К В Безверхий - Внутрішньогосподарський контроль непрямих витрат промислових підприємств - страница 1

Страницы:
1  2  3 

Фінанси, облік і аудит. 2010. № 16

7. Алексеенко И. Осторожная щедрость // Эксперт. — 21—27 червня 2010. — № 24. — С. 30—33.

8. Буруль Е. В каком банке дадут дешевый кредит. — 10.06.2010 // http://www.domik.net

Стаття надійшла до редакції 23.06. 2010 р.

Розділ ІІ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

УДК 657.471 К. В. Безверхий,

аспірант кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Выяснено сущность внутрихозяйственного контроля косвенных расходов промышленных предприятий. Определены субъекты и объекты, цель и задания, методы и методические приемы проведения внутрихозяйственного контроля косвенных расходов.

Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, непрямые расходы, цель, задания, методы, методические приемы.

In the article it is found out the essence of internal control of indirect costs of industrial enterprises. Subjects and objects, the purpose and tasks, methods and instructional techniques for internal control of indirect costs were identified.

Key words: internal control, Indirect costs, the purpose, tasks, methods, Instructional techniques

Визначено сутність внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств. З'ясовано суб'єкти та об'єкти, ціль та завдання, методи та методичні прийомі проведення внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат.

Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, непрямі витрати, мета, завдання, методи, методичні прийоми

Необхідною умовою для ефективного управління промисловими підприємствами, зокрема підприємствами приладобудування, є вдосконалення системи внутрішньогосподарського контролю діяльності підприємств як важливої функції управління. Тому, внутрішньогоcподарський    контроль,    який    здійснюється на

194промислових підприємствах, набуває дедалі важливішого значення. Згідно вимог до складання фінансової звітності криється обов'язковість проведення підприємствами контролю за власними ресурсами.

Питання сутності внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат, суб' єктів та об' єктів внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств не знайшло широкого відображення у науково-практичній літературі, за винятком наукових праць Ю. Давидова. Отже, це питання є актуальним для подальшого дослідження та проведення науково-практичних дискусій.

Тому метою цього дослідження є спроба з'ясувати сутність внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат, суб'єктів та об'єктів, мету та завдання, методи та методичні прийоми здійснення внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств.

Для того, щоб з'ясувати сутність внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат, слід з' ясувати, перш за все, сутність власне поняття «внутрішньогосподарський контроль». У результаті вивчення попередніх досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених-науковців встановлено розбіжності у визначеннях цього поняття (табл. 1).

Аналізуючи дані табл. 1, можна дійти висновку, що в теорії та практиці контролю найчастіше використовуються обидва терміни «внутрішній контроль» та «внутрішньогосподарський контроль». Як зазначає Т. Бутинець: «Дослідження значної кількості публікацій показало, що в капіталістичному світі з давніх давен вживали термін ВК (внутрішній контроль — примітка автора), а в колишньому СРСР — внутрішньогосподарський (ВГК). Сутність цих понять одна й та ж» [1, с. 14]. Незважаючи, що автор ототожнює вищенаведені терміни, ми підтримуємо думку вітчизняного провідного вченого-науковця Н. Виговської, яка зазначає: «Щодо поняття «внутрішній контроль» вважаємо, що його можна розуміти у більш широкому розумінні, ніж внутрішньогосподарський контроль» [2, с. 297]. М. Бондар у своїй монографії «Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю» наголошує, що «визначаючи сутність внутрішньогосподарського контролю, вважаємо відносити до цього саме фінансово-господарський контроль, що здійснюється на рівні окремого підприємства, організації» [3, с. 195]. Ми вважаємо, що термін «фінансово-господарський     контроль»,     щодо позначення

195контролю, який здійснюється всередині окремого господарюючого суб'єкта — підприємства, організації, установи, з теоретичних позицій має дискусійний характер. Оскільки на практиці термін «фінансово-господарський контроль» використовується для позначення контролю, що здійснюється державними органами виконавчої влади, а саме Державною податковою службою України, Державною контрольно-ревізійною службою України, Рахунковою палатою України, Державним казначейством України, Антимонопольним комітетом України, Пенсійним фондом України, Державною інспекцією з контролю за цінами та іншими.

