Р Флюнт - Вплив висоти над рівнем моря на паразитофауну форелі з водойм басейну дністра північних схилів східних карпат - страница 1

Страницы:
1  2 

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK OF L'VIV UNIV.

Серія біологічна. 2006. Вип. 42. С. 62-69 Biology series. 2006. Is. 42. P. 62-69

УДК 551.58:591.619:597.552

ВПЛИВ ВИСОТИ НАД РІВНЕМ МОРЯ НА ПАРАЗИТОФАУНУ ФОРЕЛІ З ВОДОЙМ БАСЕЙНУ ДНІСТРА ПІВНІЧНИХ СХИЛІВ СХІДНИХ КАРПАТ

Р. Флюнт

Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С. З. Гжицького вул. Пекарська 50, м. Львів 79010, Україна

Виявлено склад паразитофауни форелі з природних водойм басейну Дністра північних схилів Східних Карпат. Проаналізовано вплив висоти над рівнем моря на зараженість форелі струмкової паразитами.

Ключові слова: паразитофауна, форель, висота над рівнем моря, басейн Дні­стра, північні схили Східних Карпат.

Складовими природного середовища проживання популяцій паразитів звичайно є популяції специфічних господарів і переносників (проміжних господарів) паразитів, а також специфічні абіотичні чинники передачі. Комплексне вивчення паразитофауни риб з басейну Дністра у Передкарпатті та Карпатах виконували у 60-ті роки ХХ ст. [1, 3]. Проте дослідження форелі були фрагментарними. У доступних нам працях питання впливу висотного чинника на прояв паразитів у риб, форелі зокрема, не розглянуто. З огляду на це виникла потреба у поглибленому вивченні зазначеного питання.

Гірські водойми знаходяться у різних ландшафтно-природних умовах, тому мають велику різницю гідрологічних та гідробіологічних режимів. Висота над рівнем моря, яка є комплексним абіотичним чинником, може впливати на їхні біоценози. На нашу думку, у природних водоймах ця дія безпосередніша. Через це можливу залежність зараження форелі паразитами від висотного чинника ми визначали, головно, за аналізом матеріалу, відібраного від Salmo truttae morpha fario річок басейну Дністра. Стації збору з досліджу­ваних водойм розташовані на різній висоті над рівнем моря - від передгір'я, до верхньої течії в горах (табл. 1). Риб обстежували за загальноприйнятою методикою повного пара-зитологічного розтину. Фіксували паразитів з подальшим опрацюванням відомими в іх-тіопаразитології методами.

Паразити форелі з р. Оряви представлені 11 видами: з них по п'ять плоских та кру­глих червів і один - скреблянок. Більшість видів (64%) трапляється в риб у поодиноких екземплярах. Найвища інтенсивність інвазії відмічена трематодами з роду Nicolla (16-24 екз.), значно нижча - нематодами та скреблянками (5 екз.). У форелі з р. Рибник Зубриць-кий також виявлено 11 видів гельмінтів. Більше представлені плоскі черви - сім видів: два види - моногеней і п' ять видів - трематод, а нематод та скреблянок виявлено по два види. Інтенсивність зараженості цими видами становила від 1 до 107 екз. Максимальною була інтенсивність та екстенсивність інвазії нематодами, меншою - трематодами. Міні­мальна зареєстрована зараженість акантоцефалами - 3 екз., 3,85%. Струмкова форель з Рибника Майданського була заражена 20 видами паразитів, з них десять - плоскі черви, п' ять - круглі, по два види скреблянок і споровиків та один - інфузорій (див. табл. 1). Максимальна інтенсивність інвазії риб нематодами - від 161 екз. до множинної. Споро­вики Kiyxidium truttae та Kiyxobolus salmonis знайдено, відповідно, у 1,38, 5,55% риб у кількості 2-37, 1-63 спори в полі зору мікроскопа (7x40). Інфузорій Ichthiophthirius mul-tifilliis виявлено у 8,33% риб з інтенсивністю 1-5 екз. Досліджена S. truttae m. fario з р. Лімниці була заражена 21 видом паразитів. Із них дванадцять видів - плоскі черви,

© Флюнт Р., 2006

Таблиця 1

Кількість виявлених видів паразитів форелі струмкової зі стацій річок басейну Дністра, розташованих на різній висоті над рівнем моря

Стація, висота над рівнем моря

Класи паразитів

 

Myxsporidia

Himenostomata

Monogenea

Trematoda

Nematoda

Acanthcephala

Larva dipteri

Орява, 520 м

-

-

1

4

5

1

-

Рибник Зубрицький, 640 м

-

-

2

5

2

2

-

Рибник Майданський, 700 м

2

1

2

8

5

2

-

Лімниця, 800 м

-

-

3

9

4

3

2

чотири - нематоди, три - скреблянки, два - паразитуючі личинки двокрилих комах. Інте­нсивність інвазії видами цих класів, порівняно із зараженням з Рибника Майданського знизилася - 1-53 екз. Найбільше виявлено моногеней, менше (до 29 екз.) - трематод. По одному екземпляру виявлено нематод Rhabdochona denudata та Larva dipteri sp. II. Найча­стіше траплялися представники трематод та нематод.

Як засвідчив аналіз розподілу паразитів форелі із згаданих стацій, зі зміною висо­ти над рівнем моря видова і кількісна структура паразитофауни форелі змінюються. Так­сономічний склад фауни головно представлений платодами - моногенеями і трематодами та нематодами й акантоцефалами.

У форелі струмкової з природних водойм басейну Дністра зі збільшенням висоти над рівнем моря від 520 до 800 м значно збільшується зараженість моногенеями. Напри­клад, якщо зі стацій р. Оряви на висоті 520 м цей клас представлений Gyrodactylus thi-malli у 5,88% риб, то зі стацій Рибника Зубрицького на висоті 640 м, крім згаданого ви­ду, виявили G. salaris. Зараженість зросла в 4,6 раза - до 26,92% за інтенсивності 1­14 екз., що в середньому становило 0,96±0,55 екз. (табл. 2). Риба з р. Рибник Майдансь-кий була заражена цими видами моногеней більше, майже на 22%, що становило 48,61% (рис. 1). Збільшилися також інтенсивність інвазії (1-29) та середня кількість червів (3,09±0,68 екз., що було достовірним (P<0,01)). Максимальна інтенсивність інвазії G. salaris зросла в 2 рази, а G. thimalli у 3,6 раза. Середня кількість G. salaris збльшилася майже в 3 рази, а G. thimalli - у 3,4 раза, що було достовірним (P<0,01) тільки для G. thimalli. Риби зі стацій р. Лімниці були ще більше заражені моногенеями: екстенсивність інвазії -35,23%, інтенсивність інвазії - 1-73, а середня кількість - 8,07±1,68 екз. на рибі (P<0,01) (див. табл. 2). Екстенсивність інвазії G. salaris зросла на 10%, максимальна інтенсивність - на 41, а середня кількість - на 5,5 екз. У 25% S. truttae m. fario із Лімниці виявлено G. truttae.

Як бачимо, кількість зареєстрованих видів моногеней та показники зараженості ними форелі струмкової басейну Дністра зі зростанням висоти над рівнем моря збільшу­ються. Винятком є вид G. thimalli, який у риб з Лімниці трапляється значно менше, ніж із р. Рибник Майданський - екстенсивність інвазії знизилася більше ніж на 30%, максима­льна інтенсивність - на 22, а середня кількість - на 2 екз., що є достовірним (P<0,01).

Зі збільшенням висоти над рівнем моря зростає видове різноманіття зараженості форе­лі трематодами. Наприклад, у форелі зі стацій р. Оряви виявили чотири види присиснів, а з

Таблиця 2

Зараженість моногенеями S. truttae m. fario з річок басейну Дністра залежно від висоти над рівнем моря

Вид

М±т

min

р. Орява, 520 м 0,06±0,06 1 0,06±0,06 1

р. Рибник Зуб-рицький, 640 м 0,96±0,55 1 0,27±0,23 1 0,69±0,33 1

р. Рибник Майданський, 700 м

max

%

 

5,88

-

5,88

14

26,92

6

7,69

8

26,92

29

48,61

12

23,94

29

47,22

73

35,23

53

34,09

7

20

17,05 25

Monogenea Gyrodactylust himalli

Monogenea Gyrodactylust salaris Gyrodactylust thimalli

Monogenea Gyrodactylust salaris Gyrodactylust thimalli

Monogenea Gyrodactylust salaris Gyrodactylust thimalli Gyrodactylust truttae

3,1±0,68 0,76±0,22 2,35±0,54

8,07±1,68 6,25±1,29 0,39±0,12 1,42±0,38

1 1 1

р. Лімниця, 800 м

1 1 1

1

о4

W

К! К

О

100 90 80 70 60 50 40 30 20

10

0

95,83

73,61

+++++

 

 

+++++ +++++

 

 

+++++ +++++

 

 

+++++

+++++ +++++

 

 

 

 

 

+++++

+++++ +++++

 

 

+++++ +++++ +++++

 

 

+++++ +++++

 

 

+++++ +++++

*****

 

1 2 3 4

10

Рис. 1. Екстенсивність інвазії (ЕІ) р. Рибник Майданський: 1

головними видами гельмінтів S. truttae m. fario зі стацій

r._______________„__________ -    Gyrodactylus salaris; 2 - G. thimalli; 3 - Crepidostomum me-

toecus; 4 - Allocreadium transversale; 5 - Allocreadium sp. juv.; 6 - Nicolla skrjabini; 7 -N. wisniewskii; 8 - Nicolla sp. juv.; 9 - Cystidicoloides tennuissima; 10 - Pseudoechi-norhynchus borealis.

5

6 7

8

. Лімниці - дев'ять (див. табл. 1). Показники екстенсивності та інтенсивності інвазії і серед­ня кількість трематод на одну рибу зі збільшенням висоти над рівнем моря також зростають, але тільки до рівня 700 м (стації р. Рибник Майданський), а вже у форелі р. Лімниці вони спадають. Зокрема, у риб із р. Оряви за екстенсивності інвазії 70,59% виявляли від 1 до 40 екз. трематод у рибі, що в середньому становило 3,76±2,29 екз. (табл. 3). Для форелі з р. Рибник Зубрицький, на якій виявлено п' ять видів присиснів, ці показники, відповід­но, становили 76,92%, 1-77 екз., 18,88±4,36 екз.; у риб із Рибника Майданського, зара­жених вісьмома видами трематод - 97,22%, 1-76 екз., 20,9±1,71 екз. Показники зараже­ності трематодами форелі з р. Лімниці такі: екстенсивність інвазії - 96,59%, інтенсив­ність - 1-45, середня кількість - 14,2±1,19 екз. Різниця між середніми показниками за­раженості S. truttae m. fario трематодами зі зміною висоти над рівнем моря головно була достовірною - P<0,01, тільки між стаціями Рибника Зубрицького та Рибника Майдансь-кого - P<0,66. У риб із р. Оряви виявлено представників з родів Nicolla та Tylodelphys (див. табл. 3). Частіше траплялися Nicolla sp. juv. та N. wisniewskii, хоча кількість вияв­лених паразитів була незначною. Менше у форелі знайдено N. skrjabini, але інтенсив­ність інвазії ними вища. Один раз виявлено Tylodelphys clavata juv. Найнижча екстенси­вність зараженості форелі струмкової з р. Рибник Зубрицький присиснями Crepidosto-mum metoecus та N. proavitum. Вищою вона була Nicolla sp. juv., N. skrjabini, найвищою - N. wisniewskii і становила 65,38%, збільшення середньої кількості паразитів було до­стовірним (P<0,01). Форель р. Рибник Майданський мінімально заражена трематодами Allocreadium sp. juv., Cr. metoecus, A. transversale. Дещо частіше у риб в очах виявляли по 1-2 екз. T. clavata. juv. Високі показники інвазії риб трематодами з роду Nicolla (див. рис. 1). Фауна трематод S. truttae m. fario зі стацій р. Лімниці збагачена двома видами: Diplostomum paracaudum juv. та Cr. farionis (табл. 4); помітне також збільшення кількос­ті присиснів з родів Crepidostomum, Allocreadium та незначне - з роду Tylodelphys. Екс­тенсивність інвазії форелі струмкової Allocreadium sp. juv. зросла на 3,2%, A. transversale - на 5,2%, Cr. metoecus - на 39,5% (див. рис. 1, 2). Вид Cr. farionis у на­ших зборах у риб басейну Дністра із Лімниці зареєстровано вперше. Цей вид знаходили з порівняно високими показниками інвазії. Одночасно помітна тенденція до зниження інвазії риб трематодами з роду Nicolla. Наприклад, Nicolla sp. juv. було на 26,5% менше, максимальна інтенсивність інвазії нею зменшилася на 29 екз., а середня кількість - май­же на 2 екз. Знизилися також показники зараженості N. skrjabini та N. wisniewskii: ексте­нсивність - відповідно, на 23,6 та 8,3%, максимальна інтенсивність - на 7 та 23, а серед-

Таблиця 3

Зараженість S .truttae m. fario із річок Оряви та Рибник Зубрицький в басейні Дністра трематодами в залежності від висоти над рівнем моря

Назви паразитів

Орява, 520 м

Рибник Зубрицький, 640 м

 

M±m

min

max

%

M±m

min

max

%

Trematoda

3,76±2,29

1

40

70,59

18,88±4,36

1

77

76,92

Crepidostomum metoecus

-

-

-

-

0,31±0,31

8

 

3,85

Nicolla skrjabini

1,71±1,4

1

24

29,41

2,31±0,65

1

11

53,85

Nicolla wisniewskii

0,76±0,28

1

3

35,29

15,12±3,68

1

65

65,38

Nicolla proavitum

-

-

-

-

0,27±0,16

1

3

11,54

Nicolla sp.juv. Tylodelphys clavata juv.

1,23±0,93 0,06±0,06

1 1

16

35,29 5,88

0,88±0,28

1

6

42,31

Таблиця 4

Вплив висоти над рівнем моря на зараженість трематодами форелі струмкової зі стацій річок Рибник Майданський та Лімниця

Паразити

Trematoda Crepidostomum farionis Crepidostomum metoecus Allocreadium transversale Allocreadium sp. juv. Nicolla skrjabini Nicolla wisniewskii Nicolla proavitum Nicolla sp. juv.

Diplostomum paracaudum juv. Tylodelphus clavata juv.

 

min

max

%

 

min max

%

20,9±1,71

1

76

97,22

14,2±1,19

 

45

96,59

-

-

-

-

2,48±0,36

 

20

59,09

0,04±0,04

3

 

1,41

1,34±0,32

 

20

40,91

0,03±0,02

 

 

2,78

0,36±0,03

 

4

7,95

0,01±0,01

 

 

1,39

0,06±0,03

 

2

4,54

4,46±0,73

 

36

73,61

2,27±0,52

 

29

50

13,42±1,35

 

52

95,83

6,82±0,77

 

29

87,5

0,32±0,12

 

7

12,5

-

 

-

-

2,54±0,59

 

37

58,33

0,85±0,17

 

8

31,82

-

-

-

-

0,08±0,05

 

4

4,54

0,08±0,04

1

2

5,56

0,11±0,06

 

5

5,68

ня - на 2,19 і 6,6 екз. У досліджених із Лімниці S. truttae m. fario не виявлено N. proavitum. Різниця між середньою кількістю трематод з роду Nicolla була достовір­ною - Р<0,01.

Видовий склад та показники зараженості нематодофауною S. truttae m. fario із стацій, розташованих на різній висоті над рівнем моря змінюються. Наприклад, у риб з р. Оряви виявлено п'ять видів круглих червів. Екстенсивність інвазії ними становила 52,94%, інтенсивність інвазії - 1-5 екз., а середня кількість - 0,88±0,31 екз. у рибі. Най­частіше траплялася Capillaria salvelini: екстенсивність інвазії - 29,41%. Види Cystidicola farionis, Comephoronema oschmarini, Cystidicoloides tennuissima, Rhabditis sp. juv. виявле­ні спорадично у 6% досліджених риб (табл. 5). Форель із р. Рибник Зубрицький була заражена тільки двома видами нематод, проте екстенсивність інвазії ними зросла майже

Таблиця 5

Вплив висоти над рівнем моря на зараженість форелі струмкової нематодами та акантоцефалами з річок Оряви та Рибник Зубрицький у басейні Дністра

Паразити

Орява, 520 м

Рибник Зубрицький, 640

) м

 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Р Флюнт - Вплив висоти над рівнем моря на паразитофауну форелі з водойм басейну дністра північних схилів східних карпат

Р Флюнт - Фауна трематод форелі струмкової (salmo trutta morpha fario) із річки рибник майданський та її сезонна динаміка