Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94 

Коба А.В. 227

«Особливості слідчої дії пред 'явлення для впізнання»............................................................

Кобзева О.Г. 229

«Эволюция сокращенных производств в России» ..................................................................

Коваленко А.В. 232 «Возможность  использования  цифровой  фотографии,   как источника

доказательства»........................................................................................................................

Коваленко О.В. 234 «Проблеми правового регулювання встановлення випробування працівників

при прийнятті на роботу» .......................................................................................................

Коваленко О.О. 236 «Засоби формування свідомого ставлення до виконання трудової дисципліни

в умовах розбудови громадянського суспільства»..................................................................

Ковальчук Т.О. 237

«Правомірність застосування терміна «податковий аудит» .............................................

Колісник С.М. 240 «Загальна характеристика особистих немайнових права, що забезпечують

природнє існування фізичних осіб»............................................................................................

Кондисюк Н.В., Міщенко Д.Ю. 245 «Цивільно-правові аспекти характеристики обмежено дієздатних та

недієздатних осіб як учасників майнових відносин..................................................................

Кондратюк І.К. 248

«Предмет контрабанди за ст. 201 КК України» ..................................................................

Корниліна О.Ю. 249

«Правове регулювання кредитних правовідносин в Україні».................................................

Корнієнко В.В. 251

«Атестація державних службовців».......................................................................................

Корнієнко М.В. 253

«Право на свободу думки і слова: Україна і Європа»..............................................................

Коротюк О.В. 255
«Нотаріальна діяльність як різновид діяльності з надання публічних
послуг»
.........................................................................................................................................

Костиря Є.В. 259

«Визначення моменту «під час пологів» та «відразу після пологів» при

кваліфікації умисного вбивства матір 'ю своєї новонародженої дитини»..........................

Котирло О.О. 263
«Правові засади інвестиційного консультування на ринку цінних паперів» ...
Коунг Т.Е. 265
«Принципы по надзору за иностранными банковскими учреждениями в
документах Базальского комитета»..........

Кравченко О.Г. 267

«Розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху:
актуальні питання»......

Красник Е.Н., Матус А.Е. 270

«Теоретические аспекты кодификации экологического законодательства
Республики Беларусь» .........

Кривицький Ю.В. 273

«Гуманізм як принцип діяльності міліції в умовах реформування МВС
України» ...

Лаговська О.С. 279

«Проблеми і перспективи розвитку законодавства у сфері права
інтелектуальної власності щодо захисту прав на хореографічний твір і
постановку» ....

Лантинов Я.О. 284

«Особенности презентации гражданского общества в уголовном праве
Украины»..

Лапуда Р.Ю. 285

«Гра як спосіб формування природно-правової свідомості учня молодшої
школи» ..

Лисенко Д.С. 287

«Проблеми  питання регулювання  відносин   оренди  земельних ділянок
державної
та комунальної власності» ...........

Літвінова О.В. 289

«Поняття пробації з огляду на можливість її застосування в Україні» .............................

Ломако Т.А. 295 «Расходы бюджетной системы Республики Беларусь на социальную сферу» Лопатко М.А. 297

«Наем жилых помещений коммерческого использования как способ решения
жилищного вопроса» .......

Максимова А.В. 301

«Актуальные    проблемы    с    сексуальным    насилием    в отношении
несовершеннолетних»......

Мамич О.В. 304

«Класифікація універсальних та європейських регіональних договорів усфері захисту прав дітей» 

Марченко О.І. 306

«Спеціальні засоби забезпечення виконання спадкового договору» ...................

Мацегора А.О. 310

«Ознаки політичної опозиції як засіб розуміння її сутності»..................

Мельник В.С. 313

«Щодо ефективності здійснення державно-приватного партнерства в
Україні» ....

Мерненко А.М. 316

«Примусові заходи медичного характеру: правова природа інституту,
поняття та сутність» ........

Моісеєнко М.К. 319

«Щодо    проблеми    правового    регулювання    колективних трудових
правовідносин в Україні» .........

Монюк Д.М. 323

«Зустрічний позов в адміністративному судовому процесі»................................................

Надворна О.І. 326

«Поняття ризику у цивільному праві» ....................................................................................

Некіт К.Г. 329

«До питання про фідуціарність договору довірчого управління майном».............................

Николайчик В.И., Полуносик В.А. 331
«Понятие   и   виды   экологической   экспертизы   по законодательству
Республики Беларусь» ......

Ніжник К.І. 334

«Проблеми визначення поняття доказу в справах про адміністративні
правопорушення» .....

Нікітін Ю.В. 338

«Мораль як чинник запобігання злочинності та безпеки українського
суспільства» .....

