Н В Гойло - Внутрішні розрахунки в системі бухгалтерського обліку історичний аспект та досвід зарубіжних країн - страница 1

Страницы:
1  2 

ВІСНИК ЖДТУ № 2 (56)

Економічні науки

УДК 657.43

Гойло Н.В., асист.,

Житомирський державний технологічний університет

ВНУТРІШНІ РОЗРАХУНКИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Визначено сутність внутрішніх розрахунків в історичній ретроспектив/', проведено аналіз, здійснено групування та узагальнення інформації про внутрішні розрахунки в планах рахунків за період з 1925 р. по 1987 р., досліджено світовий досвід відносно практики розробки підходів до побудови планів рахунків, що

відображають внутрішні розрахунки Постановка проблеми. Багато століть бухгалтерські Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий

працівники практично не цікавились історією свого фаху.     внесок  у  вирішенні  проблемних  питань історичного

Тільки на початку XX ст. зародився науковий інтерес до вивчення історії бухгалтерського обліку.

Знання історії обліку важливе для розуміння його сучасного стану і оцінки можливих напрямків розвитку. Історична еволюція бухгалтерського обліку розглядається не заради її самої, а для полегшення розуміння сучасного і оцінки майбутнього.

Вивчаючи історію, минуле своєї справи, науки, бухгалтерські працівники по-різному розуміють і трактують методи її вивчення і дослідження. Тому підходи до узагальнення і викладення даних питань були і є різними. Дослідження сучасного стану об'єкта "внутрішніх розрахунків" неможливе без осмислення його історичного розвитку.

Необхідність вивчення положень історії, які заклали підґрунтя розвитку бухгалтерського обліку внутрішніх розрахунків, зумовлює актуальність даного дослідження.

розвитку внутрішніх розрахунків здійснили такі відомі вчені, як: Ф.Ф. Бутинець, Я.В. Соколов, В.М. Костюченко, Н.О. Литвиненко, О.В. Тюлюканова.

Мета дослідження. Визначення сутності внутрішніх розрахунків в різні історичні часи, аналіз і систематизація інформації про внутрішні розрахунки в планах рахунків за період з 1925 р. по 1987 р. в СРСР та в сучасних закордонних планах рахунків з метою узагальнення досвіду щодо практики їх розробки.

Викладення основного матеріалу дослідження. Ярошовець Н.В. [22, с. 7] у своїй роботі застосувала до визначення періодизації становлення і розвитку бухгалтерського обліку в Україні принцип з'ясування основи еволюції бухгалтерського обліку (економічні умови та економічні відносини) та фіксації переходу від одного етапу до наступного (рис. 1).

Економічні умови (розвиток ремесел, сільського господарства,

промисловості, сфери обслуговування, інформатизація та

ін.)

Основа обліку - економічні відносини (продукто- та товарообмін, розвиток грошової, кредитної, податкової, митної систем тощо)

Характер та еволюція обліку (розвиток форм,

прийомів та методів обліку, нормативної бази та наукового обґрунтування тощо)

Періодизація бухгалтерського обліку

Рис. 1. Критерії періодизації бухгалтерського

На підставі виявлених критеріїв еволюції вітчизняного бухгалтерського обліку охарактеризуємо основні моменти виникнення та розвитку внутрішніх розрахунків в Україні.

Перші згадування про рахунки дебіторської заборгованості (контокоренту) знаходимо ще з біблійних часів у вислові царя Соломона, який наполягає на тому, щоб купець рахував, оцінював і записував свої борги [4, с. 380].

Трипільська культура (ІІІ тис. до н.е.) характеризується появою ремесел та натуральним продуктообміном, що свідчить про виникнення перших розрахункових операцій між селянами. У грецьких містах Чорноморського узбережжя (І тис. до н.е.) відбувався розвиток ремесел, зовнішньої торгівлі та податкової системи на підставі грошового обігу та товарообміну, що викликало необхідність ведення обліку доходів, витрат і податків, та створенням певних умов для здійснення розрахунків, тобто стягнення податків.

Період Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (X-XIV ст.) характеризувався розвитком ремесел, торгівлі, встановленням регулярних податків, поєднанням натурального обміну з грошовим обігом та товарообміном. Це передбачало облік заборгованості не тільки із застосуванням товарообміну, а і здійснення грошових розрахунків.

Існування українських земель у складі Польсько-Литовської держави та Козацька доба (XV-XVII ст.) відзначені подальшим розвитком ремесел та сільського господарства, появою непрямих податків поряд з прямими, розвитком зовнішньої торгівлі та кредитних відносин, що передбачало розвинений грошовий обіг та товарообмін, вексельний обіг та лихварство. Для цього періоду   характерна   поява внутрішньогосподарських обліку (систематизовано на основі [22, с. 7])

розрахунків, що здійснювалися між структурними одиницями сільського господарства, розширенням сільськогосподарської діяльності.

В період знаходження України в складі Австро-Угорської та Російської імперії (XVIII - поч. XX ст.) набуває подальшого розвитку промисловість, торгівля, виникла банківська система та кооперативний рух, формується єдина грошова система та загальнонаціональний ринок. Це говорить про те, що значно розпочали розширювати господарську діяльність промислові, торгові підприємства, створювати філії на вітчизняній території, які дали змогу посилення розрахунків між підприємствами та їх структурними одиницями.

Набуття Україною незалежності (1991 р.) призвело до початку економічних реформ на підставі приватизації, спрямованих до виникнення ринкових товаровідносин, створення національних грошової, банківської, фінансової, податкової, митної систем, участі України в процесах міжнародної економічної інтеграції. Це свідчить про появу певних об'єднань та угрупувань (кооперативів, об'єднаних у споживчі товариства), що вимагало від рахівництва відображення якісно нової категорії -внутрішньогосподарських розрахунків як розрахунків між окремими госпрозрахунковими структурами (кооперативами) однієї економічної одиниці (споживчого товариства).

Дослідження історичного аспекту появи та розвитку внутрішніх розрахунків на території сучасної України дає підстави стверджувати, що внутрішні розрахунки вперше з'явилися як внутрішньогосподарські (внутрішньофірмові) та поступово переросли у внутрішньосистемні. Поява внутрішньогосподарських розрахунків обумовлена потребою капіталізації сільського господарства.

© Гойло Н.В., 2011

55

Так, І. Крайбіг в своїх працях розглядав теорію двох рядів рахунків. Спільно з Р. Райшем, аналізуючи рахунки внутрішньофірмових розрахунків, звернув увагу на те, що мова йде про одну юридичну особу, а, отже, в цьому випадку має виникати єдиний обліковий цикл, в якому і для центру, і для його філій мають відкриватися рахунки внутрішньофірмових взаємних розрахунків [2, с. 71].

Виходячи з цього був сформульований принцип бухгалтерського обліку відомий, як постулат Райша-Крайбіга: обороти і сальдо по рахунках взаємних (внутрішніх) розрахунків повинні бути дзеркально рівні (тотожні) в центральному відділенні та у філіях [2, с. 71].

Цікаві погляди Ж.Г. Курсель-Сенеля і на організацію обліку, і на зведення балансів в умовах децентралізації обліку по філіях. Він вважав, що центральна контора повинна вести рахунок Філій, а філії - рахунок Центральної контори. При цьому Ж.Г. Курсель-Сенель розглядав два варіанти: в першому випадку сальдо рахунку Філій (прибутків або збитків) переносяться або на рахунок Балансу заключного, або на рахунок Збитків та прибутків центральної контори; в другому випадку необхідно робити розгорнуті проводки, які дозволяють об'єднати всі види цінностей і боргів, які є в Головній конторі та у Філіях, тобто штучно створюються фіктивні внутрішньофірмові обороти. Ж.Г. Курсель-Сенель вважав останній варіант правильнішим.

Таблиця 1. Розвиток внутрішніх розрахунків в представників української школи (узагальнено на основі [2, 3])

Методологічну основу бухгалтерського обліку об'єкта внутрішніх розрахунків досліджували Г. Маркезіні та К. Чербоні, які вивчали "практичні, перш за все, організаційні питання бухгалтерського обліку, порядок відображення фактів господарського життя". У центрі уваги Г. Маркезіні стояло питання обліку внутрішніх розрахунків. "Він вважав за доцільне у кожному відділенні фірми відкрити рахунок Головної контори. Усі розрахунки відділення з головною конторою та іншими відділеннями своєї фірми в обов'язковому порядку повинні були проводитись через цей рахунок. Фінансові результати відділень (прибуток чи збиток) повинні були також проводитись через цей рахунок. Крім того, Г. Маркезіні при складанні балансу фірми, який являв собою і баланс головної контори, передбачав виділення внутрішніх оборотів, наприклад, у філії - кредит рахунку Товарів, дебет рахунку Головної контори, в центрі - дебет рахунку Товарів, кредит рахунку Головної контори (розрахунки з філіями). Виведення фінансового результату по кожній філії було обов'язковою умовою бухгалтерії" [18, с. 136].

Особливої уваги потребують положення української школи, сформованої в кінці XIX ст. - на початку XX ст., погляди представників якої наведено в табл. 1.

