Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави - страница 93

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94 

Необхідно звернути увагу на те, що покарання у вигляді позбавлення волі в більшості випадків не досягає мети виправлення засудженої особи. Тому держава повинна шукати та розроблювати інститути, альтернативні позбавленню волі. Таким видом покарання може стати обмеження волі. Більшість зарубіжних країн використовують даний інститут, що зумовлено усвідомленням його високої попереджувальної та виправної ефективності.

Аналізуючи реалії пенітенціарної системи України, можна прийти до висновку, що досягнення морального виправлення особи засудженої до позбавлення волі практично неможливе. Як свідчать дослідження науковців такий вид покарання в більшості випадків породжує негативні наслідки, а саме: вторинну криміналізацію, стигматизацію, втрату соціальних навичок, втрату суспільно корисних зв'язків тощо. Соціум досить скептично ставиться до осіб, що мають судимість і не бажає розглядати їх як суб'єктів суспільних відносин. Тому дуже часто, особи, що відбувають покарання взагалі не переслідують цілі виправлення. Насамперед, це мінус сучасній кримінальний юстиції, а також державній політиці в цілому. На нашу думку юридичне виправлення достатньо нестійке і під впливом багатьох життєвих факторів може взагалі втратити свою ефективність. Тому кримінальне покарання все ж-таки повинно мати на меті саме моральне виправлення. Одного лише закріплення на законодавчому рівні мети виправлення недостатньо, необхідним є механізм застосування такої норми на практиці. Кримінальне право має будувати відповідні нормативні положення з урахуванням кримінологічних, кримінально-виконавчих, психологічних, педагогічних, соціологічних та інших закономірностей. Оскільки виправлення процес психологічних змін людини, вважаємо за доцільне приділити більше уваги роботі із засудженими спеціалістів-психологів, психоаналітиків. Тому що лише кваліфікований, з належної освітою, вміннями та навичками спеціаліст може допомогти особі, що відбуває покарання стати на шлях виправлення.

Вважаю що виправлення є достатньо важливою метою яку переслідує покарання, оскільки від цього по-перше, залежить процес ресоціалізації особи, що вчинила злочин, по­друге, вона дуже тісно пов'язана в спеціальною превенцією, по-третє, на мою думку, покарання втратило б свою дієвість, якщо б не переслідувало даної мети.

 

Література:

1.    Велиев С. А. Принципы назначения наказаний / С. А. Велиев. - Спб. : Юридический центр Пресс, 2004 - 388 с.

2.    Книженко О. О. Виправлення як мета покарання та її вплив на кримінально-правові
санкції
[Електронний ресурс]: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського :
[інформ.  сервер].           -                                      Режим                доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2011_3/253.pdf (25.03.2012).

3.    Кримінальний кодекс України від 5 квіт. 2001 р. 2341-III [Електронний ресурс]: Верховна Рада України: [офіц. сайт]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (25.03.2012).

Мина В. В. Виправлення засудженого як мета покарання крізь призму філософії права / В. В. Мина // Часопис Київського університету права. - 2001. - вип. 2 [Електроннийресурс]: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: [інформ. сервер]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Chkup/2011_2/63.pdf (26.03.2012).

5.    Трубніков В. М. Арешт як вид кримінального покарання та особливості його застосування : монографія / В. М. Трубніков, Ю. В. Шинкарьов - Х. : Харків юридичний, 2007 -154 с.

6.    Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09 июн. 1999 г. № 275-3 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://ugolovnykodeks.ru/2011/11/ugolovnyj-kodeks-respubliki-belarus/44/

(29.03.2012).

7.    Уголовный кодекс Республики Польша. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. -

234 с.

8.    Хохлова І. В. Кримінальне право України (Загальна частина) : навч. посібн. для студентів юрид. спец. вищ. закл. освіти. / І. В. Хохлова, О. П. Шемяков/ - 2-е вид, онвл. та допов. - Київ - Донецьк, Норд Пресс, 2009 - 310 с.

9.    Шинальський О. Мета покарання / О. Шинальский // Вісник прокуратури. - 2003. - № 8 (26). - С. 44-49

 

 

Науковий керівник: доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук, доцент Харченко Вадим Борисович.

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ

Andrius Smaliukas Абрамчик Л.Я.

 

Аврамова О.Є. Анцупова Т.А.

Бандурка О.М.

Берус Н.В.

Бисага Ю.М.

 

 

 

Бурлаков С.Ю.

 

Валецька О.В. Валуєва Н.О. Васильєв С.В. Венедіктов С.В.

 

 

 

Венедіктова І.В.

 

 

 

Воронов М.М.


Associate Professor at the Private Law Department, Faculty of Law, Vilnius University заведующий кафедрой конституционного права, УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы», кандидат юридических наук, доцент доцент кафедри права НТУ «ХПІ» к.ю.н. доцент

доцент кафедри Європейського Союзу та порівняльного правознавства Національного університету «ОЮА»

доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, генерал-полковник міліції, Заслужений юрист України пошукувач Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара, старший викладач ДВНЗ «Національний гірничий університет» професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету Ужгородського національного Університету, д.ю.н.

доцент кафедри цивільно - правових дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В. Н Каразіна, к.ю.н.

доцент кафедри цивільного та кримінального права та процесу юридичного факультету ЧДУ імені П. Могили, к.ю.н., доцент

старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Академії митної служби України, ст. викладач

доцент      кафедри      правосуддя юридичного

факультету            Харківського національного

університету імені В.Н. Каразіна, к.ю.н.

доцент   кафедри   державно-правових дисциплін

юридичного             факультету Харківського

національного   університету   імені   В. Н Каразіна

к.ю.н.,

завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н., доцент

завідувач               кафедри конституційного,

муніципального і міжнародного права юридичного
факультету           
Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н., доцент

Ворошилова С.В.

 

 

Головачова К.Г.

 

Горбачова І.М. Григоренко Є.І.

 

 

Гришина Н.В.

 

 

Давиденко М.Л.

 

 

 

Даньшин М.В.

 

 

 

 

 

Демидова Л.М.

 

 

Джагупов Г.В.

Дудоров О.О.

Дуля Е.Н. Ждан М.Д.

 

 

 

 

Жук Н.А.

 

 

 

Зінченко В.В.

 

 

Ізарова І.О.


доцент  кафедры  истории  государства  и права ФГБОУ    ВПО    «Саратовская государственная юридическая академия», к.и.н., доцент старший  викладач  кафедри  конституційного та адміністративного  права юридичного-факультету

ДВНЗ «НГУ»

доцент кафедри кримінального права НУ «ОЮА», к.ю.н.

доцент кафедри міжнародного права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н.

доцент кафедри державно - правових дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В.Н. Каразіна
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н., доцент

заступник декана юридичного факультету
Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна з наукової роботи, доцент кафедри
кримінально-правових дисциплін юридичного
факультету           
Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н., доцент доцент    кафедри    кримінального    права №1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», к.ю.н. заступник начальника ФПФМГБ ХНУВС, к.ю.н. професор      кафедри      кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, д.ю.н., професор старший преподаватель кафедры конституционного права юридического факультета ГрГУ имени Янки Купалы

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін,
господарського та трудового права юридичного
факультету            Харківського національного

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, к.ю.н., доцент

доцент кафедри державно-правових дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н.

старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна доцент кафедри правосуддя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, к.ю.н., доцент

Кагановська Т.Є.

 

 

 

 

Калиновський Б.В. Кириченко А.А.

 

 

 

Когут О.В.

 

 

 

Корж В.П.

Кулачок-Тітова Л.В. Кулініч О.О.

 

Кучук А.М.

 

 

Ланцедова Ю.О.

 

 

Лесников Г.Ю. Лісна І. С.

 

Лісніча Т.В.

 

Магда С.О. Мамчур Л.В.


декан юридичного факультету Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна,
завідувач кафедри державно-правових дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н., доцент, Заслужений юрист України заступник начальника кафедри конституційного та міжнародного права НАВС, к.ю.н., доцент профессор кафедры Теории и истории государства и права Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, д.ю.н., профессор

завідувач               кафедри конституційного,

адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права, к.ю.н., доцент

професор кафедри кримінально-правових
дисциплін            Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна, д.ю.н., доцент,
Почесний працівник прокуратури
заступник декана юридичного факультету
Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна з навчальної роботи, доцент кафедри
державно-правових дисциплін юридичного
факультету            Харківського національного

університету імені В.Н. Каразіна, к.ю.н., доцент доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного  права  НУ  "Одеська юридична академія", к.ю.н., доцент

доцент    кафедри    теорії    держави    і права

Дніпропетровського     державного університету

внутрішніх справ, к.ю.н., доцент

доцент кафедри цивільного та кримінального права

і процесу Чорноморського державного університету

імені Петра Могили, к.ю.н., доцент б.в.з.

д.ю.н., профессор

доцент кафедри історії та теорії держави і права
юридичного факультету ЧДУ ім. П.Могили, к.ю.н.
доцент   кафедри   цивільно-правових дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н.

старший викладач кафедри правосуддя юридичного
факультету            Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н. доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу юридичного факультету ЧДУ ім. Петра Могили, к.ю.н., доцент

Манкевич И.П.

 

 

Марцеляк О.В.

 

Матюшкова Т.П. Мацелик Т.О. Мірошниченко Ю.Р.

 

 

Мічурін Є.О.

 

 

 

Мішина Н.В.

 

Нікітін Ю.В. Новикова Л.В.

 

Оприско М.В. Панин О.И.

 

 

 

Панченко С.С.

 

Пейчев К.П. Передерій О.С.

 

 

 

 

 

 

Петришин О.В.


доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин

факультета права Белорусского Государственного

Экономического университета, к.ю.н., доцент

начальник ННІ підготовки фахівців кримінальної

міліції Харківського національного університету

внутрішніх справ, д.ю.н., професор

доцент кафедри криміналістики, судової медицини

та психіатрії ХНУВС, к.ю.н., доцент

завідувач       кафедри господарсько-правових

дисциплін, к.ю.н., доцент

доцент кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, к.ю.н.

професор кафедри цивільно-правових дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна,

д.ю.н.

професор кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія», д.ю.н., доцент

декан    юридичного    факультету Національної академії управління, к.ю.н., доцент завідувач      кафедри.      міжнародного права Харківського   національного   університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н, доцент

асистент кафедри цивільного права і процессу юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина

заступник декана юридичного факультету Чорноморського державного університету імені Петра Могили, старший викладач кафедри конституційного та адміністративного права та процесу

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н., доцент

заступник декана юридичного факультету
Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна по роботі з іноземними студентами
доцент кафедри державно-правових
дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н.

академік НАПрН України, д.ю.н., професор

Петрова Л.В.

 

Півненко В.П. Підвальна М.З.

 

 

 

Пушай В. І.

 

 

 

 

Радзієвська Л.К. Рибалко Л.С. Рождественська О.С.

 

Розгон О.В. Руденко М.В.

 

 

 

Савчук О.П.

 

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа