О В Філозоп - Внутрішній аудит та внутрішній контроль розмежування понять - страница 1

Страницы:
1  2  3 

УДК 657.6

..........Філозоп О.В., здобувач

Житомирський держаний технологічний університет

внутрішній аудит та внутрішній контроль: розмежування понять

Визначено сутність внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, а також здійснено розмежування даних понять для ефективності здійснення контролю на підприємстві

Постановка проблеми. Характерною рисою сучасних економічних відносин є розширення підприємств шляхом створення філій, відділень та дочірніх підприємств. У зв'язку з цим виникає необхідність в:

- отриманні достовірної інформації про діяльність таких підрозділів, які можуть знаходитись на дуже великій відстані одне від одного;

- визначенні ефективності роботи як підприємства, так і управлінського персоналу зокрема.

На сучасному етапі розвитку науки про господарський контроль вчені виділяють два види контролю всередині підприємства - внутрішній аудит та внутрішній контроль. Дуже важливим є визначення сутності та розмежування даних понять, оскільки і той і інший вид контролю має місце на підприємстві.

Метою дослідження є обґрунтування сутності понять "внутрішній аудит" та "внутрішній контроль" з метою їх розмежування, можливості розробки організаційних та методичних положень для господарської діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю свої праці присвятили наступні вчені: Р.А. Алборов, В.Д. Андрєєв, К.Б. Ахмеджанов, А.С. Бакаєв, І.А. Бєлобжецький, М.Т. Білуха, Е. Бірімкулов, К. Бірімкулова, С.М. Бичкова, А.М. Богомолов, М.В. Борисенко, В.В. Бурцев, Г.Л. Вознюк, Є.І. Волошина, Л.Т. Гіляровська, І.Н. Дмитренко, Л.Н. Добіна, Н.І. Дорош, В.Г. Жила, С.І. Жмінько, А.Г. Загородній, А.Л. Звєздін, Л.М. Калістратов, Є. Калюга, О. Клєвцова, І.В. Козлов, М.Д. Корінько, Л.М. Крамаровський, Р.І. Криницький, П.Н. Майданевич, В.М. Мельник,        А.С. Пантелєєв,

В.П. Пантелєєв, Г.О. Партін, П.Г. Пономаренко,

A. Ж. Пшенична, О. Ретюнських, Дж. Робертсон, К.С. Саєнко, М.Ф. Сафонова,   А.К. Солодов,   А.М. Сонін,   Н.В. Стольна,

B. П. Суйц, Л.А. Сухарєва, А.А. Тєрєхов, Г.Г. Титова, Т.В. Фоміна, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, Е.Я. Чикунова, О.І. Швирьова, А.А. Шпиг, М.Я. Штейнман, А. Ялбулганов.

Викладення  основного  матеріалу дослідження.

що фірма, яка бажає бути конкурентоспроможною на ринку, має постійно удосконалювати та розширювати свою діяльність. Доказом цього є розширення діяльності підприємств шляхом створення філій, відділень, дочірніх підприємств і т.д.

Проте, чим більше таких структурних підрозділів виникає у підприємства, тим важче здійснювати за ними контроль. Тому на таких підприємствах важливо здійснювати два типи контролю: внутрішній (внутрішньогосподарський) контроль та внутрішній аудит.

Якщо перший тип контролю на своєму підприємстві організовує сам керівник, то здійснення внутрішнього аудиту диктує материнська компанія.

Звичайно на кожному підприємстві індивідуально обирається набір завдань внутрішнього аудиту, проте основними є:

- аудит фінансової звітності дочірнього підприємства;

- оцінка фінансового стану дочірнього підприємства;

- дотримання раціонального розпорядження наявними активами;

- моніторинг якості управління дочірнім підприємством. Окрім     того,     як     стверджують     С.І. Жмінько,

О.І. Швирьова та М.Ф. Сафонова: "внутрішній аудит -сьогодні це не просто модно, а сувора необхідність, оскільки діяльність компаній, які інтегрують світові економічні процеси, повинна відповідати світовим стандартам та вимогам" [17, с. 3].

Це підтверджує тезу про те, що внутрішній аудит запроваджується лише на потужних підприємствах, оскільки лише у них, на нашу думку, є шанс бути конкурентоспроможними на міжнародному ринку.

Дослідження проблемних питань внутрішнього аудиту, перш за все, потребує вивчення сутності поняття "внутрішній аудит" Це дасть змогу розуміти особливості організації та проведення внутрішнього аудиту на підприємствах.

Для здійснення аналізу наявних визначень внутрішнього аудиту та з'ясування його сутності, деякі з них наведено в табл. 1.

Сучасні ринкові відносини досить чітко регламентують те,

Таблиця 1. Визначення сутності внутрішнього аудиту в навчальній та науковій літературі

пп            Джерело                                                    Трактування внутрішнього аудиту

1                   2 3

Навчальна література

1   1 Алборов P.A. [1]            1 Внутрішній аудит - це фактично внутрішньогосподарський контроль (с. 13)

2

Андрєєв В.Д. [2]

Система контролю, яка організована на суб'єкті господарювання в інтересах його власників (або керівництва) та яка регламентована внутрішніми документами. Внутрішній аудит являє собою незалежну компетентну оцінку фінансово-господарської та управлінської діяльності, яка здійснюється в самій організацї, яка заснована на системному науково обґрунтованому процесі оВєктивного збору, аналізу і оцінки свідчень про економічні заходи та події з метою встановлення ступеню відповідності їх встановленим критеріям ефективності роботи, прогнозу майбутнього розвитку, розробки рекомендацій та порад (с. 30)

3

Майданевич П.Н.,            Внутрішній аудит - це функція, яка надає незалежні, об'єктивні гарантії та консультації, спрямовані Волошина Є.І. [3]             на удосконалення господарської діяльності (с. 312)

4

Бакаєв А.С. [4]

Внутрішній аудит - прийнята господарюючим суб'єктом в інтересах його учасників (засновників) та регламентована система контролю за підтриманням встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та отримання іншої інформації, виконанням прийнятих в організації програм та планів у відповідності до законодавства при здійсненні господарських операцій (с. 15)

5

Бичкова С М [10]             Елемент системи внутрішнього контролю, організований керівництвом підприємства в цілях аналізу .  . [   ]            облікових та інших контрольних даних (цитується по С.В. Гушко [12, с. 33])

6

Богомолов О.М., Голощапов М.О. [7]

Складова частина загального аудиту, організованого на економічному суб'єкті на користь його власників і регламентованого його внутрішніми документами щодо дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, охорони власності і надійності функціонування системи внутрішнього контролю (цитується по С.В. Гушко [12, с. 34])

7

Бутинець Ф.Ф. [9]

Організована на підприємстві, діюча в інтересах його керівництва та (або) власників і регламентована внутрішніми нормативними актами система контролю за дотриманням встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, складання та подання звітності, внутрішнього її аналізу, та надійністю функціонування всієї системи внутрішнього контролю (с. 188)

8

Калістратов Л.М. [19]

Внутрішній контроль (аудит) - організована економічним суб'єктом, діюча в інтересах керівників або власників, регламентована внутрішніми документами систему контролю за дотриманням встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надійністю система внутрішнього контролю (с. 50)

~г~г

2

I

10

11

12

Мельник В.М., Пантелєєв А.С., Звєздін А.Л. [23]

Міжнародні стандарти

аудиту [24]

3

Продовження табл. 3

13

14 15

16 IT 18

Мочерний С.В.,

Ларіна Я.С.,

Устинко О.А.,

Юрій С.І. [15]_

Національні нормативи

аудиту [25]

Внутрішній аудит - це організована на економічному суб'єкті в інтересах органів його управління і регламентована його внутрішніми документами діяльність по перевірці та оцінці роботи цього суб'єкту з метою встановлення надійності та ефективності функціонування окремих складових

системи внутрішнього контролю (с. 56)_

Внутрішній аудит - діяльність з оцінювання, яка організована в межах суб'єкта господарювання і яку виконує окремий відділ. Функції внутрішнього аудиту охоплюють, зокрема, перевірку, оцінювання та моніторинг  адекватності   й   ефективності   функціонування   систем   бухгалтерського  обліку і

внутрішнього контролю (с. 235)_

Внутрішній аудит - форма внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, яку проводять штатні працівники, щоб допомогти керівникам ефективно виконувати свої функції (с. 33)

Пантелєєв В.П. [27] Пантелєєв В.П., Корінько М.Д. [26]_

Пономаренко П.Г. [28]

Робертсон Дж. [30]

Пшенична А.Ж. [29] Сичов М.Г., Ільїна В.В. [36]

Внутрішній аудит - діяльність внутрішньої аудиторської служби (або служби внутрішніх ревізорів) підприємства, яку, незалежно від назви, можна розглядати як окремий вид аудиторських послуг, що надаються незалежним аудитором підприємству (с. 170)

Внутрішній аудит - це аудит, який здійснюється співробітниками суб'єкта господарювання (с. 310) Внутрішній аудит - це діяльність з оцінювання, яка організована в межах суб'єкта господарювання і

яку виконує окремий його відділ чи окрема особа (с. 23)_

Внутрішній аудит - це перевірка дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і надійності функціонування внутрішнього контролю (с. 351)