Представники

Праці

Основні погляди

1

2

3

Бородкін Олексій Сергійович

"Учет производственных затрат в промышленности", (1973)

Значна увага приділена питанням організації обліку результатів госпрозрахункової діяльності цехів

Валуєв Борис Іванович

"Развитие     организации управления экономическо-производственных объединений (програмно-целевой подход)" (1978)

Досліджено розвиток теоретичних основ, методології і організації бухгалтерського обліку на підприємствах та установах різних форм власності

Верига Юстина Андріївна

"Організація бухгалтерського обліку на спільних підприємствах" (1993, у співавторстві)

Визначено основні поняття щодо спільних підприємств та досліджено організацію бухгалтерського обліку на спільних підприємствах

КаракозІван Іванович

"Вопросы оперативного экономического анализа работы промышленного предприятия" (1964)

Досліджено питання теорії та методики аналізу, оперативного планування та контролю за роботою цехів та ділянок

Крамаровський Леонід Мойсейович

"Развитие контроля и бухгалтерского учета в промышленности и строительстве" (1989)

Всебічно досліджував методологію і методику бухгалтерського обліку та фінансової звітності державних будівельних організацій. При цьому обґрунтовано і розроблено пропозиції по вдосконаленню методології і методики бухгалтерського обліку основних ділянок виробничо-господарської діяльності будівельних організацій, у тому числі з організації обліку діяльності їх госпрозрахункових структурних підрозділів

Німчинов

Прокіп Петрович

"Нова система колгоспного обліку" (1960)

Досліджено переведення колгоспів України на госпрозрахунок та самоокупність. Створив, по суті, нову систему колгоспного обліку, яка, на відміну від діючої на той час (пристосованої до розподілу доходів колгоспів), надала можливість визначати собівартість колгоспної продукції, обліковувати виручку від її реалізації, зіставляти з витратами, визначати прибутки і збитки від діяльності кожного госпрозрахункового підрозділу, а всередині його - від вирощування кожної культури, виду чи вікової групи тварин

Постнікова Галина Валентинівна

"Оперативный контроль основной деятельности в колхозах и совхозах"

Досліджено методику оперативного контролю і аналізу господарської діяльності радгоспів і колгоспів в умовах внутрішньогосподарського розрахунку

Саблук Петро Трохимович

"Организация и эффективность оперативного анализа животноводства в условиях внутрихозяйственного расчета" (1974)

Широке коло наукових інтересів охоплює розробку теоретичних основ трансформації українського сільського господарства до ринкової економіки, формування нової моделі організації сільського господарства на засадах колективної і приватної власності, створення високоавтономних у господарському плані внутрішньогосподарських підрозділів всередині господарств та нових організаційно-правових форм господарювання, що ґрунтуються на приватній власності

Швець Віктор Григорович

"Деякі питання обліку та звітності в промислово-фінансових групах"

Досліджено теорію та організацію обліку в транснаціональних корпоративних об'єднаннях

Шкарабан Степан Іванович

"Економічний аналіз діяльності промислових підприємств і об'єднань" (1995)

Досліджено та узагальнено зміст, функції та основні особливості проведення аналізу різних форм об'єднань

Штейнман Михайло Якович

"Правильно определять экономию средств на производство" (1968)

Охарактеризована важливість правильного визначення суми економії або перевитрати засобів на виробництво для оцінки роботи бригад і ферм при внутрішньогосподарському розрахунку в колгоспах і радгоспах

 

"Строже контролировать выполнение хозрасчетных заданий" (1972)

Визначено необхідність контролю за роботою госпрозрахункових підрозділів, аналізу причин, що вплинули на виконання виробничих завдань, виявлення резервів для збільшення виходу продукції за умови економного витрачання праці і коштів

Також питанням внутрішньогосподарського розрахунку займалися вітчизняні науковці. Так, за редакцією В.М. Домбровського та у співавторстві видано низку праць з проблем внутрішньогосподарського розрахунку.

Крім того, заслуговують на увагу розробки колективу кафедри під керівництвом О.П. Міхалкевича з проблем організації обліку виробничих витрат та внутрішньогосподарських розрахунків між структурними підрозділами сільськогосподарських підприємств в умовах реформування відносин власності та створення різних організаційно-правових господарств.

Таблиця 2. Рахунки, передбачені планами рахунків СРСР (джерело та назва рахунків наведено мовою оригіналу)

Для більш детального узагальнення інформації про внутрішні розрахунки, нами проведено аналіз планів рахунків в період з 1925 р. по 1987 рр.

В табл. 2 наведений систематизований план рахунків СРСР, в яких наводиться шифр і назва рахунку, що передбачений для відображення внутрішніх розрахунків.

