М І Гнатюк - Наукові записки - страница 52

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 

розділ з. літературознавчі студії

Бакай Н.

художній час і простір у творах в. підмогильного
"військовий літун" та "третя революція"
................ 210

Банацька Н.

як у краплині води............................................................ 220

Білоус О.

чудо і трансцендентність історичного мислення

у "повісті врем'яних літ"                                               248

Білоус П.

тип ренесансного лицарства у поемі

"про острозьку війну" симона пекаліда                   258

Бурченя В.

"вогненні стовпи" романа іваничука

в контексті палімпсестного письма                       263

Гнатюк М. І.

літературна критика, її предмет і завдання................ 271

Годунок З. В.

символічна функція кольору у художній прозі

м. хвильового  282

Демедюк Н. В.

лейтмотив повісті "санаторійна зона"

миколи хвильового    291

Дмитрук О.

вимір "природне/штучне" у романі юрія косача
"еней та життя інших"
................................................. 302

Капленко О. М.

феномен "сценарного" стилю оповіді

авангардиста леоніда скрипника                              321

Кирянчук Б.

питання герменевтики в теоретико-літературних
концепціях м. бахтіна
       334Когут О.

концепт масової політичної свідомості
"маленької людини" та симулякру
"людини-гвинтика" у сюжетах сучасної
української драматургії
.............................................. 347

Корнійчук Т.

особливості композиції нотаток павла тичини...357

Крикавська О.

жанрологічний аспект

вивчення біографічного письма                               367

Матчук А.

слово як феномен буття.. 378

Мельничук О.

винниченківські впливи в драматургії
я. мамонтова. 385

Миненко Ю.

барокова символіка геральдичної поезії..................... 396

Пастух Х.

наративна стратегія як система у романі

емілії бронте "буреверхи"                                             405

Поліщук Я.

ре-візії минулого в сучасній літературі....................... 413

Саковець С.

міфопоетика творчості василя стуса.......................... 428

Степанець В.О.

міфи та архетипи: їх місце і роль

в історичних драмах івана кочерги                           436

Тхорук Р.

драма михайла старицького "не судилось":

авторська тема й читацькі стратегії                         444

Томчук Л.

жіноча меланхолія як текст........................................... 464

ХодюкО.

сецесія як стиль перехідної доби у поетичному циклі галини комарівни "над чорним морем"....472розділ 4. фольклористика

Хмель В. А.

діалог шляхетності в колядковому полі українців
і поляків
......................................................................... 482

 

розділ 5. рецензії

Єрмоленко C. Я.

"до словечка, до слів'ятка притулися, може,

так хоч мови рідної навчишся"                                  491

Сюта Г. М.

"на каторзі жорстоких віршів

так тяжко душить слово-жорно..."     498НАУКОВІ ЗАПИСКИ

 

 

Серія "Філологічна"

 

 

Випуск 10

 

Головний редактор Пасічник І. Д. Укладач Вокальчук Г.М. Технічний редактор Свинарчук Р. В. Комп'ютерна верстка Крушинської Н. О. Художнє оформлення обкладинки Свинарчука Р. В.

 

 

Підписано до друку 20.11.2008 р. Формат 42x30/4. Папір офсетний. Друк різографія. Ум. друк. арк. 14,99. Гарнітура "TimesNewRomanC" Наклад 100 прим.

Видавництво Національного університету "Острозька академія" Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. Свідоцтво про державну реєстрацію РВ №1 від 8 серпня 2000 року.


[1] Історичного штибу твори визначать, на мою думку, сегмент усві­домлення національної та державної самототожності. Вони перебува­ють у значній залежності від форм, вироблених у трьох мною названих циклах, щедро із них запозичуючи структурний матеріал; на відбір фор-мульних структур впливає завдання справити запрограмоване (інтенцій-не) враження. У другій половині ХІХ сторіччя саме відбувається процес формування, становлення, відбирання й стереотипізації вдалих форму-лок історичної драми.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16