили у контексті 635 формування конкурентного середовища на ринку праці Особенности формирования инновационных ресурсов для 642 перевооружения крупных предприятия

Интеграция экономики Украины в процесс 646 транснационализации путем активизации инвестиционной деятельности

Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності регіону 652 Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні 659 Напрями пом'якшення негативного впливу на соціально- 666 трудові відносини від вступу України до СОТ

К вопросу об организационных формах реализации инноваций 673

и коммерциализации инновационной деятельности:

технопарки и технополисы в сотрудничестве стран

Інтеграційні механізми включення України до 680

високотехнологічного сектору транснаціонального

виробництва

Інвестиційні напрямки удосконалення управлінського 684 потенціалу металургійної галузі

Развитие конкуренции и состязательности в европейских 689 странах

Ефективність розвитку кластерних об' єднань 693 Багатомірний підхід до регіональної кластерної політики в 697

Барановська М.І. Антонюк Г.Я.

Аванесова И.Б.

Бабець І.Г., Кирилів М.В. Беличенко Е.А.

Бутюгин Н.А.

Волкова Т.

Воловик О.Л. Воробйова В.В. Георгиев В.А. Горовенко Л.А.

Гриценко М.С.

Дубенюк Я.А. Душков В.І.

Кемічаджи Т.І. Колесник В.В.

Корнєва Н.В. Корольков А. А.

Криворучко Н.В. Курносова О.А.

Кучмук Д.В.

Мокій О.А.

Немировская А. А. Недодатко А.С. Петренко Д.А.

Скибіна О.О.

Соцкая Ю.С.

Таранич А. В.

Усиченко Т. В. Федотов А.А.

Хоружий Ю.С.

Христянович Ю. Сысоева И.В.

Європі

Оцінка можливих економічних ефектів для вітчизняної молокопереробної промисловості в контексті вступу до СОТ Проблемы и особенности формирования инвестиционного потенциала субъектов хозяйствования

Роль державного фінансування у забезпеченні інноваційного розвитку регіонів

Проблемы и перспективы привлечения прямых иностранных инвестиций в СЭЗ и ТПР как основы интеграции Украины в мировой рынок инвестиций

Выбор инновационной стратегии компании из имеющихся

альтернатив с использованием метода энниаграмм

Анализ конкурентных преимуществ продукции украинского

машиностроения на мировых рынках

Влияние государства на деятельность СЭЗ и ТПР

Оцінка інвестиційної привабливості нерухомості

Сценарный подход к управлению инвестиционными проектами

Создание благоприятного инвестиционного климата в Украине

с целью повышения конкурентоспособности отечественной

продукции

Розробка механізму формування конкурентних переваг України на світовому ринку металопродукції

Оцінка конкурентоспроможності туристичної галузі України Особливості формування і становлення ринку науково-технічної інформації в Україні

Оцінка стану інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні Повышение конкурентоспособности предприятия на основе использования зарубежного опыта подготовки управленческого персонала

Управління конкурентоспроможністю економіки України Использование в финансовом управлении специализированных компьютерных систем для повышения привлекательности инвестиционного проекта

Функціонування вільних економічних зон в Україні на базі великого міста

Стратегия внешнеэкономической деятельности в системе управления инновационным развитием промышленного предприятия

Рівні розвитку інтеграційних процесів у світовому господарстві

Механізми підвищення рівня технологомісткості та екологобезпечності іноземних інвестицій Зарубежный опыт инвестирования в человеческий капитал Анализ методов оценки риска в инвестиционном процессе Изменение инвестиционной надежности в границах возможного снижения себестоимости добычи угля Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності національної економіки

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Ю В Макогон, В И Ландик, В Т Сусіденко - Внешнеэкономическая деятельность региональные экономические связи интеграция и глобализация