Джерело

Рік

Шифр і назва рахунку

1

2

3

Схема распланирования номенклатуры счетов текущего учета трастов [19]

1925

XII. Взаимные расчеты VII. Взаимные расчеты

Номенклатура счетов текущего учета лесной промышленности и лесного хозяйства на 1931 г. [11]

1931

XV. Взаимные расчеты IX. Взаимные расчеты

Инструкция к счетному плану на 1933 и корреспонденция счетов. - Москва-Ленинград, 1933 [8]

1933

XVIII. Взаимные расчеты XXV. Взаимные расчеты

Руководство по типовому плану счетов текущего учета основной деятельности хозорганизаций НКТП. - Москва-Ленинград, 1936 [16]

1936

Д. Внутренние счета Б. Внутренние счета

Иванов Б.В. Типовой счетный план в легкой промышленности СССР.    Писание    и    корреспонденции    счетов основной деятельности. - Москва-Ленинград, 1937 [7]

1937

Раздел XIV. Расчеты предприятий и трестов с главным   отраслевым   управлением НКЛП СССР и внутритрестовские расчеты

Руководств по типовому плану счетов текущего учета основной деятельности       хозяйственных      организаций тяжелой промышленности. - M., 1939 [17]

1939

Раздел 31. Междубалансовые и внутренние расчеты

Ехлаков А.Д. Счетный план и схема корреспонденции счетов для предприятий и снабсбытов системы наркомлеса СССР на 1940 г., М., 1940 [6]

1940

XV. Междубалансовые и внутренние расчеты X. Междубалансовые и внутренние расчеты

Характеристика счетов счетного плана основной деятельности союзов     потребительской     кооперации     (счетный план, характеристика счетов, типовая  корреспонденция счетов и строение аналитического учета). - М, 1944 [21]

1944

VI. Внутренние расчеты

Типовой    план    счетов    бухгалтерского    учета основной деятельности  государственных  промышленных предприятий союзного    и    республиканского    подчинения. Утвержден Министерством финансов СССР по согласованию с ЦСУ СССР 4 ноября 1954 № 1149 [20]

1954

Раздел XIV. Внутриведомственные расчеты

План    счетов    бухгалтерского    учета    для    хозрасчетных            1956            Раздел XIII. Взаимные расчеты организаций Министерства сельского хозяйства СССР [10]

План     счетов    бухгалтерского    учета производственно-хозяйственной      деятельности      совхозов      и других государственных предприятий сельского хозяйства (введен в действие с 01 января 1960 г.) [12]

1960

77. Внутриведомственные расчеты 79. Внутрихозяйственные расчеты

План   счетов   бухгалтерского  учета   в  совхозах   и других сельскохозяйственных        предприятиях, утвержденный Министерством  сельского хозяйства СССР от 26 сентября 1969 г. № 269-4. - М., 1969. [13]

1969

77. Внутриведомственные      расчеты по перераспределению  оборотных  средств и прибыли (в совхозах)

78. Внутриведомственные      расчеты по текущим операциям (в совхозах)

Единый    план    счетов    текущего    бухгалтерского чета производственно-хозяйственной   деятельности предприятий, строек и хозяйственных организаций министерства связи СССР от 06.02.1981 г. [5]

1981

77. Внутриведомственные      расчеты по перераспределению  оборотных  средств и прибыли

78. Внутриведомственные      расчеты по текущим операциям

79. Внутрихозяйственный расчеты

План     счетов    бухгалтерского    учета производственно-хозяйственной   деятельности   объединений,   предприятий и организаций.   Приказ   Министерства   финансов   СССР от 28.03.1985 № 40 [14]

1985

77. Внутриведомственные      расчеты по перераспределению  оборотных  средств и прибыли

78. Внутриведомственные      расчеты по текущим операциям

79. Внутрихозяйственный расчеты

План счетов бухгалтерского учета производственно-финансовой деятельности  объединений,  предприятий  и  организаций и учреждений системы Госагропрома СССР (31 декабря 1987) [15]

1987

78. Внутриведомственные расчеты

79. Внутрихозяйственный расчеты

"Джерело та назва рахунків наводяться мовою оригіналу За результатами дослідження нами виявлено, що з 1925 р. по 1937 р. внутрішні розрахунки були притаманні лише таким господарським одиницям як трести, мали властивості як активного, так і пасивного рахунку та велися із врахуванням різних областей діяльності підприємств.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н В Гойло - Внутрішні розрахунки в системі бухгалтерського обліку історичний аспект та досвід зарубіжних країн

Н В Гойло - Особливості організації та методики внутрішнього аудиту внутрішніх розрахунків групи підприємств

Н В Гойло - Характеристика організаційно-правових форм об'єднань підприємств та їх вплив на організацію обліку внутрішніх розрахунків

Н В Гойло - Розрахунки підприємства порівняння стану наукових досліджень в республіці білорусь україні та російській федерації