Таблиця 1

ВИЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В СЕРЕДИНІ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, А ТАКОЖ У СЕРЕДИНІ МІНІСТЕРСТВ У ПРАЦЯХ УЧЕНИХ-НАУКОВЦІВ

№ з/п

Учені-науковці

Визначення, які пропонують учені-науковці у теорії та практиці контролю на рівні підприємств, устан

організацій, міністерств.

 

 

Внутрішній контроль

Внутрішньо-господарсь кий контроль

Внутрішній

економічний

контроль

Внутрішньо-

системний

контоль

Внутрішній фінансового-подарський контроль

Внутрішній фінансовий контроль

Внутрішньо­виробничий контроль

Контроль на мікроеконо-мічному рівні

Внутрішньо-

і

Акєнтьєва О. Б.

Х

 

2

Андерсон Х. Р.

Х

 

3

Андрєєв В. Д.

Х

 

4

Аренс Е. А.

Х

 

5

Ахмєтова Г. В.

Х

 

6

Балан О. С.

Х

 

7

Бардаш С. В.

X

Х

 

8

Бєлобжецький І. А.

Х

 

9

Білуха М. Т.

Х

 

10

Бондар В. П.

Х

 

11

Бондар М. І.

Х

Х

 

12

Борисенко М. В.

Х

Х

 

13

Бурляй Г. Л.

Х

 

14

Бурцев В. В.

Х

 

196

Продовження табл. 1

№ з/п

Учені-науковці

Визначення, які пропонують учені-науковці у теорії та практиці контролю на рівні підприємств, устан

організацій, міністерств.

 

 

Внутрішній контроль

Внутрішньо-господарсь кий контроль

Внутрішній

економічний

контроль

Внутрішньо-

системний

контоль

Внутрішній фінансового-подарський контроль

Внутрішній фінансовий контроль

Внутрішньо­виробничий контроль

Контроль на мікроеконо-мічному рівні

Внутрішньо-

15

Бутинець Ф. Ф.

Х

 

16

Бутинець Т. А.

Х

Х

Х

 

17

Вітвицька Н. С.

 

18

Виговська Н. Г.

Х

X

 

19

Вознюк Г. Л.

Х

 

20

Воляник Г. М.

Х

 

21

Гаджиєв М. Г.

Х

 

22

Гавришко І. К.

Х

 

23

Гордополов В. Ю.

Х

 

24

Горшинський В. М.

Х

 

25

Давидов Ю. Г.

Х

 

26

Дерій В. А.

Х

 

27

Дікань Л. В.

Х

 

28

Дмитренко І. М.

Х

 

29

Дрозд І. К.

Х

 

30

Жила В. Г.

Х

 

31

Загородній А. Г.

Х

 

32

Звєздін А. Л.

Х

 

33

Івахненков С. В.

Х

Х

 

34

Калюга Є. В.

Х

 

35

Канурна З. Ф.

Х

 

36

Кобичева О. С.

Х

 

37

Колдуелл Д. С.

Х

 

38

Колесніков Г. О.

Х

 

39

Корінька М. Д.

Х

 

40

Костирко Р. О.

Х

 

41

Коцупатрий М. М.

Х

 

197

Фінанси, облік і аудит. 2010. № 16

42

Кочерін Є. А.

Х

— —

 

43

Крамаровський Л. М.

Х

— —

 

44

Криницький Р. І.

Х

— —

 

45

Кужельний М. В.

Х

— —

 

46

Кузик Н. П.

Х

— —

 

47

Кузьмін Д. Л.

Х

— —

 

48

Ларіков В. Ю.

Х

— —

 

49

Лаптєв В. В.

Х —

 

50

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

К В Безверхий - Внутрішньогосподарський контроль непрямих витрат промислових підприємств

К В Безверхий - Дотація як ефективна форма державної аграрної політики щодо розвитку селянських

К В Безверхий - Організація обліку придбання інформаційно-правових систем та витрат на їх обслуговування

К В безверхий - Роль селянських господарств в аграрному секторі економіки україни

К В Безверхий - Ще раз про тлумачення сутності понять затрати і витрати витрати виробництва та виробнича собівартість