Омельников М.О. 340

«Правова природа адміністративного (постпенітенціарного) нагляду як

інституту кримінально-виконавчого права» .........................................................................

Омелян В.О. 347

«Роль судової експертології у навчальних програмах вищих навчальних
закладів» ...

Опанасенко Н.О. 350

«Криміналістична характеристика контрабанди наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів»...............

Осипова К.І. 353

«Проблемні питання правового регулювання роботи за сумісництвом» .. Охотнікова Н.Г. 358

«Обґрунтування     заборони      каперства     у     науковій спадщині

Д.І. Каченовського»

Палагицька Г.С. 360

«Щодо характеристики функції Президента по забезпеченню єдності
державної влади і узгодженому функціонуванню інших органів державної
влади» ...

Параскевопуло Х.Г. 362

«Суд присяжних» .....

Передерій О.С. 364

«Рівень розвитку правової культури політичної еліти як фактор втілення
принципу верховенства права в Україні» ...........

Петросян А.М. 365

«Проблеми правового регулювання праці молоді» ..............

Пітюренко А.В. 369

«Роль Верховного Суду України в аспекті доступу до правосуддя».....................................

Плахтій С.В. 372

«Правове регулювання лобістської діяльності в Україні та зарубіжних
країнах» ....

Позивайло І.С. 375

«Окремі питання значення пом'якшуючих обставин, які не передбачені КК
України, для індивідуалізації покарання» ...........

Понамарьов Б.Ю. 378

«Законодавчі обмеження майнових авторських прав»...............

Попсуйшапка М.А. 382

«Судова експертиза у земельних спорах»................................................................................

Пошивайло А.С. 385

«Основні проблеми у сфері надання соціальних пільг в Україні та шляхи їх
вирішення» ....

Прачук М.П. 389

«Категорія проступку в кримінальному праві: сучасність та перспективи» Продан О.М. 392

«Пошуки оптимального шляху до законодавчого регулювання правового
статусу парламентської опозиції в Україні» .............

Процюк Т.Б. 397

«Правове регулювання лібералізації газового ринку ЄС».........................................................

Пузанова Т.А. 400

«Підходи до класифікації посад державних службовців ОВС».............................................

Рамашевская И.Р. 402

«Сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма в системе доходов бюджета» .................

Рева А.В. 404

«Загальне та особливе в провадженнях першої інстанції».................

Регелюк М.В. 408

«Участь суб'єктів владних повноважень в адміністративному
судочинстві»
.....

Розгон О.В. 412

«Институт эмансипации несовершеннолетнего лица» .......................................................

Сабадош В.І. 415

«Особливості статусу суддів земельних конституційних судів Німеччини» Савченко В.О. 420

«Співвідношення медичних послуг та нематеріальних благ як об'єктів
цивільних прав» ....

Савченко Я.В. 422

«Участь прокурора в адміністративному судочинстві».......................................................

Садкович Е.И. 425 «Основные права и обязанности членов садоводческого товарищества в

соответствии с законодательством Республики Беларусь» ................

Свєнтікова М.І. 428 «Щодо сутності та значення інформаційного портрету виготовлювача,

збувальника та розповсюджувача порнографічних предметів» ...................

Сергієнкова І.Ю. 429
«Загальна характеристика футбольного (трансферного) контракту» ............................

Сидій Я.В. 433

«Медіація в Україні: мрія або реальність» ..............

Сидоренко Ю.С. 435

«Особливості формування та функціонування організованих злочинних груп

у сфері незаконного обігу наркотиків».....................................................................................

Синякова К.В. 439

«Колективне управління майновими правами суб'єктів авторського і
суміжних прав» ........

Скиба Р.Ю. 442

«Еволюція теорії і практики нейтралітету в європейській історії»...................................

Скютте Д.Н. 445

«К вопросу о принципах и основаниях классификации политических прав
женщин» ..

Слинько Д.В. 451

«Класифікація принципів процесуальної діяльності органів внутрішніх
справ» ...

Слободянюк Д.С. 452

«Проблема розвитку громадянського суспільства в розбудові правової
держави в Україні» .....

Сметанюк О.В. 458

«Механізм державної політики у сфері військового обов'язку та військової
служби» ....

Смульська А.В. 461

«Сучасні тенденції працевлаштування в системі формування акмеологічної
культури майбутніх правознавців»..........

Совгиря О.В. 465

«Конституційна та політична відповідальність Уряду: співвідношення
понять» .....

Солоненко О.М. 470

«Право на місцеве самоврядування в Україні: інтегральний аспект»....................

Степаненко Д.Ю. 471 «Зміст інтелектуальної ознаки умислу у складі злочину, передбаченого

ст.212-1 КК України».................................................................................................................

