К А Дєнєжко - Еволюція концепції маркетингу - страница 1

Страницы:
1  2  3 

УДК 339.138:316.423.6

Д є н є ж к о К . А .

Ж и л і н а Ю . П .

Студенти 3 курсу факультету обліку і аудиту ХНЕУ

ЕВОЛЮЦІЯ  КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ

Анотація.    Досліджено    еволюцію    концепцій    маркетингу    в    ході   е во л ю ції світової економіки та зміни технологічних у к л а д ів. Запропоновано і теоретично описано      гіпотезу     подальшого      розвитку     концепцій     маркетингу     в руслі " реабілітаційного     маркетингу "    як    логічної    р е а к ції    на     зміну     с о ц іо - е к о л о г о -економ іч ного с т ану суспільст в а .

Аннотация. Исследована эволюция концепций маркетинга в ходе эволюции мировой экономики и смены технологических укладов. Предложена и теоретически описана гипотеза дальнейшего развития концепций маркетинга в русле "реабилитационного маркетинга" как логической реакции на изменения в социо - эколого - экономическом  состоянии общества.

Annotation. The evolution of marketing concepts in the evolution of the global economy and te c h n o lo g ic a l change patterns is in v e s tig a te d . The hypothesis of further development of marketing concepts in "rehab marketing" lin e as a lo g ic a l response to the chanes in socio-ecological-economic situation of society is proposed and t h e o re t ic a lly d e s c rib e d .

Ключові слова: концепція маркетингу, с о ц іо - е ко л о г о - економ іч ний розвиток, е а б іл іт а ц ій н и й м а р к е т и н г ".

Глoбaлiзaцiйнi тенденції у світ свій е кэ н o м іці тэ iнфoрмaтизaцiя суспільствг, ще стэли o стэ н н ім чэсом н a й б іл ьш об гово рю вэни м и тем эм и серед зэкордонних і вітчизняних нэуковц1в, сп ре вокув эл и не тільки появу нових глoбaлiзoвaниx потреб, їх ун1Ф1кэц1ю тэ унiверсaлiзaцiю, зробили споживэчэ більш пошформовэним і вибэгливим у своєму виборі, эле й змінили певні принципи споживэння, підвищили в ибэгл ив ість суспшьствэ до екологічності, енергозберкэючих якостей товэр!в, безпечності споживэння тощо. Ці перетворення у споживэцькш свідомості вплинули нэ концептуэльне переосмислення зэвдэнь і принципів мэркетингу, спровокувэли появу нових п ід ходів до зэдоволення потреб і зэ п итів сучэсного споживэчэ.

A н эл із етэп!в розвитку світової економіки дозволить в ід крити нові зэгрози соц1эльно - економічній стэбтьност! у світі, a вивчення сучэсних тенденцій у концепціях мэркетингу винэйти ефективні методи тэ м ехэн ізм и їх вирішення нэ різних рівнях гoспoдaрювaння.

Метою цієї роботи є дослідження еволюції, сучэсних тенденцій тэ нэ п ря м ів зміни    у    концепції    мэркетингу    з    у з a гэ л ь н е н н я м    формувэння    гіпотези    щодо її

©  Дєнєжко К. А., Жиліна  Ю. П., 2012

подэльшого розвитку.

Прoaнaлiзувaвши остэнн1 дослідження тэ п у б л ік a ц ії з мэркетингу, мaємo зэзнэчити, що нэйбшьший вплив нэ розвиток с у ч a с н o ї концепції мэркетингу зробили прэц! эмерикэнських тэ європейських эвтор!в : Ф. Котлерэ, К. Келлерэ, Г. Армстронгэ, В. Вонг, A. Дейэнэ, A. Троэдекэ, Т. Левіттa, Р. Ш м ід т a , Г. Болтэ, a тэкож російських тэ вітчизняних нэуковц!в : Бєляєвa В. I., Пэвленко А. Ф., Решетнікової I. Л., Ер1эшв1л1 Н. Д., Б a л a б a н o в o ї Л. В., Голубковэ Є. П. тэ б a гэ -тьох інших.

Ha різних етэпэх еволюції концепції мэркетингу в суспільстві a ктуэ л ізу ю ться потреби певних груп ринкових ко нтр a ге н тів . З метою зэбезпечення послідовності a н a л ізу еволюційної зміни концепцій мэркетингу слід розглянути трэнсФормэц1йн1 перетворення рэнн1х концепцій, які сформувэлись тэ домшувэли з почэтку і до середини ХХ ст. [1].

Огляд праць Ф. Котлера, В. Вонг, Г. Армстронга [2; 3] вказує, що для перших мэркетингових концепцій вдосконэлення в и роб н и цтв a , удосконэлення товэру тэ ін т е н с и ф ік a ц ії комерційних зусиль экцент зміщено нэ зэдоволення лише потреб виробників. Це пов'язэно з р е a л ія м и кінця епохи ін д у с т р ia л із a ц ії. У цей період вiдбувaється формувэння рэ гм ентэ рн его мэркетингу, де головні зусилля мэркетингу сп ря м ов эн і нэ зэдоволення існуючого попиту, вимэгэючи збільшення в и роб ни цтв a тэ ін т е н с и ф ік a ц ії розподілу товэру. Пізніше появэ т o в a р н o ї концепцій мэркетингу спрямувалэ зусилля м a р ке то л o гів нэ поліпшення влэстивостей, якості, дизэйну тэ інших хэрэктеристик товэру. Починэючи з 30 - x років ХХ ст. через зэгострення проблем зі збутом продукції виниклэ концепція розвитку бізнесу нэ основі ін т е н с и ф ік a ц ії комерційних зусиль - збутовий мэркетинг. Головні мaркетингoвi зусилля при цьому були сп ря м ов эн і нэ реклэму, цінові і нецінові методи стимулувэння збуту.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

К А Дєнєжко - Еволюція концепції маркетингу