Внутрішній  аудит - незалежна оцінка  всередині  організації для  перевірки та визначення

ефективності її діяльності (с. 466)_

Внутрішній аудит дає оцінку контрольним процедурам та механізму внутрішнього контролю (с. 238) Внутрішній аудит - діяльність щодо оцінки роботи, яка здійснюється всередині суб'єкта одним з його підрозділів та регламентується внутрішніми документами (с. 32)_

19

Бурцев В.В. [8]

Наукова література

Внутрішній аудит - регламентована внутрішніми документами організації діяльність за контролем складових управління та різноманітних аспектів функціонування організації, яка здійснюється представниками спеціального контрольного органу в рамках допомоги органам управління організації (зборам засновників, спостережній раді, раді директорів, виконавчому органу) (с. 35)_

20    Дорош Н.І. [13]

21

22

23

Драгун Л., Вініченко О. [14]

Сухарєва Л.О., Дмитренко І.Н., Борисенко М.В. [34]

Внутрішній аудит - це незалежне об'єктивне підтвердження та консультування, розроблені для

підвищення ефективності та покращення діяльності підприємства_

Внутрішній аудит - діяльність внутрішньої аудиторської служби (чи служби внутрішніх ревізорів) підприємства, яку можна розглядати як окремий вид аудиторських послуг, наданих незалежними

аудиторами підприємству (с. 59)_

Внутрішній аудит - реалізується спеціалістами служби внутрішнього аудиту (с. 85)

Сухарєва Л., Ретюнських О. [33]

Фоміна Т.В. [37] Здійснивши аналіз

Внутрішній аудит банку - це незалежна об'єктивна діяльність у вигляді перевірок і управлінського консультування, спрямована на підвищення й удосконалення діяльності банку привнесенням систематизованого підходу до оцінки та поліпшення ефективності процесів управління ризиками, системою внутрішнього контролю і його організації (с. 62)

Внутрішній аудит - регламентована внутрішніми документами організації (підприємства) діяльність, 24 І Фоміна Т.В. [37] | яка здійснюється представниками спеціального контрольного органу в рамках допомоги органам

управління (зборам засновників, спостережній раді, раді директорів, виконавчому органу) (с. 443)

праць    вітчизняних    та     різноманітним. На нашу думку, всі ці визначення мають зарубіжних    вчених    щодо    визначення    сутності     право   на   існування,   хоча   вони   і   не позбавлені внутрішнього аудиту, можна зробити висновок, що     недоліків. Групування підходів вчених до визначення трактування     внутрішнього     аудиту     є     досить     сутності внутрішнього аудиту наведено в таблиці 2. Таблиця 2. Підходи до визначення сутності внутрішнього аудиту

№ п/п

Підхід

Автори

1

Внутрішньогосподарський контроль

Р.А. Алборов [1]

2

Діяльність

A. Ж. Пшенична   [29],   М.В. Мельник,   А.С. Пантелєєв,   А.Л. Звєздін [23], Нормативи аудиту [25], Н.Г. Сичов, В.В. Ільїна [36], В.П. Пантелєєв [27],

B. П. Пантелєєв, М.Д. Корінько [26], В.В. Бурцев [8], Л. Драгун, О. Вініченко [14], Л. Сухарєва, О. Ретюнських [33], Л. Сухарєва, І.Н. Дмитренко, М.В. Борисенко [34],    Т.В. Фоміна    [37],    О.В. Селезньов,    О.Л. Ольховікова,    О.В. Гик, Т.Ц. Шарашиддзе, Л.Й. Юрківська, С.О. Куліков [24]

3

Незалежна оцінка

Дж. Робертсон [30], В.Д. Андрєєв [2]

4

Перевірка

П.Г. Пономаренко [28], Л.М. Калістратов [19]

5

Підтвердження

Н.І. Дорош [13]

6

Система контролю

А.С. Бакаєв [4], , Ф.Ф. Бутинець [9]

7

Форма внутрішнього контролю

С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устинко, С.І. Юрій [15]

8

Функція

П.Н. Майданевич, Є.І. Волошина [3]

9

Елемент системи внутрішнього контролю

С.М. Бичкова [10]

10

Складова загального аудиту

А.М. Богомолов [7]

В результаті здійсненого аналізу підходів до визначення внутрішнього аудиту в науковій та навчальній літературі нами виявлено декілька проблемних питань щодо трактування сутності внутрішнього аудиту:

1) ототожнення внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;

2) неоднозначність визначення понять;

3) неповнота визначення понять.

Нами виявлено, що перші два проблемні питання перетинаються між собою в частині можливості використання деяких зазначених визначень і для внутрішнього контролю.

Здебільшого дослідники визначають внутрішній аудит як незалежну діяльність із перевірки всередині підприємства, проте такий підхід властивий і при визначенні внутрішнього контролю, оскільки при внутрішньому контролі також здійснюються перевірки. Ми вважаємо, що даний підхід має право на існуванні, проте його слід обґрунтувати, підкріпивши визначенням суб'єкта і об'єкта внутрішнього аудиту.

Деякі автори зазначають, що внутрішній аудит полягає в оцінці фінансово-господарської та управлінської діяльності, проте не говорять про те, на основі чого повинна здійснюватись така оцінка.

9

З     наданих     визначень     найбільш точними вважаємо визначення:

1) Богомолова О.М. та Голощапова М.О., відповідно до якого "внутрішній аудит - це складова частина загального аудиту, організованого на економічному суб'єкті на користь його власників і регламентованого його внутрішніми документами щодо дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, охорони власності і надійності функціонування системи внутрішнього контролю" [7] (цитується по С.В. Гушко [12, с. 34]);

2) Бутинця Ф.Ф.: "Внутрішній аудит - організована на підприємстві, діюча в інтересах його керівництва та (або) власників і регламентована внутрішніми нормативними актами система контролю за дотриманням встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, складання та подання звітності, внутрішнього її аналізу, та надійністю функціонування всієї системи внутрішнього контролю" [9, с. 188];

3) Міжнародних стандартів аудиту [24, 235], в яких зазначено, що "внутрішній аудит - діяльність з оцінювання,   яка   організована   в   межах суб'єкта

Таблиця 3. Визначення сутності внутрішнього

господарювання і яку виконує окремий відділ. Функції внутрішнього аудиту охоплюють, зокрема, перевірку, оцінювання та моніторинг адекватності й ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю";

4) Дорош Н.І. [13], яка стверджує, що "внутрішній аудит - це незалежне об'єктивне підтвердження та консультування, розроблені для підвищення ефективності та покращення діяльності підприємства";

На нашу думку, жодне з даних визначень не може існувати окремо одне від одного по відношенню до трактування сутності внутрішнього аудиту. Тому схиляємося до того, що визначення внутрішнього аудиту повинно містити всі названі вище категорії в логічному поєднанні.

Найбільшою проблемою є нерозуміння сутності внутрішнього аудиту та ототожнення його з внутрішнім контролем.

З метою розмежування понять внутрішнього аудиту та   внутрішнього   контролю   нами   здійснено аналіз наявних визначень внутрішнього контролю (табл. 3). контролю в обліково-економічній літературі

№ з/п 1

Автор

Визначення

 

2

3

1.

Андрєєв В.Д. [2]

Внутрішній контроль - система контрольних процедур, план організації і методи управління об'єктом з метою ефективного проведення бізнесу, захисту активів, запобігання помилок, акуратності облікових перевірок і своєчасного представлення фінансової інформації (с. 221)

2.

Бєлобжецький І.А. [5]

Головне його призначення (внутрішньогосподарського контрою) - безупинне спостереження за економічною ефективністю виробничої, постачальницько-збутової і фінансової діяльності, забезпечення збереженості грошових і матеріальних засобів, усунення причин і умов, що породжують безгосподарність і втрати (с. 59)

3.

Білуха Н.Т. [6]

Внутрішньогосподарський економічний контроль включає контрольні функції, які здійснюються власниками підприємств, комбінатів, організацій і підприємств, концернів, асоціацій у відповідності до чинного законодавства (с. 18)

4.

Бурцев В.В. [8]

Внутрішній контроль організації - це здійснення суб'єктами організацї, наділеними відповідними повноваженнями (суб'єкти внутрішнього контролю), або в автоматичному режимі, заданому зазначеними суб'єктами і під їхнім керуванням, наступних дій: а) визначення фактичного стану чи дії керованої ланки системи керування організацією (об'єкта контролю); б) порівняння фактичних даних з необхідними, тобто з базою порівняння, прийнятою в організацї, заданою ззовні, або заснованою на раціональності; в) оцінка відхилень, що перевищують гранично припустимий рівень, і ступеня їхнього впливу на аспекти функціонування організацій; г) виявлення причин даних відхилень (с. 15)

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

О В Філозоп - Внутрішній аудит та внутрішній контроль розмежування понять

О В Філозоп - Організація процесу внутрішнього аудиту на підприємстві

О В Філозоп - Порядок здійснення внутрішнього аудиту на підприємстві

О В Філозоп - Сутність та призначення служби внутрішнього аудиту на підприємстві

О В Філозоп - Суть внутрішнього аудиту та його значення вдіяльності підприємства