В Г Клименко - Загальна гідрологія - страница 22

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 

Вторинні водні маси - це води змішування основних водних мас і вод, які принесені в океан з інших водойм (наприклад, середземноморська водна ма­са в північній частині Атлантичного океану).
10.11. Оптичні та акустичні властивості морської води

До оптичних характеристик відносять лише оцінку кольору і прозорості

води.

Прозорість води - це властивість води пропускати світлові промені. Прозорість моря залежить від характеру вбирання і розсіювання світла в морсь­кій воді; від розмірів і кількості завислих у воді часток органічного і неорганіч­ного походження. Морська вода є напівпрозорим середовищем, тому світло не проникає на великі глибини океану. Найбільшу прозорість в Атлантичному океані має Саргасове море - 66,5 м; у Тихому океані в районі острова Кука (По­лінезія) вона досягає 67 м, в Індійському - 45м.

Колір води пов'язаний з вибірковістю процесів поглинання і розсіювання сонячного світла. Короткі хвилі - фіолетова і синя частина спектра - розсію­ються сильніше, а поглинаються слабкіше, ніж довгі хвилі - червона та інфра­червона частина спектра. Цим і зумовлюється власний колір води як речовини -синій чи зелений. У морській воді багато домішок, які впливають на зміну ко­льору води. Колір води визначають за еталонними стандартними шкалами колі-рності.

По освітленості в океані можна виділити чотири яруси. Перший - світло­вий, займає верхні 100-150 м, найкраще освітлений. Саме в цьому шарі можуть існувати зелені водорості. Другий ярус - напівсвітловий (від 150до 500 м), в якому можуть існувати водорості, але не зелені. Третій ярус - тіньовий (500­1500 м), де водоростей немає , але достатня кількість живих організмів, можна проводити промисел. Нижче 1500 м знаходить четвертий ярус - без світла , в якому також мешкають глибоководні тварини, але дуже розрізнено.Акустичні властивості морської води - вода має властивості добре проводити звук. Швидкість звуку залежить від температури, солоності води, тиску. Так, при підвищенні температури на 1°С швидкість звуку в морі збіль­шується на 4 м/с у холодній води (нижче 10°С) і на 35 м/с у теплій (вище 25°С). Швидкість звуку в морі приймається рівною 1 500 м/с.

Підводний звуковий канал - шар, в якому концентрується енергія роз­ходження звуку. Існування звукового каналу дає можливість користуватись ним із метою зв'язку: акустика в морі замінює радіо, оскільки радіовипромінювання у воді дуже швидко поглинається.

Вісь каналу звуку - шар найменшої швидкості звуку.

 

10.12. Рівень океанів і морів Рівень моря - це висота фактичної рівневої поверхні моря над де­якою відліковою поверхнею і вимірюється в сантиметрах. Коливання рівнів бувають: -періодичні (сейші, вітрові хвилі);

-напівперіодичні - коливання рівня, спричинені згінно-нагінними явищами мусонних і бризових вітрів;

-неперіодичні - коливання рівня внаслідок зміни атмосферного ти­ску в окремих циклонах і антициклонах, що проходить над морями.

Тимчасові коливання рівнів можуть бути спричинені сильними змінами атмосферного тиску і вітру, пов'язаними з проходженням над морем циклонів і антициклонів.

Сезонні (внутрішньорічні) коливання рівня - визначаються змі­ною об'єму води у басейні, що у свою чергу, може бути викликано змі­ною маси води (водним балансом) чи зміною густини води, тобто її тем­ператури і солоності без зміни маси води та вплив сезонних коливань атмосферного тиску і вітрів. Ці коливання невеликі і змінюються в ме­жах 20 - 30 см.

Середні річні рівні - ці коливання відображають мінливість тако­го ж характеру в атмосфері, а їх природа ще не встановлена так само, як і природа тривалих кліматичних змін. Розмах річних коливань моря зна­ходиться в межах 20 - 30 см.

Вікові коливання рівня - коливання рівня, які вимірюються пері­одами в кілька десятиліть і сотень років. Такі коливання вивчені ще ме­нше.

Періоди коливання геологічного масштабу - коливання, які ви­мірюються тисячоліттями і мільйонами років і пов'язані як зі зміною ма­си води в океані, так і з повільним рухом земної кори. Перші зв'язані, головним чином із зміною об'єму материкових льодовиків, а другі - із тектонічними процесами і зміною форми та розмірів океанів.10.13. Хвилювання в океанах і морях

 

Хвилювання - це один із різновидів хвильових рухів, які існують в оке­ані, і супроводжується відхиленням поверхні від своєї рівноваги.

Морські хвилі бувають: вітрові; припливно-відпливні, що виникають під дією сил притягання Місяця і Сонця; сейсмічні (цунамі), що виникають у ре­зультаті динамічних процесів у земній корі (землетруси, вулканічні вивержен­ня); анемобаричні, які пов'язані зі зміною поверхні океану від положення рів­новаги під дією вітру й атмосферного тиску; корабельні, що утворюються при русі корабля.

За розміщенням відносно вільної поверхні рідини хвилі розрізняють:

-   хвилі, що утворилися на поверхні моря, - поверхневі хвилі;

-   хвилі, що виникають на деякій глибині і майже не проявляються на по­верхні розділу маси рідини - внутрішні хвилі.

За формою розрізняють хвилі поступальні (прогресивні), в яких спостері­гається видиме переміщення хвилі, і стоячі (типу сейш), у яких такого перемі­щення не буває.

За обрисом хвильового профілю хвилі бувають:

-   плоскі, чи двомірні хвилі, елементи яких визначаються координатами на площині (у двох вимірах);

-   просторові, чи тримірні хвилі, елементи яких змінюються за усіма трьома координатами.

Хвилі брижі утворюються рухом часток води по орбітах, що мають фор­му окружності, причому точки, які знаходяться на одному і тому ж горизонті, рухаються по окружностях однакового радіуса, але з послідовним зрушенням фази на кожній орбіті, а ті, що знаходяться на одній вертикалі рухаються в од­ній і тій же фазі, але по орбітах із зменшенням радіуса з глибиною.

Вітрові хвилі бувають:

-   капілярні вітрові хвилі - це щойно народжені хвилі, які мають вигляд рябі; існування таких хвиль пов'язане з поверхневим натягом;

-     гравітаційні вітрові хвилі - капілярні хвилі при стійкому вітрі інте-рферуються, збільшуються за розміром, перш за все по довжині.

При пологому дні і незмінній прибережній смузі передній схил хвилі стає крутішим, гребінь досягає передньої підошви і навалюється, утворюючи прибій.

Гребінь хвилі направляється на сушу, виникає заплеск.

Якщо берег крутий і дно глибоке, може відбутись відбиття хвиль та ін­терференція падаючої і відбитої хвиль, тобто утворення стоячої хвилі. Якщо неподалік від урізу води на дні є гряда з меншими глибинами (наприклад, ри­фи), то хвиля, не доходячи до берега, руйнується і утворює бурун.

Хвилі ще поділяються на короткі - довжина хвилі менша за глибину мо­ря і довгі - довжина хвилі більша за глибину моря.Розрізняють такі елементи хвилі:

1)    гребінь хвилі - найвища точка хвильового профілю;

2)    підошва хвилі - найнижча точка хвильового профілю;

3)    висота хвилі - відстань по вертикалі від найвищої до найнижчої точки хвильового профілю;

4)    довжина хвилі - горизонтальна відстань між двома послідовно розмі­щеними найнижчими точками в напрямку розходження хвилі (чи між двома гребенями двох послідовних хвиль);

5)    фронт хвилі - лінія, яка проходить уздовж гребеня хвилі і перпендику­лярна до напрямку переміщення хвиль.

Цунамі - одиночні хвилі чи невеликі серії хвиль заввишки від десятків сантиметрів до 30 - 35 м і навіть більше; виникають у результаті землетрусів на дні океану, зсувів на крутих схилах дна і вулканічних вивержень. Період цих хвиль від 2 до 40 хв., довжина хвилі - від 20 до 400 - 600 км, швидкість розхо­дження - сотні кілометрів за годину. Найчастіше цунамі бувають біля берегів Японії, Чилі, Перу, Алеутських і Гавайських островів.

 

10.14. Течії в океанах і морях Течія - поступальний рух часток води з одного місця океану чи моря в інше (рис.24).

Класифікація течій за походженням:

Густині течії - течії, що зумовлені нерівномірним горизонтальним розподілом густини води по горизонталі.

Фрикційні (вітрові і дрейфові) течії - течії, спричинені силою те­ртя рухомого повітря. Прикладом дрейфових течій є пасатні, Північноа­тлантична, течія Західних Вітрів.

Теорія дрейфових течій була розроблена Екманом, який для спро­щення приймав океан безмежним, глибини нескінченно великими, а ві­тер, що діє на поверхню моря, постійним. В результаті Екман дійшов ви­сновку, що поверхнева течія відхиляється від напрямку вітру на 45° вправо в північній півкулі, а в південній - вліво. Причому це відхилення не залежить ані від швидкості вітру і течії, ані від географічної широти .

На глибині система течій відрізняється від поверхневої. На глибині кількох сотень метрів спостерігаються протитечії, спрямовані в проти­лежний бік від поверхневих течій; швидкість течій дуже уповільнюється і становить лише 4 % швидкості поверхневої течії.
Припливно-відпливні течії - течії, зумовлені дією періодичних припливноутворювальних сил Місяця і Сонця.

Стокові течії -течії, що утворюються за рахунок підвищення рівня в прибережних ділянках у результаті річкового стоку або значних опадів (Флоридська течія). Окрім того, стокову течію може викликати вітер у зв'язку зі згоном або нагоном води у прибережних районах.

Класифікація течій за стійкістю:

Постійні течії мало змінюють швидкість і напрямок протягом року або сезону (пасатні течії, Гольфстрім, Куро-Сіо тощо).

Періодичні течії - це течії, що повторюються через однакові про­міжки часу в певній послідовності (припливно-відпливні).

Тимчасові течії - течії, що виникають внаслідок неперіодичної взаємодії зовнішніх сил, насамперед вітру.

Класифікація течій за глибиною розміщення:

Поверхневі течії - це течії, які поширюються на глибину до 100 м. Глибинні течії - течії, які зустрічаються на різних глибинах від поверхні моря.

Придонні течії - течії, що поширені в шарі, прилеглому до дна.

За характером руху виділяють прямолінійні і криволінійні течії, які поділяються на циклонічні й антициклонічні.

За фізико-хімічними властивостями розрізняють теплі й холодні, солоні й розпріснені течії.Загальна схема течій в Світовому океані

Загальна схема течій у Світовому океані формується, головним чином, під впливом складних процесів взаємодії океану та атмосфери. Сучасні уявлен­ня про океанічні течії сформувалися на підставі багатьох вимірювань під час тривалих спостережень. Загальна схема течій у Світовому океані приблизно ві­дповідає циркуляції нижніх шарів атмосфери. Уся система поверхневих течій це закономірна зміна кругообігів. Ця схема характеризується наявністю ан­тициклонічного (у низьких широтах) та циклонічного (який у північних поляр­них областях знову змінюється на антициклонічний) кругообігів у північній та південній півкулях і змінюючих одна одну за годинниковою та проти годинни­кової стрілки .

У тропічній зоні, де переважають стійкі пасати, виникають потужні паса­тні течії західного напрямку. Зустрівши на своєму шляху східні береги матери­ків, вони роздвоюються; менша частина води повертає до екватора, а більша — до полюсів. На сорокових широтах обох півкуль під впливом західних вітрів і сили Коріоліса ці течії повертають на схід. Поблизу західних берегів материків вони також роздвоюються; частина води спрямовується до екватора, замикаючи коло тропічної циркуляції, частина течії повертає в північній півкулі до полюса, даючи початок самостійним циркуляціям помірних широт. У південній півкулі між 40 та 55° південної широти, де немає суходолу, під впливом західних вітрів води рухаються лише на схід, утворюючи три струмені течії Західних Вітрів (Антарктичної Циркумполярної). Це Прибережна Антарктична, південний струмінь Антарктичної Циркумполярної та сама Антарктична Циркумполярна. Зону течії Західних Вітрів через часті та сильні шторми називають "ревучими сороковими" широтами.

Між течіями пасатних зон виникають протитечії, спрямовані на схід. Во­ни виникають у результаті нерівномірності розподілу вітру, який зароджується в тропічній зоні, а також різницею густини води та зміною рівнів води у захід­ній і східній частинах океанів (наприклад, Міжпасатна протитечія).Разом з па­сатними течіями ці протитечії утворюють приекваторіальні кругообіги.

У помірних широтах (між 455 та 65°) північної частини Атлантичного та Тихого океану течії утворюють кільця циркуляції проти годинникової стрілки, але вони не є стійкими. Винятком є течії, які утворилися в результаті існування постійного нахилу рівня моря від екватора до полюсів (наприклад, Північноат­лантична).

У Північному Льодовитому океані загальний рух води відбувається проти годинникової стрілки.

Крім великих, в океані існують вихори менших розмірів, від 100 до 400 км у поперечнику. Такі мезоциркуляційні системи відкриті у 1970 р. і на­звані синоптичними вихорами. Вони охоплюють значну товщу води, період їх існування від кількох місяців до 5 років. Зустрічаються скрізь — навіть у таких течіях, як Гольфстрім і Куросіо. У великих течіях синоптичні вихори оберта­ються швидше і краще виражені, ніж в інших частинах океану. Їх назвали рин­гами. Ринги бувають циклональні та антициклональні. У циклональних рингах відбувається спливання глибинних вод, а в антициклональних — поринанняповерхневих вод. Вважають, що саме в синоптичних вихорах сконцентровано не менше 90% кінетичної енергії океану.

Реально циркуляція водних мас Світового океану є набагато складнішою. Течії вигинаються, утворюючи гігантські меандри, поділяються на окремі струмені, ускладнюються вихорами і навіть змінюють напрямок руху на проти­лежний.

Завдяки дослідженням установлено, що під Південною Пасатною течією Тихого океану на схід рухається вузький і швидкий потік течії Кромвеля. Вона простягається від району Нової Гвінеї до Галапагоських островів на 15000 км. Під Південною Пасатною течією в Атлантичному океані діє течія Ломоносова протяжністю 5000 км, а в Індійському океані - у смузі між 2° пд. ш. і 2° пн. ш. уздовж екватора на схід прямує течія Тарєєва .

 

10.15. Припливи і відпливи Припливи - це складні хвильові рухи водної товщі, що зумовлені силами всесвітнього тяжіння і виражені в періодичних змінах рівня та течій, виникають у результаті дії сил притягання Місяця і Сонця. Наочно це явище спостерігається у вигляді періодичних коливань рівня біля бе­регів, де саме відбувається то підвищення рівня - приплив, то зниження - відплив.

Повна вода - це крайнє положення рівня в кінці припливу. Мала вода - крайнє положення рівня в кінці відпливу. Різниця цих рівнів на­зивається величиною припливу.

Період припливу - проміжок часу між двома послідовними повними чи малими водами.

Залежно від періоду розрізняють припливи:

1.      Півдобові - період припливів у середньому дорівнює 12 год. 25 хв. і при цьому припливі (протягом місячної доби) регулярно спосте­рігається дві повних і дві малих води.

2.      Добові - це коли за місячну добу спостерігається одна повна і одна мала вода.

3.      Змішані - коли протягом місяця явище змінює свою періодич­ність, наближаючись, то до півдобового, то до добового типу.

Повна вода настає приблизно в момент проходження Місяця через меридіан даного місяця з деяким запізненням і цей момент називається кульмінацією Місяця.

Місячний проміжок - проміжок часу між кульмінацією Місяця і моментом настання найближчої повної води.

Середня величина місячного проміжку називається прикладним ча­сом порту.

Коли Місяць і Сонце знаходяться на одній лінії із Землею, величи­ни припливів найбільші - сизигійні припливи . Найбільший сизигій ний приплив часто не збігається з моментом сизигії. Проміжок часу між си­зигіями і сизигій ними припливами називається віком припливу.Коли Місяць і Сонце видно із Землі під прямим кутом, величини припливів стають найменшими - квадратурні припливи.

Є кілька теорій походження припливів: статична та динамічна тео­рії. Статична (теорія рівноваги) теорія припливів розроблена на основі закону всесвітнього тяжіння Ньютона. За цією теорію, поверхня океану набуває фігури рівноваги в полі припливоутворювальної сили. Якщо вважати, що океан покриває тверду оболонку Землі безперервним шаром однакової глибини, то такою поверхнею буде еліпсоїд обертання - еліп­соїд припливу, більша вісь якого завжди направлена на Місяць і в про­тилежний бік. Поверхня еліпсоїда двома випуклостями («горбами») під­німається вище середнього рівня океану, а між ними широким поясом, який охоплює увесь твердий шар, лежить нижче середнього рівня пояс малих вод. Еліпсоїд, прямуючи за Місяцем, робить один оберт протягом місяця, а тверде тіло внутрі еліпсоїда робить один оберт за добу, що і створює в кожній точці тіла періодичні коливання рівня припливного типу.

 

Добавить

10.16. Ресурси Світового океану та їх використання

 

Води океанів і морів мають значні запаси біологічних, хімічних, мінеральних, енергетичних ресурсів, які використовуються нерівномір­но.

Морська вода є середовищем, яке сприяє розвитку життя, тому води океанів і морів заселені значною кількістю живих організмів. Ор­ганізми, що населяють товщу води, поділяються на планктон, бентос і нектон.

Планктон (у перекладі з грецької -"блукаючий")- це сукупність організмів, які пасивно переносяться водними течіями. Планктонні орга­нізми або позбавлені здатності до самостійного руху, або мають її у не­великій мірі і не можуть протидіяти перенесенню їх водою. До складу планктону входять тварини (зоопланктон) і рослини (фітопланктон). Зо­опланктон населяє всю товщу Світового океану, а фітопланктон, який потребує сонячного світла, розподіляється тільки у поверхневому шарі води.

Бентос (у перекладі з грецької -"глибина") - сукупність організ­мів, які живуть на ґрунті і в ґрунті морських водойм. Як і планктон, бен­тос поділяється на тваринний і рослинний. Тваринний бентос складаєть­ся з представників усіх типів безхребетних; рослинний представлений, головним чином, різноманітними водоростями.

Нектон (у перекладі з грецької - "плаваючий") - сукупність тварин, здатних до самостійного, активного пересування у воді на значні віддалі. До нектонних організмів належать кити, дельфіни, риби та головоногі молюски.Продукція океану (П) характеризує продуктивність групи організ­мів, біомаса(Б) - кількість живих організмів (за масою чи об'ємом) в одному кубічному метрі води (для планктону чи нектону) або ж в одно­му квадратному кілометрі площі (для бентосу). Відношення продукції до біомаси - величина, що характеризує активність організмів.

Біологічні ресурси - це потенціальна продукція корисних організ­мів, яка завжди більша можливого вилучення біологічних продуктів. Ці ресурси необхідно знати, щоб вести промисел раціонально, не підриваю­чи продуктивної бази об'єктів промислу.

Сьогодні Світовий океан дає людству лише 2 % продуктів харчу­вання (88 % оброблені землі, 10 % - пасовища). Але харчові ресурси йо­го значно більші. Для переконливості можна навести такі дані: в океанах знаходиться 43 % біомаси всієї планети, біля 200 млн т - рибних ресур­сів, величезні ресурси молюсків, ракоподібних, водоростей, зоопланкто­ну. Однак зараз 80-90 % вилову складає риба, біля 6 % - безхребетні, 4 % - водорості і 1 % - морські ссавці: кити (до 25 тис. голів на рік), ласто­ногі (тюлені, котики, нерпи й моржі) у суворо обмеженій кількості.

З безхребетних добувають двостулкових (устриць, мідій, гребінців, морське вушко) і головоногих (кальмарів і восьминогів) молюсків. Дуже цінні краби, креветки, лангусти, омари та ін. У складі зоопланктону є невеликий представник ракоподібних - кріль (креветка), широко вжива­ний як продукт харчування. Ресурси його величезні - 6-6 млрд т.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 


Похожие статьи

В Г Клименко - Загальна гідрологія

В Г Клименко - Формування v студентів знань і вмінь про хімічний склад та оцінку якості поверхневих вод