В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

 

 

ДОВКІЛЛЯ (середовище) етнічне концентрація на певній території людських спільнот з чітко вираженими етнічними маркерами.

 

ДОМІНАНТНА ЕТНІЧНА (від латин. dominas - пануючий)система цінностей, яка формується, коли з'являється нова етнічна спільнота, котра стає об'єднуючим компонентом цієї спільноти.ДОМІНАНТНІСТЬ-ПІДЛЕГЛІСТЬ парадигма міжетнічної взаємодії у поліетнічному суспільстві, яка відбиває практики його етнонаціонального розвитку, коли одна спільноти (зазвичай титульна) намагається (або і реалізує) своє панівне становище через впровадження (а часто-густо й насадження) своїх ціннісно-культурницьких орієнтацій іншим етнічним спільнотам.

 

ДОМОВЛЕНОСТІ ЕТНІЧНІ домовленості між етнічними спільнотами, які, зазвичай, перебувають у стані напружених стосунків, чи бажають спільно вирішити проблеми, що стосуються їх життєдіяльності.

 

ДОСВІД ЕТНІЧНИЙ накопичена інформація про етнічну спільноту (її походження, історію, культуру), яка передається від покоління до покоління й певною мірою застосовується (у різних формах) у практиках поліетнічного суспільства.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНІЧНОСТІ міждисциплінарне або орієнтоване, на окрему дисципліну, вивчення етнічних феноменів у суспільному розвитку країн. Вони властиві, передусім, таким наукам, як етнологія, етнографія, етносоціологія, етнопсихологія, етнополітологія, культурна антропологія. Інтенсивно дослідження етнічності почали розвиватися у середині XX ст., коли зросла зацікавленість населення багатьох країн світу, зокрема США, Канади, своїм етнічним корінням, й коли загострилися проблеми в етнонаціональнй сфері поліетнічних суспільств.

 

 

ДОСТУП   ДО    НАЦІОНАЛЬНОСТІ    (громадянства)

виконання умов для отримання громадянства іммігрантами, які прибувають до тієї чи іншої країни.

 

 

ДРОБІЖЕВА Леокадія Михайлівна (Дробижева Леокадия Михайловна) - російський історик, етносоціолог, етнолог; доктор історичних наук; закінчила Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю "історія"; керівникЦентру дослідження міжнаціональних відносин Інституту соціології РАН. Поле професійної діяльності: теорія та методологія етносоціології; теорія та методи вивчення особистісного рівня міжнаціональних відносин; соціологія міжетнічних та міжнаціональних відносин; структура етнічної ідентичності; соціальні аспекти міжкультурної взаємодії; теорія етносу.

Вибрані праці: Социальная и культурная дистанции: Опыт многонациональной России. - М., 1998; Этносоциология (в соавторстве: Ю. В. Арутюнян, А. А. Сусоколов). - М., 1999; Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность (Автор проекта). - М., 2002; Социология межэтнической толерантности (Отв. редактор). - М., 2003; Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт России и Украины в период трансформации (под. редакцией). - М., 2007; Этносоциология перед вызовом времени // Социологические исследования. -2008. - № 7; Российская идентичность в Москве и регионах (Отв. редактор). -М., 2009.

 

 

"ДРУЖБА НАРОДІВ" ідеологема, словосполучення, яке використовувалося радянською комуністичною пропагандою для демонстрації безконфліктного розвитку міжнаціональних відносин на теренах колишнього Радянського Союзу.

 

ДУАЛІЗМ КУЛЬТУРНИЙ (від латин. duo - два) стан, коли індивід сповідує дві культурницькі традиції й є носієм двох культур. Такий стан сьогодні дуже поширений, оскільки активізуються міграційні процеси й інтенсифікуються відносини між представниками різних етнічних спільнот.

 

 

ДУМКА НАЦІОНАЛЬНА цей термін використовують для фіксації наявності відчутних надбань дослідників, учених чітко визначеної країни у тій чи іншій науковій галузі.Е

 

 

ЕВГЕНІЦИСТ (від грецьк. eu - добро; - genes - народжений) особа, яка дотримується переконання, що успадковані фактори практично не продукують непереборних (усталених) нерівностей між людьми різного етнічного походження.

 

 

ЕВОЛЮЦІОНІЗМ (від латин. evolvo - розгортання) напрям у вивченні культур, зокрема культур етнічних спільнот, в основу якого покладено еволюційно-прогресуючий характер історико-культурного процесу.

 

ЕГОЇЗМ ЕТНІЧНИЙ (від латин. ego - я) ціннісно-психологічні орієнтації особи на власні інтереси й потреби, які базуються на етнічному чинникові. На етнічному егоїзмові вибудовується етноцентризм; у свою чергу, етноцентризм посилює етнічний егоїзм.

 

 

ЕКЗОГАМІЯ (від грецьк. ekso - зовні, поза; gamos - шлюб)укладання шлюбів за межами однієї етнічної спільности, що є характерною ознакою міжетнічної взаємодії. Термін "екзогамія" у науковий обіг був уведений англійським антропологом Дж. Мак-Леннаном у 1865 р. Феномен екзогамії вивчався такими дослідниками, як Л. Морган, Е. Тейлор, К. Леві-Стросс, С. П. Толстов, Ю. І. Семенов. За первіснообщинного ладу цей термін означав заборону шлюбів між представниками родинних колективів, яка вводилася з метою позбутися негативних наслідків від шлюбів між родичами по крові, вийти за межі свого колективу й розширити соціальні відносини з іншими колективами, переборення конфліктів у колективі, причиною яких були шлюби між родичами.

 

ЕКЗОЕТНІК (від грецьк. ekso - зовні, поза; від грецк. ethnos -народ) особа, яка на даний час не є членом цієї конкретної етнічної спільноти,  але вона може бутичленом іншої спільноти. Віднесення її до тієї чи тієї спільноти базується на її етнічному походженні або її етнічній самоідентифікації. Така ситуація трапляється, коли іммігранти потрапляють до країни, де на час їх в'їзду не було згуртованої спільноти вихідців із їх етносу й на шляхах пошуку структурування у новому довкіллі вони приєднуються до схожої в етнокультурному та ментальному плані спільноти людей, ідентифікуючи себе з нею. Або ж, виходячи з кон'юнктурних мотивів зараховують себе до більш престижної й соціально стабільної спільноти. Прикладом можуть бути випадки із історії українських переселенців до Америки наприкінці XIX та на початку XX ст., коли у офіційних документах вони записувалися як поляки; чи то частина етнічних українців в Україні за радянських часів у переписах населення ідентифікувала себе як росіяни.

 

ЕКЗОНІМ (від грецьк. ekso - зовні, поза; onoma - ім'я) — топонім, або ж етнонім, який не вживається місцевим населенням чи то народом, у тому числі й на офіційному рівні, для назви народів, земель, географічних об'єктів, населених пунктів тощо, але використовується стосовно них зовнішніми спільнотами. Усі екзоніми поділяються на екзтопоніми (іншомовні назви топонімів) та екзоетноніми (іншомовні назви етнонімів). Часто екзонімом є назви, адаптовані до умов та вимови в іншій мові, наприклад, українська "французи" адаптована із французької "франсе", "поляки" (укр.) - "поляци" (поль.). До екзонімів належать також латинські назви країн, міст та народів: Helvetia (Гельвеція) - Швейцарія; Leopolis (Леополіс) - Львів. Зазвичай, екзоніми мають історичне походження. Так, албанці (автоетнонім "шкіптар") - на Балканах жили іллірійські племена зі схожою назвою; угорці (самоназва "мадярок") - від угрів, представників угро-фінських народів; ірландці (самоназва "айріш", "ейренах") походить від кельтської назви острова Ірландія

"Ейре".

 

ЕКЗОСТЕРЕОТИП ЕТНІЧНИЙ (від грецьк. sterios -твердий, об'ємний; tipos - відбиток) - сформовані впродовж тривалого часу й усталені образи індивідів, котрі не належать до "своєї" етнічної спільноти.ЕКЗОФІЛІЯ ЕТНІЧНА - позитивне сприйняття й ставлення носія певної культурницької традиції до культур інших етнічних спільнот.

 

ЕКЗОФОБІЯ ЕТНІЧНА зверхнє сприйняття та ставлення носія певної культурницької традиції до культур інших етнічних спільнот.

 

ЕКЗОЦЕНТРИЗМ   ЕТНІЧНИЙ   —   тип етнічного

екзосприйняття, якому властиве відчуття підлеглості, сприйняття того, хто поділяє ті ж етнічні цінності не як рівного, а таким, що має переваги.

 

 

"ЕКОЛОГІЯ МОВИ" (від грецьк. oikos - дім, господарство; logos - наука) - термін, який означає взаємодію між словом та довколишнім світом, взаємозалежність між мовою та членами людських спільнот, а також застосування лінгвістичного коду у різних соціальних ситуаціях.

 

ЕКОНОМІКА ЕТНІЧНА економічна діяльність (процес та його результати), пов'язана з акторами того чи того етнічного походження, зазвичай іммігрантами, і спрямована на задоволення їх соціальних, культурних потреб як етнічної (національної) меншості у суспільстві проживання. Концепція етнічної економіки широко застосовується у західних поліетнічних країнах; вона розроблена такими західними вченими, як І. Лайт та Р. Волдінгер. Згідно з їх твердженнями економіка є етнічною тоді, якщо у ній беруть участь представники однієї етнічної спільноти, котрі об'єднуються на основі однієї й тієї ж етнічності й організують спільну справу (спільний бізнес). Довіра один одному, основана на етнічній належності до однієї спільноти, дозволяє сформувати стійкі етнічні соціальні (економічні) мережі.

 

ЕЛІТА ЕТНІЧНА (від латин. electus - обраний, кращий)представники етнічних спільнот у провідних верствах суспільства, які здійснюють керівництво в економічній, господарській, політичній, духовно-інтелектуальній таінших сферах суспільного життя, впливають розвиток країни.

 

 

ЕЛІТА СУПЕРНАЦІОНАЛЬНА наднаціональна еліта, яка взаємодіє між собою, незважаючи на адміністративні чи то державні кордони й може розглядатися як своєрідна спільнота.

 

 

ЕЛЬВЕРТ Георг (Georg Elwert) німецький етносоціолог (1947-2005 рр.); доктор наук (соціологія); вивчав етнологію, соціологію; працював професором етнології та соціології у Білефельдському університеті та у університеті Берліна. Поле професійної діяльності: проблеми соціології країн третього світу; теорія насильства; аналіз "ринку насильства"; макросоціологія військових дій та тероризму.

Вибрані праці: Dynamics of Violence: Processes of Escalation and De-Escalation in Violent Group Conflicts. - Berlin, 1999; Conflict: Anthropological Aspects // International Encyclopaedia of the Social and Behavioural Sciences. - Elsevier, 2001.

 

 

ЕМСЬКИЙ УКАЗ таємне розпорядження російського царя Олександра ІІ (1876 р.) про заборону друку та поширення книжок українською мовою.

 

 

ЕНГРАМА (від грецьк. en - перебування у будь-якому стані чи дії; gramma - все написане). Термін введений в обіг німецьким зоологом і біологом Річардом Сімоном на початку XX ст. В етнологічному сенсі цей термін означає відтворення чинного стану етнічності.

 

 

ЕНДОГАМІЯ (від грецьк. enthos - усередині, дома; gamos шлюб) укладання шлюбів у межах однієї етнічної спільноти.

 

 

ЕНДОЕТНОНІМ (самоназва) назва народу, етнічної спільноти, яку його представники привласнюють самі собі, й яка часто-густо відрізняється від тієї, котрою їх іменують у науковій літературі чи у довколишньому середовищі   (наприклад,   офіційна   назва   "фіни" ­ендоетнонім "суомалайсет", угорці - ендоетнонім "мадярок" - угорці); ім'я народу, яке цей народ привласнює сам собі й яке відрізняється від вживаного у науковій літературі та суспільній практиці (наприклад, "мадярок" - угорці).

 

ЕНДОНІМ (від грецьк. enthos - усередині, вдома; nomos -ім'я) означає "місцеву назву", назву географічного об'єкта мовою населення, яке проживає у межах цього об'єкта, й відтворена його мовою.

 

ЕНДОСТЕРЕОТИП        стереоретип,    який складається представниками тієї чи тієї спільноти про самих себе.

 

ЕНДОТОПОНІМ (від грецьк. enthos - усередині, вдома; topo -місцина) термін, який вживається як синонім до терміну "ендонім".

 

ЕНДОФІЛІЯ ЕТНІЧНА (від грецьк. philia - дружба)

відчуття, евалюація індивідом культури своєї етнічної спільноти як рівноправної у контексті інших культур й висловлення самоповаги до своєї етнічності.

 

ЕНДОФОБІЯ ЕТНІЧНА (від грецьк. enthos - усередині; favos - страх, побоювання) сприйняття носієм власної культурницької традиції як меншовартої.

 

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ КУЛЬТУРИ І ЕТНІЧНОСТІ форми акумуляції інформації про етнічність, здійснена у двох форматах: друкованому і віртуальному. Таких у світі, за підрахунками Вікіпедії, існує 26: Африканська енциклопедія, Біблійська енциклопедія, Бібліотека Андалусії, Віртуальна єврейська енциклопедія, Довідник штату Техас, Енциклопедія аборигенних народів Австралії, Енциклопедія білої влади, Енциклопедія "Естоніка", Енциклопедія "Іраніка", Енциклопедія ісламу, Енциклопедія "Іудаїка", Енциклопедія "Сініка", Енциклопедія фольклору, легенд та міфів: Велетні й Дракони, Енциклопедія індоєвропейської культури, Енциклопедія казок, Енциклопедія "Людина, міф і магія",Енциклопедія сербської історіографії, Єврейська
енциклопедія,                              Ілюстрована енциклопедія

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха