І В Саух - Внутрішній контроль затрат на оплату праці організаційний підхід - страница 1

Страницы:
1  2 

ВІСНИК ЖДТУ № 3 (57)

Економічні науки

УДК 657.471.12:657.663

Саух І.В., доц.,

Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій

внутрішній контроль затрат на оплату праці: організаційний підхід

Визначено етапи організації внутрішнього контролю затрат на оплату праці. Висвітлено об'єкти та джерела формування інформацї внутрішнього контролю затрат на оплату праці

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання без належного контролю неможливо забезпечити раціональне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів суб'єкта господарювання. Тому правильна постановка контролю є обов'язковою умовою ефективної та безперервної діяльності суб'єкта господарювання. Загальновідомим є той факт, що операції з розрахунків з оплати праці є одними з найбільш трудомістких і відповідальних ділянок бухгалтерського обліку. Від правильності відображення в обліку таких операцій залежить не лише фінансовий результат діяльності підприємства, але й достовірність інформації, яка надається для зовнішніх користувачів. Також не останню роль для роботодавця, який прагне отримувати якісні послуги від працівників, відіграє їх добробут та забезпеченість. Тому виконання функцій контролю, безумовно, є обов'язковим для керівництва та працівників підприємства.

Ефективність діяльності будь-якого підприємства залежить від якості управління персоналом та раціональності використання робочого часу, що в свою чергу впливає на величину понесених затрат на оплату праці. Для вирішення цих питань важливим є створення ефективної системи внутрішнього контролю на підприємстві та її організація.

Цікавим є то факт, що в ході здійснення перевірок трудового законодавства встановлено 654 правопорушення, з яких 355 - це порушення в частині оплати праці [14]. Зазначені статистичні показники підтверджують актуальність даного питання, що заслуговує на детальне вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та методичні питання внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці знайшли своє відображення в працях вітчизняних та зарубіжних авторів, а саме: Р.А. Алборова [1], Г.В. Арапа [19], Л.В. Гончар [7], І.А. Кожемяко [9], А.В. Манецької [11], Л.В. Мельянкової [12], А.Л. Мініна [13], Ю.Г. Одягова [15], І.Г. Пахомової [19], А.Є. Рубана [7], І.М. Ткачук [20], Л.П. Шевчук [21], К.В. Шиманської [22], О.Ю. Шоляк [23] та ін. Проте, на даний час відсутні комплексні наукові напрацювання з проблем організації і методики внутрішнього контролю затрат на оплату праці, лише окремі аспекти даної проблеми висвітлені в навчальній літературі. Отже, питання організації і методики внутрішнього контролю затрат на оплату праці вимагає подальшого дослідження.

Викладення основного матеріалу дослідження. Для забезпечення чіткого визначення змісту поняття "внутрішній контроль затрат на оплату праці" вважаємо за доцільне розглянути сутність категорії "внутрішній контроль", що неоднозначно трактується різними відомими вітчизняними вченими.

Як зазначає М.Д. Корінько, внутрішній контроль - це система заходів, визначених управлінським персоналом підприємства та здійснюваних на підприємстві з метою найбільш ефективного виконання усіма працівниками своїх обов'язків в частині забезпечення та здійснення господарських операцій [6, с. 46].

На думку Ф.Ф. Бутинця, внутрішній контроль - це система заходів відповідності діяльності підприємства поставленим завданням, надання керівництву інформації про стан об'єктів, що перевіряються, а також рекомендацій стосовно цих об'єктів, які сприятимуть прийняттю правильних управлінських рішень [10, с. 107].

Заслуговує на увагу думка О.В. Павелко, яка під внутрішнім контролем розуміє систему постійного спостереження і перевірки функціонування певного об'єкту контролю з метою встановлення правильності, законності, обґрунтованості й економічної доцільності управлінських рішень та виявлення результатів управлінського впливу на керований об'єкт шляхом дослідження причин існування відхилень від запланованих показників та встановлення критеріїв для усунення і попередження їх виникнення в майбутньому [17, с. 293].

Спільною особливістю у трактуванні сутності поняття внутрішнього контролю різними авторами є те, що метою здійснення даного процесу є прийняття або коригування управлінських рішень з метою здійснення ефективної діяльності суб'єкта господарювання.

Проаналізувавши різні підходи щодо трактування поняття внутрішнього контроль, слід заначити, що внутрішній контроль затрат на оплату праці - це безперервний процес спостереження та перевірки здійснення господарських операцій, що зумовлюють виникнення затрат на оплату праці направлений на виявлення недоліків та порушень, а також прийняття або коригування управлінських рішень задля усунення та попередження в майбутньому виникнення таких порушень з метою здійснення ефективної діяльності суб'єкта господарювання.

Для успішного здійснення внутрішній контроль затрат на оплату праці потребує належної організації, яка передбачає вирішення ряду питань. На сьогодні не існує єдиного підходу авторів щодо організації внутрішнього контролю, саме тому виникає необхідність здійснити дослідження даного питання.

В найбільш загальному трактуванні організація - це упорядкування, налагодження певної системи. Визначення сутності організації як процесу формування певної системи обумовлено тим, що створення будь-якої організації займає відповідний проміжок часу та є послідовністю певних дій [16, с. 69].

У прикладному розумінні організація передбачає впорядкування та узгодження цілеспрямованої діяльності учасників процесів і систем для забезпечення їх ефективного функціонування і розвитку, що передбачає:

- підготовку до здійснення певного заходу;

- визначення програми дій;

- наділення повноваженнями учасників заходу, який проводиться, забезпечення необхідною інформацією і технічними засобами;

- контроль за реалізацією визначених заходів [16, с. 70]. Отже, можна сказати, що організація внутрішнього

контролю затрат на оплату праці - це процес, який передбачає здійснення власником (керівником) підприємства певних заходів, які мають цілеспрямований характер щодо створення, постійного впорядкування і вдосконалення функціонування системи внутрішнього контролю затрат на оплату праці та здійснення його процесу на підприємстві.

За результатами здійсненого аналізу підходів польських дослідників (Ч. Пачули, К. Вінярської, М. Клімас, А. Кожмінського, Е. Теребухи) щодо внутрішнього контролю на підприємстві, ми виявили, що існує три форми контролю:

- самоконтроль;

- функціональний контроль;

- інституційний контроль.

© Саух І.В., 2011

Самоконтроль - це така система організації праці, яка полегшує кожному працівнику контроль власних дій та контроль власної роботи персоналом підприємства [25, с. 18-19].

Функціональний контроль виконується в межах наглядових обов'язків працівниками на керівних посадах за підлеглими в межах їх компетенції, та той, що виконується головними суб'єктами в межах ієрархічного нагляду [25, с. 18-19].

Функціональний контроль здійснюється постійно на кожному рівні управління, від найвищого (адміністрація) до основного (керівники виробничих заводів). Контроль, який здійснюється керівниками відносно підлеглих працівників, називаємо функціональним вертикальним контролем. Якщо визначені організаційні  підрозділи паралельні, крім систематичний контроль за іншими підрозділами, слід говорити про функціональний горизонтальний контроль [26, с. 217].

Інституційний контроль виконується окремими організаційними елементами і посадовими особами контролю, що є складовою частиною апарату управління і призначені для виконання контрольних функцій у визначеній сфері [25, с. 18-19].

Поняття інституційного контролю пов'язане з спеціальними організаціями або організаційними підрозділами, які створені винятково для здійснення контролю. Це є їх основне і єдине завдання, звичайно в розмірах і сфері, які виникають з функцій і завдань контролю загалом [26, с. 217].

Різниця, яка виникає між функціональним та інституційним контролем наведена в табл. 1.

своїх     основних     завдань,     вони здійснюють

Таблиця 1. Ознаки функціонального та інституційного контролю [24, с. 24]

Функціональний контроль

Інституційний контроль

здійснення контролю

Кожним рівнем керівництва (управління) або вповноваженими особами

Спеціально створеними з цією метою відділами або посадовими особами

Не обов'язковий, індивідуальний характер контролю

Обов'язковий і загальний характер контролю

Здійснюється в різних фазах, однак в основному як поточний контроль

Здійснюється в основному як наступний контроль (ex post)

Відбір   найкращих   індивідуальних   рішень, узагальнення подібних

Визначений  і  формально  прийнятий  порядок контрольних дій (критерії, види, принципи, процедури)

Функціональний контроль характеризується тим, що його реалізацією займається кожен рівень керівництва і працівники у ході виконання операційних завдань, наприклад, у відділі бухгалтерії. У свою чергу інституційний контроль проводиться спеціально створеними з цією метою відділами або посадовими особами, які виконують виключно контрольні функції, наприклад, відокремлений відділ внутрішнього (господарського) контролю.

Як зазначає польський вчений С. Калюжний функціональний контроль носить індивідуальний характер контролю (а, отже, спосіб і період контролю визначається контролером), а інституційний контроль, у свою чергу, носить обов'язковий і загальний характер для всіх видів контролю, відповідно до визначеного і формально прийнятого порядку контрольних дій, який відображений в Положенні про організацію внутрішнього контролю на підприємстві. Він здійснюється на різних фазах контролю, однак в основному як поточний контроль, а інституційний контроль, у свою чергу, - в основному лише як наступний контроль (ex post), хоча може бути і попереднім контролем (ex аггїе), а також поточним [24, с. 24].

Функціональний контроль завжди присутній на підприємстві незалежно від його розміру, виду діяльності, кількості працівників, обсягів діяльності тощо. Інституційний контроль є доцільним на підприємствах, що мають великі або середні розміри, значні обсяги діяльності та активи яких характеризуються високою оборотністю. У межах функціонального контролю повинен діяти самоконтроль.

Найбільш ефективним внутрішній контроль на підприємстві буде в тому випадку, коли всі три форми контролю будуть поєднані.

Відповідно Н.Г. Виговська визначає фактори, що впливають на організацію внутрішнього контролю на підприємстві, не розподіляючи контроль на функціональний та інституційний:

- вид діяльності;

- масштаб діяльності;

- наявність достатніх фінансових ресурсів;

- складність організаційної структури;

- доцільність охоплення контролем різних аспектів діяльності;

- відношення керівництва підприємства до контролю

[5, с. 79-80].

Отже, можна зробити висновок, що внутрішній контроль наявний на кожному підприємстві, проте компетентність його забезпечується не завжди. Так, невеликі підприємства найчастіше не мають достатнього штату, матеріальних ресурсів та рівня знань управлінського персоналу для організації інституційного внутрішнього контролю. Великі підприємства, навіть володіючи достатньою базою, можуть мати неорганізовану систему функціонального внутрішнього контролю, і як наслідок досить великі засоби, витрачені на організацію контролю, не дадуть бажаних результатів.

Так, І.В. Заєць при організації внутрішнього контролю пропонує виконувати контролерам наступні дії:

- визначення об'єкта контролю;

- визначення джерел інформації для здійснення контролю над окремим об'єктом;

- вибір суб'єктів здійснення внутрішнього контролю та окреслення їх повноважень;

- постановка завдань, які необхідно вирішити в процесі внутрішнього контролю [8, с. 158].

У свою чергу, В.П. Пантелєєв під організацією внутрішнього контролю розуміє встановлення мети контролю, вибір головних параметрів, що актуальні для діяльності підприємства, створення підрозділу з внутрішнього контролю, призначення працівників -контролерів або покладання обов'язків з контролю та співробітників; регламентацію функцій служб/осіб з контролю, розробку внутрішніх документів, які регламентують проведення контролю, інформаційне забезпечення контролю, виконання контрольних заходів [18].

Розглянувши підходи авторів щодо визначення етапів організації внутрішнього контролю пропонуємо виділяти наступні (рис. 1).

ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

Визначення та призначення суб'єкта контролю затрат на оплату праці

ІІ етап

Визначення та ознайомлення суб'єкта контролю з його правами та обов'язками (посадова інструкція)

ІІІ етап

Формування завдань внутрішнього контролю затрат на оплату праці

IV етап

Вибір об'єктів внутрішнього контролю затрат на оплату праці та джерел інформації

V етап

\_Вибір прийомів та способів контролю затрат на оплату праці

VI етап    [ \_Розробка форм робочої документацї, яка використовується контролером при здійсненні контролю затрат на оплату праці

Рис. 1. Етапи організації внутрішнього контролю затрат на оплату праці

Важливе значення при здійсненні організації внутрішнього контролю має підбір персоналу, який реалізовуватиме функції контролю. Призначаючи суб'єкта контролю, доцільно враховувати складність роботи, наявність спеціальних навичок (наприклад, у сфері комп'ютеризованого обліку), компетентність тощо. Контролер повинен бути ознайомлений із загальним планом перевірки, цілями та строками роботи, колом своїх обов'язків [3, с. 142-143].

Найважливішою функцією внутрішнього контролю є забезпечення дотримання працівниками підприємства своїх посадових обов'язків. Права та обов'язки працівників підприємства, що здійснюють внутрішній контроль затрат на оплату праці встановлюються посадовими інструкціями. Вважаємо за доцільне представити права та обов'язки посадових осіб, які здійснюють внутрішній контроль затрат на оплату праці на підприємстві (рис. 2).

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

Суб'єкти внутрішнього контролю затрат на оплату праці

Відділ кадрів

Бухгалтерська служба

-—о

Відділ обліку затрат на виробництво і готову продукцію

і

Здійснює контроль за:

правильністю застосування форм і систем заробітної плати, тарифних ставок та розцінок, встановлення розрядів оплати праці і окладів;

використанням коштів фонду оплати праці;

використанням коштів на виплати за різними видами соціального страхування

Здійснює контроль за:

правильним використанням фонду заробітної плати;

правильним нарахуванням заробітної плати, яка входить до складу затрат на оплату праці;

правильним проведенням відрахувань від заробітної плати, яка входить до складу затрат на оплату праці

Контроль за правильністю використання фонду заробітної плати, яка входить до складу затрат на оплату праці

Рис. 2. Права та обов'язки суб'єктів внутрішнього контролю затрат на оплату праці

Важливою умовою ефективного здійснення внутрішнього контролю є правильне визначення його мети, яка в першу чергу формується на основі визначених власником (керівником) завдань. Основною метою внутрішнього контролю затрат на оплату праці є забезпечення контролером достовірності первинних даних про затрати на оплату праці працівникам основного виробництва, повноти та своєчасності відображення цих даних в обліку, їх відповідності вимогам чинного законодавства та правильності складання на основі цих даних фінансової звітності, а у випадку виявлення порушень - надання пропозицій щодо їх усунення. З метою досягнення поставленої мети контролер ставить перед собою ряд завдань.

Об'єктами внутрішнього контролю можуть бути усі без винятку господарські факти і операції, що формують господарські процеси, сукупність яких представляє господарську діяльність суб'єкта, який перевіряється [3, с. 31]. Об'єктом внутрішнього контролю затрат на оплату праці є господарські операції з обліку затрат на оплату праці працівникам основного виробництва, тобто господарські операції, що зумовлюють виникнення затрат на оплату праці. Об'єкти внутрішнього контролю затрат на оплату праці в свою чергу можна поділити на складові, що відображені на рис. 3.

2?

0 [1]

н

1 <

і£

О. <

н со і 2

8|

о *

ZT

Q-

Елементи облікової політики: визначення відповідальних осіб за ведення бухгалтерського обліку затрат на оплату праці встановлення складу затрат на оплату праці форми, системи, розміри заробітної плати визначення норм затрат праці встановлення форм внутрішньої звітності затрат на оплату праці

строк подання внутрішньої звітності з обліку затрат на оплату праці управлінському персоналу

^ Господарські операції з обліку затрат на оплату праці працівникам основного виробництва Ц^Записи в первинних документах, облікових регістрах та звітності щодо затрат на оплату працГ"

к —V

нформація про порушення у веденні обліку затрат на оплату праці, які знайшли документальне підтвердження в| актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів, постановах правоохоронних органів тощо

Рис. 3. Об'єкти внутрішнього контролю затрат на оплату праці

н <

с о

Таким чином, об'єктами внутрішнього контролю затрат на оплату праці є елементи облікової політики, господарські операції, записи в первинних документах, облікових регістрах, звітності щодо затрат на оплату праці та інформація про порушення у веденні обліку затрат на оплату праці. Виокремлення даних об'єктів внутрішнього контролю затрат на оплату праці надасть змогу отримати своєчасну та повну інформацію щодо формування та віднесення на собівартість продукції затрат на оплату праці.

Важливою складовою об'єктів внутрішнього контролю затрат на оплату праці є визначення елементів облікової політики, що забезпечують законність ведення бухгалтерського

обліку затрат на оплату праці. Елементи облікової політики в

частині затрат на оплату праці повинні встановлюватися на рівні підприємства з дотримання усіх норм та положень чинного законодавства, що забезпечить єдність підходу до організації та методики ведення бухгалтерського обліку затрат на оплату праці.

З метою здійснення ефективного внутрішнього контролю контролеру потрібно дослідити всі необхідні документи, які містять інформацію про затрати праці. Такі документи, які вивчаються контролером та забезпечують виконання поставлених перед ним завдань називають джерелами інформації. Джерела інформації внутрішнього контролю затрат на оплату праці відображені на рис. 4.

£1

її

1

І

Нормативно-правові документи

Юридичні документи

-Мв

-Из;

Кодекс законів про працю, Податковий кодекс України, Господарський кодекс, (Кодекс про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс, Закони України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про оплату праці", "Про [відпустки", "Про колективні договори та угоди", "Про збір та облік єдиного внеску на агальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про індексацію грошових доходів населення", "Про охорону праці", "Про Державний Бюджет-2011" МСФЗ 19 "Виплати працівникам", П(С)БО 26 "Виплати працівникам" П(С)БО 11 "Зобов'язання", Інструкції, положення, порядки Мінфіну, ПФУ, КМУ

К

д

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

І В Саух - Витрати на оплату праці економічна сутність

І В Саух - Внутрішній контроль затрат на оплату праці організаційний підхід

І В Саух - Документальне забезпечення розрахунків з оплати праці

І В Саух - Категорії системи оплати праці в бухгалтерському обліку

І В Саух - Методика перевірки операцій з оплати праці та пов'язаних з нею розрахунків