Стовпец А.В. 475
«Философско-правовой   взгляд   на   современную антиконтрафактную
политику» ....

Стрельников П.О. 479

«До проблеми визначення веб-сайту, як об 'єкту цивільних прав».........................................

Супрун К.О. 481

«Прецедентний характер рішень судових органів України»................................................

Суховліна А.О. 485 «Актуальні   питання   визначення   поняття   та   основних положень

інституту реабілітації» ..........................................................................................................

Суходубова І.В. 488
«Стабільність і динамізм законодавства: до постановки питання про
співвідношення і взаємозв'язок» ..........

Сушко М.О. 491

«Учасники господарського процессу»..........

Теребей А.П. 494

«Особенности      функционирования       института делегированного
законодательства в
некоторых государствах СНГ» ...............

Терещенко М.І. 496

«Об'єкт правотлумачної діяльності» ............

Тисманецька Г.В. 498

«Правовий нігілізм в суспільстві» ............

Тітаренко А.А. 502

«Інститут індивідуальної конституційної скарги як засіб безпосереднього

захисту прав та інтересів громадян» .....................................................................................

Ткачук В.В. 507
«Охорона авторських прав на рекламу» ............

Ткачук К.А. 511

«Проблеми запровадження елетронних документів з мережі інтернет в якості доказів в цивільному судочинстві України»

Тобота Ю.А. 514

«Разумность - интеллектуальный момент дееспособности физического

лица» ............................................................................................................................................

Трайгель Е.М. 516 «Процессуальные    различия     административной     и экономической

ответственности за налоговые правонарушения» ...............................................................

Трубников В.М.,Слинько Д.С. 519
«Вопросы  практики  применения медиации   (примерения)   в уголовно-
правовых отношениях» .............................................................................................................

Трушков Д.А. 526

«Место Украины в романо-германской правовой семье» .....................................................

Устименко О.А. 528

«Деякі проблеми суб 'єкта відшкодування шкоди, завданої твариною»...............................

Хабарова Т.В. 530

«История криминалистики».....................................................................................................

Хлус Д.В. 533

«Biological factors of determination of criminal behavior»..........................................................

Чебанна В.О. 536 «До питання про розмежування третіх осіб, які заявляють самостійні

вимоги на предмет спору від співпозивачів» ...........................................................................

Чепель А.А. 539 «Деякі питання реалізації делегованих повноважень в діяльності органів

публічної влади на місцевому рівні»............................................................................................

Чернобай О.Г. 543 «Допустимість   доказів   як   одна   з   умов   процесу   доказування у

господарському процесуальному праві»....................................................................................

Човган В.О. 546 «Обґрунтованість правових обмежень як складова змісту принципу поваги

до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому праві України» ...................................

Чуприна Ю.Ю. 551 «Сучасні теоретичні та практичні проблеми протидії злочинності: особа

злочинця»......................................................................................................................................

Шевчук О.В. 553

«Адміністративна юстиція: європейські стандарти» .........................................................

Шишова Є.А. 556

«Принципи виконання господарських зобов 'язань»................................................................

Шкребець Д.В. 559

«Громадянське суспільство та правова держава» ...............................................................

Штельмах А.А. 565 «Актуальні питання щодо прийняття проекту закону «Про ринок земель» Якута В.В. 567 «Новый закон Республики Беларусь об адвокатуре: необходима защитазащитников» 

Ялова Т.Ю. 571

«Виправлення засуджених як мета покарання».......................................................................

ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ ..................................................................  575

Шановні учасники і гості конференції!

 

Як відомо, такі категорії як «держава» і «право» вивчаються багатьма науками, зокрема філософією, соціологією, політологією, але найглибше їх досліджують різні галузі юридичних наук.

Розбудова незалежної держави України, перехід до демократичних форм організації суспільного життя вимагає вирішення низки проблем, серед яких - створення міцного юридичного підґрунтя громадянського суспільства і правової держави з урахуванням досвіду і вимог розвинених демократій світової спільноти.

Щиро вітаю Вас з початком роботи VII щорічної Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених: «Від громадянського суспільства - до правової держави».

Нам приємно, що організатором конференції традиційно є юридичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що готує майбутніх юристів, на яких будуть покладені завдання із побудови в Україні демократичної, і, підкреслюємо, правової держави. Це надзвичайно складне завдання, яке включає проведення судової реформи, реформування правоохоронних органів, а також пошук оптимальних шляхів з удосконалення чинного законодавства України. За час становлення нашої держави відбулися певні зміни в суспільно-політичному житті, які вимагають адекватного відображення у правовій реальності, вироблення ефективного механізму регулювання суспільних відносин, основним елементом якого є право.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа